ORDONANŢĂ nr. 9 din 30 ianuarie 2008pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 1 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Funcţionarii publici care ocupă, în condiţiile legii, o funcţie publică de conducere beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior, la care se adaugă indemnizaţia de conducere. În situaţia în care salariul de bază prevăzut pentru funcţia publică de execuţie deţinută anterior este mai mic decât salariul de bază al funcţiei publice de execuţie aferente funcţiei publice de conducere vacante, prevăzută în statul de funcţii, funcţionarul public va beneficia de acesta. De această prevedere beneficiază şi funcţionarii publici numiţi în funcţii publice de conducere anterior anului 2008, drepturile salariale urmând a fi acordate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe."2. La articolul 33, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) La calculul vechimii prevăzute la alin. (2) se ia în calcul şi vechimea în treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcţionarilor publici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2004 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, aprobată prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, cu modificările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, precum şi de prezenta ordonanţă."3. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - Funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care îşi reiau activitatea începând cu luna ianuarie 2008 vor beneficia de salariile de bază prevăzute de prezenta ordonanţă, după parcurgerea procedurii de reîncadrare aplicate funcţionarilor publici în anul 2005, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici."4. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele care au ocupat funcţia publică de prefect sau de subprefect în temeiul art. 45 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 417/2006, pot fi menţinute în aceste funcţii până la ocuparea acestora, în cursul anului 2008, prin concurs. În acest caz se va iniţia cu celeritate procedura de organizare a concursului, în condiţiile legii."5. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - În anul 2008, promovarea funcţionarilor publici în grad profesional se face, în condiţiile legii, în limita funcţiilor publice rezervate promovării prin planul de ocupare a funcţiilor publice, pe baza normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."6. La articolul 46, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante până la data de 1 septembrie 2008, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile."  +  Articolul IIAnexele nr. 1-6 la Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 la prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Eugen CoifanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 9.  +  Anexa 1 Aparatul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului, Guvernului,Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curtede Casaţie şi Justiţie, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei,Curţii de Conturi, Consiliului Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului
    A. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici
   
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază*) 01.01.2008- lei- Salariul de bază*) 01.04.2008- lei- Salariul de bază*) 01.10.2008- lei-
  1. Şef departament 4255 4446 4691
  2. Secretar general 4010 4190 4421
  3. Secretar general adjunct 3531 3690 3893
  __________
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
  *Font 9*  B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie 
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salari- zare Salariul de bază 01.01.2008- lei- Salariul de bază 01.04.2008- lei- Salariul de bază 01.10.2008- lei-
  1 Consilier, expert, consilier juridic I Superior 1 2510 2623 2767
  I Superior 2 2285 2388 2519
  I Superior 3 2258 2359 2489
  I Principal 1 2241 2342 2471
  I Principal 2 1877 1962 2069
  I Principal 3 1727 1805 1904
  I Asistent 1 1468 1534 1619
  I Asistent 2 1167 1220 1287
  I Asistent 3 1044 1091 1151
  I Debutant - 634 662 699
   
  2 Auditor I Superior 1 2510 2623 2767
  I Superior 2 2285 2388 2519
  I Superior 3 2258 2359 2489
  I Principal 1 2241 2342 2471
  I Principal 2 1877 1962 2069
  I Principal 3 1727 1805 1904
  I Asistent 1 1468 1534 1619
  I Asistent 2 1167 1220 1287
  I Asistent 3 1044 1091 1151
   
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1507 1575 1662
  II Superior 2 1226 1281 1351
  II Superior 3 1101 1150 1214
  II Principal 1 1019 1065 1123
  II Principal 2 995 1040 1097
  II Principal 3 756 790 834
  II Asistent 1 632 661 697
  II Asistent 2 604 631 666
  II Asistent 3 572 598 630
  II Debutant - 552 576 608
   
  4 Referent III Superior 1 1010 1056 1114
  III Superior 2 860 898 948
  III Superior 3 761 795 839
  III Principal 1 678 708 747
  III Principal 2 654 683 721
  III Principal 3 622 650 685
  III Asistent 1 602 629 663
  III Asistent 2 580 606 640
  III Asistent 3 561 586 619
  III Debutant - 540 564 595
    C. Indemnizaţii de conducere
   
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  2 Director *) 50%
  3 Director adjunct 40%
  4 Contabil - şef 40%
  5 Şef sector 40%
  6 Şef serviciu 30%
  7 Şef birou 25%
  __________
    *) Indemnizaţia de conducere pentru funcţia de director se aplică şi şefului
    de sector de la Consiliul Legislativ.
  D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare
   +  Anexa 2 Aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate aleadministraţiei publice centrale, al Casei Naţionale dePensii şi Alte Drepturi de AsigurăriSociale, al Inspecţiei Muncii, al Casei Naţionale de Asigurări deSănătate şi al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    A. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici
   
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază*) 01.01.2008- lei- Salariul de bază*) 01.04.2008- lei- Salariul de bază*) 01.10.2008- lei-
  1. Secretar general 4010 4190 4421
  2. Secretar general adjunct 3531 3690 3893
  3. Comisar general 3153 3295 3476
  __________
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
  *Font 9*  B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie 
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salari- zare Salariul de bază 01.01.2008- lei- Salariul de bază 01.04.2008- lei- Salariul de bază 01.10.2008- lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1860 1944 2051
  I Superior 2 1627 1701 1794
  I Superior 3 1474 1540 1625
  I Principal 1 1321 1380 1456
  I Principal 2 1188 1241 1309
  I Principal 3 1100 1149 1212
  I Asistent 1 990 1035 1092
  I Asistent 2 923 964 1017
  I Asistent 3 857 896 945
  I Debutant - 634 662 699
   
  2 Auditor I*) Superior 1 2601 2718 2868
  I*) Superior 2 2060 2153 2271
  I*) Superior 3 1685 1760 1857
  I Principal 1 1497 1564 1650
  I Principal 2 1189 1242 1311
  I Principal 3 1090 1139 1202
  I Asistent 1 990 1035 1092
  I Asistent 2 909 950 1003
  I Asistent 3 857 896 945
   
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1507 1575 1662
  II Superior 2 1226 1281 1351
  II Superior 3 1101 1150 1214
  II Principal 1 1019 1065 1123
  II Principal 2 995 1040 1097
  II Principal 3 756 790 834
  II Asistent 1 632 661 697
  II Asistent 2 604 631 666
  II Asistent 3 572 598 630
  II Debutant - 552 576 608
   
  4 Referent III Superior 1 986 1030 1087
  III Superior 2 852 891 940
  III Superior 3 761 795 839
  III Principal 1 678 708 747
  III Principal 2 638 667 704
  III Principal 3 617 645 680
  III Asistent 1 596 622 657
  III Asistent 2 580 606 640
  III Asistent 3 561 586 619
  III Debutant - 540 564 595
   
  5 Comisar I Superior 1 1860 1944 2051
  I Superior 2 1627 1701 1794
  I Superior 3 1474 1540 1625
  I Principal 1 1321 1380 1456
  I Debutant - 634 662 699
  II Superior 1 1367 1429 1507
  II Superior 2 1226 1281 1351
  II Superior 3 1101 1150 1214
  II Principal 1 1019 1065 1123
  II Debutant - 552 576 608
  III Superior 1 962 1005 1060
  III Superior 2 852 891 940
  III Superior 3 724 757 798
  III Principal 1 678 708 747
  III Debutant - 540 564 595
  ____________  *) Se utilizează şi pentru salarizarea controlorilor delegaţi ai Ministerului  Finanţelor Publice la care salariile de bază sunt mai mari cu 20%.
    C. Indemnizaţii de conducere
   
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  2 Inspector de stat şef 55%
  3 Inspector general de stat 55%
  4 Director general adjunct 50%
  5 Inspector de stat şef adjunct 50%
  6 Inspector general de stat adjunct 50%
  7 Comisar general adjunct 50%
  8 Director 50%
  9 Inspector-şef 50%
  10 Director adjunct 40%
  11 Inspector-şef adjunct 40%
  12 Contabil-şef 40%
  13 Şef-sector 40%
  14 Comisar şef divizie 50%
  15 Şef serviciu 30%
  16 Şef birou 25%
  D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexă.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare.
   +  Anexa 3
                       Aparatul propriu al prefecturilor, al
                    instituţiilor subordonate autorităţilor sau
                         instituţiilor publice centrale, al
                 serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor
                        sau altor organe ale administraţiei
                   publice centrale de specialitate din unităţile
                           administrativ-teritoriale, al
                inspectoratelor teritoriale de muncă, al caselor de
                        asigurări de sănătate judeţene şi a
                  municipiului Bucureşti, al Casei de Asigurări de
     Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
  Judecătoreşti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor,
                         al caselor judeţene de pensii şi a
                   municipiului Bucureşti, al agenţiilor judeţene
     pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti, precum şi din
                      aparatul propriu al consiliilor judeţene
    A. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici şi unele funcţii publice
       de conducere
   
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază*) 01.01.2008- lei- Salariul de bază*) 01.04.2008- lei- Salariul de bază*) 01.10.2008- lei-
  1. Prefect al municipiului Bucureşti 4485 4687 4945
  2. Prefect al judeţului:
  - categoria I 4207 4397 4638
  - categoria II 3953 4131 4358
  3. Subprefect al municipiului Bucureşti 3953 4131 4358
  4. Subprefect al judeţului:
  - categoria I 3780 3951 4168
  - categoria II 3526 3685 3887
  5. Secretar al judeţului:
  - categoria I 3696 3862 4075
  - categoria II 3652 3816 4026
  __________
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
  *Font 9*  B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie 
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salari- zare Salariul de bază 01.01.2008- lei- Salariul de bază 01.04.2008- lei- Salariul de bază 01.10.2008- lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1742 1820 1920
  I Superior 2 1561 1631 1721
  I Superior 3 1415 1478 1560
  I Principal 1 1267 1324 1397
  I Principal 2 1139 1190 1256
  I Principal 3 1054 1102 1163
  I Asistent 1 950 993 1047
  I Asistent 2 887 927 978
  I Asistent 3 824 861 908
  I Debutant - 634 662 699
   
  2 Auditor I Superior 1 1742 1820 1920
  I Superior 2 1561 1631 1721
  I Superior 3 1415 1478 1560
  I Principal 1 1267 1324 1397
  I Principal 2 1139 1190 1256
  I Principal 3 1054 1102 1163
  I Asistent 1 950 993 1047
  I Asistent 2 887 927 978
  I Asistent 3 824 861 908
   
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1496 1563 1649
  II Superior 2 1214 1268 1338
  II Superior 3 1091 1140 1203
  II Principal 1 1012 1057 1115
  II Principal 2 986 1030 1087
  II Principal 3 750 784 827
  II Asistent 1 627 655 691
  II Asistent 2 599 626 661
  II Asistent 3 566 591 624
  II Debutant - 552 576 608
   
  4 Referent III Superior 1 956 999 1054
  III Superior 2 826 863 911
  III Superior 3 724 757 798
  III Principal 1 678 708 747
  III Principal 2 632 661 697
  III Principal 3 612 640 675
  III Asistent 1 591 617 651
  III Asistent 2 579 605 638
  III Asistent 3 560 585 617
  III Debutant - 540 564 595
   
  5 Comisar I Superior 1 1742 1820 1920
  I Superior 2 1561 1631 1721
  I Superior 3 1415 1478 1560
  I Principal 1 1267 1324 1397
  I Debutant - 634 662 699
  II Superior 1 1367 1429 1507
  II Superior 2 1214 1268 1338
  II Superior 3 1091 1140 1203
  II Principal 1 1012 1057 1115
  II Debutant - 552 576 608
  III Superior 1 956 999 1054
  III Superior 2 845 883 932
  III Superior 3 724 757 798
  III Principal 1 678 708 747
  III Debutant - 540 564 595
    C. Indemnizaţii de conducere
   
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Inspector şef 55%
  3 Director general**) 55%
  4 Inspector-şef adjunct 50%
  5 Director executiv 50%
  6 Director executiv adjunct 40%
  7 Contabil şef 40%
  8 Comisar şef secţie 50%
  9 Comisar şef adjunct 40%
  10 Comisar şef secţie divizie 30%
  11 Şef serviciu, şef admi- nistraţie financiară - nivel oraş***) 30%
  12 Şef birou, şef adminis- traţie financiară - nivel comună 25%
  ___________ Notă *) Se utilizează la nivel de judeţ Notă **) Se utilizează, în condiţiile legii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de minim 150 de posturi Notă ***) Pentru funcţia de şef administraţie financiară de la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti, indemnizaţia de conducere este de 50%.D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.NOTĂ:1. Salariile de bază ale personalului vamal sunt mai mari cu 20% faţă de salariile prevăzute la punctele 1, 3 şi 4 ale lit. B din prezenta anexă.2. Personalul vamal, echivalat potrivit Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază şi de sporurile şi alte drepturi specifice reglementate prin Statutul personalului vamal şi alte dispoziţii legale în vigoare (personalul vamal care desfăşoară activităţi de control în cala de mărfuri a navelor şi aeronavelor, compartimentele de mărfuri şi bagaje ale mijloacelor de transport auto şi de cale ferată, precum şi în mesagerii la coletele poştale şi la bagajele introduse sau scoase din ţară, beneficiază de sporul pentru condiţii deosebite).3. Personalul de execuţie din trezorerii beneficiază de un spor pentru condiţii deosebite de muncă de 10% din salariul de bază.
   +  Anexa 4 Aparatul propriu de specialitate al primarilor şi alinstituţiilor din subordinea consiliilorjudeţene sau consiliilor localeA. Salarii de bază pentru funcţii publice de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază*) 01.01.2008- lei- Salariul de bază*) 01.04.2008- lei- Salariul de bază*) 01.10.2008- lei-
  1. Secretar al unităţilor administra- tiv teritoriale:
  - municipii:
  - cu peste 320.000 locuitori**) 3401 3554 3750
  - categoria I 3073 3211 3388
  - categoria II 2790 2916 3076
  - categoria III 2527 2641 2786
  - oraşe:
  - categoria I 2261 2363 2493
  - categoria II 2162 2260 2384
  - categoria III 2113 2208 2329
  - comune: 0 0
  - cu peste 15.000 locuitori - categoria I (între 7.001-15.000 locuitori) - categoria II (între 3.001-7.000 locuitori) - categoria III (până la 3.000 locuitori) 1654 1519 1473 1434 1728 1588 1539 1498 1823 1675 1624 1581
  __________ Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere. Notă **) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor, se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţi administrativ-teritoriale, care în mod excepţional, potrivit legii, are studii medii salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă se diminuează cu 10%.B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie*Font 9* 
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salari- zare Salariul de bază 01.01.2008- lei- Salariul de bază 01.04.2008- lei- Salariul de bază 01.10.2008- lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic*) I Superior 1 1473 1539 1624
  I Superior 2 1302 1360 1435
  I Superior 3 1131 1181 1246
  I Principal 1 1008 1053 1111
  I Principal 2 894 934 986
  I Principal 3 830 867 915
  I Asistent 1 786 821 866
  I Asistent 2 742 775 818
  I Asistent 3 678 708 747
  I Debutant - 634 662 699
  ─────────    *) Nu se aplică la comunele de categoria III 
  2 Auditor I Superior 1 1473 1539 1624
  I Superior 2 1302 1360 1435
  I Superior 3 1131 1181 1246
  I Principal 1 1008 1053 1111
  I Principal 2 894 934 986
  I Principal 3 830 867 915
  I Asistent 1 786 821 866
  I Asistent 2 742 775 818
  I Asistent 3 678 708 747
   
  3 Referent de specialitate II Superior 1 939 981 1035
  II Superior 2 811 847 894
  II Superior 3 731 764 806
  II Principal 1 700 732 772
  II Principal 2 668 698 737
  II Principal 3 648 677 714
  II Asistent 1 618 646 682
  II Asistent 2 597 624 658
  II Asistent 3 577 603 636
  II Debutant - 552 576 608
   
  4 Referent III Superior 1 869 908 958
  III Superior 2 806 842 889
  III Superior 3 729 762 803
  III Principal 1 672 702 741
  III Principal 2 648 677 714
  III Principal 3 618 646 682
  III Asistent 1 597 624 658
  III Asistent 2 577 603 636
  III Asistent 3 555 580 612
  III Debutant - 540 564 595
  C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (limita maximă)
  1 Arhitect şef*) 55%
  2 Director general**) 55%
  3 Director executiv 50%
  4 Director executiv adjunct 40%
  5 Contabil - şef 40%
  6 Şef serviciu, arhitect şef***) 30%
  7 Şef birou 25%
  8 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrări- lor de construcţii****) 15%
  ────────── Notă *) Se utilizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, al judeţelor şi al municipiilor. Notă **) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de minimum 150 de posturi Notă ***) Se utilizează la oraşe. Notă ****) Se utilizează la comune.D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa 5 Aparatul propriu de specialitate al primarului general al municipiului BucureştiA. Salarii de bază pentru unele funcţii publice de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază*) 01.01.2008- lei- Salariul de bază*) 01.04.2008- lei- Salariul de bază*) 01.10.2008- lei-
  1. Secretar al municipiului Bucureşti 4010 4190 4421
  2. Şef departament în aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti 2019 2109 2225
  __________
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
  B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie*Font 9* 
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salari- zare Salariul de bază 01.01.2008- lei- Salariul de bază 01.04.2008- lei- Salariul de bază 01.10.2008- lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1860 1944 2051
  I Superior 2 1627 1701 1794
  I Superior 3 1474 1540 1625
  I Principal 1 1321 1380 1456
  I Principal 2 1188 1241 1309
  I Principal 3 1100 1149 1212
  I Asistent 1 990 1035 1092
  I Asistent 2 923 964 1017
  I Asistent 3 857 896 945
  I Debutant - 634 662 699
   
  2 Auditor I Superior 1 1860 1944 2051
  I Superior 2 1627 1701 1794
  I Superior 3 1474 1540 1625
  I Principal 1 1321 1380 1456
  I Principal 2 1188 1241 1309
  I Principal 3 1100 1149 1212
  I Asistent 1 990 1035 1092
  I Asistent 2 923 964 1017
  I Asistent 3 857 896 945
   
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1507 1575 1662
  II Superior 2 1226 1281 1351
  II Superior 3 1101 1150 1214
  II Principal 1 1019 1065 1123
  II Principal 2 995 1040 1097
  II Principal 3 756 790 834
  II Asistent 1 632 661 697
  II Asistent 2 604 631 666
  II Asistent 3 572 598 630
  II Debutant - 552 576 608
   
  4 Referent III Superior 1 986 1030 1087
  III Superior 2 852 891 940
  III Superior 3 761 795 839
  III Principal 1 678 708 747
  III Principal 2 638 667 704
  III Principal 3 617 645 680
  III Asistent 1 596 622 657
  III Asistent 2 580 606 640
  III Asistent 3 561 586 619
  III Debutant - 540 564 595
      C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază (limita maximă)
  1 Arhitect şef 55%
  2 Inspector - şef 55%
  3 Director general*) 55%
  4 Arhitect şef adjunct 50%
  5 Inspector - şef adjunct 50%
  6 Director executiv 50%
  7 Director executiv adjunct 40%
  8 Contabil şef 40%
  9 Şef serviciu 30%
  10 Şef birou 25%
  Nota Notă *) Se utilizează, în condiţiile legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de minimum 150 de posturiD. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
   +  Anexa 6 I. Aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa AlimentelorA. Salarii de bază pentru înalţi funcţionari publici
  Nr. crt. Funcţia publică Salariul de bază*) 01.01.2008- lei- Salariul de bază*) 01.04.2008- lei- Salariul de bază*) 01.10.2008- lei-
  1. Secretar general 4216 4406 4648
  2. Secretar general adjunct 3713 3880 4093
  __________
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
  B. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie*Font 9* 
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salari- zare Salariul de bază 01.01.2008- lei- Salariul de bază 01.04.2008- lei- Salariul de bază 01.10.2008- lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1956 2044 2156
  I Superior 2 1711 1788 1886
  I Superior 3 1550 1620 1709
  I Principal 1 1389 1452 1531
  I Principal 2 1249 1305 1377
  I Principal 3 1156 1208 1274
  I Asistent 1 1041 1088 1148
  I Asistent 2 970 1014 1069
  I Asistent 3 901 942 993
  I Debutant - 666 696 734
   
  2 Auditor I Superior 1 2735 2858 3015
  I Superior 2 2166 2263 2388
  I Superior 3 1771 1851 1952
  I Principal 1 1574 1645 1735
  I Principal 2 1250 1306 1378
  I Principal 3 1146 1198 1263
  I Asistent 1 1041 1088 1148
  I Asistent 2 956 999 1054
  I Asistent 3 901 942 993
   
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1585 1656 1747
  II Superior 2 1289 1347 1421
  II Superior 3 1158 1210 1277
  II Principal 1 1071 1119 1181
  II Principal 2 1046 1093 1153
  II Principal 3 795 831 876
  II Asistent 1 665 695 733
  II Asistent 2 635 664 700
  II Asistent 3 601 628 663
  II Debutant - 580 606 639
   
  4 Referent III Superior 1 1036 1083 1142
  III Superior 2 896 936 988
  III Superior 3 800 836 882
  III Principal 1 713 745 786
  III Principal 2 671 701 740
  III Principal 3 649 678 716
  III Asistent 1 626 654 690
  III Asistent 2 610 637 673
  III Asistent 3 590 617 650
  III Debutant - 568 594 626
      C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  1 Director general 55%
  4 Director general adjunct 50%
  8 Director 50%
  10 Director adjunct 40%
  15 Şef serviciu 30%
  16 Şef birou 25%
  D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.II. Aparatul propriu al unităţilor care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa AlimentelorB. Salarii de bază pentru funcţii publice de execuţie*Font 9* 
  Nr. crt. Funcţia publică Clasa Gradul profesional Treapta de salari- zare Salariul de bază 01.01.2008- lei- Salariul de bază 01.04.2008- lei- Salariul de bază 01.10.2008- lei-
  1 Consilier, expert, inspector, consilier juridic I Superior 1 1831 1913 2019
  I Superior 2 1641 1715 1809
  I Superior 3 1488 1555 1640
  I Principal 1 1333 1393 1470
  I Principal 2 1198 1252 1321
  I Principal 3 1109 1159 1223
  I Asistent 1 999 1044 1101
  I Asistent 2 933 975 1029
  I Asistent 3 866 905 955
  I Debutant - 666 696 734
   
  2 Auditor I Superior 1 1831 1913 2019
  I Superior 2 1641 1715 1809
  I Superior 3 1488 1555 1640
  I Principal 1 1333 1393 1470
  I Principal 2 1198 1252 1321
  I Principal 3 1109 1159 1223
  I Asistent 1 999 1044 1101
  I Asistent 2 933 975 1029
  I Asistent 3 866 905 955
   
  3 Referent de specialitate II Superior 1 1573 1644 1734
  II Superior 2 1276 1333 1407
  II Superior 3 1148 1200 1266
  II Principal 1 1064 1112 1173
  II Principal 2 1036 1083 1142
  II Principal 3 789 825 870
  II Asistent 1 659 689 727
  II Asistent 2 630 658 695
  II Asistent 3 595 622 656
  II Debutant - 580 606 639
   
  4 Referent III Superior 1 1005 1050 1108
  III Superior 2 869 908 958
  III Superior 3 761 795 839
  III Principal 1 713 745 786
  III Principal 2 665 695 733
  III Principal 3 644 673 710
  III Asistent 1 621 649 685
  III Asistent 2 609 636 671
  III Asistent 3 589 616 649
  III Debutant - 568 594 626
      C. Indemnizaţii de conducere
  Nr. crt. Funcţia publică Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
  4 Director executiv 50%
  5 Director executiv adjunct 40%
  10 Şef serviciu 30%
  11 Şef birou 25%
  D. Sporuri specificePersonalul prevăzut în prezenta anexă beneficiază şi de sporurile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.-------