HOTĂRÎRE Nr. 252 din 10 aprilie 1996privind regimul diferenţelor de curs valutar aferente capitalului social în devize şi alte operaţiuni aplicabile începând cu bilanţul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 75 din 11 aprilie 1996    În temeiul art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Diferenţele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităţilor în devize reprezentind capital social în devize se vor inregistra, începând cu bilanţul contabil aferent exerciţiului financiar cu termen de întocmire şi de depunere, potrivit legii, până la 15 aprilie 1996, în contul "Alte rezerve", analitic distinct, fără a se influenţa rezultatele financiare ale agenţilor economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate în alte scopuri.Acelaşi regim se aplică şi pentru diferenţele de curs valutar dintre momentul subscrierii şi cel al varsarii efective a capitalului social în valută.  +  Articolul 2Profitul realizat în execuţie de către regiile autonome, rămas după plata impozitului pe profit, constituirea rezervelor legale şi acoperirea pierderilor din anii precedenti, se repartizează pe destinatiile şi în proportiile prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli, aprobate în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------