PROCEDURI din 23 ianuarie 2008de acordare, suspendare sau retragere a atestatului de impresar artistic, respectiv a avizului pentru desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008     +  Articolul 1 (1) Impresariatul artistic reprezintă activitatea prevăzută de dispoziţiile art. 3 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, care poate fi desfăşurată de persoane fizice, pe baza atestatului de impresar artistic, şi de persoane juridice de drept public sau de drept privat, pe baza avizului de impresariat artistic. (2) Persoanele fizice şi persoanele juridice străine de drept privat care provin din statele membre ale Uniunii Europene pot desfăşura activităţi de impresariat artistic pe teritoriul României, pe baza documentelor care le atestă calitatea de impresar, în conformitate cu legislaţia internă a statului de provenienţă. (3) Persoanele juridice de drept public care desfăşoară activităţi de impresariere a propriilor producţii artistice nu se supun procedurii de avizare reglementate de prezentele proceduri.  +  Articolul 2 (1) Persoana fizică poate obţine atestatul de impresar artistic, denumit în continuare atestat, numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este cetăţean român sau cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene; b) are capacitate deplină de exerciţiu; c) nu are antecedente penale; d) posedă un certificat de absolvire a unui program de formare profesională în domeniul impresariatului artistic sau un certificat de competenţe, eliberat de un furnizor de formare profesională, respectiv centru de evaluare, autorizat în condiţiile legii. (2) Persoanele fizice care au obţinut atestatul îşi pot desfăşura activitatea în mod independent, după autorizarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cadrul unei persoane juridice avizate potrivit prevederilor prezentelor proceduri. (3) Persoanele juridice de drept public care desfăşoară activităţi de impresariat artistic, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (3), precum şi persoanele juridice de drept privat pot obţine avizul de impresariat artistic, denumit în continuare aviz, numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt constituite cu respectarea prevederilor care reglementează respectivele forme de organizare; b) prevăd distinct în actul de înfiinţare sau, după caz, în actul constitutiv şi/sau în statut desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; c) au cel puţin un asociat sau un angajat cu contract individual de muncă ce a dobândit atestatul de impresar artistic în condiţiile prezentelor proceduri.  +  Articolul 3Persoanele juridice de drept public prevăzute la art. 1 alin. (3), pentru a desfăşura activităţi de impresariere a propriilor producţii, trebuie să îndeplinească următoarele obligaţii: a) prevăd distinct activitatea de impresariat artistic în propriile regulamente de organizare şi funcţionare; b) au cel puţin un angajat cu contract individual de muncă ce a dobândit atestatul de impresar artistic în condiţiile prezentelor proceduri sau, după caz, externalizează activitatea de impresariat artistic; c) se înscriu în Registrul artelor spectacolului în termenul şi în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 4În vederea obţinerii atestatului, persoana fizică depune la secretariatul Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, denumită în continuare Comisie, un dosar conţinând următoarele documente: a) cerere-tip; b) curriculum vitae; c) copia certificatului de absolvire sau a certificatului de competenţe, prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d); d) certificat de cazier judiciar; e) certificat de cazier fiscal.  +  Articolul 5 (1) În vederea obţinerii avizului persoana juridică, prin reprezentantul său legal, depune la secretariatul Comisiei un dosar conţinând următoarele documente: a) cerere-tip; b) copie legalizată a actului de înfiinţare, a certificatului de înmatriculare în registrul comerţului sau, după caz, a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; c) certificat de cazier fiscal; d) dovada calităţii de asociat sau angajat şi copia atestatului/atestatelor persoanei/persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c). (2) În cazul în care se urmăreşte obţinerea concomitentă a atestatului pentru persoana/persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), dosarul depus de persoana juridică trebuie să conţină şi documentele prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6 (1) Secretariatul Comisiei primeşte dosarele solicitanţilor în primele două luni ale fiecărui trimestru. (2) Secretariatul Comisiei verifică actele depuse la dosar în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia şi întocmeşte pentru fiecare fişa de informaţii generale. (3) În cazul în care dosarul este incomplet, cel mai târziu până la expirarea termenului prevăzut la alin. (2), secretariatul Comisiei solicită, în scris, completarea acestuia în termen de maximum 5 zile lucrătoare. (4) Dacă sunt cel puţin 10 dosare complete, secretariatul Comisiei propune convocarea şedinţei şi trimite membrilor Comisiei convocatorul şi fişele de informaţii generale. (5) Dacă sunt mai puţin de 10 dosare complete, secretariatul Comisiei propune preşedintelui amânarea sesiunii pentru trimestrul următor şi asigură informarea solicitanţilor. (6) În trimestrul următor sesiunea va fi organizată, indiferent de numărul de cereri de atestare/avizare depuse. (7) În situaţia prevăzută la alin. (5), solicitanţii pot cere convocarea unei sesiuni extraordinare a comisiei, în condiţiile achitării unui tarif suplimentar, raportat la cheltuielile de organizare a acesteia.  +  Articolul 7 (1) Atestatul/avizul se acordă pe bază de evaluare, după cum urmează: a) în cazul persoanei fizice, evaluarea se face pe baza unui interviu din tematica de examen şi a unui test scris tip grilă, cu chestionare ce conţin 20 de întrebări; b) în cazul persoanei juridice, evaluarea se face pe baza dosarului şi a unui interviu cu reprezentantul legal al acesteia. (2) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), avizul se acordă pe baza evaluării atât a persoanei/persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c), cât şi a persoanei juridice, conform prevederilor alin. (1). (3) La data anunţată, solicitanţii se prezintă în vederea evaluării. (4) Evaluarea urmăreşte verificarea cunoştinţelor în domeniul organizării şi funcţionării instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte, precum şi al activităţii de impresariat, al dreptului de autor şi drepturilor conexe, dreptului civil şi dreptului comercial. (5) Tematica şi bibliografia sunt accesibile pe site-ul Centrului de pregătire profesională în cultură, denumit în continuare Centru; chestionarele elaborate şi editate de Centru pot fi achiziţionate la sediul acestuia. (6) Pentru acordarea atestatului/avizului, solicitanţii trebuie să primească calificativul "admis" la interviu şi, după caz, la testul scris. (7) Calificativul "admis" se acordă prin obţinerea unei note de minimum 7 la interviu şi, după caz, pentru cel puţin 15 răspunsuri corecte la testul scris.  +  Articolul 8 (1) În baza hotărârilor Comisiei, directorul Centrului emite deciziile de acordare a atestatului/avizului solicitat, respectiv deciziile de respingere a solicitării. (2) Deciziile prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţă publică în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii acestora şi pot fi contestate în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării. (3) Contestaţiile se depun la Centru şi se soluţionează, în termen de două zile lucrătoare, de către o comisie constituită în acest scop, ai cărei membri sunt numiţi prin decizie a directorului. (4) Comunicarea publică a rezultatelor finale ale sesiunilor se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1), prin afişarea la sediul şi pe pagina de internet a Centrului. (5) Persoanele nemulţumite se pot adresa instanţelor de judecată în condiţiile legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 9 (1) Atestatele/avizele sunt eliberate persoanelor fizice/reprezentanţilor persoanelor juridice în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (4). (2) Persoanele fizice care au obţinut atestatul primesc legitimaţia de impresar. (3) Atestatele, avizele şi legitimaţia de impresar sunt realizate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-3. (4) Atestatul, avizul şi legitimaţia cu numărul, seria şi data eliberării atestatului/avizului sunt tipărite pe hârtie cu elemente de securitate, poartă antetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi timbrul sec al Centrului, sunt înseriate şi numerotate. (5) Atestatul, avizul şi legitimaţia sunt netransmisibile.  +  Articolul 10Tarifele pe baza cărora se acordă atestatele/avizele se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se fac venit la bugetul Centrului.  +  Articolul 11Persoanele fizice care au obţinut atestatul şi care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 2 alin. (2), precum şi persoanele juridice care au obţinut avizul sunt înscrise în Registrul artelor spectacolului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Atestatul/avizul se suspendă în următoarele situaţii: a) la cererea titularului atestatului/avizului, pe durata solicitată; b) în cazul declanşării procesului penal împotriva titularului pentru infracţiuni legate de desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, până la scoaterea de sub urmărire penală, dispunerea neînceperii urmăririi penale, încetarea urmăririi penale sau pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, după caz; c) atunci când persoana juridică nu mai îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 2 alin. (3) lit. c), până la data restabilirii situaţiei de drept. (2) Atestatul/avizul se retrage în următoarele situaţii: a) la cererea titularului atestatului/avizului; b) atunci când titularul atestatului nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) şi alin. (2); c) în cazul condamnării prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea unor infracţiuni de genul celor prevăzute la alin. (1) lit. b); d) în cazul pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru încălcarea drepturilor patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi, prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; e) după un număr de 4 suspendări pentru motivele prevăzute la alin. (1) lit. b); f) atunci când persoana juridică desfăşoară activităţi de impresariat, cu încălcarea condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. c).  +  Articolul 13 (1) Centrul, din oficiu sau în urma sesizărilor primite referitoare la existenţa unei sau mai multor situaţii dintre cele prevăzute la art. 12, are obligaţia de a întreprinde verificările necesare. (2) Concluziile scrise şi propunerile reprezentanţilor Centrului, întocmite în urma verificărilor efectuate conform alin. (1), sunt înaintate Comisiei în vederea adoptării unei hotărâri. (3) În baza hotărârilor Comisiei, directorul Centrului emite deciziile de suspendare sau, după caz, de retragere a atestatului/avizului.  +  Articolul 14 (1) Deciziile de suspendare sau, după caz, de retragere a atestatului/avizului se comunică titularului, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii acestora. (2) Deciziile de suspendare sau, după caz, de retragere a atestatului/avizului pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării. (3) Contestaţiile se depun la Centru şi se soluţionează, în termen de 5 zile lucrătoare, de către o comisie constituită în acest scop, ai cărei membri sunt numiţi prin decizie a directorului. (4) Comunicarea publică a deciziei finale privind suspendarea sau, după caz, retragerea atestatului/avizului se face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1), prin afişarea la sediul şi pe pagina de internet a Centrului. (5) Persoanele nemulţumite se pot adresa instanţelor de judecată în condiţiile legii contenciosului administrativ.  +  Articolul 15 (1) Suspendarea sau, după caz, retragerea atestatului/avizului produce efect de la data comunicării deciziei. (2) Titularul unui atestat/aviz retras nu mai are dreptul să solicite eliberarea unui nou atestat/aviz timp de 3 ani de la data retragerii.  +  Articolul 16 (1) Suspendarea şi retragerea atestatului/avizului sunt menţionate în Registrul artelor spectacolului. (2) Retragerea atestatului/avizului atrage radierea titularului din Registrul artelor spectacolului.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Anexa 1 -------la proceduri------------ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORCentrul de pregătire profesională în culturăATESTAT DE IMPRESAR ARTISTICCentrul de pregătire profesională în cultură, în conformitate cu prevederile .............., atestă că domnul/doamna ..........., născut/născută în anul .........., luna ..........., ziua ......, în localitatea ............, judeţul ......, codul numeric personal ......., a obţinut la data de ........... calitatea de impresar artistic, dobândind toate drepturile şi fiind ţinut/ţinută de toate obligaţiile decurgând din această calitate.    Director,    ................    L.S.    Seria ..... nr. .......    Data eliberării ....... .......................                                   (semnătura titularului)  +  Anexa 2 -------la proceduri------------ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORCentrul de pregătire profesională în culturăAVIZ DE IMPRESARIAT ARTISTICCentrul de pregătire profesională în cultură, în conformitate cu prevederile ..........., avizează persoana juridică ........., cu sediul social în: localitatea ..........., judeţul /sectorul ........., str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ...., cod unic de înregistrare ........, începând cu data de ........., să desfăşoare activităţi în domeniul impresariatului artistic.    Director,    ................    Seria ........ nr. ......... ........................    Data eliberării ............ (semnătura reprezentantului                                              persoanei juridice)  +  Anexa 3 -------la proceduri------------ROMÂNIAMINISTERUL CULTURII ŞI CULTELORCentrul de pregătire profesională în cultură
    Loc pentru fotografie
    LEGITIMAŢIE DE IMPRESAR ARTISTICNumele ................................Prenumele .............................Seria .......... nr. .............. atestatului/avizuluiA obţinut la data de ................... calitatea de impresar artistic, dobândind toate drepturile şi fiind ţinut de toate obligaţiile decurgând din această calitate.     Director,     ............... Data eliberării ...........    L.S.------