ORDIN nr. 185 din 21 ianuarie 2008pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 3 din 7 ianuarie 2008
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 185 din 21 ianuarie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 4 februarie 2008    În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; b) subcontract/subcontractare - orice acord scris prin care contractorul, aşa cum este el definit la alin. (3), încredinţează execuţia unei părţi din contractul de achiziţie publică unei terţe părţi. În cazul finanţărilor nerambursabile acordate în baza unui contract de finanţare, subcontractul reprezintă acel acord scris prin care beneficiarul încredinţează o parte limitată a acţiunii unei terţe persoane, alta decât entităţile partenere; c) diurnă - suma forfetară zilnică primită de personalul contractorului/beneficiarului sau partenerului acestuia, care participă la o activitate din proiect, acoperind cheltuielile cu hrana şi alte cheltuieli diverse, cu excepţia cheltuielilor de cazare. (2) Termenii beneficiar şi operaţiune au înţelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 şi în Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi pentru implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională. (3) Termenii "contract de achiziţie publică" şi "contractor" au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Termenul de "leasing" are înţelesul prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2În vederea implementării Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (POSDRU) se definesc următoarele categorii de cheltuieli eligibile: a) cheltuieli cu personalul; b) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna; c) cheltuieli aferente managementului de proiect/program; d) taxe; e) cheltuieli financiare şi juridice; f) cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing; g) subvenţii şi burse; h) cheltuieli generale de administraţie; i) cheltuieli aferente organizării de evenimente; j) cheltuieli de informare şi publicitate; k) cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/organismul intermediar şi a potenţialilor beneficiari; l) cheltuieli de tip Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).  +  Articolul 3 (1) Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, precum şi următoarele condiţii cu caracter specific: a) să fie efectiv plătită de către beneficiar de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare/deciziei de finanţare; b) să nu fi făcut obiectul altor finanţări din fonduri publice, cu excepţia prevederilor art. 7 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. (2) În cazul acordării de finanţări nerambursabile, cheltuielile eligibile trebuie să îndeplinească şi criteriile definite la art. 172a din Regulamentul nr. 2.342/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), cheltuielile efectuate către Autoritatea de management, organismele intermediare şi/sau alte structuri din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse cu rol de control şi audit, pentru implementarea operaţiunilor finanţate în cadrul POSDRU, sunt considerate eligibile de la 1 ianuarie 2007 sau de la data înfiinţării/desemnării, dacă aceasta este ulterioară datei de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 4Contribuţia beneficiarului la realizarea operaţiunii trebuie să fie realizată sub formă financiară.  +  Articolul 5 (1) Cheltuielile referitoare la următoarele subcontracte nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din POSDRU: a) subcontractele care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoare adăugată proporţională; b) subcontractele încheiate cu intermediari sau consultanţi, în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului, cu excepţia cazurilor în care o asemenea plată este justificată de beneficiarul final, cu referire la valoarea reală a lucrărilor sau a serviciilor furnizate. (2) Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate.  +  Articolul 6 (1) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor sunt prezentate în anexa nr. 1. (2) Regulile de eligibilitate a cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţie de localizarea activităţilor se aplică doar proiectelor finanţate la nivel regional.  +  Articolul 7 (1) În cazul activităţilor de cooperare transnaţională, sunt eligibile următoarele cheltuieli: a) cheltuieli cu organizarea şi/sau managementul reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare; b) cheltuieli aferente studiilor şi/sau analizelor necesare pentru pregătirea şi implementarea operaţiunilor; c) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna necesare pentru desfăşurarea activităţilor de organizare şi/sau management al reuniunilor, evenimentelor, schimbului de experienţă, reţelelor de vizitare; d) cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna aferente activităţilor de realizare a studiilor şi/sau analizelor necesare pentru pregătirea şi implementarea operaţiunilor; e) cheltuieli de personal ale partenerului/partenerilor transnaţionali, în măsura în care acele persoane sunt implicate direct în derularea proiectului; f) cheltuieli de comunicare, traducere şi interpretare; g) cheltuieli cu alte servicii (expertiză, formare profesională). (2) În cadrul acţiunilor de cooperare transnaţională pot fi finanţate şi alte tipuri de cheltuieli în limita aprobării acestora de către Autoritatea de management.  +  Articolul 8Pentru cheltuielile cu cazarea, transportul şi diurna se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate: a) În cazul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de finanţarea acestora, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, drepturile acestora se stabilesc potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului. b) Pentru cheltuielile de transport se aplică următoarele reguli de decontare:(i) avionul, pe orice distanţă, clasa economică;(îi) trenul, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km;(iii) navele de călători, după tariful clasei I;(iv) mijloace de transport în comun, după tarifele stabilite pentru acele mijloace;(v) mijloace de transport auto, costul real al combustibilului. c) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteză, precum şi comisioanele percepute de agenţiile de voiaj intră în cheltuielile de transport care se decontează. d) Sunt eligibile cheltuielile pentru utilizarea vagonului de dormit numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km. e) Sunt considerate eligibile şi:(i) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;(îi) cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se execută delegarea, cu mijloacele de transport în comun, dus-întors, pe distanţa dintre gară, aerogară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare;(iii) cheltuielile de transport pe distanţa dintre locul de cazare şi locul delegării;(iv) taxele pentru trecerea podurilor;(v) taxele de traversare cu bacul;(vi) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;(vii)alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. f) Pentru cheltuielile aferente diurnei se aplică următoarele reguli de decontare:(i) numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare;(îi) pentru delegarea cu durata de o singură zi, precum şi pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puţin 12 ore;(iii) maxime de referinţă: 350 lei pe zi/persoană. g) Pentru cheltuielile de cazare se aplică următoarele reguli de decontare:(i) sunt eligibile cheltuielile de cazare pe baza documentelor justificative emise de structurile de primire turistice, încadrate cu maximum 3 stele. În structurile de primire turistice se includ: hoteluri, moteluri, vile, bungalouri, cabane, campinguri, sate de vacanţă, pensiuni, popasuri turistice, spaţii de campare organizate în gospodăriile populaţiei destinate prin construcţie cazării;(îi) la stabilirea cheltuielilor de cazare care se decontează se iau în considerare taxa de parcare hotelieră, taxa de staţiune şi alte taxe prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;(iii) în situaţia în care în costul cazării este inclus şi micul dejun, se decontează şi contravaloarea acestuia;(iv) maxime de referinţă: 450 lei pe zi/persoană.  +  Articolul 9Pentru cheltuielile financiare şi juridice se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate: a) Atunci când proiectul necesită deschiderea unui cont separat pentru punerea în aplicare a acestuia, cheltuielile bancare legate de deschiderea şi gestionarea contului sunt eligibile. b) Onorariile pentru consultanţă juridică, taxele notariale, costurile aferente expertizelor tehnice sau financiare, precum şi costurile de audit sau contabilitate sunt eligibile în cazul în care sunt legate direct de proiect şi în cazul în care sunt necesare pentru punerea în aplicare a acestuia. c) Costul aferent garanţiilor bancare este eligibil în măsura în care garanţiile sunt cerute de Autoritatea de management la acordarea prefinanţării.  +  Articolul 10Pentru cheltuielile privind închirierile, amortizările şi leasingul se aplică următoarele reguli specifice de eligibilitate: a) Costurile de amortizare a bunurilor sau echipamentelor care sunt direct legate de obiectivele proiectului constituie o cheltuială eligibilă cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu condiţia ca finanţările nerambursabile din fonduri publice să nu fi contribuit la achiziţionarea acestor bunuri sau echipamente. b) Regulile de eligibilitate privind leasingul sunt prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 11În cazul proiectelor finanţate din POSDRU, orice venit (neprevăzut) generat de proiect trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv. În acest caz, cheltuielile generale de administraţie vor fi declarate în mod forfetar, luând în calcul cheltuielile directe eligibile corectate cu veniturile (neprevăzute) generate de proiect.  +  Articolul 12Regulile de eligibilitate privind cheltuielile aferente managementului şi implementării POSDRU sunt prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 13 (1) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de terenuri sunt prezentate în anexa nr. 4. (2) Regulile de eligibilitate pentru cheltuielile de tip FEDR referitoare la achiziţionarea de bunuri imobile sunt prezentate în anexa nr. 5.  +  Articolul 14Se aprobă lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1-6, prevăzută în anexa nr. 6, şi lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7 "Asistenţa tehnică", prevăzută în anexa nr. 7.  +  Articolul 15Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională pentru operaţiunile derulate în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" în cadrul următoarelor axe prioritare: a) axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"; b) axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"; c) axa prioritară 3 "Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"; d) axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului public de ocupare"; e) axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"; f) axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale"; g) axa prioritară 7 "Asistenţă tehnică".  +  Articolul 16Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan Vosganian  +  Anexa 1 REGULILE DE ELIGIBILITATEa cheltuielilor finanţate din POSDRU în funcţiede localizarea activităţilor1. Normă generalăActivităţile finanţate din POSDRU se desfăşoară în mod normal în regiunea eligibilă.2. Excepţie2.1. În cazul în care regiunea unde se implementează proiectul beneficiază total sau parţial de o activitate executată în afara acestei regiuni, Autoritatea de management poate accepta cofinanţarea operaţiunii în cazul în care este îndeplinită condiţia stabilită la pct. 2.2. Prevederile pct. 2.2 nu sunt aplicabile cheltuielilor aferente activităţilor de cooperare transnaţională.2.2. Pentru fiecare proiect, cheltuielile eligibile acceptate în temeiul pct. 2.1 nu trebuie să depăşească 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului.  +  Anexa 2 REGULILE DE ELIGIBILITATEprivind leasingul1. Normă generalăCheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor de leasing sunt eligibile pentru finanţarea din POSDRU în condiţiile stabilite la pct. 2 şi 3.2. Ajutorul acordat locatarului2.1. Utilizatorul de leasing este beneficiarul direct al finanţării din POSDRU.2.2. Ratele de leasing plătite de utilizatorul de leasing locatorului, însoţite de o factură achitată sau de un document contabil cu valoare justificativă echivalentă, constituie o cheltuială eligibilă pentru finanţarea din POS DRU.2.3. În cazul unui contract de leasing care conţine o clauză de răscumpărare sau prevede o perioadă minimă echivalentă cu durata de viaţă utilă a bunului care face obiectul contractului, suma maximă eligibilă pentru finanţarea din POSDRU nu trebuie să depăşească valoarea de piaţă a bunului închiriat. Celelalte costuri legate de contractul de leasing (taxe, marja locatorului, costuri de refinanţare, cheltuieli generale, cheltuieli de asigurare) sunt excluse din cheltuielile eligibile.2.4. Asistenţa financiară nerambursabilă legată de contractele de leasing prevăzute la pct. 2.3 se plăteşte utilizatorului de leasing în una sau mai multe tranşe, în funcţie de ratele de leasing plătite efectiv. Atunci când durata contractului de leasing depăşeşte data finală prevăzută pentru luarea în calcul a plăţilor cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă, numai cheltuielile legate de ratele de leasing datorate şi achitate de utilizatorul leasingului până la data finală a plăţilor cu titlu de asistenţă financiară nerambursabilă pot fi considerate eligibile.2.5. În cazul unui contract de leasing care nu conţine o clauză de răscumpărare şi a cărui durată este mai mică decât perioada corespunzătoare duratei de viaţă utile a bunului care face obiectul contractului, chiriile sunt eligibile pentru finanţare din POSDRU proporţional cu perioada operaţiunii eligibile. Cu toate acestea, utilizatorul de leasing trebuie să fie în măsură să dovedească faptul că leasingul a fost metoda cea mai rentabilă pentru a obţine folosinţa bunului. În cazul în care se dovedeşte că preţurile ar fi fost mai mici în caz de utilizare a unei metode alternative (de exemplu, închirierea de echipamente), cheltuielile adiţionale se deduc din cheltuielile eligibile.3. Vânzare şi leasebackRatele de leasing achitate de un utilizator de leasing în cadrul unui regim de vânzare şi leaseback pot fi considerate cheltuieli eligibile în temeiul regulilor definite la pct. 2. Cheltuielile de achiziţie a bunului nu sunt eligibile pentru finanţarea din POSDRU.  +  Anexa 3 REGULILE DE ELIGIBILITATEprivind cheltuielile aferente managementuluişi implementării POSDRUNormă generală1.1. Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare a POSDRU, încadrat în următoarele structuri: a) Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane; b) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; c) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; d) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud Muntenia; e) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; f) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; g) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; h) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; i) organism intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov; j) organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; k) organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; l) organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic; m) două organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, care urmează să fie desemnate prin licitaţie publică, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a reglementărilor comunitare; n) structuri din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse cu rol de control şi/sau audit.1.2. Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiară, contabilă, juridică sau audit, încadrat în structurile precizate la pct. 1.1.1.3. Cheltuielile de personal prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă, aferent atribuţiilor specifice gestionării POSDRU sau activităţilor adiacente gestionării POSDRU.1.4. Sunt considerate eligibile cheltuielile privind intervenţiile experţilor şi ale altor participanţi la reuniunile comitetelor de monitorizare, inclusiv participanţi provenind din state membre, în cazul în care preşedintele acestor comitete consideră necesară prezenţa acestora (cazare, transport şi diurnă/onorarii).1.5. Sunt considerate eligibile cheltuielile detaliate în anexa nr. 7.  +  Anexa 4 REGULILE DE ELIGIBILITATEpentru cheltuielile de tip FEDR referitoarela achiziţionarea de terenuriNormă generală1.1. Costul achiziţionării de terenuri virane este eligibil pentru cofinanţarea din POSDRU numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele trei condiţii, fără a aduce atingere aplicării normelor interne mai stricte: a) trebuie să existe o legătură directă între achiziţionarea de terenuri şi obiectivele operaţiunii cofinanţate; b) partea din suma totală a cheltuielilor eligibile legate de operaţiune, reprezentată de achiziţionarea terenului, să nu depăşească 10% din costul total eligibil al proiectului; c) trebuie să se obţină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism oficial desemnat, care să confirme faptul că preţul de achiziţie nu este superior valorii de piaţă.1.2. În cazul regimurilor de ajutoare care intră sub incidenţa art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Maastricht), eligibilitatea achiziţionării de terenuri trebuie să fie evaluată luând în considerare ansamblul regimului de ajutoare.  +  Anexa 5 REGULI DE ELIGIBILITATEpentru cheltuielile de tip FEDR referitoarela achiziţionarea de bunuri imobile1. Normă generalăCostul achiziţionării de bunuri imobile, adică de clădiri deja construite şi terenuri pe care se află acestea, este eligibil pentru cofinanţarea din POSDRU, în cazul în care există o legătură directă între achiziţie şi obiectivele operaţiunii în cauză, cu respectarea condiţiilor enumerate la pct. 2.2. Condiţii de eligibilitate2.1. Trebuie să se obţină o certificare din partea unui expert calificat independent sau a unui organism desemnat oficial, care să confirme că preţul de achiziţie nu depăşeşte valoarea de piaţă. În plus, această certificare atestă conformitatea clădirii cu legislaţia internă sau precizează aspectele care nu sunt conforme şi pentru care este prevăzută o rectificare din partea beneficiarului în cadrul operaţiunii.2.2. Clădirea nu trebuie să fi făcut, în ultimii 10 ani, obiectul unei subvenţii naţionale sau comunitare care ar putea da naştere unui ajutor dublu în caz de cofinanţare a achiziţiei din POSDRU.2.3. Bunul imobil este afectat destinaţiei hotărâte de Autoritatea de management, pentru perioada prevăzută de aceasta.2.4. Clădirea poate fi utilizată numai în conformitate cu obiectivele operaţiunii. Aceasta poate găzdui servicii ale administraţiei publice numai în cazul în care această utilizare este conformă cu activităţile eligibile ale POSDRU.  +  Anexa 6 LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILEaferente axelor prioritare 1-61. Cheltuieli cu personalul1.1. Salarii şi asimilate acestora a) salarii; b) prime, stimulente, bonusuri.1.2. Onorarii1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori) a) contribuţii de asigurări sociale de stat; b) contribuţii de asigurări de şomaj; c) contribuţii de asigurări sociale de sănătate; d) contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) alte contribuţii.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna2.1. Transport de persoane (personal propriu, alte persoane)2.2. Transport de materiale şi echipamente2.3. Cazare2.4. Diurnă3. Cheltuieli aferente managementului de proiect3.1. Multiplicare3.2. Traducere şi interpretare3.3. Servicii de sonorizare3.4. Prelucrare date3.5. Conectare la reţele informatice3.6. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice3.7. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică3.8. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic3.9. Abonamente la publicaţii de specialitate3.10. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare3.11. Materiale consumabile: a) cheltuieli cu materialele auxiliare; b) cheltuieli privind combustibilul; c) cheltuieli privind materialele pentru ambalat; d) cheltuieli privind piesele de schimb; e) cheltuieli privind hrana; f) cheltuieli privind alte materiale consumabile.3.12. Materiale de natura obiectelor de inventar: a) birotică; b) papetărie.4. Taxe4.1. Taxe de certificare a competenţelor (inclusiv taxe de certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale)4.2. Taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/educaţie (inclusiv a acelora care furnizează pregătirea teoretică în cadrul programelor de ucenicie)4.3. Taxe de eliberare a certificatelor de calificare4.4. Taxe de autorizare pentru angajatorii care organizează ucenicia la locul de muncă4.5. Taxe de atestare pentru persoanele din întreprinderi care au rol de maiştri de ucenicie4.6. Taxe de autorizare a centrelor de evaluare de competenţe4.7. Taxe de participare la programe de formare/educaţie5. Cheltuieli financiare şi juridice5.1. Prime de asigurare (imobile, bunuri şi răspundere profesională)5.2. Cheltuieli aferente deschiderii şi gestionării contului bancar al proiectului5.3. Costul aferent garanţiilor oferite de bănci sau de alte instituţii financiare5.4. Onorarii pentru consultanţă juridică5.5. Taxe notariale5.6. Expertize tehnice şi financiare5.7. Audit5.8. Contabilitate6. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing6.1. Închiriere (locaţii, bunuri): a) închiriere sedii, inclusiv depozite; b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii; c) închiriere echipamente; d) închiriere vehicule; e) închiriere diverse bunuri.6.2. Amortizare active6.3. Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: a) echipamente; b) vehicule; c) diverse bunuri.7. Subvenţii şi burse7.1. Subvenţii acordate pentru elevi, studenţi, tineri absolvenţi, ucenici şi însoţitorii acestora7.2. Subvenţii pentru angajatori: a) subvenţii pentru întreprinderile care angajează ucenici, tineri absolvenţi; b) subvenţii pentru plata salariilor pentru proaspăt angajaţi, pe o perioadă de 6 luni; c) alocaţii financiare pentru întreprinderile ai căror angajaţi sunt implicaţi în programe de formare profesională continuă, în vederea suplinirii absenţei acestora în perioada de formare.7.3. Subvenţii pentru angajaţii care fac parte din grupuri vulnerabile şi au nevoie de sprijin financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă sau la programe de ucenicie (de exemplu, persoane care aparţin minorităţilor etnice, persoane cu dizabilităţi, persoane care trăiesc în comunităţi izolate/sărace, alte persoane dezavantajate)7.4. Subvenţii pentru cursanţi pe perioada derulării cursurilor7.5. Subvenţii pentru înregistrarea drepturilor de autor7.6. Subvenţii pentru servicii sociale de îngrijire pentru persoanele dependente (bătrâni, copii, persoane cu dizabilităţi)7.7. Premii în cadrul unor concursuri7.8. Burse de studii pentru elevi, studenţi, doctoranzi7.9. Burse post doctorat7.10. Burse sociale7.11. Burse de merit8. Cheltuieli generale de administraţie8.1. Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ, secretariat şi personalului auxiliar, precum şi contribuţiile sociale aferente8.2. Utilităţi: a) apă şi canalizare; b) servicii de salubrizare; c) energie electrică; d) energie termică şi/sau gaze naturale; e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date; f) servicii poştale; g) servicii curierat.8.3. Servicii de administrare a clădirilor: a) întreţinerea curentă; b) asigurarea securităţii clădirilor; c) salubrizare şi igienizare.8.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: a) întreţinere echipamente; b) reparaţii echipamente; c) întreţinere mijloace de transport; d) reparare mijloace de transport.8.5. Arhivare documente9. Cheltuieli de informare şi publicitate10. Cheltuieli de tip FEDR10.1. Terenuri10.2. Amenajări de terenuri: a) defrişări; b) demontări; c) evacuări materiale rezultate; d) devieri reţele de utilităţi din amplasament; e) drenaje; f) amenajări pentru protecţia mediului; g) refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare copaci, reamenajare spaţii verzi.10.3. Construcţii: a) achiziţie de clădiri; b) reabilitare/modernizare clădiri; c) construcţie de clădiri.10.4. Instalaţii tehnice10.4.1. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru): a) utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale.10.4.2. Alte echipamente: a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul; b) cablare reţea internă; c) achiziţionare şi instalare de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.10.4.3. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare10.5. Mobilier, aparatură, birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale10.6. Alte cheltuieli pentru investiţii10.6.1. Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii: a) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism; b) taxe pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construcţie; c) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie; d) obţinerea acordului de mediu; e) obţinerea avizului PSI; f) obţinerea avizelor sanitare de funcţionare.10.6.2. Cheltuieli privind proiectarea şi ingineria: a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie); b) plata verificării tehnice a proiectului; c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţii, documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.10.6.3. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografie şi de stabilitate a terenului10.6.4. Cheltuieli pentru organizarea de şantier: a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier; b) cheltuieli conexe organizării de şantier.10.6.5. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor şi/sau reabilitarea şi modernizarea utilităţilor: a) alimentare cu apă, canalizare; b) alimentare cu gaze naturale; c) agent termic; d) căi de acces; e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi; f) energie electrică.  +  Anexa 7 LISTAcheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 7"Asistenţa tehnică"1. Cheltuieli cu personalul1.1. Salarii şi asimilate: a) salarii; b) prime, stimulente, bonusuri.1.2. Onorarii1.3. Contribuţii sociale aferente remuneraţiilor, cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori): a) contribuţii de asigurări sociale de stat; b) contribuţii de asigurări de şomaj; c) contribuţii de asigurări sociale de sănătate; d) contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) alte contribuţii.2. Cheltuieli cu cazarea, transportul şi diurna2.1. Transport persoane (personal propriu, alte persoane)2.2. Transport materiale şi echipamente2.3. Cazare2.4. Diurna3. Cheltuieli aferente managementului de program3.1. Multiplicare3.2. Traducere şi interpretare3.3. Servicii de sonorizare3.4. Prelucrarea datelor3.5. Conectarea la reţele informatice3.6. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice3.7. Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică3.8. Achiziţionarea de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic3.9. Abonamente la publicaţii de specialitate3.10. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare3.11. Materiale consumabile: a) cheltuieli cu materialele auxiliare; b) cheltuieli privind combustibilul; c) cheltuieli privind materialele pentru ambalat; d) cheltuieli privind piesele de schimb; e) cheltuieli privind hrana; f) cheltuieli privind alte materiale consumabile.3.12. Materiale de natura obiectelor de inventar: a) birotica; b) papetarie.3.13. Studii, analize, rapoarte şi strategii4. Cheltuieli financiare şi juridice4.1. Prime de asigurare (imobile şi bunuri)4.2. Cheltuieli aferente deschiderii şi administrării unui singur cont bancar pentru fiecare proiect4.3. Consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă şi juridică4.4. Servicii de evaluare4.5. Taxe notariale4.6. Audit5. Cheltuieli pentru închirieri, amortizări şi leasing5.1. Închiriere (locaţii, bunuri): a) închiriere sedii administrative şi/sau operative, inclusiv depozite; b) închiriere spaţii pentru desfăşurarea diverselor activităţi ale operaţiunii; c) închiriere echipamente; d) închiriere vehicule; e) închiriere diverse bunuri.5.2. Amortizare active5.3. Rate de leasing plătite de utilizatorul de leasing pentru: a) echipamente; b) vehicule; c) diverse bunuri.6. Cheltuieli generale de administraţie6.1. Salarii şi asimilate acestora aferente personalului administrativ, secretariat şi personalului auxiliar, precum şi contribuţiile sociale aferente6.2. Utilităţi: a) apă şi canalizare; b) servicii de salubrizare; c) energie electrică; d) energie termică şi/sau gaze naturale; e) telefoane, fax, internet, acces la baze de date; f) servicii poştale; g) servicii curierat.6.3. Servicii de administrare a clădirilor: a) întreţinere curentă; b) asigurarea securităţii clădirilor; c) salubrizare şi igienizare.6.4. Servicii de întreţinere şi reparare echipamente şi mijloace de transport: a) întreţinere echipamente; b) reparaţii echipamente; c) întreţinere mijloace de transport; d) reparare mijloace de transport.6.5. Arhivarea documentelor7. Cheltuieli de informare şi publicitate7.1. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru program: a) producţia materialelor publicitare şi de informare; b) tipărirea/multiplicarea, producţia materialelor publicitare şi de informare; c) difuzarea materialelor publicitare şi de informare; d) dezvoltare/adaptare pagini web; e) producţie, tipărire/multiplicare şi distribuţie materiale promoţionale; f) închirierea spaţiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinţe, workshop-uri, inclusiv campanii de mediatizare şi conştientizare (difuzarea şi producţia spoturilor publicitare radio şi TV); g) publicitate prin intermediul presei.7.2. Cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect8. Cheltuieli aferente organizării de evenimente9. Cheltuieli pentru instruirea personalului din Autoritatea de management/organismele intermediare şi a potenţialilor beneficiari10. Cheltuieli de tip FEDR10.1. Reabilitarea/modernizarea clădirilor10.2. Echipamente: a) echipamente de calcul şi echipamente periferice de calcul; b) cablare reţea internă; c) achiziţionarea şi instalarea de sisteme şi echipamente pentru persoane cu dizabilităţi.10.3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor materiale şi a informaţiei10.4. Reabilitarea/modernizarea utilităţilor: a) alimentare cu apă, canalizare; b) alimentare cu gaze naturale; c) agent termic; d) căi de acces; e) facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi; f) energie electrică.---------