HOTĂRÂRE nr. 90 din 23 ianuarie 2008pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Proiectarea lucrărilor pentru racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public se realizează de către persoane autorizate sau atestate potrivit legii. (2) Executarea lucrărilor de racordare se realizează de către sau sub supravegherea electricienilor autorizaţi potrivit legii. (3) Verificarea activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face de către persoane autorizate sau atestate potrivit legii.  +  Articolul 3Tarifele de emitere a avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare practicate de operatorii economici se aprobă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 4 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 4 august 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius Dorinp. Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Nicolae Oprişp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 90.  +  AnexăREGULAMENT 23/01/2008