ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 6 februarie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2008    Având în vedere că reformarea sistemului administraţiei penitenciare reprezintă o prioritate a României în scopul asigurării drepturilor persoanelor private de libertate,ţinând seama de recentele modificări legislative din domeniul executării pedepselor, respectiv intrarea în vigoare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,luând în considerare necesitatea stabilirii unor competenţe mai judicioase de gestiune a resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale directorilor unităţilor subordonate, a ocupării posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare, pe baza aplicării principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională şi de transparenţă şi instituirea unor condiţii suplimentare pentru numirea în funcţii de conducere, a necesităţii stabilirii unei reglementări eficiente a carierei profesionale, precum şi a condiţiilor pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,având în vedere deficitul acut de personal încadrat în sistemul administraţiei penitenciare, din totalul de 15.316 posturi prevăzute, la finele anului 2007 fiind vacante 2.779 de posturi, din care în sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar mai mult de 50% din totalul posturilor vacante,ţinând cont de media europeană, unde unui cadru de penitenciar îi revin doi/trei deţinuţi, precum şi de media din România, cu mult sub cea europeană (1/5), în condiţiile în care art. 196 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, prevede respectarea unei proporţii de minimum un lucrător la 3 persoane private de libertate,luând în seamă că lipsa acută de personal poate avea consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar în ceea ce priveşte: asigurarea dreptului la asistenţă medicală al persoanelor private de libertate, în general a drepturilor persoanelor private de libertate, precum şi asigurarea drepturilor legale ale personalului de penitenciare, respectiv acordarea concediului legal de odihnă, plata orelor suplimentare,ţinând seama de necesitatea adaptării reglementărilor aplicabile acestei categorii de funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la actele normative similare care privesc celelalte categorii de personal din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special, al căror statut este reglementat de prezenta lege, denumiţi în continuare funcţionari publici cu statut special, şi din personal contractual. (2) Statutul special al funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public cu statut special poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare. Autoritatea funcţiei nu poate fi exercitată în interes personal. (4) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare încadrat în funcţii pe baza contractului individual de muncă se supune legislaţiei muncii."2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii, prin punerea în aplicare a legislaţiei privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competenţelor stabilite prin lege."3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Funcţionarii publici cu statut special se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează: a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; b) categoria B - corpul agenţilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu statut special cu studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. (2) Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) chestor de penitenciare; b) comisar şef de penitenciare; c) comisar de penitenciare; d) subcomisar de penitenciare; e) inspector principal de penitenciare; f) inspector de penitenciare; g) subinspector de penitenciare.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef principal de penitenciare; b) agent şef de penitenciare; c) agent şef adjunct de penitenciare; d) agent principal de penitenciare; e) agent de penitenciare. (3) Potrivit prevederilor alin. (2) pct. A lit. a)-d), următoarele grade profesionale ale ofiţerilor vor fi echivalate, cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, după cum urmează: a) subinspector şef de penitenciare - subcomisar de penitenciare; b) inspector şef de penitenciare - comisar de penitenciare; c) inspector şef principal de penitenciare - comisar şef de penitenciare; d) inspector general de penitenciare - chestor de penitenciare."4. Denumirea capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIISelecţia, numirea, evidenţa, evaluarea, avansarea, pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici cu statut special"5. Denumirea secţiunii 1 a capitolului III, care va cuprinde articolele 11-14, se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA 1Selecţia funcţionarilor publici cu statut special"6. La articolul 11, literele f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani."7. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face, în ordine, prin următoarele modalităţi: a) repartizarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi; b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului: c) concurs, din sursă externă. (2) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licenţă - li se acordă gradul de subinspector de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs, în funcţii publice de execuţie. (3) Absolvenţilor instituţiei de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare, cu durata de un an, li se acordă gradul de agent de penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs. (4) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţiile de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 10 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor. (5) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţia de învăţământ pentru pregătirea agenţilor de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor. (6) Persoanele prevăzute la alin. (4) şi (5), care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepţia cazului în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora sau a transferului la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului."8. Denumirea secţiunii a 2-a din capitolul III, care va cuprinde articolele 15-20^1 , se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2-aNumirea funcţionarilor publici cu statut special"9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Numirea în funcţii publice de conducere a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special definitivi. La concurs pot participa persoanele care au cel puţin 3 (trei) ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs. (2) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi cu o perioadă de stagiu cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5). Ofiţerii şi agenţii admişi la concurs în funcţii publice de execuţie din sectorul siguranţa deţinerii şi aplicarea regimurilor vor fi încadraţi ca debutanţi, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5). (3) Perioada de stagiu este de un an şi constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate. (4) Candidaţii admişi la concurs care au cel puţin 3 ani vechime efectivă într-un post cu acelaşi nivel de studii şi aceeaşi specialitate cu a postului scos la concurs, sunt încadraţi ca funcţionari publici definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (5) Candidaţii admişi la concurs, care au cel puţin 3 ani vechime efectivă ca militar activ şi/sau funcţionar public cu statut special în instituţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sunt încadraţi ca funcţionari publici definitivi, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (6) Candidaţilor admişi la concurs şi încadraţi ca funcţionari publici cu statut special li se acordă grade profesionale, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (7) Ofiţerii în activitate sau în rezervă nu pot fi încadraţi în sistemul administraţiei penitenciare în funcţii vacante prevăzute cu grade profesionale de agent de penitenciare - agent şef principal de penitenciare."10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Funcţionarii publici cu statut special debutanţi au obligaţia să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de pregătire şi specializare organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor. (2) Funcţionarii publici cu statut special definitivi au obligaţia să urmeze un curs de perfecţionare corespunzător postului în care au fost numiţi, cu excepţia celor încadraţi potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) şi (3)."11. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Jurământul, semnat de funcţionarul public definitiv, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unităţii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al funcţionarului public cu statut special."12. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Numirea şi eliberarea din funcţie, precum şi celelalte modificări ale raporturilor de serviciu pentru funcţiile de director general, director general adjunct şi director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei. Pentru celelalte funcţii de conducere, precum şi pentru funcţiile de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare, se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităţilor de penitenciare, potrivit competenţelor legale."13. Articolul 20^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20^1 . - Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu două grade faţă de cele pe care le au. Prin excepţie, ofiţerii pot fi numiţi în funcţii prevăzute în statele de organizare cu cel mult trei grade profesionale faţă de cele pe care le au, numai cu aprobarea ministrului justiţiei."14. După articolul 20^1 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1 -a, cuprinzând articolul 20^2 , cu denumirea "Evidenţa funcţionarilor publici cu statut special".15. La articolul 20^2 , după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Emiterea, folosirea, evidenţa şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."16. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ofiţerul sau agentul din sistemul administraţiei penitenciare care a fost notat cu calificativul «nesatisfăcător» va fi trecut într-o funcţie inferioară, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii din care face parte. Funcţionarul public care nu acceptă trecerea în funcţia inferioară va fi destituit din funcţie, în temeiul art. 57 lit. a). (3) Ofiţerii sau agenţii din sistemul administraţiei penitenciare notaţi cu calificativul «nesatisfăcător», în anul următor trecerii într-o funcţie inferioară, potrivit alin. (2), vor fi destituiţi din funcţie, în temeiul art. 57 lit. a)."17. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici cu statut special au dreptul de a avansa în funcţie şi în grad profesional conform prevederilor prezentei legi. (2) Avansarea în funcţii publice vacante a funcţionarilor publici cu statut special, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare. (3) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din stat se face fără concurs, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Avansarea în gradele profesionale se face de către: a) Preşedintele României, pentru chestorul de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei; b) ministrul justiţiei, pentru ofiţerii din sistemul administraţiei penitenciare; c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţii din sistemul administraţiei penitenciare. (5) Funcţionarii publici cu statut special sunt avansaţi în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost apreciaţi pe perioada stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul «bun». Anii din perioada de stagiu în care au fost apreciaţi cu un calificativ inferior sau în care nu au fost apreciaţi nu se iau în calculul stagiului minim în grad. (6) Funcţionarii publici cu statut special pot fi avansaţi în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, dacă au fost apreciaţi în ultimul an cu calificativul «excepţional» şi dacă au efectuat jumătate din stagiul minim în grad. (7) Pentru obţinerea gradului profesional de chestor de penitenciare este necesară promovarea examenului organizat în acest scop. (8) Comisarii şefi de penitenciare în activitate, care au o vechime în gradul profesional de minimum 5 ani şi au fost încadraţi, în această perioadă, cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de penitenciare şi care au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin «foarte bun», la încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul profesional de chestor de penitenciare şi le vor înceta raporturile de serviciu cu noul grad profesional, potrivit competenţelor şi criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (9) Funcţionarii publici cu statut special rezervişti din grupa de evidenţă «sistemul administraţiei penitenciare», specialitatea «penitenciare», cărora le-au încetat raporturile de serviciu ca urmare a pensionării, în condiţiile legii, pot fi avansaţi în gradul următor la propunerea asociaţiilor foştilor ofiţeri şi agenţi de penitenciare. Criteriile de avansare în rezervă în gradul următor se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."18. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Stagiul minim în gradele profesionale este:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) comisar şef de penitenciare 3 ani; b) comisar de penitenciare 3 ani; c) subcomisar de penitenciare 4 ani; d) inspector principal de penitenciare 3 ani; e) inspector de penitenciare 3 ani; f) subinspector de penitenciare 4 ani.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef de penitenciare 4 ani; b) agent şef adjunct de penitenciare 4 ani; c) agent principal de penitenciare 4 ani; d) agent de penitenciare 5 ani."19. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Funcţionarul public cu statut special cu gradul de comisar şef de penitenciare, care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei pe care o deţine sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (6)."20. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, numai în funcţii publice de execuţie, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege. (2) Acordarea gradului profesional de ofiţer agenţilor prevăzuţi la alin. (1) se face în funcţie de vechimea ca agent sau subofiţer în instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei."21. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă strict în ordinea următoare, prin : a) avansarea prin concurs a ofiţerilor în funcţii de execuţie; b) avansarea prin concurs a agenţilor în funcţii de execuţie de agent; c) schimbarea ofiţerilor şi agenţilor definitivi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (4); d) mutarea ofiţerilor şi agenţilor definitivi din sistemul administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, în aceeaşi ori în altă funcţie publică, cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, în unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare; e) repartizarea absolvenţilor instituţiilor de formare a personalului pentru sistemul administraţiei penitenciare, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de absolvire; f) trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, prin concurs; g) transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi Ministerul Justiţiei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11, pe funcţii vacante; h) selecţionarea prin concurs a candidaţilor din sursă externă. (2) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia celor prevăzute la alin. (5), se ocupă, strict în ordinea următoare, prin: a) avansarea prin concurs a ofiţerilor; b) schimbarea ofiţerilor definitivi care ocupă funcţii de conducere, în alte funcţii, în cadrul aceleiaşi unităţi, cu respectarea prevederilor art. 51 alin. (4); c) mutarea ofiţerilor definitivi din sistemul administraţiei penitenciare, care ocupă funcţii de conducere, cu respectarea prevederilor art. 51^1; d) transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi Ministerul Justiţiei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11; e) încadrarea prin concurs a candidaţilor din sursă externă. (3) La concursurile de încadrare din sursă externă, prevăzute la alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. e), pot participa persoanele care nu au calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei penitenciare. La aceste concursuri poate participa şi personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare care îndeplineşte condiţiile. (4) Ofiţerii care au o vechime de cel puţin 3 ani în categorie în sistemul administraţiei penitenciare pot avansa, prin concurs, în funcţii vacante de conducere. Pentru posturile de specialitate trebuie îndeplinită, cumulativ, şi condiţia de studii superioare, absolvite în specialitatea postului. (5) Funcţiile de director general, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, director de direcţie şi director de penitenciar din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa numai ofiţerii de penitenciare, personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare şi magistraţii. Magistraţii declaraţi admişi la concurs sunt detaşaţi pe funcţia pentru care au candidat, pe perioada mandatului. (6) Directorul general, directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii de penitenciare se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani. Propunerea de prelungire a mandatului se face de către o comisie, constituită prin ordin al ministrului justiţiei, care evaluează activitatea pe baza criteriilor prevăzute la art. 51^2 alin. (2)-(5). (7) Personalul contractual din sistemul administraţiei penitenciare, care ocupă funcţiile de director general, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi director de penitenciar, este asimilat, pe perioada mandatului, funcţionarilor publici cu statut special - corpul ofiţerilor, prevederile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător. În cazul ofiţerilor şi personalului contractual din cadrul sistemului administraţiei penitenciare, numite în condiţiile legii în funcţiile de director general, director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi director de penitenciar, pe perioada exercitării mandatului, se suspendă din funcţia deţinută anterior, cu păstrarea acesteia."22. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Metodologia privind ocuparea funcţiilor de conducere, de execuţie şi a celor prevăzute la art. 28 alin. (5) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."23. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile funcţionarului public cu statut special sau în cazul transferului."24. Denumirea capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVDrepturile, condiţiile de muncă şi îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special"25. La articolul 34, literele f), k) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;.................................................................. k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;.................................................................. p) consultanţă juridică asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."26. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale, personalul din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la asociere sindicală sau în alte organizaţii profesionale, dreptul la grevă, precum şi la libertatea întrunirilor, cu condiţia asigurării a cel puţin unei treimi din activitate şi a garantării drepturilor deţinuţilor şi a siguranţei locurilor de detenţie. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate încheia anual, în condiţiile legii, cu organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special sau cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, la solicitarea acestora, acorduri colective care să cuprindă numai măsuri referitoare la: a) constituirea şi folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă; b) sănătatea şi securitatea în muncă; c) programul zilnic de lucru; d) perfecţionarea profesională; e) alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. (3) În cazul în care sindicatul nu este reprezentativ sau funcţionarii publici cu statut special nu sunt organizaţi în sindicat, acordul se încheie cu reprezentanţii funcţionarilor publici cu statut special, desemnaţi în condiţiile legii. (4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile de penitenciare vor furniza sindicatelor reprezentative sau reprezentanţilor funcţionarilor publici cu statut special informaţiile necesare pentru încheierea acordurilor privind raporturile de serviciu, în condiţiile legii."27. La articolul 36, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Funcţionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de închiriere a locuinţei de serviciu, care au lucrat în sistemul administraţiei penitenciare peste 15 ani şi care s-au pensionat potrivit legii, precum şi cei care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi s-au pensionat pentru invaliditate, în condiţiile legii, îşi păstrează dreptul de folosinţă asupra locuinţei de serviciu şi după încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare. În cazul decesului titularului, soţul/soţia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii."28. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Funcţionarii publici cu statut special îşi păstrează, pe perioada delegării, detaşării ori trecerii temporare în altă funcţie, funcţia, gradul şi drepturile salariale avute anterior, acordate conform prevederilor actelor normative privind salarizarea acestora. (2) În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este delegat, detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale."29. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Funcţionarii publici cu statut special încadraţi conform prevederilor art. 13 alin. (1), la prima numire în funcţie ca urmare a încadrării, au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu, dacă ei sau soţul/soţia nu deţin locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale. Acest drept se păstrează şi în cazul numirii ulterioare în alte funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi. (2) Au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu şi funcţionarii publici cu statut special definitivi, mutaţi în interesul serviciului, trecuţi temporar în altă funcţie sau detaşaţi, dacă în localitatea unde urmează să îşi desfăşoare activitatea, ei sau soţul/soţia, nu deţin locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale. (3) Funcţionarii publici cu statut special, cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit alin. (1) şi (2) şi care nu au în proprietate o locuinţă, au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii. (4) Dreptul privind atribuirea unei locuinţe de serviciu potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sau compensarea lunară a chiriei, potrivit prevederilor alin. (3), se pierde în situaţia în care funcţionarii publici cu statut special definitivi, beneficiari ai acestui drept, solicită mutarea, la cerere, la o altă unitate penitenciară sau în situaţia în care funcţionarii publici cu statut special ori soţul/soţia au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare. (5) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (6) Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia. (7) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), declaraţi "şef de promoţie", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei."30. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţilor din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la alin. (1) protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. Modalităţile de acordare a protecţiei se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."31. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Funcţionarul public cu statut special, în activitate ori pensionat, precum şi soţul sau soţia, copiii aflaţi în întreţinerea legală a acestuia beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate. (2) Pentru acordarea, potrivit legii, a asistenţei medicale specifice personalului din sistemul administraţiei penitenciare, în statele de organizare ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale fiecărei unităţi de penitenciare se prevăd şi se încadrează posturi de personal medico-sanitar superior şi mediu."32. La articolul 43 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu un spor de 100% se plătesc şi orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează."33. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (3) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă în scris de şeful ierarhic, fără a se depăşi 120 de ore anual, iar în cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate."34. La articolul 46, literele c), d), e) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie; d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici; e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute;................................................................ n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte."35. La articolul 46, după litera p) se introduc două noi litere, literele q) şi r), cu următorul cuprins:"q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia; r) să aducă la cunoştinţa persoanelor competente modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau situaţia socioprofesională, în termen de 15 zile de la producerea acestora."36. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis: a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezămintele de deţinere; b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori sau servicii; c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi; d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege; e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora; f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege."37. După articolul 47 se introduc două noi articole, articolele 47^1 şi 47^2 , cu următorul cuprins:"Art. 47^1. - (1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau, după caz, au relaţii cu caracter patrimonial; b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soţul/soţia sau o rudă de gradul I; c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu. (2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcţionarii publici cu statut special care sunt soţi sau rude de gradul I.Art. 47^2. - Calitatea de funcţionar public cu statut special este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată remunerată, cu excepţia funcţiilor: didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, din domeniul cercetării ştiinţifice şi cel al creaţiei literar-artistice."38. Denumirea capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VModificarea, punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi încetarea raporturilor de serviciu"39. La articolul 49, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (1) se nasc şi se exercită în baza actului de numire şi se pot modifica, suspenda sau înceta numai în cazurile şi în condiţiile prezentei legi."40. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Trecerea temporară în altă funcţie se poate dispune fără acordul funcţionarului public cu statut special în caz de forţă majoră şi ca măsură de protecţie a funcţionarului public cu statut special."41. La articolul 51, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:"(3) Ofiţerii pot fi împuterniciţi în funcţii de conducere, în unitatea în care sunt încadraţi sau în care au fost detaşaţi. Împuternicirea pe funcţie se poate face pentru o perioadă de maximum 6 (şase) luni şi se poate prelungi, cu acordul scris al acestora, potrivit competenţelor, cu încă 6 (şase) luni. Ofiţerii beneficiază pe perioada respectivă de salariul pentru funcţia în care sunt împuterniciţi şi de indemnizaţia de conducere corespunzătoare funcţiei respective. Ofiţerii împuterniciţi îşi menţin salariile pentru funcţia îndeplinită şi indemnizaţiile de conducere avute anterior, dacă acestea sunt mai mari decât cele ale funcţiei pe care sunt împuterniciţi. (4) Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, în cadrul aceleiaşi unităţi, la cerere şi pot fi numiţi în alte funcţii prevăzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei."42. Articolul 51^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 51^1. - Funcţionarii publici cu statut special definitivi pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, la cerere sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare identic sau inferior, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. Funcţionarii publici cu statut special mutaţi în interesul serviciului beneficiază de drepturile prevăzute în legea salarizării."43. După articolul 51^1 se introduce un nou articol, articolul 51^2 , cu următorul cuprins:"Art. 51^2. - (1) Revocarea din funcţia de conducere şi numirea într-o altă funcţie se dispun în cazul în care nu mai sunt întrunite condiţiile necesare pentru îndeplinirea funcţiei de conducere, prin exercitarea necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale. (2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor. (3) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenţie, cu alte persoane sau instituţii cu care intră în contact, precum şi cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere. (4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniu şi modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum şi celelalte dispoziţii legale privind executarea pedepselor. (5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă. (6) Împotriva ordinului sau deciziei de revocare din funcţie se poate face plângere la instanţa competentă, potrivit legii."44. La capitolul V, denumirea secţiunii a 3-a va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 3-aPunerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi întreruperea raporturilor de serviciu"45. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:"Art. 52^1. - Funcţionarii publici cu statut special, rămaşi neîncadraţi în funcţii din diferite cauze neimputabile, sunt puşi la dispoziţie, potrivit competenţelor. Pe această perioadă beneficiază de salariul de bază avut şi de celelalte drepturi băneşti cuvenite pentru activitatea desfăşurată, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, pentru ofiţerii cu funcţii de conducere. Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie se soluţionează în termen de 3 luni."46. La articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, pentru un interes personal legitim. Metodologia şi situaţiile în care se aprobă suspendarea raporturilor de serviciu se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."47. La capitolul V, denumirea secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aÎncetarea raporturilor de serviciu"48. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special încetează prin: a) demisie; b) transfer; c) destituire din funcţie; d) pensionare, în condiţiile legii; e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 57^1 alin. (1) sau (2); f) deces; g) desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul nu acceptă să o urmeze; h) reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiţerul sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie; i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credinţă; j) ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată."49. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1 , cu următorul cuprins:"Art. 55^1. - Funcţionarii publici cu statut special definitivi se pot transfera în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituţiei la care solicită transferul."50. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Funcţionarii publici cu statut special sunt destituiţi din funcţiile pe care le deţin numai în următoarele situaţii: a) sunt declaraţi necorespunzători din punct de vedere profesional, ca funcţionari publici cu statut special, debutanţi, sau sunt notaţi cu calificativul «nesatisfăcător», ca funcţionari publici cu statut special, definitivi, în condiţiile prezentei legi; b) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) sau d); c) au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni; d) li s-a aplicat sancţiunea disciplinară a destituirii din funcţie. (2) Funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate ca funcţionari publici cu statut special în funcţiile publice pe care le deţin în cazul când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, li s-a aplicat prin hotărâre judecătorească definitivă pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării ori a amenzii penale, precum şi în cazurile când au beneficiat de amnistie sau graţiere înainte de începerea executării pedepsei. Menţinerea în activitate se dispune în baza aprobării persoanelor care acordă gradele profesionale prevăzute la art. 24, la propunerea directorului unităţii. (3) Cu data aprobării menţinerii în activitate conform alin. (2), funcţionarul public cu statut special va fi repus în funcţia deţinută anterior potrivit competenţelor de numire în funcţie."51. Articolul 57^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57^1. - (1) Funcţionarii publici cu statut special nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă de 55 de ani. (2) În mod excepţional, funcţionarii publici cu statut special pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătăţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii subordonate."52. Articolul 58^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58^1. - Funcţionarii publici cu statut special sunt eliberaţi din funcţiile pe care le deţin în cazurile de încetare a raporturilor de serviciu şi de schimbare din funcţie în sistemul administraţiei penitenciare."53. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 59. - Împotriva ordinului sau deciziei de destituire din funcţie se poate face plângere la instanţa competentă, potrivit legii."54. Denumirea capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIRăspunderea funcţionarilor publici cu statut special"55. La articolul 61, literele a), b), c), d) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea; b) neglijenţă şi superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici ori de la autorităţile anume abilitate de lege; c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzător faţă de persoanele private de libertate, care contravine legii privind executarea pedepselor, sau faţă de alte persoane cu care intră în contact în timpul serviciului;................................................................ l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii;".56. La articolul 61, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:"p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 46."57. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de către funcţionarii publici cu statut special, poate fi aplicată una dintre următoarele sancţiuni disciplinare: a) mustrarea scrisă; b) diminuarea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei ocupate cu 5-10%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni; c) suspendarea dreptului de avansare în funcţie sau grad profesional pe o perioadă de la un an la 2 ani; d) trecerea într-o funcţie inferioară; e) destituirea din funcţie."58. La articolul 63, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67, cu excepţia sancţiunii disciplinare prevăzute la art. 62 lit. a), care se poate aplica potrivit prevederilor art. 64."59. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 64. - (1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. a) poate fi aplicată direct, la propunerea şefilor ierarhici ai ofiţerului sau agentului care a săvârşit abaterea disciplinară, ori din oficiu, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unităţii de penitenciare în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public cu statut special. (2) Anterior emiterii deciziei de sancţionare aplicate potrivit prevederilor alin. (1), ofiţerul sau agentul propus a fi sancţionat este audiat, sub sancţiunea nulităţii, de către persoana care are competenţă de emitere. Audierea este consemnată în scris."60. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-e) se aplică de ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20."61. La articolul 67, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 67. - (1) Comisiile de disciplină se constituie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare."62. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. a) şi d) se radiază de drept în termen de 6 luni de la aplicare, dacă ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă. (2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b) şi c) se radiază de drept în termen de 6 luni de la expirarea perioadei pentru care au fost aplicate, dacă ofiţerul sau agentul sancţionat nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă. (3) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. e) se radiază de drept în termenul prevăzut la art. 11 lit. g). (4) Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora."63. La articolul 70, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor de penitenciare în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ori de către directorii unităţilor de penitenciare a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin semnarea unui angajament de plată, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. Împotriva dispoziţiei de imputare personalul în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii. Dreptul de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei."64. La articolul 71, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Statele de organizare şi structura personalului din sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de către ministrul justiţiei. Această competenţă nu poate fi delegată directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (3) Atribuţiile şi competenţele personalului din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ale Regulamentului unităţilor de penitenciare, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor."65. Articolul 71^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 71^1. - La elaborarea actelor normative prevăzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative din sistemul administraţiei penitenciare."66. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. (2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi delegaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei, pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt delegaţi sau detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data delegării ori a detaşării. (3) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei pot fi delegaţi sau detaşaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare, pe posturi de funcţionar public cu statut special, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt delegaţi ori detaşaţi."67. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Evidenţa ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare după încetarea raporturilor de serviciu se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei."68. La articolul 76, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Justiţiei va iniţia procedura încheierii unui protocol cu Ministerul Apărării în scopul înfiinţării grupei de evidenţă «sistemul administraţiei penitenciare», specialitatea «penitenciare» pentru ofiţerii şi agenţii de penitenciare trecuţi în rezervă cu grade militare echivalente. Clasele de evidenţă în rezervă se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."69. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 78. - Condiţiile privind salarizarea funcţionarilor publici cu statut special se stabilesc prin lege specială."70. La articolul 79, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare, stabilite prin Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile în continuare şi funcţionarilor publici cu statut special."71. La articolul 80^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Clerul din sistemul administraţiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale ofiţerilor corespunzătoare gradelor militare prevăzute în Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar, drepturile salariale fiind cele prevăzute de legea salarizării şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special, iar încadrarea, numirea, avansarea în funcţie, evaluarea şi pensionarea se fac potrivit dispoziţiilor aplicabile funcţionarilor publici cu statut special."72. În tot cuprinsul legii, denumirea de "funcţionari publici" se înlocuieşte cu cea de "funcţionari publici cu statut special".  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prevederilor art. 38 alin. (1)-(4) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, funcţionarii publici cu statut special care beneficiau de compensarea lunară a chiriei îşi păstrează acest drept până la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. După expirarea acestui termen, acordarea compensaţiei lunare a chiriei se va face potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) din aceeaşi lege.  +  Articolul IIIOfiţerii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă erau numiţi în funcţii prevăzute cu mai mult de trei grade profesionale decât cele pe care le aveau îşi păstrează drepturile dobândite până la numirea într-o altă funcţie.  +  Articolul IVLegea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Zsuzsanna Peter,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 6 februarie 2008.Nr. 4.-----