ORDIN nr. 64/B din 31 ianuarie 2008privind aprobarea formularului de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 11 februarie 2008  În baza Referatului de aprobare nr. 51 din 18 ianuarie 2008, întocmit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în temeiul art. 3 lit. m) şi o) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,în baza:- Regulamentului CE nr. 1.782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93 , (CE) nr. 1.452/2001 , (CE) nr. 1.453/2001 , (CE) nr. 1.454/2001 , (CE) nr. 1.868/94 , (CE) nr. 1.251/1999 , (CE) nr. 1.254/1999 , (CE) nr. 1.673/2000 , (CEE) nr. 2.358/71 şi (CE) nr. 2.529/2001 ;- Regulamentului CE nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV şi IVa din respectivul regulament şi utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producţia de materii prime;- Regulamentului (CE) nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007,având în vedere Memorandumul aprobat de Guvern în luna mai 2005, prin care România a decis să aplice, după data aderării la Uniunea Europeană, schema unică de plăţi pe suprafaţă - SAPS şi Masterplanul pentru implementarea IACS în România,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă formularul-tip de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008, elaborat conform reglementărilor europene, care este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Formularele completate de fermieri pentru a beneficia de plată în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă se depun la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în intervalul cuprins între 1 martie 2008 şi 15 mai 2008, fără penalităţi. (2) În perioada cuprinsă între 16 mai 2008 şi 9 iunie 2008, formularele se pot depune cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, conform normelor europene.  +  Articolul 3Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură primeşte, verifică, procesează cererile de plată şi efectuează plăţile către fermier în contul bancar al acestuia, conform procedurilor stabilite.  +  Articolul 4 (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este responsabilă pentru tipărirea şi difuzarea către fermieri a formularelor-tip de cerere de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2008. (2) Formularele-tip vor fi distribuite gratuit fermierilor.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşBucureşti, 31 ianuarie 2008.Nr. 64/B.  +  Anexa AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ
  Judeţul # Nr. cerere şi data din Registrul manual de înregistrare a cererilor #
  Centrul judeţean/local APIA # Nr. dosar (se înscrie numărul din sistem) #
  Chenarul gri se completează de către funcţionarul APIA Data primirii cererii la centrul judeţean/local APIA #
  Numele şi prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Semnătura ...................... #
  01. Nr. unic de identificare solicitant # #
  ________#) Chenarele marcate cu simbolul #) sunt chenare griCERERE DE PLATĂ PENTRU SCHEMELE DE SPRIJIN PE SUPRAFAŢĂPENTRU ANUL 2008I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIE    PERSOANE FIZICE:*)┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│02. Nume*) │ 03. Prenume*) │├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┤│04. CNP*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┤│05. Cod ţară şi nr. act identitate │ ││(altă cetăţenie) │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ Pentru cazul de solicitare prin reprezentant se anexează procura notarială de împuternicire. 06. Categoria de pensie (dacă este cazul): [] [] 07. Beneficiaţi de rentă                                                      viageră? DA [] NU []    PERSOANE JURIDICE:*)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│08. Denumire exploataţie*) │├─────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─┤│09. Cod unic identificare (CUI)/Cod fiscal (CF)*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┬──────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─┤│10. Nume administrator*) │11. Prenume*) │├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│12. CNP administrator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ Pentru cazul de solicitare prin reprezentant se anexează delegaţia de împuternicire, semnată şi parafată.                         ┌───┬───┐ 13. Tip de organizare*) │ │ │                         └───┴───┘ ADRESA DE DOMICILIU/SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂŢII (persoanele fizice vor depune doar o singură cerere de sprijin la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia au domiciliul înscris în CI/BI; persoanele juridice vor depune doar o singură cerere la centrul judeţean/local APIA pe raza căruia au sediul social):*)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│14. Judeţ/Sector*) 15. Localitate*) │├─────────────────────┬───────────┬──────────────┬────────┬─────────┬─────────┤│16. Sat/Strada*) │17. Nr.*) │18. Cod poştal│19. Bl │20. Sc. │21. Ap. │├─────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┤├─────────────────────┼───────────┴──────────────┼────────┴─────────┴─────────┤│22. Telefon │23. Fax │24. E-mail │└─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘ 25. Total suprafaţă agricolă utilizată*) ┌─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┐ (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă) └─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┘ ha Total suprafaţă agricolă pentru care se solicită ┌─┬─┬─┬─┬─┐┌─┬─┐ sprijin*) └─┴─┴─┴─┴─┘└─┴─┘ ha (informaţiile aferente declaraţiei de suprafaţă)    COORDONATE BANCARE:*)┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│26. Banca │27. Filiala │├──────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│28. Nr. cont IBAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┐│29. Dacă deţineţi │[] Bovine│[] Porcine│[] Caprine│[]Cabaline│[]Ovine│[]Păsări││ animale │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤│Număr │ │ │ │ │ │ │├──────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┘    Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORIIII. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂ - 2008    Persoane fizice CNP: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Nume şi prenume/                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Denumire exploataţie: ....    Persoane juridice CUI/CF: ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Se declară toate parcelele        agricole utilizate, indiferent dacă sunt eligibile sau nu pentru sprijin.┌───────┬────────────────────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────┬────────┬──────┐│Judeţul│Informaţii aferente │Nr. │Cod │Supra-│Măsuri│ Nr. │Cultură │Supra-││ │ hărţilor │par │cate │faţă │ de │parcelă/├────┬───┤faţă ││ ├───────┬────┬───┬───┤celă│gorie│parce │agro- │cultură │Nume│Cod│Cultu-││ │Locali-│Cod │Nr.│Nr.│agri│ de │lă │mediu │1a;1b;1c│ │ │ră ││ │tate │Sir-│har│bl-│colă│folo-│- ha -├──────┤1d; │ │ │parce-││ │Comună/│sup │tă │oc │ │sinţă│ │ Cod │ │ │ │lă ││ │Oraş │ │ │fi │ │ │ │pachet│ │ │ │agri- ││ │ │ │ │zic│ │ │ │ │ │ │ │colă ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ -ha- │├───────┼───────┼────┼───┼───┼────┼─────┼──────┼──────┼────────┼────┼───┼──────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12│ 13 │├───────┼───────┼────┼───┼───┼────┼─────┼┬─┬┬─┬┼──────┼────────┼────┼───┼┬┬─┬─┬┤│ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ │││ │ │ │ │ │ │ ││ ││ ││ │ │ │ │││ │ ││└───────┴───────┴────┴───┴───┴────┴─────┴┴─┴┴─┴┴──────┴────────┴────┼───┼┼┼─┼─┼┤                                                                    │*) │││ │ ││                                                                    ├───┼┼┼─┼─┼┤                                                                    │**)│││ │ ││                                                                    └───┴┴┴─┴─┴┘_________    *) Total suprafaţă utilizată    **) Total suprafaţă solicitată    Lista parcelelor agricole declarate este folosită pentru toate măsurile    de sprijin pe suprafaţă (plăţi directe şi măsuri de dezvoltare rurală).    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile de mai sus sunt conforme    cu realitatea.    Depun cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, conform    legislaţiei naţionale şi europene.         Semnătura solicitantului ......... Data ......../2008 pag. 1/.....┌────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬───────┐│30. Solicit sprijin pentru:*) │Bifaţi**)│Documente ataşate │Bifaţi│Complet│├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│1. Schema de plată unică pe │ │Declaraţie de suprafaţă şi hărţi │ [] │# ││ suprafaţă - SAPS │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ [] │Dovadă cont bancar activ │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │În caz de reprezentare: procura │ [] │ [] ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Copie CI/BI │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│2. Plăţi naţionale directe │ │ │ │ ││ complementare │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│- PNDC 1 - culturi în teren arabil │ [] │ - │ - │ [] │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier şi procesator sau a angajamen- │ │ ││ │ │tului de procesare │ [] │ [] ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Copia facturii fiscale pentru seminţe │ │ ││ │ │certificate sau a certificatului │ │ ││- PNDC 2 - Pentru în │ [] │de calitate al seminţelor utilizate │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Acte doveditoare pentru predarea │ │ ││ │ │cantităţii prevăzute în contract(proces-│ │ ││ │ │verbal de recepţie, factură fiscală, │ │ ││ │ │bon fiscal) │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier şi procesator sau a angajamen- │ │ ││ │ │tului de procesare │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Copii ale etichetelor oficiale folosite │ │ ││ │ │la ambalarea seminţelor de cânepă │ │ ││- PNDC 3 - Pentru cânepă │ [] │utilizate │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Declaraţia privind varietăţile de cânepă│ │ ││ │ │cultivate │ [] │ [] ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Copie de pe autorizaţia de cultivare │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Acte doveditoare pentru predarea │ │ ││ │ │cantităţii prevăzute în contract(proces-│ │ ││ │ │verbal de recepţie, factură fiscală, │ │ ││ │ │bon fiscal) │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier şi prim-procesatorul autorizat │ [] │ ││- PNDC 4 - Pentru tutun │ [] ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Copie de pe declaraţia de livrare a │ │ ││ │ │tutunului │ [] │ [] ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││ │ │Declaraţie privind varietăţile de tutun │ │ ││ │ │cultivate │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier şi cumpărător │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ ││- PNDC 5 - Pentru hamei │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ [] ││ │ │cantităţii prevăzute în contract(proces-│ │ ││ │ │verbal de recepţie, factură fiscală, │ │ ││ │ │bon fiscal) │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│- PNDC 6 - Pentru sfeclă de zahăr │ [] │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier şi procesatorul autorizat │ │ ││ │ │(fabrică de zahăr) │ [] │ [] │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│3. Schema separată pentru zahăr │ [] │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier şi procesatorul autorizat │ │ ││ │ │(fabrică de zahăr) │ │ [] │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│4. Schema pentru culturi energetice │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ ││ │ │producător de biocombustibil │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] ││a) Rapiţă │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ ││ │ │cantităţii prevăzute în contract(proces-│ [] │ ││ │ │verbal de recepţie, factură fiscală, bon│ │ ││ │ │fiscal) │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ ││ │ │producător de biocombustibil │ [] │ ││b) Floarea-soarelui │ [] │ │ │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] ││ │ │Acte doveditoare pentru predarea │ │ ││ │ │cantităţii prevăzute în contract │ │ ││ │ │(proces-verbal de recepţie, factură │ │ ││ │ │fiscală, bon fiscal) │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ ││ │ │producător de biocombustibil │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] ││c) Soia │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ ││ │ │cantităţii prevăzute în contract │ │ ││ │ │(proces-verbal de recepţie, factură │ │ ││ │ │fiscală, bon fiscal) │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier/colector/prim-procesator/ │ │ ││ │ │producător de biocombustibil │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] ││d) Porumb │ [] │Acte doveditoare pentru predarea │ │ ││ │ │cantităţii prevăzute în contract │ │ ││ │ │(proces-verbal de recepţie, factură │ │ ││ │ │fiscală, bon fiscal) │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│ │ │Copia contractului încheiat între │ │ ││ │ │fermier/primprocesator aprobat, pentru │ │ ││ │ │livrarea producţiei de tomate, copie a │ │ ││ │ │notificării ca prim-procesator şi │ │ ││5. Plăţi tranzitorii pentru tomate │ [] │angajament de livrare, după caz │ [] │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┤ │ [] ││ │ │Copie a actelor doveditoare pentru │ │ ││ │ │livrarea producţiei contractate (factură│ │ ││ │ │fiscală, notă de intrare recepţie, aviz │ │ ││ │ │de expediţie şi BI/CI, după caz) │ [] │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│6. Măsuri de dezvoltare rurală │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│a. Zone defavorizate din punct │ │ │ │ ││de vedere natural (zona montană │ │ │ │ ││defavorizată, semnificativ │ │- Fermierul se angajează că va continua │ │ ││defavorizată, zone defavorizate │ [] │ activităţile agricole timp de 5 ani de│ [] │ [] ││de condiţii naturale specifice) │ │ la efectuarea primei plăţi │ │ ││- se vor consulta listele aferente │ │ │ │ ││comunelor eligibile │ │ │ │ │├────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────────────────┼──────┼───────┤│b) Măsuri de agromediu │ │ │ │ ││ │ │- Fermierul se angajează să menţină │ │ ││- se vor consulta listele comunelor │ [] │ practicile de agromediu pe suprafeţele│ [] │ [] ││eligibile în cazul pachetelor │ │ pentru care solicită acest tip de │ │ ││1,2 şi 3 │ │ sprijin timp de 5 ani de la semnarea │ │ ││ │ │ angajamentului │ │ │└────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────────────────┴──────┴───────┘    Câmpurile notate cu "*" sunt OBLIGATORII ** (Lipsa bifei implică nesolicitarea sprijinului)________#) Chenarul marcate cu simbolul #) este chenare griIII. 1. ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢIILa solicitarea sprijinului pentru plăţi directe pe suprafaţă, solicitantul va semna următoarele angajamente şi declaraţii: Subsemnatul, ........, în calitate de: (proprietar, arendaş, concesionar etc. .....................)Am luat la cunoştinţă următoarele:● Condiţiile şi modalitatea de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor comunitare pe care mă angajez să le respect:- să exploatez un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha;- să declar toate parcelele agricole;- să depun o singură cerere de sprijin pe suprafaţă pentru toate parcelele agricole pe care le utilizez, incluzând şi suprafaţa neeligibilă şi cea pentru care nu solicit sprijin;- să respect bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, după cum urmează:I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermeiGAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivelGAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de materie organică în sol, prin aplicarea unor practici agricole corespunzătoare:GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe aceeaşi parcelă mai mult de 2 ani consecutiviGAEC 5. Arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisă decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediuluiIII. Standarde pentru menţinerea structurii solului:GAEC 6. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivelIV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:GAEC 7. Menţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe anGAEC 8. Arderea pajiştilor permanente nu este permisă decât cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediuluiGAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenul agricolGAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru producţieV. Standarde pentru menţinerea suprafeţei existente de pajişti permanente:GAEC 11. Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel naţional, existente la data de 1 ianuarie 2007.● Pentru solicitanţii ale căror parcele agricole se află în zone defavorizate din punct de vedere natural:- mă oblig să desfăşor activitate agricolă în zonele defavorizate aferente fermei, pentru cel puţin 5 ani de la efectuarea primei plăţi, şi voi respecta GAEC pe toată suprafaţa agricolă şi pe toată durata angajamentului.Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii penale (art. 474 din Codul penal), declar pe propria răspundere următoarele:- datele înscrise în formularul de cerere de plată directă pe suprafaţă şi în documentele anexate, inclusiv lista suprafeţelor, sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile şi am luat cunoştinţă despre consecinţele legale rezultate în urma furnizării de date false;- mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele justificative cerute de către APIA şi să permit accesul în exploataţie, precum şi toate verificările necesare efectuate de autorităţile competente pentru controalele privind plata pe care o solicit;- în cazul în care, între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei, transferarea proprietăţii fermei către un alt utilizator agricol, aprobarea unei rente agricole viagere, alte schimbări ale datelor din formularul de solicitare), în termen de 10 zile lucrătoare de la producere, voi comunică în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;- în cazul în care renunţ la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunică aceasta, în scris, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu cel puţin 30 de zile înainte de efectuarea plăţii;- mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. 72 din Regulamentul nr. 796/2004 şi art. 40 din Regulamentul nr. 1.782/2003). În acest sens voi prezenta dovezile cerute de APIA privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională;- cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul;- sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date IACS, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001.Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea plăţilor directe la completare, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita beneficiarului documente suplimentare, chiar şi retroactiv datei depunerii cererii de plată (şi pentru plăţile naţionale directe complementare).În cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.În cazul în care controlul pe teren nu a putut fi efectuat din motive generate de beneficiar, cererea de plată va fi respinsă.Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Comisiei Europene şi Curţii de Conturi a României au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul de cerere de plată, raportul de control pe teren, registrele contabile, dovezile de plată şi alte documente aferente dosarului.În conformitate cu art. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004, orice cerere de sprijin poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care APIA a informat deja fermierul asupra unor nereguli identificate în cererea de sprijin ori a notificat fermierul asupra intenţiei de a realiza un control la faţa locului şi în urma acestui control au fost depistate nereguli, retragerea nu trebuie autorizată pentru părţile din cererea de sprijin afectate de nereguli.
  Semnătura solicitantului ........................ Ştampila (dacă este cazul) Data .............../2008
  Centrul judeţean/local APIA Cererea prelucrată:
  Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi prelucrată (se va bifa şi înscrie codul controlului vizual): A [] B [] C [] Numele şi prenumele operatorului SAPS: Data şi semnătura:
  Numele şi prenumele funcţionarului APIA care realizează controlul vizual: Data şi semnătura: Numele şi prenumele verificatorului SAPS: Data şi semnătura:
  III. 2 ANGAJAMENTE ŞI DECLARAŢIIMĂSURI DE AGROMEDIUDeclaraţie(aplicabilă doar pentru aplicanţii pachetului 1)Declar pe propria răspundere că nu am utilizat fertilizanţi chimici şi/sau produse de protecţia plantelor în ultimii 5 ani pe suprafeţele pe care aplic acest pachet*).----------- Notă *) În situaţia în care fermierul utilizează acele suprafeţe de mai puţin de 5 ani, declaraţia va avea aplicabilitate doar pentru perioada anterioară în care fermierul a utilizat efectiv acele suprafeţe.Data: Semnătura ...........Angajamente1. Mă angajez să respect cerinţele cuprinse în Bunele condiţii agricole şi de mediu, în legislaţia naţională în domeniul fitosanitar, precum şi în codul bunelor practici agricole, relevante pachetului(lor) de agromediu pentru care aplic pe suprafaţa întregii ferme şi pe toată durata angajamentului.Data: Semnătura ..........2. Mă angajez să respect cerinţele de management aferente pachetului(lor) de agromediu pentru care aplic pe suprafeţele pentru care aplic, pe toată durata angajamentului, şi să menţin o evidenţă a activităţilor de agromediu pe aceste suprafeţe.Data: Semnătura .........
  Pachetul 1: Pajişti cu înaltă valoare naturală (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile) Cerinţe de management: - utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă; - utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 30 kg. N s.a./ha; - utilizarea pesticidelor este interzisă; - cositul poate începe doar după data de 1 iulie; - masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului; - păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar; - păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor; - este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament; - nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. Data: Semnătura ........ Pachetul 2: Practici agricole tradiţionale(P 1.2) (Opţional se poate adăuga doar la pachetul 1) Cerinţă de management: - lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. Data: Semnătura ........
  Pachetul-pilot 3: Pajişti importante pentru păsări (P 3.1) (Acest pachet se poate aplica doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile) Varianta 3.1 Crex Crex Cerinţe de management: - utilizarea fertilizanţilor este interzisă; - utilizarea pesticidelor este interzisă; - cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie; - cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia; - o bandă necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele; - masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului; - păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar; - păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor; - este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament; - nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental; - lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. Data: Semnătura ..... Pachetul 4: Culturi verzi (P 4) Cerinţe de management: - semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate drept culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina; - doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţilor chimici pentru culturile verzi este interzisă; - biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la finalul lunii martie; - lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune; - nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului; Cerinţa cuprinsă în GAEC specifică faptul că: "pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă sau să fie lăsat nelucrat pe cel puţin 20% din suprafaţa de teren arabil a fermei". Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC, acest pachet se poate aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.
  Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus (P3.2) Cerinţe de management: - utilizarea fertilizanţilor este interzisă; - utilizarea pesticidelor este interzisă; - cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie; - cositul se va efectua în etape; - o bandă necosită sau nepăşunată, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele; - masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului; - păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar; - păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor; - este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament; - nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental; - lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament. Data: Semnătura ..... Data: Semnătura ....
  Combinarea pachetelor de agromediuDoar pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren. În această situaţie, şi plăţile aferente acestor pachete se cumulează, neexistând cerinţe care ar putea fi plătite de două ori.Instrucţiuni de completareFormularul cererii de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, completat şi însoţit de materialul grafic pe care sunt identificate parcelele agricole, se depune de către fermier la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) la care este arondată comuna în care îşi are domiciliul persoana fizică, conform CI/BI, sau sediul social al societăţii, în cazul persoanelor juridice.Fermierul va depune doar o singură cerere de sprijin pe suprafaţă chiar dacă deţine suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.Fermierul are obligaţia să declare întreaga suprafaţă agricolă utilizată şi să respecte GAEC pe toate parcelele declarate.Termenul limită de depunere a cererii de sprijin este 15 mai 2008, fără penalităţi, şi 9 iunie 2008, cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.Câmpurile albe vor fi completate de către fermier doar dacă informaţiile pretipărite nu mai corespund cu cele din campania agricolă 2007.Fermierii care nu au solicitat sprijin în campania agricolă 2007 vor depune cererea de plată pe suprafaţă la centrul judeţean/local al APIA pe baza CI/BI. O copie a CI/BI va rămâne la dosarul fermierului. Pentru persoanele juridice se depune actul de numire ca administrator, împreună cu CI/BI al acestuia.Codurile pentru categoria de pensie, tipul de organizare, categoria de folosinţă a terenului, precum şi codurile de cultură se înscriu în cerere conform anexei la prezentele instrucţiuni.Pentru a beneficia de sprijinul solicitat pentru o anumită schemă de sprijin, fermierul trebuie să bifeze în căsuţa aferentă acesteia şi să ataşeze la dosarul cererii de sprijin documentele solicitate (de asemenea, fermierul va bifa în căsuţele corespunzătoare fiecărui document).- Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS): sunt eligibile exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.- Plăţi naţionale directe complementare (PNDC): în anul 2008 se acordă sprijin pentru următoarele culturi: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, orzoaică, porumb, porumb zaharat, sorg, orez, triticale, mei, hrişcă), culturi proteice (mazăre pentru boabe, fasole pentru boabe, lupin, bob şi linte, năut), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, în şi cânepă pentru fibră, tutun, în pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (cartofi, sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr şi alte rădăcinoase), legume proaspete, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, pajişti temporare, alte culturi pe teren arabil.- Schema pentru culturi energetice: reprezintă culturi destinate producţiei de biocombustibili: rapiţă, floarea-soarelui, soia şi porumb.- Schema de plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării este acordată o singură dată pe an, pentru suprafeţele de minimum 0,3 ha şi pentru care există contract cu un prim-procesator aprobat. Pentru a beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme, fermierul trebuie să încheie un contract de livrare a producţiei de tomate şi să livreze conform contractului de livrare cel puţin echivalentul a 8.000 kg tomate/ha. Prim-procesatorii aprobaţi care cultivă tomate destinate procesării pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme.- Schema de plată separată la zahăr şi plata naţională directă complementară pentru sfecla de zahăr au aceleaşi condiţii de eligibilitate.- Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): sunt eligibile suprafeţele agricole aflate în unităţile administrativ-teritoriale (UAT) defavorizate, limitele acestora fiind cele ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul integrat de administrare şi control) care aparţin de aceste UAT, conform listei aflate la centrele locale ale APIA şi la primării.- Măsura de agromediuPlăţile de agromediu se acordă fermierilor care îşi asumă în mod voluntar angajamente de agromediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării angajamentului.Forma şi valoarea sprijinuluiPlata de agromediu este plătită ca plată fixă la hectar.Plata se efectuează anual.Lista pachetelor de agromediu existente şi zonele eligibile1. Pajişti cu înaltă valoare naturală - pachet disponibil doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile, listate la centrele locale ale APIA.2. Practici agricole tradiţionale - pachet disponibil doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile, listate la centrele locale ale APIA.3. Pajişti importante pentru păsări - pachet-pilot disponibil doar în unităţile administrativ-teritoriale eligibile, listate la centrele locale ale APIA.4. Culturi verzi - pachet disponibil pentru terenul arabil la nivelul întregii ţări.Combinarea pachetelor de agromediuDoar pachetul 1 şi pachetul 2 se pot aplica în combinaţie pe aceeaşi suprafaţă de teren agricol.Pentru obţinerea sprijinului pentru agromediu solicitantul trebuie:- să bifeze că solicită plăţi de agromediu;- să indice pachetul(ele) pentru care aplică, precum şi parcelele pe care doreşte să aplice;- să semneze angajamentul(ele) aferent(e) pachetului(lor) pentru care aplică;- în cazul aplicanţilor pentru pachetul 1, să declare pe propria răspundere că nu au utilizat fertilizanţi chimici şi pesticide în ultimii 5 ani pe parcelele pentru care aplică.Chenarul (judeţul, centrul local, nr. înregistrare cerere/data, nr. dosar, data primirii, nume/prenume/semnătura) şi caseta gri aferentă câmpului vor fi completate de către funcţionarul de la centrul judeţean/local al APIA, care primeşte formularul cererii de plată pe suprafaţă. Reprezentantul centrului judeţean/local, după verificarea cererii, va completa chenarul gri din "Angajamente şi declaraţii" şi va certifica efectuarea controlului vizual prin dată şi semnătură.Numărul unic de identificare a solicitantului (01) - va fi completat conform certificatului emis de APIA, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistemul de înregistrare în Registrul fermierilor. Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul fermierilor vor fi înregistraţi odată cu depunerea cererii de plată pe suprafaţă.I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT/EXPLOATAŢIEPERSOANE FIZICEFermierii persoane fizice îşi vor completa în primul tabel numele (02)/prenumele (03) şi codul numeric personal CNP (04).Cod ţară şi număr act identitate (05) - va fi completat de solicitantul care nu are cetăţenie română, dar care utilizează teren agricol în România, astfel: codul ţării din care provine (Germania - DE), urmat de numărul actului de identitate.În cazul în care fermierul persoană fizică nu aplică personal pentru sprijin pe suprafaţă, ci prin intermediul unui reprezentant, acesta din urmă va completa formularul cu datele de identificare ale solicitantului şi va prezenta procura de împuternicire legalizată şi semnată.Categoria de pensie (06): fermierii care beneficiază de pensie vor completa codul aferent categoriei de pensie conform tabelului nr. 1 din anexa la prezentele instrucţiuni de completare.Renta viagera (07): fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru toată sau o parte din suprafaţa exploataţiei vor bifa cu X caseta "DA" în formular.PERSOANE JURIDICESe vor completa cu atenţie de către solicitant următoarele câmpuri:- Denumire exploataţie (08) - se va completa denumirea corectă a exploataţiei: de exemplu: S.C. Agroind - S.A., Asociaţia familială P amp;E.- Cod unic de identificare (CUI) pentru societăţile înregistrate la registrul comerţului sau codul fiscal (CF) pentru alte societăţi (09)- Nume (10)/prenume (11) şi CNP (12) ale conducătorului exploataţiei (administrator).În cazul în care solicitarea este depusă de către un reprezentant al persoanei juridice, atunci acesta va anexa la cerere delegaţia de împuternicire semnată şi parafată.Tip de organizare (13) - se va completa în cerere codul corespunzător, conform tabelului nr. 2 din anexa la prezentele instrucţiuni.PERSOANE FIZICE/JURIDICEAdresa de domiciliu/Sediul social al societăţiiSe va completa de către solicitant adresa domiciliului stabil pentru persoane fizice sau adresa sediului social al societăţii pentru exploataţiile cu personalitate juridică: judeţul/sectorul (14), localitatea (15), sat/strada (16), număr (17), cod poştal (18), bl. (19), sc. (20), ap. (21); telefon (fix/mobil) (22); fax (23); e-mail (24).În câmpul (25) solicitantul va trece numărul total de hectare utilizate pe exploataţie (parcelele eligibile şi neeligibile)Coordonate bancareSolicitantul va trece banca (26), filiala (27) şi numărul contului bancar - IBAN (28).Dacă solicitantul deţine animale (29), va preciza numărul acestora în câmpurile corespunzătoare speciilor de animale. (30) Dacă aplică pentru măsuri de sprijin pe suprafaţă (SAPS), plăţi naţionale directe complementare (PNDC), măsuri pentru zone defavorizate, culturi energetice, solicitantul va bifa în căsuţa corespunzătoare fiecărei scheme. În cazul măsurilor pentru zone defavorizate şi măsuri de agromediu, listele localităţilor eligibile vor fi disponibile la fiecare centru local al APIA şi la primării.În lipsa bifei se va considera că solicitantul nu doreşte să aplice pentru măsura respectivă.Documente ataşateSolicitantul va depune documente pentru culturile care beneficiază de plăţi naţionale directe complementare (CNDP). În acest sens, fermierul va aduce la centrul local al APIA la care a depus cererea de plată pe suprafaţă următoarele documente (depunerea documentelor ataşate pentru PNDC se va face conform termenelor prevăzute de legislaţia în vigoare - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 704/2007):- copia de pe contractele de vânzare-cumpărare a materiei prime, de pe contractele sau angajamentele de procesare:● în şi cânepă - 1 septembrie, fără penalităţi, şi 26 septembrie, cu penalităţi de 1% pe fiecare zi lucrătoare de întârziere a aducerii contractului;● tutun - 30 iunie, fără penalităţi, şi 25 iulie, cu penalităţi de 1%;● hamei - 1 august, fără penalităţi, şi 26 august, cu penalităţi;● sfeclă de zahăr - 15 mai, fără penalităţi, iar cu penalităţi până la 9 iunie;● culturi energetice - 15 mai, fără penalităţi, iar cu penalităţi până la 9 iunie.Contractul pentru tutun trebuie să fie încheiat până la 30 mai şi înregistrat la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate art. 10 din Regulamentul Consiliului nr. 2.848/1998, în 10 zile calendaristice de la data încheierii, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Dacă perioada de încheiere/avizare a contractului este depăşită cu maximum 15 zile calendaristice, sprijinul se reduce cu 20%, conform art. 10 alin. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 2.848/1998;- etichetele oficiale folosite la ambalarea seminţelor de cânepă - până la 30 iunie, fără penalităţi, şi până la 25 iulie, cu penalităţi;- copie de pe autorizaţia de cultivare pentru cânepă - până la 1 septembrie, fără penalităţi, şi 26 septembrie, cu penalităţi;- declaraţie privind varietăţile de cânepă cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la hectar pentru înfiinţarea culturii - până la 1 septembrie, fără penalităţi, şi 26 septembrie, cu penalităţi;- certificatul de calitate al seminţelor de în utilizate sau factura fiscală de cumpărare a seminţelor de în certificate, pe fiecare parcelă - până la 1 septembrie, fără penalităţi, şi 26 septembrie, cu penalităţi;- declaraţie privind varietăţile de tutun cultivate pe fiecare parcelă - până la 31 august, fără penalităţi, şi 25 septembrie, cu penalităţi;- pentru declaraţia de livrare a tutunului livrat - 15 mai în anul următor recoltării;- acte doveditoare pentru predarea cantităţii contractate (proces-verbal de recepţie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente) de în, cânepă, hamei, tomate, culturi energetice - până la 31 octombrie;- pentru tomate contractul de livrare cu un prim-procesator aprobat până la 15 iulie 2008.În cazul transferului, fermierul care preia exploataţia agricolă va prezenta, în copie, odată cu Cererea de transfer de exploataţie, şi documentele care stau la baza transferului de exploataţie agricolă:- contract de vânzare-cumpărare/arendă/închiriere/concesionare/donaţie/comodat sau altele asemenea;- dovada contului bancar activ.În cazul decesului fermierului, moştenitorul prezintă la APIA următoarele acte:- înştiinţarea privind decesul fermierului;- cererea de preluare a exploataţiei agricole în caz de deces;- scrisoare justificativă pentru depăşirea termenului legal de anunţare a decesului fermierului (10 zile), după caz;- acte doveditoare privind calitatea de moştenitor (certificat de calitate de moştenitor, certificat de moştenitor eliberat de notarul public, prin care se stabileşte calitatea succesorilor şi bunurile rămase de la fermierul decedat);- acte de identitate ale moştenitorilor, în copie şi original;- în cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia vor da o declaraţie în faţa notarului public, prin care va fi împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul, urmând ca ulterior sprijinul financiar primit să fie împărţit tuturor celorlalţi moştenitori;- dovada contului bancar.În cazul schimbării formei de organizare, fermierul va prezenta următoarele documente:- copie de pe statutul societăţii;- copie de pe certificatul de înmatriculare;- dovada contului bancar;- împuternicirea dată de societatea comercială (în original);- copie de pe CI/BI.II. DECLARAŢIE DE SUPRAFAŢĂParcelă agricolă - suprafaţa continuă de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de către un singur fermier; oricum, acolo unde este necesară o declaraţie separată privind folosirea unei suprafeţe din cadrul grupului de cultură solicitat, în contextul art. 22 alin. (1 a) din Regulamentul CE nr. 796/2004, utilizarea specifică va limita pe viitor parcela agricolă.Atenţie! Se declară toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eligibile pentru sprijin, pe care trebuie să respecte Bunele condiţii agricole şi de mediu.Persoanele fizice se vor identifica în câmpurile corespunzătoare prin codul numeric personal, iar persoanele juridice, prin codul unic de identificare (CUI) sau codul fiscal (CF).Pentru fiecare parcelă se vor specifică:Judeţul: în care este localizată parcela agricolă (se va folosi indicativul judeţului - de exemplu, CL pentru Călăraşi, CT pentru Constanţa, NT pentru Neamţ, TM pentru Timiş etc.)Localitatea: aferentă hărţii - în care este situată parcela agricolă (comună sau oraş); numele localităţii se va prelua din materialul grafic ataşat.Date privind:- codul SIRSUP -format din 4 până la 7 cifre - se va prelua din materialul grafic ataşat;- numărul blocului fizic - este un număr format din 1-4 cifre şi se va trece conform datelor din Sistemul de identificare a parcelelor agricole;- număr hartă - este un număr format din 1-4 cifre, aflat în colţul din dreapta sus al materialului grafic;- numărul parcelei - este un număr serial atribuit de către fermier parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Parcelele se vor numerota de către fermier cu numere de la 1 la n (1; 2; 3; 4....).Categoria de folosinţă - se va indica de către solicitant categoria de folosinţă conform tabelului nr. 3 din anexa la prezentele instrucţiuni.Suprafaţa eligibilă are următoarele categorii de folosinţă:TA (teren arabil) - cuprinde terenul cultivat pentru producţie, inclusiv terenurile de sub sere şi solarii (cereale pentru boabe; plante leguminoase pentru boabe; plante industriale; cartofi; sfeclă de zahăr; rădăcinoase pentru nutreţ; legume proaspete; pepeni; flori şi plante ornamentale; plante pentru nutreţ; plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru comercializare; alte culturi în teren arabil) şi terenul lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu;TA n (teren arabil) - se va completa cu această categorie de folosinţă doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicită sprijin;PP (pajişti permanente păşuni şi fâneţe) - cuprinde terenul utilizat pentru păşunatul animalelor sau pentru producerea de furaje, care nu este inclus o perioadă de minimum 5 ani în sistemul de rotaţie a culturilor în cadrul fermei;PP n (păşuni permanente) - se va completa cu această categorie de folosinţă doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicită sprijin;VI (vii) - cuprinde terenul plantat cu vii şi pepiniere viticole;VI n (vie) - se va completa cu această categorie de folosinţă doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicită sprijin.CP (culturi permanente) - cuprinde terenul plantat cu livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi alte culturi permanente;CP n (culturi permanente) - se va completa cu această categorie de folosinţă doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicită sprijin;G (grădini familiale) - reprezintă suprafaţa destinată obţinerii produselor agricole, în principal pentru consumul propriu al membrilor exploataţiei/gospodăriei agricole individuale;G n (grădini familiale) - se va completa cu această categorie de folosinţă doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicită sprijin.Atenţie! Pentru categoria de folosinţă grădini familiale-G suprafaţa eligibilă este de 0,3 ha, chiar dacă aceasta cuprinde vii, pomi fructiferi, culturi de hamei, pepiniere pomicole, pepiniere viticole, arbuşti fructiferi. Aceasta este singura categorie de folosinţă care permite declararea pe aceeaşi parcelă a unor culturi care în mod normal aparţin unor categorii de folosinţă diferite (din mai multe categorii de folosinţă).Suprafaţă parcelă agricolă - se va completa de către solicitant suprafaţa parcelei agricole pe care o utilizează în cadrul blocului fizic, în număr de hectare, cu două zecimale;Număr parcelă/cultură - se va completa cu numărul parcelei, urmat de simbolul parcelei dat în ordine de caracterele (literele) alfabetului (1a; 1b; 1c....);Cultura - se vor indica de către solicitant culturile agricole prin:- numele culturii: grâu, orz etc.;- codul corespunzător culturii conform Listei codurilor pe culturi, potrivit tabelului nr. 4 din anexa la prezentele instrucţiuni (pentru culturi energetice vezi ultimele 4 coduri din tabel);- suprafaţa fiecărei culturi din parcela agricolă respectivă, în hectare cu două zecimale.Teren necultivat - este terenul arabil lăsat necultivat în mod deliberat, dar menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu art. 5 din Regulamentul CE nr. 1.782/2003. Conform art. 2 din Regulamentul CE nr. 1.782/2003, menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu este considerată activitate agricolă. Terenul necultivat este eligibil pentru plata SAPS dacă sunt îndeplinite condiţiile minime de eligibilitate pe suprafaţă, respectiv minimum 0,3 ha pe parcela agricolă, şi dacă este menţinut în bune condiţii agricole şi de mediu.Pe materialul grafic (ortofotoplan) fermierul va schiţa atât parcelele agricole declarate în formular, cât şi culturile în interiorul parcelelor agricole şi va trece numărul parcelei/culturii (din coloana 9) astfel: de exemplu, 1a, 1b, 1c etc;Măsuri de agromediu - fermierul trebuie să opteze pentru pachetul dorit şi apoi să îşi identifice parcela pe materialul grafic şi să o înscrie pe declaraţia de suprafaţă [coloana (9)], iar codurile vor fi preluate din anexa la prezentele instrucţiuni (tabelul nr. 5). Pachetul nr. 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul nr. 1.Fermierii trebuie să poată face dovada utilizării de drept a suprafeţei declarate, având obligaţia prezentării acestora la solicitarea APIA.Solicitantul va trece numele/prenumele şi calitatea pe care o are (proprietar, arendaş, concesionar), va lua cunoştinţă despre obligaţiile ce îi revin pentru a beneficia de plăţi directe şi de măsuri de sprijin aferente zonelor defavorizate (acolo unde este cazul) şi va declara pe propria răspundere cu privire la corectitudinea datelor înscrise în formularul de cerere, după care va semna, ştampila (în cazul persoanelor juridice) şi data formularul.Dacă după depunerea formularului există modificări ale datelor de identificare (adresă, bancă, nr. cont), ale declaraţiei de suprafaţă (utilizarea unor parcele noi sau vânzarea, arendarea, concesionarea unor suprafeţe declarate iniţial etc.), solicitantul le va aduce la cunoştinţă centrului judeţean/local al APIA, urmând să completeze un alt formular. În caz de corectare a datele din formular, solicitantul va face rectificările necesare prin tăierea cu o linie de culoare verde, completarea cu datele corecte şi semnarea în dreptul rectificărilor.
   +  Anexa -----la instrucţiuni---------------Tabelul nr. 1
  PENSIE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT AGRICULTORI
  LIMITĂ DE VÂRSTĂ S1 A1
  PENSIE ANTICIPATĂ S2 A2
  INVALIDITATE S3 A3
  URMAŞ S4 A4
  AJUTOR SOCIAL S5 A5
  Tabelul nr. 2
  COD TIP DE ORGANIZARE
  01 REGII AUTONOME ŞI COMPANII NAŢIONALE
  02 SOCIETĂŢI COMERCIALE CU PROFIL AGRICOL
  03 ORGANIZAŢII COOPERATISTE
  04 SOCIETĂŢI AGRICOLE
  05 ASOCIAŢII FAMILIALE
  06 INSTITUTE ŞI STAŢIUNI DE CERCETARE
  07 UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU PROFIL AGRICOL
  08 UNITĂŢI DE CULT
  09 ALTE FORME DE ORGANIZARE (FUNDAŢII, PENITENCIARE)
  10 INSTITUŢII PUBLICE (CONSILII JUDEŢENE, CONSILII LOCALE)
  Tabelul nr. 3
  COD CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ
  TA TEREN ARABIL
  PP PAJIŞTI PERMANENTE (PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE)
  CP CULTURI PERMANENTE (LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE)
  VI VII
  G GRĂDINI FAMILIALE
  Tabelul nr. 4
  Cod
  I. TEREN ARABIL - TA
  CEREALE PENTRU BOABE
  GRÂU COMUN 101
  GRÂU DUR 102
  TRITICALE 103
  SECARĂ 104
  ORZ 105
  ORZOAICĂ 106
  OVĂZ 107
  PORUMB 108
  PORUMB ZAHARAT 109
  SORG 110
  OREZ 111
  MEI 112
  HRIŞCĂ 113
  ALTE CEREALE PENTRU BOABE 114
  PLANTE PROTEICE (LEGUMINOASE PENTRU BOABE)
  MAZĂRE PENTRU BOABE 151
  FASOLE PENTRU BOABE 152
  LINTE 153
  BOB 154
  LUPIN 155
  ALTE LEGUMINOASE PENTRU BOABE (NĂUT) 156
  PLANTE INDUSTRIALE
  FLOAREA-SOARELUI 201
  RAPIŢĂ 202
  SOIA 203
  IN PENTRU ULEI 204
  ALTE OLEAGINOASE 205
  IN PENTRU FIBRĂ 206
  CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ 207
  TUTUN 208
  PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE 209
  ALTE PLANTE INDUSTRIALE 210
  PLANTE TUBERCULIFERE
  CARTOFI TIMPURII 251
  CARTOFI SEMITIMPURII 252
  CARTOFI TÂRZII 253
  ALTE CULTURI DE CARTOFI 254
  PLANTE RĂDĂCINOASE
  SFECLĂ DE ZAHĂR 301
  SFECLĂ FURAJERĂ 302
  LEGUME PROASPETE, PEPENI
  LEGUME PROASPETE (altele decât tomatele destinate procesării, pentru care există contract sau angajament de livrare) 351
  PEPENI VERZI ŞI GALBENI 352
  TOMATE DESTINATE PROCESĂRII 353
  CĂPŞUN 803
  FLORI ŞI PLANTE ORNAMENTALE 400
  PAJIŞTI TEMPORARE (artificiale, însămânţate pe teren arabil pentru mai puţin de 5 ani) 450
  PLANTE DE NUTREŢ 451
  LOT SEMINCER 500
  ALTE CULTURI ÎN TEREN 550
  II. PAJIŞTI PERMANENTE - PP
  PĂŞUNI NATURALE 601
  FÂNEŢE NATURALE 602
  III. CULTURI PERMANENTE - CP
  POMI FRUCTIFERI
  MERI 651
  PERI 652
  PRUNI 653
  CAIŞI ŞI ZARZĂRI 654
  PIERSICI 655
  CIREŞI ŞI VIŞINI 656
  GUTUI 657
  DUZI 658
  ALTI POMI FRUCTIFERI 659
  CASTANI, NUCI, ALUNI ŞI ALTE SPECII ÎNRUDITE
  CASTANI 701
  NUCI ŞI ALUNI 702
  ALTE SPECII 703
  HAMEI 750
  ARBUŞTI FRUCTIFERI
  ZMEUR 801
  COACĂZ 802
  ALŢI ARBUŞTI FRUCTIFERI 804
  PEPINIERE
  PEPINIERE VITICOLE ŞI PLANTAŢII PORTALTOI 901
  PEPINIERE POMICOLE 902
  PEPINIERE FORESTIERE 903
  ALTE PEPINIERE 904
  ALTE CULTURI PERMANENTE
  TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU LIVEZI 950
  TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU VII 951
  TEREN ÎN PREGĂTIRE PENTRU ALTE CULTURI PERMANENTE 952
  IV. VII
  VII PE ROD CU STRUGURI PENTRU VIN 961
  VII PE ROD CU STRUGURI DE MASA 962
  VII TINERE, NEINTRATE PE ROD 963
  V. CULTURI ENERGETICE - CE
  RAPIŢĂ 980
  FLOAREA-SOARELUI 981
  SOIA 982
  PORUMB 983
  VI. TEREN NECULTIVAT 970
  Tabelul nr. 5
  PACHETE AGROMEDIU COD
  PAJIŞTI CU ÎNALTĂ VALOARE NATURALĂ P1
  PRACTICI AGRICOLE TRADIŢIONALE P1.2
  PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET-PILOT) 3-1 CREX CREX P3.1
  PAJIŞTI IMPORTANTE PENTRU PĂSĂRI (PACHET-PILOT) 3-2 LANIUS MINOR P3.2
  CULTURI VERZI P 4
  CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ PENTRU PARCELE AGRICOLE PENTRU CARE NU SE SOLICITĂ SPRIJIN COD
  TEREN ARABIL TA n
  PAJIŞTI PERMANENTE (PĂŞUNI ŞI FÂNEŢE) PP n
  CULTURI PERMANENTE(LIVEZI ŞI ALTE CULTURI PERMANENTE) CP n
  VII VI n
  GRĂDINI FAMILIALE G n
  -------