HOTĂRÂRE nr. 123 din 6 februarie 2008privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004 este un calculator cu procesor 2 Ghz, 1 GB RAM şi 160 GB hard-disk şi software de bază."2. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei."3. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În termen de 5 zile de la data publicării listei nominale a beneficiarilor pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului se pot depune contestaţii la comisia de contestaţii din cadrul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv din cadrul instituţiei de învăţământ superior."4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 3, textul notei de subsol corespunzătoare asteriscului va avea următorul cuprins:"*) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2008, este galben deschis."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiBucureşti, 6 februarie 2008.Nr. 123.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la normele metodologice)-------------------------------------CALENDARULpentru acordarea unui ajutor financiarîn vederea achiziţionării de calculatoareîncepând cu anul 2008
  Numirea Comisiei centrale, a comisiilor judeţene, a comisiilor din unităţile şi instituţiile de învăţământ 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri
  Depunerea cererilor până la data de 31 martie
  Evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială 14 martie-14 aprilie
  Centralizarea cererilor la Comisia centrală, prin intermediul portalului dedicat 10 aprilie-28 aprilie
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei de cereri eligibile 1 mai
  Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a listei beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru 2 mai
  Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 3 mai, până la ora 18,00
  Depunerea contestaţiilor 5 zile de la afişarea listei beneficiarilor pe portalul dedicat
  Rezolvarea contestaţiilor 8 mai-23 mai
  Afişarea rezultatului contestaţiilor pe portalul dedicat şi în fiecare unitate de învăţământ 24 mai, până la ora 18,00
  Eliberarea bonurilor valorice 24 mai-1 iulie
  Achiziţionarea de calculatoare în termen de 30 de zile de la primirea bonului valoric 24 mai-31 iulie
  Depunerea copiilor după facturi şi procese- verbale de predare-primire de către elevi şi studenţi 24 mai-20 august
  Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor după facturi şi după procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la Comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 24 mai-20 septembrie
  Afişarea şi actualizarea listei operatorilor economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite (de către I.S.J./I.S.M.B.) 16 iunie-10 octombrie
  Decontarea către operatorii economici 13 iunie-10 noiembrie
  --------