HOTĂRÂRE nr. 9 din 24 ianuarie 2008privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine
EMITENT
  • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2008    În baza prevederilor cap. 5^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24 ianuarie 2008, hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcţia de învăţământ, Direcţia de relaţii naţionale şi internaţionale, Direcţia de servicii pentru membri şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,Daniel ChiţoiuBucureşti, 24 ianuarie 2008.Nr. 9.  +  Anexa REGULAMENTpentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentului regulament se aplică consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, care doresc să exercite activitatea de consultant fiscal pe teritoriul României, în una dintre următoarele forme:- în mod independent;- consultanţi fiscali salariaţi în România;- prin prestarea de servicii în condiţiile art 21^9 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind activitatea de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Evaluarea candidaţilor pentru autorizare se face de către Camera Consultanţilor Fiscali din România.  +  Articolul 3Prin ordin al Preşedintelui Camerei Consultanţilor Fiscali se constituie Colectivul de autorizare.  +  Articolul 4Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte componenţa Comisiei de evaluare.  +  Articolul 5Componenţa Comisiei de evaluare se va stabili pentru fiecare sesiune de evaluare şi va fi constituită atât din consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali din România, cât şi din specialişti şi cadre universitare din domeniul disciplinelor de interes.  +  Articolul 6Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, data şi locul de desfăşurare a evaluării candidaţilor, lista de discipline teoretice şi practice avute în vedere la evaluarea candidaţilor, precum şi locul şi termenele de depunere a cererilor însoţite de dosarele complete.  +  Capitolul II Reguli de autorizare a consultanţilor fiscali care au dobândit această calitate în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European  +  Articolul 7Pentru autorizarea consultanţilor fiscali care au obţinut această calitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, candidaţii trebuie să depună la Camera Consultanţilor Fiscali din România o cerere de înscriere, însoţită de următoarele documente traduse în limba română şi legalizate:- dovada naţionalităţii solicitantului;- copie de pe atestatul sau certificatul de calificare, obţinut într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care dă dreptul persoanei de a practica activitatea de consultant fiscal în statul membru care l-a eliberat;- documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă, prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal din cauza unei abateri profesionale grave sau infracţiuni;- documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă, care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu a solicitantului;- dovada plăţii taxei de evaluare, stabilită prin hotărâre a Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali din România.  +  Articolul 8Sunt acceptate documentele care însoţesc cererea de înscriere, dacă acestea au fost eliberate cu cel mult 3 luni înainte de depunerea lor.  +  Articolul 9Colectivul de autorizare verifică documentele care însoţesc cererea din punctul de vedere al formei şi conţinutului acestora. În cazul în care există dubii asupra documentelor depuse odată cu cererea de înscriere, Colectivul de autorizare se adresează autorităţii competente din statul membru respectiv pentru a confirma autenticitatea acestora.  +  Articolul 10Colectivul de autorizare confirmă primirea dosarului, în termen de maximum o lună de la depunerea lui, şi îl informează pe candidat cu privire la lipsa oricărui document care necesită a fi depus.  +  Articolul 11Susţinerea probei-interviu în faţa Comisiei de evaluare va avea loc în termen de maximum 3 luni de la data prezentării şi confirmării dosarului complet de către persoana interesată.  +  Articolul 12Susţinerea interviului în faţa Comisiei de evaluare se face în limba română sau în limba engleză.  +  Articolul 13Comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienţa dobândită în calitate de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între legislaţia fiscală românească şi cea a statului membru de origine în care a fost obţinută calitatea de consultant fiscal.  +  Articolul 14 (1) În situaţia în care în urma evaluării candidatului Comisia de evaluare constată diferenţe teoretice şi practice substanţiale între nivelul de formare profesională a candidatului şi cerinţele de competenţă profesională stabilite prin actele normative româneşti, aceasta va decide:- solicitantul va trece o probă de aptitudini; sau- solicitantul va urma un stagiu de adaptare. (2) Proba de aptitudini constă într-o examinare a cunoştinţelor profesionale ale solicitantului, organizată de Camera Consultanţilor Fiscali în scopul aprecierii aptitudinilor solicitantului de a exercita profesia de consultant fiscal în România. În acest sens, Camera Consultanţilor Fiscali va întocmi o listă de discipline teoretice şi practice a căror cunoaştere este esenţială pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal pe teritoriul României. Disciplinele de examen vor fi stabilite în fiecare caz, prin alegerea din listă a domeniilor pentru care candidatul nu are aptitudini, aşa cum se constată în urma interviului iniţial. (3) În vederea susţinerii probei de aptitudini, Comisia de evaluare va comunică candidatului data, ora şi locul de desfăşurare a acesteia, în termen de 15 zile de la data deciziei privind susţinerea probei. (4) Stagiul de adaptare constă în exercitarea profesiei de consultant fiscal sub supravegherea unui consultant fiscal din România, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali. Perioada de desfăşurare a stagiului de adaptare este stabilită prin decizie a Comisiei de evaluare, în funcţie de rezultatul evaluării iniţiale. (5) În vederea organizării stagiului de adaptare, Comisia de evaluare va comunică decizia sa motivată Direcţiei de monitorizare şi competenţă profesională a Camerei Consultanţilor Fiscali, care va lua măsurile care se impun în termen de 15 zile de la data primirii deciziei.  +  Articolul 15Decizia Comisiei de evaluare va fi comunicată solicitantului la finalizarea interviului.  +  Articolul 16Persoanele care beneficiază de recunoaşterea calităţii de consultant fiscal în România şi devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali din România trebuie să aibă cunoştinţe minime de limba română, potrivit art. 30^1 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu completările şi modificările ulterioare.  +  Articolul 17Persoanele care beneficiază de recunoaşterea calităţii de consultant fiscal în România şi devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali din România trebuie să facă dovada că sunt acoperiţi de o asigurare împotriva consecinţelor financiare ale responsabilităţii lor profesionale.  +  Capitolul III Reguli speciale aplicabile consultanţilor fiscali din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în cazul prestării de servicii pe teritoriul României  +  Articolul 18Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 21^1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice şi juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.  +  Articolul 19Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităţilor române calitatea de consultant fiscal, dobândită într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.  +  Articolul 20Se consideră activitate de consultanţă fiscală desfăşurată sub forma prestării de servicii, în cazul în care prestatorul se deplasează în România în scopul exercitării profesiei temporar şi ocazional.  +  Articolul 21Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub formă de prestări de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, legislaţia românească privind exercitarea profesiei de consultant fiscal, precum şi deontologia profesională aplicabilă în domeniu.  +  Articolul 22 (1) Prestatorul de servicii în domeniul consultanţei fiscale, care se deplasează pentru prima dată în România pentru a furniza serviciile descrise la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia, în prealabil, de a informa în acest sens Camera Consultanţilor Fiscali din România printr-o declaraţie scrisă care să cuprindă:- în cazul în care este înregistrat într-un registru comercial sau un alt registru public, denumirea registrului, numărul de înregistrare ori alte mijloace echivalente de identificare prevăzute de registrul respectiv;- în cazul în care este membru al unei organizaţii profesionale similare în statul membru de stabilire, informaţii asupra organizaţiei profesionale al cărei membru este;- informaţii asupra oricărei alte organizaţii profesionale la care este înregistrat prestatorul;- titlul profesional sau, atunci când acesta nu există, titlul de calificare al prestatorului şi statul membru în care a fost obţinut;- în cazul în care prestatorul este plătitor de TVA, codul de înregistrare atribuit în condiţiile art. 153 sau, după caz, art. 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ori codul de înregistrare similar atribuit de autorităţile competente dintr-un alt stat membru;- informaţii privind acoperirea asigurărilor sau alte mijloace de protecţie personală ori colectivă privind responsabilitatea profesională. (2) Declaraţia scrisă va fi însoţită de copia documentului care atestă calitatea de consultant fiscal. (3) Prestatorul poate desfăşura activitatea de consultanţă fiscală pe teritoriul României, sub forma prestării de servicii, numai după confirmarea primirii declaraţiei scrise prevăzute la alin. (1). (4) Camera Consultanţilor Fiscali din România are obligaţia confirmării primirii declaraţiei într-un termen de maximum 15 zile de la depunerea ei. (5) Camera Consultanţilor Fiscali din România va ţine evidenţa declaraţiilor primite şi confirmate într-un registru special înfiinţat în acest scop.  +  Articolul 23Camera Consultanţilor Fiscali din România poate solicita autorităţilor competente din statul membru de stabilire al prestatorului orice informaţii relevante cu privire la legalitatea stabilirii, buna conduită a prestatorului, precum şi informaţii cu privire la sancţiuni disciplinare sau penale cu caracter profesional.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 24Remunerarea membrilor Comisiei de evaluare şi a Colectivului de autorizare, precum şi cheltuielile de diurnă, transport şi cazare ale acestora se stabilesc şi se suportă de către Camera Consultanţilor Fiscali, potrivit competenţelor.  +  Articolul 25Prevederile prezentului regulament nu se aplică în situaţia în care solicitanţii sunt membri ai unei organizaţii profesionale similare din statul de reşedinţă, cu care s-a încheiat o platformă comună, situaţie în care se vor aplica regulile stabilite prin platforma comună încheiată.  +  Articolul 26Camera Consultanţilor Fiscali din România, parte în Sistemul informatic pentru piaţa internă (IMI), va asigura schimbul de informaţii privind sancţiunile disciplinare sau penale care au fost aplicate membrilor acesteia, persoane române sau străine, în exercitarea activităţii de consultant fiscal, precum şi a celor care au desfăşurat această activitate sub forma prestării de servicii.  +  Articolul 27Centrul Naţional de Recunoaştere a Diplomelor şi Calificărilor este punct de contact pentru furnizarea de informaţii în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale şi pentru sprijinirea cetăţenilor în realizarea drepturilor conferite de legislaţia românească.  +  Articolul 28Prevederile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare.----