HOTĂRÂRE nr. 115 din 30 ianuarie 2008privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 12 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (3) şi al art. 4 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2007, precum şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se instituie sistemul naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene. (2) Pregătirea, formularea, adoptarea şi susţinerea poziţiei promovate de România în cadrul Consiliului Uniunii Europene şi al structurilor de lucru ale acestuia se realizează în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Coordonarea procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României în ceea ce priveşte problematica afacerilor europene se realizează la următoarele nivele decizionale: a) Guvernul României; b) Consiliul pentru afaceri europene; c) Comitetul de coordonare a afacerilor europene; d) grupurile de lucru ale sistemului naţional de coordonare.  +  Articolul 3Instituţiile guvernamentale cu atribuţii în procesul de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României pe problematica afacerilor europene sunt: a) Departamentul pentru Afaceri Europene; b) Ministerul Afacerilor Externe; c) Ministerul Economiei şi Finanţelor; d) celelalte ministere şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, pentru contribuţii pe domenii specifice sectoarelor lor de activitate.  +  Capitolul II Constituirea şi funcţionarea Consiliului pentru afaceri europene  +  Articolul 4 (1) Pentru a asigura convergenţa direcţiilor politice, la nivelul Guvernului, în procesul de gestionare a afacerilor europene se constituie Consiliul pentru afaceri europene, structură distinctă, fără personalitate juridică, în subordinea directă a primului-ministru. (2) Consiliul pentru afaceri europene este condus şi prezidat de către primul-ministru sau, în absenţa sa, de o persoană desemnată în acest sens de acesta. (3) La reuniunile Consiliului pentru afaceri europene participă, în mod obligatoriu, ministrul afacerilor externe, ministrul economiei şi finanţelor, secretarul de stat care coordonează Departamentul pentru Afaceri Europene, precum şi miniştrii responsabili pentru domeniile aflate pe agenda de lucru a acestuia. (4) La reuniunile Consiliului pentru afaceri europene pot participa, în calitate de invitaţi, şi alţi demnitari, conducători ai autorităţilor şi ai agenţiilor guvernamentale aflate în subordinea Guvernului şi a primului-ministru, precum şi conducătorii altor autorităţi relevante pentru subiectele înscrise pe agenda de lucru. Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Consiliului pentru afaceri europene pe baza deciziei comune a Departamentului pentru Afaceri Europene şi a Ministerului Afacerilor Externe. (5) În situaţia în care pe agenda de lucru a Consiliului pentru afaceri europene se află probleme de interes pentru comunităţile locale, la aceste reuniuni pot fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai structurilor asociative ale acestora.  +  Articolul 5Consiliul pentru afaceri europene are următoarele atribuţii: a) analizează problematica generală aflată pe agenda europeană; b) stabileşte priorităţile României în calitate de stat membru al Uniunii Europene; c) identifică obiectivele şi priorităţile politice ale României în raport cu evoluţiile şi orientările decise la nivelul Consiliului European; d) analizează documentul privind priorităţile preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi relevanţa acestora pentru România; e) examinează şi dispune, atunci când este cazul, măsurile necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandărilor şi avizelor adoptate de către instituţiile Uniunii Europene; f) propune politici şi măsuri pentru derularea procesului de integrare europeană a României; g) asigură coerenţa poziţiilor naţionale privind politicile europene, având un rol de mediere în cazul divergenţelor interinstituţionale apărute în şedinţele Comitetului de coordonare a afacerilor europene; h) aprobă lista mandatelor generale care vor fi elaborate cu privire la poziţia de negociere a României faţă de propunerile legislative ale Comisiei Europene sau alte iniţiative comunitare; i) stabileşte poziţiile şi armonizează demersurile politico-diplomatice efectuate la nivelul membrilor Guvernului şi structurilor din subordinea acestuia în ceea ce priveşte problematica afacerilor europene; j) analizează disfuncţionalităţile care apar în coordonarea afacerilor europene şi dispune măsurile necesare pentru eliminarea acestora.  +  Articolul 6 (1) Consiliul pentru afaceri europene se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar. (2) Concluziile scrise ale reuniunilor Consiliului pentru afaceri europene se redactează în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării acestora şi sunt transmise tuturor ministerelor şi instituţiilor administraţiei publice centrale participante, urmând ca acestea să îşi exprime în scris, în termen de două zile, punctul de vedere asupra conţinutului lor. (3) Concluziile scrise ale reuniunilor Consiliului pentru afaceri europene se prezintă, spre informare, Parlamentului României, după ce au fost agreate de toate instituţiile administraţiei publice centrale participante. (4) Departamentul pentru Afaceri Europene stabileşte împreună cu Ministerul Afacerilor Externe agenda de lucru a reuniunilor. (5) Departamentul pentru Afaceri Europene realizează activitatea executivă a Consiliului pentru afaceri europene, monitorizând ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce incumbă din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, aflate pe agenda de lucru a acestuia.  +  Capitolul III Constituirea şi funcţionarea Comitetului de coordonare a afacerilor europene  +  Articolul 7 (1) În scopul asigurării coordonării interministeriale a procesului de formulare a politicilor şi strategiilor din domeniul afacerilor europene se constituie Comitetul de coordonare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitetul de coordonare, organism de lucru cu caracter decizional, fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene. (2) Comitetul de coordonare este format din reprezentanţi ai ministerelor sau ai altor instituţii ale administraţiei publice centrale, la nivel de secretar de stat sau asimilaţi ai acestora, cu atribuţii în domeniul afacerilor europene. În situaţii excepţionale, secretarii de stat sau, după caz, asimilaţii acestora pot fi înlocuiţi la reuniunile Comitetului de coordonare de către directorii generali sau de către directorii pentru afaceri europene din subordine, pe baza unei delegări de reprezentare şi competenţe. (3) Comitetul de coordonare este prezidat de secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Afaceri Europene. Pentru dezbaterea temelor care se înscriu în sfera relaţiilor externe Uniunii Europene şi în special a extinderii ori a Politicii externe şi de securitate comune, inclusiv a Politicii europene de securitate şi apărare, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe coprezidează Comitetul de coordonare. (4) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană este membru al Comitetului de coordonare. Reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Comitetului de coordonare pe baza deciziei comune a conducerii Departamentului pentru Afaceri Europene şi a Ministerului Afacerilor Externe. (5) Comitetul de coordonare are următoarele atribuţii: a) pregătirea poziţiei României pentru reuniunile Consiliului European, ale Consiliului Uniunii Europene şi ale Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER); b) asigurarea coordonării interministeriale în scopul elaborării poziţiilor României în ceea ce priveşte problematica afacerilor europene; c) soluţionarea aspectelor aflate în divergenţă dintre ministere şi celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru ale sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene; d) supune atenţiei Consiliului pentru afaceri europene aspectele în divergenţă dintre ministere şi celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, care nu au putut fi soluţionate. (6) Comitetul de coordonare se reuneşte săptămânal. (7) Concluziile scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactează în termen de două zile lucrătoare de la data desfăşurării acestora şi sunt transmise tuturor ministerelor şi instituţiilor administraţiei publice centrale participante, urmând ca acestea să îşi exprime în scris, în termen de două zile, punctul de vedere asupra conţinutului lor. Acestea se prezintă spre informare primului-ministru şi Guvernului României, după ce au fost agreate de toate instituţiile administraţiei publice centrale participante. (8) Departamentul pentru Afaceri Europene colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea stabilirii agendei de lucru a Comitetului de coordonare. (9) Departamentul pentru Afaceri Europene realizează activitatea executivă a Comitetului de coordonare şi monitorizează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce incumbă din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, aflate pe agenda de lucru a acestuia.  +  Capitolul IV Constituirea şi funcţionarea grupurilor de lucru în cadrul sistemului naţional de coordonare  +  Articolul 8 (1) Se constituie grupurile de experţi ale sistemului naţional de coordonare, denumite în continuare grupurile de lucru. (2) Grupurile de lucru au următoarele atribuţii: a) analiza proiectelor de poziţie elaborate de către ministere şi de către celelalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale pentru problematica din responsabilitate; b) propunerea de poziţii cu privire la problematica analizată, care urmează a fi susţinute de către reprezentanţii români la nivel comunitar; c) pregătirea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor provenind din statutul României de membru al Uniunii Europene; d) monitorizarea şi analiza evoluţiei politicilor comunitare. (3) Constituirea grupurilor de lucru se realizează la iniţiativa ministerului, respectiv a instituţiei de specialitate a administraţiei publice centrale cu principale responsabilităţi în domeniu sau la iniţiativa Departamentului pentru Afaceri Europene. (4) Grupurile de lucru sunt alcătuite din reprezentanţii ministerelor şi ai celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu. (5) Din acestea fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţii Departamentului pentru Afaceri Europene, ai Ministerului Afacerilor Externe şi, după caz, ai Ministerului Economiei şi Finanţelor. (6) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului respectiv al instituţiei de specialitate a administraţiei publice centrale cu principale responsabilităţi în domeniu sau al Departamentului pentru Afaceri Europene, în funcţie de obiectivul şi tematica acestuia. (7) Grupurile de lucru se reunesc ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa coordonatorilor acestora sau la iniţiativa Departamentului pentru Afaceri Europene. (8) În caz de nevoie se pot constitui subgrupuri de lucru în vederea clarificării unor aspecte punctuale. (9) La activitatea grupurilor şi subgrupurilor de lucru pot fi invitaţi să participe şi specialişti din cadrul Academiei Române, al Institutului European din România, al institutelor de cercetare ştiinţifică, din învăţământul superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale profesionale, precum şi experţi independenţi. (10) Poziţiile divergente exprimate de către membrii grupurilor de lucru sunt supuse arbitrajului în cadrul Comitetului de coordonare, fiind aplicabile prevederile art. 12 alin. (2) şi (3).  +  Capitolul V Adoptarea poziţiei de negociere  +  Articolul 9 (1) Poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene formulate în cadrul Pilonului III, Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală, se adoptă sub formă de mandat. (2) În cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale propunerilor legislative ale Comisiei Europene ori ale altor iniţiative comunitare au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale, poziţia de negociere a României se adoptă sub formă de "mandat general". (3) Comitetul de coordonare stabileşte pentru care dintre propunerile legislative ale Comisiei Europene este necesară adoptarea de mandate generale şi întocmeşte lista acestora. (4) Lista mandatelor generale este transmisă şi Parlamentului României, în vederea formulării de propuneri şi observaţii. La solicitarea acestuia, Comitetul de coordonare va completa lista mandatelor generale. (5) Mandatul general este adoptat de Guvernul României. Odată adoptat, acesta este promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene. (6) Mandatul general adoptat de Guvernul României este transmis, spre informare, Parlamentului României şi membrilor Parlamentului European aleşi în România.  +  Articolul 10 (1) Pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene care nu necesită adoptarea unui mandat general sau pentru propunerile legislative ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene formulate în cadrul Pilonului III, Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală, poziţia de negociere a României este adoptată de Comitetul de coordonare, cu avizul Departamentului pentru Afaceri Europene, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (7). (2) Deciziile Comitetului de coordonare pentru poziţii ale României, altele decât mandatele generale, sunt incluse în mandatul reprezentanţilor României la reuniunile structurilor de lucru ale Uniunii Europene. (3) Elaborarea mandatelor şi a mandatelor generale asupra problematicii relaţiilor externe Uniunii Europene şi în special a extinderii ori a Politicii externe şi de securitate comune, inclusiv a Politicii europene de securitate şi apărare, este de competenţa Ministerului Afacerilor Externe, care lucrează în colaborare cu celelalte ministere, respectiv cu alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale relevante în domeniu. Ministerul Afacerilor Externe informează Departamentul pentru Afaceri Europene asupra conţinutului acestora.  +  Articolul 11 (1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul, respectiv instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale participantă la reuniunile Comisiei Europene sau ale Consiliului Uniunii Europene în care este dezbătută propunerea legislativă a Comisiei Europene. Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt analizate, după caz, de către grupul de lucru constituit în acest scop. (2) În elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale responsabilă are obligaţia de a informa şi consulta, după caz, autorităţile locale, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de propunerea legislativă a Comisiei Europene sau de cea a altui stat membru al Uniunii Europene formulată în cadrul Pilonului III, Cooperare poliţienească şi judiciară în materie penală. (3) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conţin următoarele elemente: a) descrierea pe scurt a propunerii de act comunitar; b) impactul economic, social sau de mediu asupra României; c) obiectivele României în raport cu propunerea de act comunitar; d) limitele ce pot fi acceptate de România în negocierea propunerii respective; e) eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia; f) lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, precum şi o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea acelui act. (4) Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, se transmite concomitent ministerelor şi celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de obiectul mandatului, în vederea formulării unui punct de vedere, care trebuie transmis cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data susţinerii acestuia. Proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, va fi transmis în mod obligatoriu şi Ministerului Afacerilor Externe. (5) După obţinerea punctelor de vedere prevăzute la alin. (4) iniţiatorul transmite proiectul de mandat, inclusiv de mandat general, Departamentului pentru Afaceri Europene, în vederea avizării. După acordarea avizului, acesta îl va supune aprobării Guvernului sau Comitetului de coordonare, după caz. (6) În cazul în care poziţia României trebuie stabilită şi adoptată în intervalul dintre două reuniuni ale Comitetului de coordonare şi nu este necesară adoptarea unui mandat general, prin derogare de la prevederile alin. (5), mandatul se consideră adoptat prin avizarea acestuia de către Departamentul pentru Afaceri Europene, care informează despre aceasta Comitetul de coordonare. (7) În situaţia prevăzută la alin. (6), dacă temele dezbătute se înscriu în sfera relaţiilor externe ale Uniunii Europene şi în special a extinderii ori a Politicii externe şi de securitate comune, inclusiv a Politicii europene de securitate şi apărare, mandatul se consideră adoptat prin avizarea acestuia de către Ministerul Afacerilor Externe, care informează despre aceasta Comitetul de coordonare.  +  Articolul 12 (1) Comitetul de coordonare urmăreşte soluţionarea divergenţelor de abordare dintre instituţiile participante privind prevederile mandatului general sau poziţia de negociere. (2) În cazul în care divergenţele nu sunt soluţionate, Comitetul de coordonare formulează opţiunile de poziţie posibile. (3) Departamentul pentru Afaceri Europene prezintă primului-ministru şi Consiliului pentru afaceri europene, pentru decizie, opţiunile menţionate la alin. (2). În situaţia în care divergenţele privesc aspecte care intră în competenţa Ministerului Afacerilor Externe, acesta le va prezenta primului-ministru şi Consiliului pentru afaceri europene.  +  Capitolul VI Prezentarea poziţiei de negociere şi fluxul de informaţii  +  Articolul 13 (1) Prezentarea poziţiilor de negociere în cadrul reuniunilor Consiliului Uniunii Europene este susţinută de ministrul responsabil pentru domeniul respectiv sau, în situaţii excepţionale, de secretarul de stat delegat de către acesta, pe baza mandatului reglementat la cap. V. (2) Prezentarea poziţiilor de negociere în cadrul comitetelor şi grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene revine ministerelor şi celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu şi Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, prin reprezentanţii care participă la reuniuni. (3) La reuniunile Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor şi ale grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene participă reprezentanţi desemnaţi de ministere, respectiv alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu şi/sau din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Din delegaţia română face parte şi un reprezentant al Departamentului pentru Afaceri Europene, dacă există o solicitare expresă în acest sens a secretarului de stat care îl coordonează. (4) Mandatele generale adoptate de Guvern, respectiv mandatele adoptate de Comitetul de coordonare sunt transmise imediat Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană de către Ministerul Afacerilor Externe. (5) Ministerele sau celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale responsabile pot trimite Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană instrucţiuni de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale. (6) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană sau reprezentantul permanent adjunct poate suspenda susţinerea poziţiilor comunicate reprezentanţilor desemnaţi de către ministere, respectiv alte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în domeniu şi din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Suspendarea poate fi făcută doar în urma prezentării motivelor care stau la baza acesteia către conducerea ministerului de linie responsabil şi a Departamentului pentru Afaceri Europene. Noua poziţie trebuie avizată de către Departamentul pentru Afaceri Europene, precum şi de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile cap. V. (7) Instrucţiunile elaborate de către Comitetul de coordonare pentru participarea delegaţiilor României la reuniunile COREPER sunt transmise de către centrala Ministerului Afacerilor Externe Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană şi Departamentului pentru Afaceri Europene. (8) Instrucţiunile privind poziţiile României asupra problemelor care se înscriu în sfera relaţiilor externe ale Uniunii Europene şi în special a extinderii, a Politicii externe şi de securitate comună şi a Politicii europene de securitate şi apărare sunt transmise Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană şi Departamentului pentru Afaceri Europene de către Ministerul Afacerilor Externe. (9) Rapoartele participării la reuniunile comitetelor şi ale grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi al Comisiei Europene se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit Departamentului pentru Afaceri Europene şi Ministerului Afacerilor Externe. (10) Rapoartele participării la reuniunile COREPER sunt redactate şi transmise de către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană tuturor ministerelor şi celorlalte instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate. (11) Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către ministerele participante şi se prezintă spre aprobare primului-ministru, în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestora. După aprobare, acestea se transmit Departamentului pentru Afaceri Europene şi Ministerului Afacerilor Externe. Departamentul pentru Afaceri Europene va transmite aceste rapoarte şi Parlamentului României. În situaţiile în care tematica reuniunilor se circumscrie competenţelor Ministerului Afacerilor Externe, acesta va transmite rapoartele aprobate, spre informare, Departamentului pentru Afaceri Europene şi Parlamentului României. (12) Raportul participării la Consiliul European se redactează de către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană şi se prezintă Preşedintelui României şi primului-ministru. Departamentul pentru Afaceri Europene va transmite acest document, spre informare, şi Parlamentului României.  +  Capitolul VII Participarea la Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi  +  Articolul 14 (1) Reprezentatul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană reprezintă Guvernul în cadrul reuniunilor COREPER, partea a 2-a, şi participă la reuniunile Consiliului Uniunii Europene a căror pregătire este realizată de COREPER, partea a 2-a. (2) Reprezentantul permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană reprezintă Guvernul în cadrul reuniunilor COREPER, partea 1, şi participă la reuniunile Consiliului Uniunii Europene a căror pregătire este realizată de COREPER, partea 1. (3) Reprezentantul responsabil pentru Politica externă şi de securitate comună reprezintă Guvernul la reuniunile Comitetului pentru Politica Externă şi de Securitate Comună (COPS). (4) În cazul neparticipării ministrului sau a secretarului de stat responsabil la reuniunile Consiliului Uniunii Europene, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, reprezentantul permanent adjunct sau reprezentantul în COPS reprezintă Guvernul la acele reuniuni.  +  Capitolul VIII Mecanismele de comunicare  +  Articolul 15 (1) Se instituie sistemul naţional de comunicare, format din punctele de contact desemnate de către ministere, instituţiile de specialitate ale administraţiei publice centrale şi de către structurile cu atribuţii în domeniul afacerilor europene. (2) Punctele de contact din cadrul sistemului naţional de comunicare sunt reprezentate, după caz, de secretarul de stat responsabil cu afacerile europene, de directorul general sau de directorul responsabil cu problematica afacerilor europene. (3) Fluxurile informaţionale între punctele de contact se asigură, de regulă, prin sistemul informatic şi de comunicaţii EXTRANET RO.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să înfiinţeze Autoritatea Operaţională a Sistemului Informatic şi de Comunicaţii EXTRANET RO (AOSIC EXTRANET RO), formată din reprezentanţi ai instituţiilor conectate la sistem şi destinată implementării cerinţelor tehnice şi de securitate conform cadrului normativ naţional şi standardelor de securitate ale Uniunii Europene.  +  Capitolul IX Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 17De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, celelalte mecanisme de coordonare interinstituţională create pentru urmărirea pregătirii interne în vederea aderării României la Uniunea Europeană îşi încetează activitatea.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.508/2002 privind constituirea Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Departamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 115.--------