ORDONANŢĂ nr. 10 din 30 ianuarie 2008privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Majorarea salariilor de bază  +  Articolul 1În anul 2008, salariile de bază ale personalului contractual din sectorul bugetar, stabilite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi indemnizaţiile personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, avute la data de 31 decembrie 2007, se majorează în două etape, astfel: a) cu 4,5%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 5,5%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.  +  Articolul 2 (1) În aplicarea prevederilor art. 1, limita minimă şi limita maximă ale salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost majorate prin Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% şi începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5%. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului contractual la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.  +  Articolul 3 (1) Salariile de bază ale personalului contractual pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008 sunt prevăzute în anexele nr. Ia-VIa. (2) Salariile de bază pentru perioada 1 aprilie 30 septembrie 2008, majorate cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008, şi pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008, majorate cu 5,5% faţă de nivelul avut la 30 septembrie 2008, sunt prevăzute în anexele nr. Ib-VIb, cu excepţia anexelor nr. IV/11b, V/1b şi V/2b, la care limitele minime şi maxime au fost corelate cu majorările acordate aceloraşi funcţii din alte sectoare bugetare. (3) Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VIIIa, pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2008, şi în anexele nr. VII/1b, VII/2b, VII/3b şi VIIIb, pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008. (4) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, indemnizaţiile prevăzute în anexele nr. VII/1a, VII/2a, VII/3a şi VII/1b, VII/2b, VII/3b reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi, de asemenea, reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (5) În aplicarea prevederilor alin. (4) persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, nu beneficiază de premii, de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege.  +  Articolul 4Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonanţe, se majorează începând cu data de 1 aprilie 2008 cu 4,5% faţă de nivelul avut la 31 martie 2008 şi începând cu data de 1 octombrie 2008 cu 5,5% faţă de nivelul din luna septembrie 2008.  +  Articolul 5La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 4 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 6 (1) În anul 2008, personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2007, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pentru anul 2008. (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza în perioada mai-septembrie 2008.  +  Capitolul II Alte reglementări  +  Articolul 7 (1) Promovarea personalului contractual în anul 2008, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu excepţia persoanelor încadrate pe posturi unice, prevăzute în statul de funcţii, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, a persoanelor încadrate pe posturi unice prevăzute la alin. (1), precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 8Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.  +  Articolul 9 (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, urmându-se procedura reglementată de actele normative în materie. (2) În cazul nepromovării examenului prevăzut la alin. (1), persoanei respective i se acordă salariul de bază avut anterior sau, după caz, salariul de bază minim al funcţiei deţinute anterior.  +  Articolul 10 (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului contractual încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul contractual care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acesta se poate redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. (5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunară ca unică formă de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.  +  Articolul 11 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor personalului contractual, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 12Consiliile locale pot constitui, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente anului respectiv pentru personalul contractual prevăzut în statul de funcţii, un fond de premiere, în cazul în care veniturile curente acoperă în totalitate cheltuielile de personal, inclusiv acest fond de premiere. Fondul de premiere poate fi utilizat, conform criteriilor şi condiţiilor stabilite prin hotărâre a consiliului local, în luna decembrie a anului 2008.  +  Articolul 13 (1) Se acordă un spor de confidenţialitate în cuantum de până la 15% din salariul de bază personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului, personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor, precum şi personalului preluat de către autorităţi şi instituţii publice de la Ministerul Integrării Europene, care în cursul anului 2007 şi-a încetat activitatea. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 14 (1) Se acordă un spor pentru condiţii vătămătoare, de până la 10% din salariul de bază, personalului contractual care desfăşoară activitate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, inclusiv personalului încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe, în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă şi staţii de bruiaj. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. (3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autorităţile abilitate în acest sens.  +  Articolul 15 (1) Se acordă un spor pentru condiţii periculoase, în cuantum de până la 50% din salariul de bază, personalului contractual din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a zoonozelor deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al ministrului, numai pe perioada în care participă la aceste campanii. (2) Categoriile de personal contractual, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) şi condiţiile de acordare se stabilesc, în limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 16 (1) Personalul din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România beneficiază de următoarele sporuri: a) pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei, personalul primeşte lunar un spor de confidenţialitate de până la 15%, calculat la salariul de bază; b) personalul care lucrează în condiţii de risc şi suprasolicitare neuropsihică beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază; c) personalul care lucrează în condiţii vătămătoare beneficiază de un spor de până la 10%, calculat la salariul de bază. (2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi procentul concret al sporurilor care se acordă potrivit alin. (1) lit. a), b) şi c) se stabilesc prin decizie a preşedintelui institutului.  +  Articolul 17Personalul contractual beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18 (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul contractual încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază, pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază, pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 19 (1) Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1 A.b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, majorate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, vor avea valorile prevăzute pentru funcţiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2a, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie 2008, şi la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VII/2b, pentru perioada 1 aprilie-30 septembrie 2008, respectiv pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, la prezenta ordonanţă. (2) Salariile de bază ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, cu modificările ulterioare, din anexele nr. 1B.b) şi 2.b), stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, se majorează cu 4,5 % pentru perioada 1 aprilie - 30 septembrie 2008 şi cu 5,5% pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2008.  +  Articolul 20Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 21Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 22 (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. (2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.  +  Articolul 23 (1) Personalul contractual din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 21 de zile lucrătoare pe an. (3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii. (4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul contractual din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă. (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. (7) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.  +  Articolul 24 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu încadrarea la nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, transformarea posturilor vacante pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor principali de credite din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală. (3) Ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) vor comunică trimestrial Ministerului Economiei şi Finanţelor situaţia centralizată a transformărilor de posturi efectuate în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Autorităţile şi instituţiile publice care au dreptul de a constitui un fond de stimulare, potrivit legii, pot acorda stimulente personalului contractual, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă şi condiţiile de utilizare a fondului de stimulare se stabilesc cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative, prin hotărâre a Guvernului. (2) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1) rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea şi condiţiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.  +  Articolul 26Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcţiilor deţinute anterior, în acelaşi cuantum, şi în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.  +  Articolul 27 (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru protecţia copilului, constituite potrivit legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 5% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. (2) Secretarul comisiei pentru protecţia copilului beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum este de 75% din cea acordată unui membru al comisiei.  +  Articolul 28Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică personalului contractual din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi nici personalului din instituţiile publice din sistemul sanitar-veterinar finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, la care salarizarea şi celelalte drepturi se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 435/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar.  +  Articolul 29Articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea şi funcţionarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Salariile de bază pentru funcţiile publice de execuţie specifice se stabilesc prin echivalare cu cele prevăzute la poziţiile 7 şi 8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poziţia 7; b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poziţia 7, corespunzător atribuţiilor; c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poziţia 8."  +  Articolul 30La articolul 3 alineatul (2), teza 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 3 aprilie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Salariile de bază şi celelalte drepturi salariale ale consilierilor pentru afaceri europene sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia prevăzută la poziţia 7 din anexa nr. 1 la aceasta şi se reîncadrează în mod corespunzător pe funcţia de secretar III."  +  Articolul 31 (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 32 (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 33 (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de bază individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru cele 3 etape de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se rotunjesc din 1 leu în 1 leu în favoarea salariaţilor. (3) Anexele nr. Ia-VIIIa şi Ib-VIIIb fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 34Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 10.  +  Anexa Ia ─────────(la 01.01.2008)───────────────ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordineaGuvernului ori a ministerelor, serviciile AdministraţieiPrezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernuluişi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)___________ Notă *) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.A. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1Secretar generalS3.181
    2Secretar general adjunctS2.863
  NOTĂ:Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.B. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IAS6931.577
    2Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IS6311.380
    3Consilier, expert, inspector de specialitate. revizor contabil, auditor; gradul IIS5811.251
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS5611.122
    5Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS5511.006
    6Referent, inspector, revizor contabil; debutantS523-
    7Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: gradul IASSD5711.380
    8Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD5611.122
    9Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD5511.006
    10Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: gradul IIISSD540912
    11Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer: debutantSSD510-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    12Consilier juridic gradul IAS6931.577
    13Consilier juridic gradul IS6311.380
    14Consilier juridic gradul IIS5811.251
    15Consilier juridic gradul IIIS5611.122
    16Consilier juridic gradul IVS5511.006
    17Consilier juridic debutantS523-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    18Referent IAM571805
    19Referent IM561701
    20Referent IIM551651
    21Referent IIIM540571
    22Referent IVM531542
    23Referent debutantM510-
  II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1), Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Funcţii de conducere specifice
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1Şef departament, director generalS2.746
  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    2Şef birou senatorial, şef cabinetS6311.400
    3Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD5711.380
    4Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM5201.006
    5Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL5201.154
    6Director de cabinetS1.0682.511
    7ConsilierS1.0682.511
    8ExpertS1.0372.287
    9ConsultantS7091.542
    10Secretar cabinet, secretar dactilografM520845
  _________ Notă *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.*1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III. Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda financiară - personal militarizat
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1Comisar generalS2.894
     
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
    1Comisar principal IAS6931.577
    2Comisar principal IS6311.380
    3Comisar principal IIS5811.251
    4Comisar principal IIIS5611.122
    5Comisar principal IVS5511.089
    6Comisar debutantS523-
    7Comisar principal IS.S.D.5611.251
    8Comisar principal IIS.S.D.5511.122
    9Comisar principal IIIS.S.D.5401.006
    10Comisar debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale      
    11Comisar IAM571845
    12Comisar IM551750
    13Comisar IIM540684
    14Comisar IIIM531619
    15Comisar debutantM510-
    Audit intern
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Auditor - ofiţerS1.6042.262
    2Auditor - expertS1.1181.775
    3Auditor - inspectorS7931.450
    4Auditor - asistentS6311.290
  b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Casier trezorier IM540652
    2.Casier trezorier M; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G531572
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G510-
  2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS6932.531*)
    2.Consilier economicS6511.382
    3.Secretar economic IS5921.253
    4.Secretar economic IIS5511.122
    5.Secretar economic IIIS5401.006
    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Referent transmitere IM551702
    2.Referent transmitere IIM540637
    3.Referent transmitere IIIM531572
    4.Referent debutantM510-
  ________ Notă *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORTFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD5611.122
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD5511.006
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD540912
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD510-
  4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEFuncţii specifice Arhivelor Naţionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Arhivist gradul IAS6931.577
    2.Arhivist gradul IS6311.380
    3.Arhivist gradul IIS5811.251
    4.Arhivist gradul IIIS5611.122
    5.Arhivist gradul IVS5511.006
    6.Arhivist debutantS523-
    7.Arhivist gradul IASSD5711.380
    8.Arhivist gradul ISSD5611.122
    9.Arhivist gradul IISSD5511.006
    10.Arhivist gradul IIISSD540912
    11.Arhivist debutantSSD510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Arhivar IAM571805
    13.Arhivar IM561701
    14.Arhivar IIM551651
    15.Arhivar IIIM540571
    16.Arhivar debutantM510-
  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEFuncţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile deconcentrate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Asistent-şefS6931.577
    2.Asistent-şefSSD6141.323
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Asistent-şefPL5751.159
    4.Asistent-şefM5611.064
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998
   +  Anexa IIa ──────────(la 01.01.2008)────────────────ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IAS5811.199
    2Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IS5711.059
    3Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS561921
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS551835
    5Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS523-
    6Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IASSD561853
    7Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer ISSD551735
    8Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer IISSD540663
    9Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutantSSD510-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10Consilier juridic gradul IAS6931.337
    11Consilier juridic gradul IS6311.199
    12Consilier juridic gradul IIS5711.059
    13Consilier juridic gradul IIIS561921
    14Consilier juridic gradul IVS551802
    15Consilier juridic debutantS523-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    16Referent, inspector; IAM561783
    17Referent, inspector; IM551731
    18Referent, inspector; IIM540661
    19Referent, inspector; IIIM531609
    20Referent, inspector; debutantM493-
    21Agent agricol IM540649
    22Agent agricol IIM; G531609
    23Agent agricol IIIM; G520561
    24Agent agricol debutantM; G510-
  NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    1Secretar3.181
  2. Consilii judeţene
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Categoria ICategoria II
    2Secretar3.0292.823
  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Cu peste 320.000 locuitori*)Categoria
    IIIIII
    3Municipii        
      - secretar2.5182.2802.0761.873
    *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
    4Oraşe        
      - secretar-1.6771.6021.563
     
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
    I între 7.001-15.000 locuitoriII între 3.001-7.000 locuitoriIII până la 3.000 locuitori
    5Comune        
      - secretar1.5581.2501.1741.136
  NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IIIa ──────────(la 01.01.2008)─────────────────CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurenţei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Inspector de concurenţă gradul IS1.0462.369
    2Inspector de concurenţă gradul IIS9452.143
    3Inspector de concurenţă gradul IIIS8441.917
    4Inspector de concurenţă asistentS6101.378
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/1a ────────────(la 01.01.2008)────────────────CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Cercetător ştiinţific principal gradul IS7552.294
    2Cercetător ştiinţific principal gradul IIS6502.146
    3Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS6201.674
    4Cercetător ştiinţificS6101.295
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5Asistent de cercetare ştiinţificăS6001.019
    6Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS510-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7Asistent IM600815
    8Asistent IIM560695
    9Asistent IIIM540643
    10Asistent stagiarM510-
  NOTĂ:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/2a ───────────(la 01.01.2008)───────────────CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I;S    
        gradul IA   8111.650
        gradul I   5691.453
        gradul II   5601.085
        gradul III   549973
        gradul IV   540860
        gradul V   530795
        debutant   510-
    2Dirijor cor, artist liric, artist liric operă;S    
        gradul IA   7871.603
        gradul I   5521.412
        gradul II   5441.054
        gradul III   535945
        gradul IV   525835
        gradul V   520773
        debutant   510-
    3Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);S    
        gradul I   5301.175
        gradul II   520985
        gradul III   512843
    4Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă;S    
        gradul I   5501.064
        gradul II   539954
        gradul III   530843
        gradul IV   520780
        debutant   510-
    5Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
        gradul I   539908
        gradul II   530827
        gradul III   520780
        debutant   510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;      
        I   530780
        II   520669
        III   515591
        debutant   510-
    7Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
        I   530780
        II   520669
        III   515591
        debutant   510-
    8Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);  
        I   540954
        II   530843
        III   525780
        IV   520669
        V   515605
        debutant   510-
    9Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
        I   530684
        II   520638
        III   515574
        debutant   510-
    10Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
        I   530684
        II   520638
        III   515574
        debutant   510-
    11Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G510542
    c) Muncitori din activitatea specifica instituţiilor teatrale şi muzicale
    12Muncitor calificatI 540680
        II 535645
        III 530601
        IV 525564
        V 520530
        VI 515525
  __________ Notă *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
        gradul IA   5503.270
        gradul I   539954
        gradul II   530843
        gradul III   520780
        debutant   510-
    2Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
        gradul I*)   539922
        gradul II   530827
        gradul III   520764
        debutant   510-
    3Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
        gradul I   539908
        gradul II   530827
        gradul III   520780
        debutant   510-
    4Redactor, secretar de redacţie;S.S.D.    
        gradul I   540843
        gradul II   530780
        gradul III   520669
        debutant   510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
        treapta IA   550780
        treapta I   530684
        treapta II   520638
        debutant   510-
    6Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
        treapta I   530669
        treapta II   520591
        treapta III   515542
        debutant   510-
  ___________ Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;S    
        gradul IA   5391.270
        gradul I   530874
        gradul II   520795
        debutant   510-
    2Biolog, fizician, chimist; principalS7051.249
      Biolog, fizician, chimist; specialist   613986
      Biolog, fizician, chimist   538823
      Biolog, fizician, chimist; debutant   512-
    3Sociolog, psiholog; principalS552978
      Sociolog, psiholog   541895
      Sociolog, psiholog; debutant   517-
    4Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar;S.S.D.    
        gradul I   540954
        gradul II   530780
        gradul III   520669
        debutant   510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5BibliotecarP.L.    
        treapta I   530863
        treapta II   520730
        treapta III   515651
        debutant   510-
    6Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
        treapta I   525780
        treapta II   520684
        treapta III   515638
        debutant   510-
    7BibliotecarM    
        treapta IA   525780
        treapta I   520684
        treapta II   515638
        debutant   510-
    8Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G510542
  ___________ Notă *) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură
    Nr. crt.Funcţia Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Referent; S    
        gradul I539908
        gradul II530827
        gradul III520780
        debutant510-
    2Referent; S.S.D.    
        gradul I540843
        gradul II530780
        gradul III520669
        debutant510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3Referent;    
        treapta IA525780
        treapta I520684
        treapta II515638
        debutant510-
  NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/3a ───────────(la 01.01.2008)───────────────CULTESalarii de bază pentru personalul clerical*)─────────── Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Preot
        gradul IS5401.145
        gradul IIS530954
        definitivS520860
        debutantS510-
    2Preot
        gradul IM520827
        definitivM515795
        debutantM510_
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/4a ─────────────(la 01.01.2008)───────────────SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   5601.184
    2Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   5501.014
    3Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   540906
    4Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   530827
    5Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   520765
    6Instructor sportiv debutant   510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7Instructor sportiv I, referent I   540765
    8instructor sportiv II, referent II   530686
    9Instructor sportiv III, referent III   520641
    10Instructor sportiv debutant   510-
  ___________ Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1Expert sportiv gradul IA   6301.216
    2Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   5671.128
    3Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   540966
    4Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   535928
    5Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   530860
    6Antrenor categoria V   525766
    7Antrenor debutant, referent sportiv debutant   520-
  ________ Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/5a -----------(la 01.01.2008)---------------AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS8922.084
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS7601.774
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS7061.651
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS6541.526
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS6011.400
    6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS5931.277
    7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS583-
    8Referent gradul IS.S.D.6141.435
    9Referent gradul IIS.S.D.5611.309
    10Referent gradul IIIS.S.D.5511.184
    11Referent debutantS.S.D.541-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM5751.339
    13Referent IM5501.214
    14Referent IIM5401.091
    15Referent IIIM530967
    16Referent IVM520843
    17Referent debutantM510-
   +  Capitolul II Direcţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS1.0642.334
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS9062.115
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS8531.992
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS7851.836
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS7211.680
    6Inspector vamal, referent de specialitate, gradul IVS7081.526
    7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS700-
    8Referent gradul IS.S.D.7481.742
    9Referent gradul IIS.S.D.6801.588
    10Referent gradul IIIS.S.D.6631.435
    11Referent debutantS.S.D.655-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM7061.651
    13Referent IM6411.496
    14Referent IIM5881.371
    15Referent IIIM5301.246
    16Referent IVM5201.123
    17Referent debutantM510-
   +  Capitolul III Direcţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS7851.836
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS7081.526
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS6011.400
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS5301.246
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS5201.123
    6Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS510-
    7Referent gradul IS.S.D.5301.214
    8Referent gradul IIS.S.D.5201.091
    9Referent gradul IIIS.S.D.515997
    10Referent debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Referent IAM5301.091
    12Referent IM525997
    13Referent IIM520906
    14Referent IIIM515781
    15Referent debutantM510-
   +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS sau  şcoală vamală7061.651
    2Inspector vamal principalS sau  şcoală vamală5751.339
    3Inspector vamal gradul IS sau  şcoală vamală5391.214
    4Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală5301.091
    5Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală520967
    6Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală510-
    7Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD5301.106
    8Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD520967
    9Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD515843
    10Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Controlor vamal IM525997
    12Controlor vamal IIM520906
    13Controlor vamal IIIM515781
    14Controlor vamal debutantM510-
  B. Funcţii de execuţie de categoria B
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector pentru datoria vamală principalS5751.339
    2Inspector pentru datoria vamală gradul IS5391.214
    3Inspector pentru datoria vamală gradul IIS5301.091
    4Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS520967
    5Inspector pentru datoria vamală debutantS510-
    6Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD5301.106
    7Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD520967
    8Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoala vamală sau SSD515843
    9Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Controlor pentru datoria vamală IM525997
    11Controlor pentru datoria vamală IIM520906
    12Controlor pentru datoria vamală IIIM515781
    13Controlor pentru datoria vamală debutantM510-
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/6a -----------(la 01.01.2008)---------------NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Comandant instructorS5391.246
    2Şef mecanic instructorS530906
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3ComandantS5391.138
    4Şef mecanicS530921
    5Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS520781
    6Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS520733
    7Ofiţer aspirantS510-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8Căpitan dragorM520765
    9CăpitanM520703
    10Şef mecanicM520686
    11Dragor - şefM520672
    12Ofiţer punteM510641
    13Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM510627
    14DragorM510580
    15Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM510-
             
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16Şef staţie RTGM520672
    17Ofiţer RTG IM510609
    18Ofiţer RTG IIM510563
    19Şef echipaj   510657
    20Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   510609
    21Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   510580
    22Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   510-
    23Scafandru autonom   520733
    24Scafandru greu   520672
    25Scafandru debutant   510-
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
      - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26Căpitan de port specialistS550921
    27Căpitan de port gradul IS540775
      - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28Căpitan de port gradul IIM530703
    29Ofiţer de port gradul IM520672
    30Ofiţer de port gradul IIM510609
    31Ofiţer de port debutantM510-
  Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/7a -----------(la 01.01.2008)---------------AGRICULTURĂLABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR'adVETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATEJURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞIALIMENTAŢIESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS5501.246
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS539873
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS530765
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS520733
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS510-
    6.Medic primar veterinar**)S5501.400
    7.Medic veterinar gradul IS539997
    8.Medic veterinar gradul IIS530873
    9.Medic veterinar gradul IIIS520733
    10.Medic veterinar debutantS510-
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.530873
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.520703
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.515657
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM525751
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM520641
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM515580
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM510-
    19Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM525751
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM520672
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM515609
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM510-
    23.Agent veterinar IŞcoală profesională520580
    24.Agent veterinar IIŞcoală profesională515530
    25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională510-
  -------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/8a -----------(la 01.01.2008)---------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inginer cadastru gradul IAS5501.246
    2Inginer cadastru gradul IS539873
    3Inginer cadastru gradul IIS530796
    4Inginer cadastru gradul IIIS520733
    5Inginer cadastru debutantS510-
    6Subinginer cadastru IS.S.D.530873
    7Subinginer cadastru IIS.S.D.520751
    8Subinginer cadastru IIIS.S.D.515657
    9Subinginer cadastru debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Tehnician cadastru IAM525751
    11Tehnician cadastru IM520641
    12Tehnician cadastru IIM515580
    13Tehnician cadastru debutantM510-
    14Operator cadastru IM; G520580
    15Operator cadastru IIM; G515530
    16Operator cadastru debutantM; G510-
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/9a -----------(la 01.01.2008)---------------PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S5501.246
    2Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS539873
    3Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS530765
    4Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS520733
    5Inspector, inginer*); debutantS510-
    6Subinginer IS.S.D.530873
    7Subinginer IIS.S.D.520703
    8Subinginer IIIS.S.D.515657
    9Subinginer debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Tehnician, observator condiţii mediu, IA**)M525751
    11Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M520641
    12Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M515580
    13Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M510-
  --------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/10a ------------(la 01.01.2008)---------------AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist                        Funcţii de execuţie
    Nr. crt.Funcţia Nivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
        clasa I5391.246
        clasa a II-a530895
        clasa a III-a520781
        clasa a IV-a515733
        clasa a V-a510-
  -------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. Personal tehnic aeronautic
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1Inginer de aviaţieS    
        clasa I5501.246
        clasa a II-a540890
        clasa a III-a530781
        clasa a IV-a520733
        debutant510-
    2Tehnician de aviaţieM    
        clasa I540751
        clasa a II-a530686
        clasa a III-a520627
        clasa a IV-a515580
        debutant510-
    3Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
        clasa I545796
        clasa a II-a540686
        clasa a III-a530609
        clasa a IV-a515580
        debutant510-
    4Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.)M; Şcoală profesională    
        clasa I540751
        clasa a II-a530657
        clasa a III-a520609
        clasa a IV-a515580
        debutant510-
    5Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri aviaţie    
        clasa I530812
        clasa a II-a520751
        clasa a III-a510641
  3. Personal operativ aeronauticFuncţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Meteorolog aeronautic specialistS    
        gradul I5501.246
        gradul II539890
        gradul III530781
        gradul IV520733
        debutant510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2Meteorolog aeronauticM + curs de calificare    
        I520672
        II515609
        debutant510-
    3Controlor trafic dirijareM + curs de calificare    
        I520751
        II515672
        III510609
    4Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare    
        I530686
        II520627
        III515580
        debutant510-
  NOTĂ:1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant, tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/11a ------------(la 01.01.2008)---------------ASISTENŢĂ SOCIALĂUNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢIDE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂA. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principalS552978
    2Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializatS541895
    3Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutantS517-
    4Medic primarS7961.618
    5Medic specialistS6821.159
    6MedicS5201.016
    7Medic stagiarS510-
    8Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS5391.207
    9Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS530954
    10Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS520795
    11Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS510-
    12Profesor C.F.M. principalS552978
    13Profesor C.F.M.S541895
    14Profesor C.F.M. debutantS517-
    15Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principalS.S.D.541942
    16Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializatS.S.D.532843
    17Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutantS.S.D.510-
    18Profesor C.F.M. principalS.S.D.541928
    19Profesor C.F.M.S.S.D.532821
    20Profesor C.F.M. debutantS.S.D.510-
    21Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principalPL532928
    22Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperarePL521830
    23Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutantPL510-
    24Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principalM532863
    25Asistent social, asistent medical*), educator puericultorM521730
    26Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutantM510-
    27Soră medicală principală**)M520776
    28Soră medicală**)M515649
    29Soră medicală debutantă**)M510-
  -------- Notă *) Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor. Notă **) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M. Notă ***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic; asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent medico-social.B. Salarii de bază pentru funcţii auxiliare
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Infirmieră, agent D.D.DG515535
    2Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG510-
    3Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG510530
  NOTĂ:1. Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice.2. Personalul din sistemul serviciilor sociale care lucrează în mod direct cu persoanele fără adăpost, (persoanele care trăiesc în stradă, precum şi cele găzduite în adăposturi de noapte şi centre de găzduire temporară) beneficiază de un spor de până la 15% din salariul de bază. Mărimea concretă a sporului şi condiţiile de acordare se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor.3. Angajarea şi promovarea personalului încadrat pe funcţii de specialitate în unităţi de asistenţă socială şi în unităţi de asistenţă medico-socială, se face potrivit prevederilor aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.4. Funcţiile din prezenta anexă pot fi completate şi cu alte funcţii medico-sanitare prevăzute în unităţi sanitare publice neclinice.
   +  Anexa V/1a ----------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARECENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILECUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILEDE ÎNVĂŢĂMÂNTI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, expert, inspector de specialitate, auditor; gradul I, inginer, economist; specialist IAS5811.145
    2Referent de specialitate, inspector de specialitate, auditor; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS571915
    3Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS561852
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist,      
      referent, inginer; gradul IIIS551787
    5Referent, inspector, inginer, economist; debutantS523-
    6Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IS.S.D.539825
    7Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIS.S.D.529762
    8Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIIS.S.D.520680
    9Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10Consilier juridic gradul IAS5811.145
    11Consilier juridic gradul IS571915
    12Consilier juridic gradul IIS561852
    13Consilier juridic gradul IIIS551787
    14Consilier juridic debutantS523-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM561718
    16Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM551659
    17Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM540595
    18Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM531544
    19Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM510-
  II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioarăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert-consultant IAS5711.145
    2Expert-consultant IS561999
    3Expert-consultant IIS551887
  III. Unităţi de perfecţionare a personaluluicu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert gradul IS571999
    2Expert gradul IIS561857
    3Expert gradul IIIS551787
    4Expert debutantS523-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5Instructor IM523751
    6instructor IIM520642
    7Instructor IIIM515588
    8Instructor debutantM510-
  NOTĂ:Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor de specialitate din şcoala populară de artă.IV. ProiectareSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS5811.113
    2.Proiectant gradul IIS571973
    3.Proiectant gradul IIIS561844
    4.Proiectant gradul IVS551773
    5.Proiectant debutantS523-
    6.Subinginer cartograf IS.S.D.539825
    7.Subinginer cartograf IIS.S.D.529755
    8.Subinginer cartograf IIIS.S.D.519660
    9.Subinginer cartograf debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM523751
    11.Tehnician proiectant II*)M520642
    12.Tehnician proiectant III*)M515588
    13.Tehnician proiectant debutant*)M510-
  ------------ Notă *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.V. Unităţi de informaticăSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Analist, programator, inginer de sistem IAS5921.145
    2Analist, programator, inginer de sistem IS5811.086
    3Analist, programator, inginer de sistem IIS571973
    4Analist, programator, inginer de sistem IIIS561844
    5Analist, programator, inginer de sistem IVS551773
    6Analist, programator, inginer de sistem debutantS523-
    7Informatician, conductor tehnic; IS.S.D.539825
    8Informatician, conductor tehnic; IIS.S.D.529755
    9Informatician, conductor tehnic; IIIS.S.D.519660
    10Informatician, conductor tehnic; debutantS.S.D.510-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Analist (programator) ajutor IAM534751
    12Analist (programator) ajutor IM523695
    13Analist (programator) ajutor IIM520628
    14Analist (programator) ajutor IIIM515575
    15Analist (programator) debutantM510-
    16Operator, controlor date; IM534695
    17Operator, controlor date; IIM523628
    18Operator, controlor date; IIIM520575
    19Operator, controlor date; IVM515523
    20Operator, controlor date; debutantM510-
  VI. Administraţia publică localăServicii publice de salvamont din subordineaconsiliilor judeţene şi localeSalarii de bază pentru funcţiile specificedin serviciile publice de salvamont
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Salvator montan gradul I   5501.079
    2Salvator montan gradul II   540810
    3Salvator montan gradul III   530670
  --------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului internelor şi reformei administrative.NOTĂ:1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte ridicată, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un spor de până la 25% din salariul de bază.2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/1 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa V/2a ----------(la 01.01.2008)---------------ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de bază pentru personalul din activitateade secretariat-administrativ, gospodărireîntreţinere-reparaţii şi de deservire*1)Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1Stenodactilograf IA*)M525709
    2Stenodactilograf IM520601
    3Stenodactilograf IIM515551
    4Stenodactilograf debutantM510-
    5Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)M525665
    6Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G520588
    7Secretar-dactilograf, dactilograf, IIM; G515537
    8Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G510-
    9Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G520564
    10Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G515525
    11Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G510-
    12Administrator IM520714
    13Administrator IIM515651
    14Administrator IIIM510588
    15Şef depozit IM515645
    16Şef depozit IIM510588
    17Casier, magaziner; IM520630
    18Casier, magaziner; IIM; G515564
    19Casier, magaziner; debutantM; G510-
    20Funcţionar, arhivar; IM525615
    21Funcţionar, arhivar; IIM520564
    22Funcţionar, arhivar; IIIM515525
    23Funcţionar, arhivar; debutantM510-
    24Şef formaţie pază, pompieri   510564
    25Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   510520
    26Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier, II   510520
    27Maistru I   520695
    28Maistru II   515645
    29Şofer***)   515823
    30Muncitor calificat I   540680
    31Muncitor calificat II   535645
    32Muncitor calificat III   530601
    33Muncitor calificat IV   525564
    34Muncitor calificat V   520530
    35Muncitor calificat VI   515525
    36Muncitor necalificat   510520
  ---------*1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere, în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în instituţia prefectului, servicii deconcentrate, administraţia publică locală şi în unităţile bugetare.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama de importanţa activităţii şi de autovehiculul pe care îl deservesc.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa VI/1a -----------(la 01.01.2008)---------------INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % - limita maximă
    1Director general, inspector de stat şef55
    2Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct50
    3Director, inspector şef50
    4Director adjunct, inspector şef adjunct40
    5Contabil şef40
    6Inginer şef40
    7Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios30
    8Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
    9Şef formaţie muncitori15
   +  Anexa VI/2a (la 01.01.2008)INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere şi Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului  
    1Şef departament, director general55
    2Director, şef sector, şef compartiment50
    3Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct40
    4Şef serviciu, şef secţie30
    5Şef birou, şef oficiu, şef atelier25
      B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora  
      a) aparatul propriu  
      1. Ministerul Economiei şi Finanţelor  
      1.1. Garda Financiară - aparatul central  
    1Comisar general adjunct50
    2Comisar şef divizie30
      2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  
    Nr. crt.Funcţia*)Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    1Inspector general4555
    2Inspector principal de specialitate4550
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      b) servicii publice deconcentrate  
      1. Ministerul Economiei şi Finanţelor  
      1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial  
    1Comisar şef secţie40
    2Comisar şef secţie adjunct30
    3Comisar şef secţie divizie25
      1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice  
        - Administraţia finanţelor publice a municipiului  
    1Director administraţie financiară40
    2Director adjunct administraţie financiară30
        - Administraţia finanţelor publice a oraşului  
    3Şef administraţie30
        - Administraţia finanţelor publice a comunei  
    4Şef administraţie25
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
      2. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului    
      2.1. Inspectoratul şcolar*)    
    1Inspector şcolar general4555
    2Inspector şcolar general adjunct3545
    3Inspector şcolar de specialitate3040
    4Inspector şcolar2530
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia  
    1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
      1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
    1Şef departament*), arhitect şef**)55
    2Arhitect - şef adjunct***)50
    3Şef filială, şef corp control comercial I30
    4Şef corp control comercial II25
      1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
    1Şef corp control comercial I, arhitect - şef****)30
    2Şef corp control comercial II25
      1.3. La nivel de comună
    1Şef percepţie25
    2Şef birou15
      1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
    1Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****)15
      *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
      **) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti şi la municipiile de toate categoriile.
      ***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti.
      ****) Se utilizează la oraşe.
      *****) Se utilizează la comune.
      d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate  
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      1. Ministerul Culturii şi Cultelor  
      1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională  
    1Redactor-şef40
    2Redactor-şef adjunct30
    3Şef redacţie, secretar general de redacţie25
      1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază  
    1Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică10
    2Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă10
    3Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic15
      2. Agenţia Naţională pentru Sport  
      2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive  
    1Preşedinte federaţie30
    2Secretar general federaţie25
      2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive  
        2.2.1. Cluburi  
    1Preşedinte club20
    2Vicepreşedinte club10
        2.2.2. Complex sportiv  
    1Şef complex sportiv10
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      3. Ministerul Transporturilor  
      3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi  
      Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi  
    1Căpitan şef port20
    2Şef grup scafandri10
      3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o indemnizaţie de 8 lei/oră de scufundare  
      3.3. Aviaţie sportivă  
        3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor  
    1Comandant detaşament zbor50
    2Comandant aeroclub teritorial50
    3Comandant adjunct aeroclub teritorial30
    4Şef sector zbor aeroclub teritorial15
      3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice  
    1Şef grupă lucrări - reparaţii (LR)30
    2Şef sector tehnic15
        3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice  
    1Director zbor40
    2Director tehnic40
    3Şef serviciu informare zbor - meteo-navigaţie30
        3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României  
      Activitatea pentru care se acordă:Indemnizaţia - limita maximă -
    1Misiuni prevăzute în Codul aerian62 lei/oră/zbor
    2Misiuni prevăzute în Codul aerian48 lei/start sau tur de pistă
    3Salturi cu paraşuta120 lei/salt
    4Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări7 lei/lansare sau aterizare
  NOTĂ:1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normalZborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele maxime prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite se stabilesc prin decizia directorului general al Aeroclubul României. Valoarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni va fi stabilită prin criterii, astfel încăt să nu depăşească alocaţia bugetară pe anul în curs.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  
      4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
    1Şef oficiu*), inspector şef*)40
    2Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie30
      *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz
      4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază:
      - Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7a la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare.10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
      Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
      5. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile  
      5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
    1Inspector şef*)40
      *) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
      6. Academia Română  
      6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare  
    1Director institut50
    2Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut40
    3Secretar ştiinţific, director centru30
      7. Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse  
      7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare  
    1Director centru de perfecţionare30
    2Director adjunct centru de perfecţionare25
    3Director centru de calificare şi recalificare30
    4Şef centru de calificare15
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază| - % -
    limita maximă
      C. Autoritatea vamală  
    1Şef birou vamal30
    2Şef adjunct birou vamal25
    3Şef tură, şef sector20
   +  Anexa VII/1a ------------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţiipublice, alese în funcţie potrivit prevederilorConstituţiei României
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Preşedinţia României
    1Preşedintele României8.666
    Parlamentul României
    2Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor7.997
    3Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor7.366
    4Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor6.932
    5Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor6.932
    6Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor6.932
    7Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor6.501
    8Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor6.421
    9Senatori, deputaţi6.343
  ** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa VII/2a ------------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITEIndemnizaţiile persoanelor din cadrul organelorautorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Guvernul României
    1Prim-ministru7.997
    2Ministru de stat7.366
    3Ministru6.932
    4Ministru delegat6.932
    5Secretar de stat membru al Guvernului6.343
    6Secretar de stat6.068
    7Subsecretar de stat5.122
    Consiliul Legislativ
    8Preşedinte consiliu6.932
    9Preşedinte de secţie6.501
    Avocatul Poporului
    10Avocatul poporului6.932
    Curtea de Conturi
    11Preşedinte7.997
    12Vicepreşedinte7.051
    13Preşedinte de secţie6.501
    14Consilier conturi6.343
    Secretariatul General al Guvernului
    15Secretar general al Guvernului6.343
    16Secretar general adjunct al Guvernului6.068
    17Consilier de stat6.068
    Administraţia Prezidenţială
    18Consilier prezidenţial6.932
    19Consilier de stat6.068
    Parlamentul României
    20Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat6.343
    21Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat6.068
    22Preşedinte7.997
    23Vicepreşedinte7.051
    24Consilier de concurenţă6.501
    Consiliul Naţional al Audiovizualului
    25Preşedinte6.932
    26Membri6.068
    Cancelaria Primului-Ministru
    27Şeful Cancelariei Primului-Ministru6.932
    28Consilier de stat la Cancelaria Primului-Ministru6.068
    Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
    29Preşedinte6.932
    30Vicepreşedinte6.343
    31Secretar al Consiliului6.343
    32Membri6.068
  ** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa VII/3a ------------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESEDIN CADRUL ORGANELOR AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALEIndemnizaţii pentru persoanele alese în funcţiepotrivit prevederilor Constituţiei României
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
      PRIMĂRII ŞI CONSILII  
    1Primar general al Capitalei6.932
    2Viceprimarul Capitalei5.786
    3Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I)5.997
    4Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)5.966
    5Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I)5.388
    6Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II)5.321
    7Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)5.653
    8Primar de municipiu (categoria I)5.173
    9Primar de municipiu (categoria II)4.708
    10Primar de municipiu (categoria III)4.346
    11Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)4.964
    12Viceprimar de municipiu (categoria I)4.488
    13Viceprimar de municipiu (categoria II)4.071
    14Viceprimar de municipiu (categoria III)3.707
    15Primar de oraş (categoria I)3.999
    16Primar de oraş (categoria II)3.860
    17Primar de oraş (categoria III)3.756
    18Viceprimar de oraş (categoria I)3.311
    19Viceprimar de oraş (categoria II)3.178
    20Viceprimar de oraş (categoria III)3.112
    21Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori)3.003
    22Primar de comună (categoria I)2.648
    23Primar de comună (categoria II)2.516
    24Primar de comună (categoria III)2.385
    25Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori)2.450
    26Viceprimar de comună (categoria I)2.252
    27Viceprimar de comună (categoria II)2.185
    28Viceprimar de comună (categoria III)2.119
  ** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 331/2005.
   +  Anexa VIIIa -----------(la 01.01.2008)---------------FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂIndemnizaţii pentru personalul din instituţiipublice din subordinea Guvernului
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    1Instituţii publice din subordinea Guvernului*) Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)4.414
    2Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct, etc.)3.746
  -------- Notă *) Instituţiile publice şi denumirile funcţiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. ** *Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa Ib --------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)A. Funcţii de conducere
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bazăSalariul de bază
    aprilieoctombrie
    1Secretar generalS3.3253.508
    2Secretar general adjunctS2.9923.157
  NOTĂ: Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.                             B. Funcţii de execuţie
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IAS7251.6487651.739
    2Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IS6601.4436971.523
    3Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil, auditor; gradul IIS6081.3086421.380
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS5871.1736201.238
    5Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS5761.0526081.110
    6Referent, inspector, revizor contabil; debutantS547-578-
    7Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD5971.4436301.523
    8Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD5871.1736201.238
    9Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD5761.0526081.110
    10Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD5659545971.007
    11Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    12Consilier juridic gradul IAS7251.6487651.739
    13Consilier juridic gradul IS6601.4436971.523
    14Consilier juridic gradul IIS6081.3086421.380
    15Consilier juridic gradul IIIS5871.1736201.238
    16Consilier juridic gradul IVS5761.0526081.110
    17Consilier juridic debutantS547-578-
    18Referent IAM597842630889
    19Referent IM587733620774
    20Referent IIM576681608719
    21Referent IIIM565597597630
    22Referent IVM555567586599
    23Referent debutantM540-563-
  ----------- Notă *) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit. B se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, inclusiv centrelor regionale din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II, precum şi funcţiilor de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale*1) Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al AudiovizualuluiA. Funcţii de conducere specifice
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bazăSalariul de bază
    aprilieoctombrie
    1Şef departament, director generalS2.8703.028
  B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    2Şef birou senatorial, şef cabinetS6601.4636971.544
    3Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD5971.4436301.523
    4Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM5441.0525741.110
    5Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL5441.2065741.273
    6Director de cabinetS1.1172.6241.1792.769
    7ConsilierS1.1172.6241.1792.769
    8ExpertS1.0842.3901.1442.522
    9ConsultantS7411.6127821.701
    10Secretar cabinet, secretar dactilografM544884574933
  ---- Notă *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului, cancelaria prefectului, cabinetul preşedintelui consiliului judeţean şi cabinetul primarului general al municipiului Bucureşti.*1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri, indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili, în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri, cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.III Funcţii specifice unor ministere1. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritorialeGarda Financiară - personal militarizat
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    1Comisar generalS3.0253.192
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bazăSalariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    Funcţii de execuţie
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Comisar principal IAS7251.6487651.739
    2Comisar principal IS6601.4436971.523
    3Comisar principal IIS6081.3086421.380
    4Comisar principal IIIS5871.1736201.238
    5Comisar principal IVS5761.1396081.202
    6Comisar debutantS547-578-
    7Comisar principal IS.S.D.5871.3086201.380
    8Comisar principal IIS.S.D.5761.1736081.238
    9Comisar principal IIIS.S.D.5651.0525971.110
    10Comisar debutantS.S.D.540-563-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Comisar IAM597884630933
    12Comisar IM576784608828
    13Comisar IIM565715597755
    14Comisar IIIM555647586683
    15Comisar debutantM540-563-
    Audit intern
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bazăSalariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    1Auditor - ofiţerS1.6772.3641.7702.495
    2Auditor - expertS1.1691.8551.2341.958
    3Auditor - inspectorS8291.5168751.600
    4Auditor - asistentS6601.3496971.424
  b) Funcţii specifice din serviciile publice deconcentrate.Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specificeunităţilor subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    1.Casier trezorier IM565682597720
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G555598586631
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G540-563-
  2. MINISTERUL PENTRU IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS7252.645*)7652.791*)
    2.Consilier economicS6811.4457191.525
    3.Secretar economic IS6191.3106541.383
    4.Secretar economic IIS5761.1736081.238
    5.Secretar economic IIIS5651.0525971.110
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Referent transmitere IM576734608775
    2.Referent transmitere IIM565666597703
    3.Referent transmitere IIIM555598586631
    4.Referent debutantM540-563-
  3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    Funcţii de execuţie pe gradele profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD5871.1736201.238
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD5761.0526081.110
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD5659545971.007
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD540-563-
  4. MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEFuncţii specifice Arhivelor Naţionale
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Arhivist gradul IAS7251.6487651.739
    2.Arhivist gradul IS6601.4436971.523
    3.Arhivist gradul IIS6081.3086421.380
    4.Arhivist gradul IIIS5871.1736201.238
    5.Arhivist gradul IVS5761.0526081.110
    6.Arhivist debutantS547-578-
    7.Arhivist gradul IASSD5971.4436301.523
    8.Arhivist gradul ISSD5871.1736201.238
    9.Arhivist gradul IISSD5761.0526081.110
    10.Arhivist gradul IIISSD5659545971.007
    11.Arhivist debutantSSD540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Arhivar IAM597842630889
    13.Arhivar IM587733620774
    14.Arhivar IIM576681608719
    15.Arhivar IIIM565597597630
    16.Arhivar debutantM540-563-
  5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICEFuncţii specifice din aparatul propriu şi dinserviciile deconcentrate
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Asistent - şefS7251.6487651.739
    2.Asistent - şefSSD6421.3836781.460
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Asistent - şefPL6011.2126351.279
    4.Asistent - şefM5871.1126201.174
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.V la Legea nr. 154/1998
   +  Anexa IIb ---------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂConsilii, primării şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de bază pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IAS6081.2536421.322
    2Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect, auditor; gradul IS5971.1076301.168
    3Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS5879636201.016
    4Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS576873608922
    5Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS547-578-
    6Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IASSD587892620942
    7Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer ISSD576769608812
    8Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer IISSD565693597732
    9Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector; debutantSSD540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10Consilier juridic gradul IAS7251.3987651.475
    11Consilier juridic gradul IS6601.2536971.322
    12Consilier juridic gradul IIS5971.1076301.168
    13Consilier juridic gradul IIIS5879636201.016
    14Consilier juridic gradul IVS576839608886
    15Consilier juridic debutantS547-578-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    16Referent, inspector; IAM587819620865
    17Referent, inspector; IM576764608807
    18Referent, inspector; IIM565691597730
    19Referent, inspector; IIIM555637586673
    20Referent, inspector; debutantM516-545-
    21Agent agricol IM565679597717
    22Agent agricol IIM; G555637586673
    23Agent agricol IIIM, G544587574620
    24Agent agricol debutantM; G540-563-
  NOTĂ:Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la prezenta anexă se utilizează şi pentru salarizarea funcţiilor de la cabinetul primarului comunei, oraşului şi municipiului, utilizându-se salariul de bază al gradului/treptei IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul consiliilor1. Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    1Secretar  
        aprilie3.325
        octombrie3.508
  2. Consilii judeţene
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Categoria ICategoria II
    2Secretar    
        aprilie3.1662.951
        octombrie3.3413.114
  3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Cu peste 320.000 locuitori*)Categoria
    IIIIII
    3   Municipii        
      Secretar        
        aprilie2.6322.3832.1701.958
        octombrie2.7772.5152.2902.066
  ----*) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti
    4   Oraşe        
      Secretar        
        aprilie-1.7531.6751.634
        octombrie-1.8501.7681.724
     
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
    I între 7.001-15.000 locuitoriII între 3.001-7.000 locuitoriIII până la 3.000 locuitori
    5   Comune        
      Secretar        
        aprilie1.6291.3071.2271.188
        octombrie1.7191.3791.2951.254
  NOTĂ:1 Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2 În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VI la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IIIb ----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CONSILIUL CONCURENŢEISalarii de bază pentru funcţiile de execuţie despecialitate specifice ale Consiliului Concurenţei
          lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    1Inspector de concurenţă gradul IS1.0942.4761.1552.613
    2Inspector de concurenţa gradul IIS9882.2401.0432.364
    3Inspector de concurenţă gradul IIIS8822.0049312.115
    4Inspector de concurenţă asistentS6381.4416741.521
  ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/1b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CERCETAREUNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Cercetător ştiinţific principal gradul IS7892.3988332.530
    2Cercetător ştiinţific principal gradul IIS6802.2437182.367
    3Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS6481.7506841.847
    4Cercetător ştiinţificS6381.3546741.429
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5Asistent de cercetare ştiinţificăS6271.0656621.124
    6Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS540-563-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7Asistent IM627852662899
    8Asistent IIM586727619767
    9Asistent IIIM565672597709
    10Asistent stagiarM540-563-
  NOTĂ:Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/2b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CULTURĂUNITĂŢI DE CULTURĂI. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
      lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I;S        
        gradul IA   8481.7258951.820
        gradul I   5951.5196281.603
        gradul II   5861.1346191.197
        gradul III   5741.0176061.073
        gradul IV   565899597949
        gradul V   554831585877
        debutant   540-563-
    2Dirijor cor, artist liric, artist liric operă;S        
        gradul IA   8231.6768691.769
        gradul I   5771.4766091.558
        gradul II   5691.1026011.163
        gradul III   5609885911.043
        gradul IV   549873580922
        gradul V   544808574853
        debutant   540-563-
    3Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);S        
        gradul I   5541.2285851.296
        gradul II   5441.0305741.087
        gradul III   540881566930
    4Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist circ, balerin operă;S        
        gradul I   5751.1126071.174
        gradul II   5649975961.052
        gradul III   554881585930
        gradul IV   544816574861
        debutant   540-563-
    5Balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S        
        gradul I   5649495961.002
        gradul II   554865585913
        gradul III   544816574861
        debutant   540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    6Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;          
        I   555816585861
        II   550700574739
        III   545618569652
        debutant   540-563-
    7Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;          
        I   555816585861
        II   550700574739
        III   545618569652
        debutant   540-563-
    8Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);          
        I   5659975971.052
        II   560881585930
        III   555816580861
        IV   550700574739
        V   545633569668
        debutant   540-563-
    9Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;          
        I   555715585755
        II   550667574704
        III   545600569633
        debutant   540-563-
    10Regizor scenă (culise), secretar platou;M        
        I   555715585755
        II   550667574704
        III   545600569633
        debutant   540-563-
    11Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G540567563599
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    12Muncitor calificatI   660851693894
        II   650809683850
        III   630754662792
        IV   610708641744
        V   580654609687
        VI   560642588675
  --------- Notă *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale IA, I, II şi III.II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă, edituri, informare documentară
      lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S        
        gradul IA   5751.3286071.402
        gradul I   5649975961.052
        gradul II   554881585930
        gradul III   544816574861
        debutant   540-563-
    2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S        
        gradul I*)   5649645961.018
        gradul II   554865585913
        gradul III   544799574843
        debutant   540-563-
    3.Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S        
        gradul I   5649495961.002
        gradul II   554865585913
        gradul III   544816574861
        debutant   540-563-
    4.Redactor, secretar de redacţie;S.S.D.        
        gradul I   565881597930
        gradul II   554816585861
        gradul III   544700574739
        debutant   540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M        
        treapta IA   575816607861
        treapta I   555715585755
        treapta II   545667574704
        debutant   540-563-
    6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G        
        treapta I   555700585739
        treapta II   550618574652
        treapta III   545567569599
        debutant   540-563-
  --------- Notă *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editură).III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteciFuncţii de execuţie
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;S        
        gradul IA   5641.3285961.402
        gradul I   554914585965
        gradul II   544831574877
        debutant   540-563-
    2Biolog, fizician, chimist; principalS7371.3067781.378
      Biolog, fizician, chimist; specialist   6411.0316771.088
      Biolog, fizician, chimist   563861594909
      Biolog, fizician, chimist; debutant   540-566-
    3Sociolog, psiholog; principalS5771.0236091.080
      Sociolog, psiholog   566936598988
      Sociolog, psiholog; debutant   541-571-
    4Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar;S.S.D.        
        gradul I   5659975971.052
        gradul II   554816585861
        gradul III   544700574739
        debutant   540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5BibliotecarP.L.        
        treapta I   555902585952
        treapta II   550763574805
        treapta III   545681569719
        debutant   540-563-
    6Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M        
        treapta I   555816580861
        treapta II   550715574755
        treapta III   545667569704
        debutant   540-563-
    7BibliotecarM        
        treapta IA   555816580861
        treapta I   550715574755
        treapta II   545667569704
        debutant   540-563-
    8Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G540567563599
  ----------- Notă *) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Referent;S        
        gradul I   5649495961.002
        gradul II   554865585913
        gradul III   544816574861
        debutant   540-563-
    2Referent;S.S.D.        
        gradul I   565881597930
        gradul II   554816585861
        gradul III   544700574739
        debutant   540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3Referent;          
        treapta IA   555816580861
        treapta I   550715574755
        treapta II   545667569704
        debutant   540-563-
  NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale şi muzeelor de importanţă naţională stabilite potrivit legii, bibliotecilor naţionale, ai Bibliotecii Academiei Române şi ai Operei Maghiare din Cluj-Napoca, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.3. Pe funcţiile noi introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare, vor putea fi promovate persoanele încadrate în instituţiile publice respective, care îndeplinesc condiţia de studii prevăzută pentru noile funcţii, în condiţiile art. 7 alin. (2) şi art. 8 din prezenta ordonanţă. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/3b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------CULTESalarii de bază pentru personalul clerical *)--------- Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Funcţii de execuţie
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    1Preot
        gradul IS5651.1975971.263
        gradul IIS5549975851.052
        definitivS544899574949
        debutantS540-563-
    2Preot
        gradul IM544865574913
        definitivM542831569877
        debutantM540-563-
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/4b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------SPORTUNITĂŢI SPORTIVEI. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
      lei
    Nr. crt.Funcţia Nivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA5861.2386191.307
    2Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I5751.0606071.119
    3Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II5659475971.000
    4Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I554865585913
    5Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II544800574844
    6Instructor sportiv debutant540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7Instructor sportiv I, referent I565800597844
    8Instructor sportiv II, referent II554717585757
    9Instructor sportiv III, referent III544670574707
    10Instructor sportiv debutant540-563-
  ------ Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1Expert sportiv gradul IA   6591.2716961.341
    2Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   5931.1796261.244
    3Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   5651.0105971.066
    4Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   5609705911.024
    5Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   554899585949
    6Antrenor categoria V   549801580846
    7Antrenor debutant, referent sportiv debutant   544-574-
  ------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/5b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------AUTORITATEA VAMALĂDIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILORSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS9332.1789852.298
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS7951.8548391.956
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS7381.7267791.821
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS6841.5957221.683
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS6291.4636641.544
    6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS6201.3356551.409
    7Inspector vamal, referent de specialitate, debutantS610-644-
    8Referent gradul IS.S.D.6421.5006781.583
    9Referent gradul IIS.S.D.5871.3686201.444
    10Referent gradul IIIS.S.D.5761.2386081.307
    11Referent debutantS.S.D.566-598-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM6011.4006351.477
    13Referent IM5751.2696071.339
    14Referent IIM5651.1415971.204
    15Referent IIIM5541.0115851.067
    16Referent IVM544881574930
    17Referent debutantM540-563-
   +  Capitolul II Direcţia Generală a VămilorDirecţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS1.1122.4401.1742.575
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS9472.2111.0002.333
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS8922.0829422.197
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS8211.9198672.025
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS7541.7567961.853
    6Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS7401.5957811.683
    7Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS732-773-
    8Referent gradul IS.S.D.7821.8218261.922
    9Referent gradul IIS.S.D.7111.6607511.752
    10Referent gradul IIIS.S.D.6931.5007321.583
    11Referent debutantS.S.D.685-723-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12Referent IAM7381.7267791.821
    13Referent IM6701.5647071.651
    14Referent IIM6151.4336491.512
    15Referent IIIM5541.3035851.375
    16Referent IVM5441.1745741.239
    17Referent debutantM540-563-
   +  Capitolul III Direcţia regională vamalăSalarii de bază pentru activitatea de specialitate
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS8211.9198672.025
    2Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS7401.5957811.683
    3Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS6291.4636641.544
    4Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS5541.3035901.375
    5Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS5441.1745741.239
    6Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS540-563-
    7Referent gradul IS.S.D.5551.2695901.339
    8Referent gradul IIS.S.D.5501.1415851.204
    9Referent gradul IIIS.S.D.5451.0425691.100
    10Referent debutantS.S.D.540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Referent IAM5541.1415851.204
    12Referent IM5481.0425801.100
    13Referent IIM5449475741.000
    14Referent IIIM542817569862
    15Referent debutantM540-563-
   +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de bază pentru activitatea de specialitateA. Funcţii de execuţie de categoria A
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Expert vamalS sau şcoală vamală7381.7267791.821
    2Inspector vamal principalS sau şcoală vamală6011.4006351.477
    3Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală5641.2695961.339
    4Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală5541.1415851.204
    5Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală5441.0115741.067
    6Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală540-563-
    7Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD5541.1565851.220
    8Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD5441.0115741.067
    9Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD542881569930
    10Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11Controlor vamal IM5491.0425801.100
    12Controlor vamal IIM5449475741.000
    13Controlor vamal IIIM542817569862
    14Controlor vamal debutantM540-563-
  B. Funcţii de execuţie de categoria B
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector pentru datoria vamală principalS6011.4006351.477
    2Inspector pentru datoria vamală gradul IS5641.2695961.339
    3Inspector pentru datoria vamală gradul IIS5541.1415851.204
    4Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS5441.0115741.067
    5Inspector pentru datoria vamală debutantS540-563-
    6Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD5541.1565851.220
    7Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD5441.0115741.067
    8Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD542881569930
    9Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Controlor pentru datoria vamală IM5491.0425801.100
    11Controlor pentru datoria vamală IIM5449475741.000
    12Controlor pentru datoria vamală IIIM542817569862
    13Controlor pentru datoria vamală debutantM540-563-
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/6b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------NAVIGAŢIEUNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilie octombrie
    minimmaximminimmaxim
    1Comandant instructorS5641.3035961.375
    2Şef mecanic instructorS5549475851.000
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3ComandantS5641.1905961.256
    4Şef mecanicS5549635851.016
    5Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS544817574862
    6Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS544766574809
    7Ofiţer aspirantS540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8Căpitan dragorM544800574844
    9CăpitanM544735574776
    10Şef mecanicM544717574757
    11Dragor-şefM544703574742
    12Ofiţer punteM540670563707
    13Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM540656563693
    14DragorM540607563641
    15Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM540-563-
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16Şef staţie RTGM544703574742
    17Ofiţer RTG IM540637563673
    18Ofiţer RTG IIM540589563622
    19Şef echipaj   540687563725
    20Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   540637563673
    21Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   540607563641
    22Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   540-563-
    23Scafandru autonom   544766574809
    24Scafandru greu   544703574742
    25Scafandru debutant   540-563-
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
      - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26Căpitan de port specialistS5759636071.016
    27Căpitan de port gradul IS565810597855
      - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28Căpitan de port gradul IIM554735585776
    29Ofiţer de port gradul IM544703574742
    30Ofiţer de port gradul IIM540637563673
    31Ofiţer de port debutantM540-563-
  Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent de subordonare.** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/7b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------AGRICULTURĂLABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR'adVETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATEJURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞIALIMENTAŢIESalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS5751.3036071.375
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS564913596964
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS554800585844
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS544766574809
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS540-563-
    6.Medic primar veterinar**)S5751.4636071.544
    7.Medic veterinar gradul IS5641.0425961.100
    8.Medic veterinar gradul IIS554913585964
    9.Medic veterinar gradul IIIS544766574809
    10.Medic veterinar debutantS540-563-
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.554913585964
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.544735574776
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.542687569725
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM549785580829
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM544670574707
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM542607569641
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM540-563-
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM549785580829
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM544703574742
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM542637569673
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM540   563  
    23.Agent veterinar IŞcoală profesională544607574641
    24.Agent veterinar IIŞcoală profesională542554569585
    25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională540-563-
  ------ Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/8b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inginer cadastru gradul IAS5751.3036071.375
    2Inginer cadastru gradul IS564913596964
    3Inginer cadastru gradul IIS554832585878
    4Inginer cadastru gradul IIIS544766574809
    5Inginer cadastru debutantS540-563-
    6Subinginer cadastru IS.S.D.554913585964
    7Subinginer cadastru IIS.S.D.544785574829
    8Subinginer cadastru IIIS.S.D.542687569725
    9Subinginer cadastru debutantS.S.D.540-563-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10Tehnician cadastru IAM549785580829
    11Tehnician cadastru IM544670574707
    12Tehnician cadastru IIM542607569641
    13Tehnician cadastru debutantM540-563-
    14Operator cadastru IM; G544607574641
    15Operator cadastru IIM; G542554569585
    16Operator cadastru debutantM; G540-563-
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/9b -----------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------PROTECŢIA MEDIULUIAGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEIBIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S5751.3036071.375
    2Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS564913596964
    3Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS554800585844
    4Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS544766574809
    5Inspector, inginer*); debutantS540-563-
    6Subinginer IS.S.D.554913585964
    7Subinginer IIS.S.D.544735574776
    8Subinginer IIIS.S.D.542687569725
    9Subinginer debutantS.S.D.540-563-
    b) Funcţii de execuţii pe trepte profesionale
    10Tehnician, observator condiţii mediu; IA**)M549785580829
    11Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M544670574707
    12Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M542607569641
    13Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M540-563-
  -------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii. ** *Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/10b ------------(la 01.04.2008 şi la 01.10.2008)--------------------------------AVIAŢIA SPORTIVĂAEROCLUBUL ROMÂNIEISalarii de bază pentru funcţiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFuncţii de execuţie
    lei
    Nr. crt.Funcţia Nivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    1Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
        clasa I5641.3035961.375
        clasa a II-a554936585988
        clasa a III-a544817574862
        clasa a IV-a542766569809
        clasa a V-a540-563-
  ------- Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.2. Personal tehnic aeronautic
    lei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază Salariul de bază
    aprilieoctombrie
    minimmaximminimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1Inginer de aviaţieS        
        clasa I5751.3036071.375
        clasa a II-a565931597983
        clasa a III-a554817585862
        clasa a IV-a544766574809
        debutant540-563-
    2Tehnician de aviaţieM        
        clasa I565785597829
        clasa a II-a554717585757
        clasa a III-a544656574693
        clasa a IV-a542607569641
        debutant540-563-
    3Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă        
        clasa I570832602878
        clasa a II-a565717597757
        clasa a III-a554637585673
        clasa a IV-a542607569641
        debutant540-563-
    4Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.)M; Şcoala profesională        
        clasa I565785597829
        clasa a II-a554687585725
        clasa a III-a544637574673
        clasa a IV-a