ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 februarie 2008privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2008    Având în vedere imposibilitatea aplicării, în cazul titularilor drepturilor de proprietate intelectuală care nu au reprezentanţi în România, a prevederilor cu privire la distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală de către o comisie de distrugere constituită de titularul dreptului, cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, situaţie care a blocat procedura de distrugere şi spaţiile de depozitare disponibile, afectând în mod negativ activitatea Autorităţii Naţionale a Vămilor,pentru soluţionarea situaţiei extraordinare create prin imposibilitatea distrugerii bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, în cazul în care titularul dreptului nu are reprezentanţi în România, situaţie a cărei rezolvare nu poate fi amânată, datorită blocării spaţiilor de depozitare ale Autorităţii Naţionale a Vămilor,pentru reglementarea plăţii drepturilor de import şi asupra bunurilor necomunitare intrate în proprietatea privată a statului, atribuite cu titlu gratuit, în vederea alinierii cu Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,pentru soluţionarea de urgenţă a situaţiei extraordinare create de incompatibilitatea cu reglementările europene a unor prevederi actuale ale Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007, prin care bunurile necomunitare atribuite cu titlu gratuit sunt exceptate de la plata drepturilor de import,având în vedere faptul că Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 nu prevede sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor sale,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:"(5) Bunurile dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se distrug în prezenţa şi cu confirmarea comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la alin. (3). (6) Convocarea comisiei de preluare şi distrugere se face de către deţinător. (7) În cazul bunurilor prevăzute la alin. (5), care fac obiectul prevederilor Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, cheltuielile de distrugere urmează regimul stabilit prin această lege."2. La articolul 7, alineatele (4), (5) şi (6) se abrogă.3. La articolul 7, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Cheltuielile de deplasare şi de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 7 alin. (2) de către instituţia care i-a desemnat."4. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile distruse."5. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Drepturile de import privind taxele vamale, taxele agricole şi taxele antidumping se aplică şi în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit asupra preţului stabilit de comisia de evaluare, aflat în vigoare în momentul atribuirii, şi intră în categoria cheltuielilor de valorificare prevăzute la art. 10 alin. (5)."  +  Articolul IIContravenţiile şi sancţiunile aplicabile ca urmare a nerespectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţei de urgenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative vor supune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 7 august 2007.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganianp. Ministrul internelor şireformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statBucureşti, 6 februarie 2008.Nr. 2.-----