REGULAMENT din 23 ianuarie 2008de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 5 februarie 2008     +  Articolul 1 (1) Comisia pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic, denumită în continuare Comisia, este organism de specialitate, fără personalitate juridică. (2) Comisia se organizează şi funcţionează în cadrul Centrului de pregătire profesională în cultură, denumit în continuare Centrul.  +  Articolul 2Comisia are următoarele atribuţii principale: a) verifică, pe bază de test scris şi interviu, cunoştinţele solicitanţilor, persoane fizice, în domeniul organizării şi funcţionării instituţiilor şi companiilor de spectacole şi concerte, precum şi al activităţii de impresariat, al dreptului de autor şi drepturilor conexe, dreptului civil şi dreptului comercial; b) verifică pe bază de interviu solicitanţii, persoane juridice, care au depus documentaţia pentru avizare; c) pe baza verificărilor efectuate adoptă hotărâri privind acordarea atestatului/avizului, respectiv respingerea solicitării(lor); d) avizează concluziile scrise întocmite de Centru în urma analizării rapoartelor depuse de titularii atestatelor/avizelor privind activitatea de impresariat desfăşurată; e) adoptă hotărâri privind suspendarea sau retragerea atestatelor/avizelor; f) aprobă subiectele elaborate şi propuse de Centru pentru testarea, respectiv examinarea persoanelor fizice; g) soluţionează memoriile sau cererile referitoare la domeniul impresariatului artistic.  +  Articolul 3 (1) Comisia este alcătuită din 7 membri, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi cultelor pe o perioadă de 3 ani. (2) Din Comisie fac parte: a) un reprezentant al Ministerului Culturii şi Cultelor; b) un reprezentant al Ministerului Justiţiei; c) un reprezentant al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; d) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe; e) 3 specialişti din domeniul artelor spectacolului. (3) Reprezentanţii ministerelor prevăzute la alin. (2) sunt desemnaţi de conducătorii acestora. (4) Specialiştii din domeniul artelor spectacolului prevăzuţi la alin. (2) sunt desemnaţi de ministrul culturii şi cultelor. (5) Conducerea Comisiei este asigurată de către un preşedinte, numit dintre reprezentantul şi specialiştii desemnaţi de ministrul culturii şi cultelor prin ordinul prevăzut la alin. (1). (6) Pentru activitatea depusă în cadrul Comisiei, membrii acesteia primesc o indemnizaţie plătită din bugetul Centrului. (7) Cuantumul indemnizaţiei membrilor Comisiei se stabileşte de directorul Centrului, în funcţie de numărul de dosare analizate într-o sesiune.  +  Articolul 4 (1) Nu poate face parte din Comisie persoana care se află în una sau mai multe din următoarele situaţii: a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu unul dintre solicitanţii persoane fizice; b) face parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre solicitanţii persoane juridice; c) deţine părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre solicitanţi; d) are un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin în calitate de membru, în legătură cu unul dintre solicitanţi. (2) Dacă unul dintre membrii Comisiei constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a se abţine pe durata soluţionării cererii în cauză.  +  Articolul 5 (1) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: a) convoacă şi conduce şedinţele Comisiei; b) constată întrunirea cvorumului de şedinţă; c) semnează documentele rezultate din activitatea Comisiei; d) reprezintă Comisia în toate comunicările publice legate de activitatea acesteia; e) întocmeşte un raport anual de activitate al Comisiei şi îl înaintează ministrului culturii şi cultelor. (2) În absenţa preşedintelui, atribuţiile sale pot fi exercitate de către unul dintre membri, desemnat de acesta.  +  Articolul 6 (1) Secretariatul Comisiei este asigurat de către angajaţi ai Centrului, desemnaţi prin decizie a directorului. (2) Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii: a) comunică tematica şi bibliografia de examen prin afişarea la sediul şi pe pagina de internet a Centrului; b) primeşte şi verifică dosarele depuse de persoanele fizice sau juridice solicitante, întocmeşte fişa de informaţii generale pentru fiecare solicitant, iar în cazul în care dosarul este incomplet, solicită completarea acestuia; c) propune convocarea şedinţelor, întocmeşte şi trimite convocatorul şi fişele de informaţii generale către membrii Comisiei; d) informează solicitanţii despre data, locul şi ora şedinţelor; e) asigură buna desfăşurare a şedinţelor Comisiei; f) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; g) elaborează documentele Comisiei şi asigură arhivarea acestora; h) comunică solicitanţilor şi aduce la cunoştinţa publică: hotărârile de acordare a atestatului/avizului sau, după caz, de respingere a cererii şi hotărârile de suspendare/retragere a atestatului/avizului; i) primeşte şi înaintează directorului Centrului rapoartele depuse de titularii atestatului/avizului; j) primeşte, analizează şi transmite Comisiei propunerile de soluţionare a memoriilor şi petiţiilor, precum şi orice alte documente referitoare la domeniul impresariatului artistic; k) informează preşedintele Comisiei despre situaţia veniturilor şi cheltuielilor generate de activitatea comisiei; l) oferă consultanţă şi informaţii solicitanţilor.  +  Articolul 7 (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii: a) deces; b) demisie; c) revocare; d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 4 alin. (2); e) absenţa nejustificată la 3 şedinţe consecutive; f) alte cazuri prevăzute de lege. (2) În situaţiile prevăzute la alin.(1), preşedintele Comisiei propune ministrului culturii şi cultelor, în cel mult 15 zile, numirea unui nou membru.  +  Articolul 8 (1) Comisia se reuneşte în sesiuni trimestriale. (2) Prima şedinţă a fiecărei sesiuni are loc cel mai târziu la data de 15 a primei luni din trimestru. (3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare ale primei şedinţe din sesiune sunt cuprinse în convocatorul trimis membrilor Comisiei cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de desfăşurarea acesteia. (4) În situaţia în care până la data prevăzută la alin. (2) au fost depuse mai puţin de 10 cereri de atestare/avizare, respectiva sesiune se amână. (5) În trimestrul următor sesiunea va fi organizată indiferent de numărul de cereri de atestare/avizare depuse. (6) Comisia poate fi convocată şi în afara sesiunilor trimestriale, în scopul analizării situaţiilor de suspendare, retragere a atestatelor/avizelor, precum şi în alte cazuri.  +  Articolul 9 (1) Şedinţele sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin 5 membri din numărul total al membrilor Comisiei. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia adoptă hotărâri. (3) Hotărârile Comisiei sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi; în caz de paritate, votul preşedintelui sau al persoanei desemnate, în cazul absenţei acestuia, este decisiv. (4) Hotărârile Comisiei sunt semnate de toţi membrii prezenţi şi sunt comunicate directorului Centrului, prin grija secretariatului.-------