ORDONANŢĂ nr. 15 din 30 ianuarie 2008privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 1 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se majorează după cum urmează: a) pentru funcţia de profesor universitar prevăzută în anexa nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o creştere de 6%;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 258,704 lei, respectiv o creştere cu încă 6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru această perioadă poate deveni 266,026 lei, în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv creşterea produsului intern brut, ţinta de inflaţie, precum şi nivelul productivităţii muncii; b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi pentru funcţiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate şi pentru funcţiile didactice auxiliare sunt majoraţi cu 10%, începând cu 1 ianuarie 2008, faţă de nivelul din 31 decembrie 2007; c) pentru funcţiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 şi 3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o creştere de 6%;- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 291,678 lei, respectiv o creştere cu încă 6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru această perioadă poate deveni 299,933 lei, în condiţiile realizării principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul de stat pe anul 2008, respectiv creşterea produsului intern brut, ţinta de inflaţie, precum şi nivelul productivităţii muncii. (2) Indemnizaţiile pentru persoanele care ocupă funcţii de conducere specifice, precum şi indemnizaţiile pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului sunt prevăzute în anexele nr. 4 şi 5.  +  Articolul 2 (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţii didactice cu tranşe de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ, care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani, salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1,15. Dacă prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de bază.  +  Articolul 3 (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2 şi 2, este cuprins în coeficienţii de multiplicare, corespunzător tuturor tranşelor de vechime recunoscute în învăţământ. (2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 3 cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru funcţiile didactice auxiliare se aplică în continuare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) De prevederile art. 50 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi personalul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi din organele de specialitate ale acestuia, altul decât cel didactic. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului care beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În coeficienţii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 şi 1.2, prevăzuţi la ultimele două tranşe de vechime recunoscută de 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute de art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În coeficienţii de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuţi la ultimele trei tranşe de vechime recunoscută de 30-35 de ani, 35-40 de ani şi peste 40 de ani în învăţământ, sunt cuprinse şi creşterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător tranşei anterioare de vechime, prevăzute de art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6La instituţiile publice şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda în limita sumelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 7 (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din învăţământ, salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei, şi acordarea salariilor de bază conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008. (2) Promovarea personalului din învăţământ încadrat pe funcţia de debutant, precum şi a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acesta este încadrat într-un post de nivel superior. Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere de până la 20% a salariului de bază avut. (3) Promovarea personalului din învăţământ şi stabilirea salariului de bază în urma evaluării performanţelor profesionale individuale se vor face cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.  +  Articolul 8Cheltuielile privind finanţarea centrelor judeţene şi al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, înfiinţate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat, se asigură din bugetele proprii ale judeţelor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 10Prevederile prezentei ordonanţe se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 15.  +  Anexa 1.1
       
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000octombrie-decembrie 2008 = 258,704 lei
    Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Profesor universitarS---10,96511,67812,31113,07314,06615,12716,257
    ---21,60722,36623,43624,42726,28428,26730,379
  ----------------    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
   +  Anexa 1.2
       
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei
    Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
                             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilor/ MonedaVechime în învăţământ
    până la 3 ani3-6 ani6-10 ani10-15 ani15-20 ani20-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    min./maxmin./max.min./maxmin./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.min./max.
    1Conferenţiar universitarS--5,5916,7537,2537,5297,9458,1938,6918,857
    --9,71711,47111,50111,61111,71812,12512,55513,004
    2Şef lucrări (lector universitar)S-5,2035,2865,8685,9786,0346,1616,5766,854  
    -7,8487,9928,929,0179,0479,0869,4949,966-
    3Asistent universitarS4,7164,7884,8715,4535,4805,5075,5365,5635,591  
    6,1856,2316,246,9547,0477,0887,1797,4777,792-
    4Preparator universitarS4,3284,405**)4,483**)-------
    6,0856,190**)6,243**)-------
  ---------    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic    **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
   +  Anexa 2
       
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei
    Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
                               
    Nr. crt.FUNCŢIA*)Nivelul studiilor       Vechimea în învăţământ        
    până la 2 ani2-6 ani6-10 ani10-14 ani14-18 ani18-22 ani22-25 ani25-30 ani30-35 ani35-40 anipeste 40 ani
    1Profesor - cu grad didactic IS--4,7225,3735,5935,7186,0316,3086,6206,9657,315
    - cu grad didactic II-3,9654,0434,6104,7034,8915,1465,4075,6015,8526,097
    - definitiv-3,8083,8554,3744,4374,5624,9125,0575,3145,5535,789
    - debutant3,782----------
    2Profesor - cu grad didactic ISSD--4,0434,5104,6824,8085,0635,3765,5955,8776,190
    - cu grad didactic II-3,6363,7094,1734,3614,4564,7584,9855,2385,4895,716
    - definitiv-3,6253,6524,0174,0794,1734,2984,4664,6594,8575,170
    - debutant3,600----------
    3Institutor I - cu grad didactic IS--3,9654,4314,6044,7304,9855,2985,5175,7996,112
    - cu grad didactic II-3,5683,6044,0644,1274,3154,5024,7324,9565,2075,431
    - definitiv-3,4013,4433,9394,0014,0954,3154,3874,5684,8135,063
    - debutant3,338----------
    4Institutor II - cu grad didactic ISSD--3,8404,2914,4164,5784,8595,1415,4245,6435,955
    - cu grad didactic II-3,4593,5263,9394,0014,1274,3154,5444,7325,0195,243
    - definitiv-3,3553,3803,8763,9394,0014,2204,2624,4564,6544,873
    - debutant3,235----------
    5Învăţător, educatoare, educator, maistru-instructor - cu grad didactic IM--3,7144,1034,2914,3854,6884,9545,2365,4855,705
    - cu grad didactic II-3,3963,5053,8913,9394,0224,1274,3824,5654,7835,055
    - definitiv-3,2813,3073,7823,8293,9234,0644,1214,2874,5284,743
    - debutant3,229----------
    6Profesor, învăţător, maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)M2,2422,3212,3732,8172,8692,9212,9733,0263,0783,1823,350
  ---------    *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statului personalului didactic
   +  Anexa 3
                 
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
    Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000octombrie-decembrie 2008 = 291,678 lei
    Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor**)minimmaxim
       
      Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale      
    1Bibliotecar, documentari şi redactor gradul I A***)S3,6215,327
    2Bibliotecar, documentari şi redactor gradul IS3,2495,172
    3Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIS2,6954,967
    4Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIIS2,5713,820
    5Bibliotecar, documentarist, redactor debutantS2,368  
    6Bibliotecar, documentarist, redactor gradul ISSD3,0544,488
    7Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IISSD2,6244,029
    8Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IIISSD2,5683,533
    9Bibliotecar, documentarist, redactor debutantSSD2,332  
    10Informatician gradul IAS3,8235,467
    11Informatician gradul IS3,4405,310
    12Informatician gradul IIS3,0045,058
    13Informatician gradul IIIS2,5313,928
    14Informatician gradul IVS2,4153,557
    15Informatician debutantS2,368  
    16Informatician gradul ISSD2,9024,488
    17Informatician gradul IISSD2,6924,029
    18Informatician gradul IIISSD2,4053,533
    19Informatician debutantSSD2,332  
    20Instructor-animator gradul IS2,7723,780
    21Instructor-animator gradul IIS2,4873,275
    22Instructor-animator gradul IIIS2,4152,995
    23Instructor-animator debutantS2,368  
    24Instructor-animator gradul ISSD2,6013,478
    25Instructor-animator gradul IISSD2,4313,025
    26Instructor-animator gradul IIISSD2,3782,644
    27Instructor-animator debutantSSD2,332  
    28Asistent social gradul IS3,0234,082
    29Asistent social gradul IIS2,5213,427
    30Asistent social gradul IIIS2,4153,043
    31Asistent social debutantS2,368  
    32Asistent social gradul ISSD2,5233,416
    33Asistent social gradul IISSD2,3372,955
    34Asistent social debutantSSD2,322  
    35Corepetitor gradul IS2,7723,780
    36Corepetitor gradul IIS2,4873,275
    37Corepetitor gradul IIIS2,4152,995
    38Corepetitor debutantS2,368  
    39Corepetitor gradul ISSD2,6013,478
    40Corepetitor gradul IISSD2,4313,025
    41Corepetitor gradul IIISSD2,3782,762
    42Corepetitor debutantSSD2,332  
    43Secretar IA****)S3,7165,467
    44Secretar I******)S3,3375,310
    45Secretar II******)S2,8495,058
    46Secretar III******)S2,5313,928
    47Secretar IV******)S2,4153,557
    48Secretar debutant******)S2,368  
    49Secretar I ******)SSD2,6374,609
    50Secretar II******)SSD2,4954,121
    51Secretar III******)SSD2,4143,601
    52Secretar IV******)SSD2,3682,938
    51Secretar debutant******)SSD2,322  
    54Secretar IA******)M2,3883,954
    55Secretar I******)M2,3473,603
    56Secretar II******)M2,3053,192
    57Secretar III******)M2,2622,860
    58Secretar debutant******)M2,217  
    59Bibliotecar, documentarist, redactor IAPL/M2,3253,851
    60Bibliotecar, documentarist, redactor IPL/M2,2833,506
    61Bibliotecar, documentarist, redactor IIPL/M2,2413,105
    62Bibliotecar, documentarist, redactor debutantPL/M2,217  
    63Informatician IAPL/M2,3883,954
    64Informatician IPL/M2,3473,603
    65Informatician IIPL/M2,3053,192
    66Informatician IIIEL/M2,2622,860
    67Informatician debutantPL/M2,217  
    68Instructor-animator IAM2,3252,996
    69Instructor-animator IM2,2832,599
    70Instructor-animator IIM2,2412,358
    71Instructor-animator debutantM2,2170,000
    72Instructor de educaţie extraşcolară IAM2,3883,077
    73Instructor de educaţie extraşcolară IM2,3472,822
    74Instructor de educaţie extraşcolară IIM2,3052,475
    75Instructor de educaţie extraşcolară IIIM2,2622,351
    76Instructor de educaţie extraşcolară debutantM2,217  
    77Asistent social IPL/M2,5453,445
    78Asistent social IIPL/M2,2832,943
    79Asistent social IIIPL/M2,2412,504
    80Asistent social debutantPL/M2,217  
    81Corepetitor IM2,3252,645
    82Corepetitor IIM2,2832,402
    83Corepetitor IIIM2,2412,329
    84Corepetitor debutantM2,217  
    85Tehnician IA*****)M2,3883,628
    86Tehnician I*****)M2,3473,463
    87Tehnician II*****)M2,3053,144
    88Tehnician III*****)M2,2622,927
    89Tehnician debutant*****)M2,217  
    90Laborant IAS3,4654,704
    91Laborant IS3,1044,235
    92Laborant IIS2,5923,522
    93Laborant ISSD2,3494,166
    94Laborant IISSD2,3373,834
    95Laborant IIISSD2,3223,395
    96Laborant IPL/M2,2623,235
    97Laborant IIPL/M2,2202,871
    98Laborant debutantPL/M2,197  
    99Pedagog şcolar IAS3,4654,704
    100Pedagog şcolar IS3,1044,235
    101Pedagog şcolar IIS2,5923,522
    102Pedagog şcolar ISSD2,3494,166
    103Pedagog şcolar IISSD2,3373,834
    104Pedagog şcolar IIISSD2,3223,395
    105Pedagog şcolar IAM2,2623,028
    106Pedagog şcolar IM2,2202,711
    107Pedagog şcolar IIM2,197  
    108Analist, programator, inginer sistem; IAS3,1265,959
    109Analist, programator, inginer sistem; IS2,8205,644
    110Analist, programator, inginer sistem: IIS2,5554,940
    111Analist, programator, inginer sistem; IIIS2,4834,247
    112Analist, programator, inginer sistem: IVS2,4153,779
    113Analist, programator, inginer sistem; deb.S2,368  
    114Analist (programator) ajutor: IAM2,3883,954
    115Analist (programator) ajutor: IM2,3473,603
    116Analist (programator) ajutor; IIM2,3053,192
    117Analist (programator) ajutor; IIIM2,2622,860
    118Analist (programator) ajutor; debutantM2,217  
    119Operator, controlor date: IM2,3883,666
    120Operator, controlor date: IIM2,3473,250
    121Operator, controlor date: IIIM2,3052,913
    122Operator, controlor date; IVM2,2622,589
    123Operator, controlor date; debutantM2,217  
    124Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IS3,0266,053
    125Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIS2,5225,043
    126Maestru (balet-dans, corepetit.), dirij. cor; IIIS2,3684,284
    127ComandantS2,4395,661
    128Şef mecanicS2,3164,576
    129Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS2,3163,644
    130CăpitanM2,1683,394
    131Şef mecanicM2,1683,320
    132Ofiţer punteM2,1683,094
    133Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM2,1683,017
    134Şef echipajM2,1683,169
    135Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanicM2,1682,205
    136Inginer gradul IAS2,5524,934
    137Inginer gradul IS2,4954,628
    138Inginer gradul IIS2,4614,243
    139Inginer gradul IIIS2,4153,848
    140Inginer gradul debutantS2,368  
    141Subinginer gradul ISSD2,4034,241
    142Subinginer gradul IISSD2,3923,924
    143Subinginer gradul IIISSD2,3683,463
    144Subinginer debutantSSD2,322  
    145Medic primarS3,0806,163
    146Medic specialistS2,9675,657
    147MedicS2,6595,320
    148Medic stagiarS2,368  
    149Farmacist primarS3,0806,163
    150Farmacist specialistS2,6865,374
    151FarmacistS2,4154,480
    152Farmacist stagiarS2,368  
    153Dentist principalSSD2,3494,166
    154DentistSSD2,3373,834
    155Dentist debutantSSD2,322  
    156Tehnician dentar principalM2,2623,746
    157Tehnician dentarM2,2203,410
    158Tehnician dentar debutantM2,197  
    159Biolog, biochimist, chimist, fizician principalS3,0806,163
    160Biolog, biochimist, chimist, fizician specialistS2,6865,374
    161Biolog, biochimist, chimist, fizicianS2,4154,480
    162Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutantS2,368  
    163Psiholog, sociolog principalS2,6375,277
    164Psiholog, sociologS2,4284,695
    165Psiholog, sociolog debutantS2,368  
    166Cercetător ştiinţific principal IS3,0806,163
    167Cercetător ştiinţific principal IIS2,9675,657
    168Cercetător ştiinţific principal IIIS2,6595,320
    169Cercetător ştiinţificS2,4134,665
    170Asistent de cercetare ştiinţificăS2,3724,401
    171Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS2,326  
    172Asistent IM2,3253,851
    173Asistent IIM2,2833,506
    174Asistent IIIM2,2413,105
    175Asistent stagiarM2,217  
    176Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IS3,2456,493
    177Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIS3,1175,942
    178Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IIIS2,7595,522
    179Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IVS2,5314,893
    180Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic VS2,4154,129
    181Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutantS2,368  
    182Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine sunet IS3,0475,808
    183Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIS2,7475,496
    184Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IIIS2,5094,851
    185Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IVS2,4154,129
    186Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutantS2,368  
    187Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; I   2,2073,319
    188Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; II   2,1862,872
    189Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; III   2,1652,554
    190Maestru (balet-dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant   2,054  
    191Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IS2,5805,162
    192Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIS2,4394,414
    193Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine IIIS2,4154,129
    194Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutantS2,368  
    195Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I   2,3253,851
    196Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II   2,2833,506
    197Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III   2,2413,105
    198Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant   2,217  
    199Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IS2,5805,162
    200Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIS2,4394,525
    201Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic IIIS2,4154,371
    202Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutantS2,368  
    203Muzeograf, bibliograf ISSD2,4034,241
    204Muzeograf, bibliograf IISSD2,3923,924
    205Muzeograf, bibliograf IIISSD2,3683,463
    206Muzeograf, bibliograf debutantSSD2,322  
    207Secretar de redacţie, tehnoredactor IAM2,3253,851
    208Secretar de redacţie, tehnoredactor IM2,2833,506
    209Secretar de redacţie, tehnoredactor IIM2,2413,105
    210Secretar de redacţie, tehnoredactor debutantM2,217  
    211Regizor scenă (culise) IM2,3253,851
    212Regizor scenă (culise) IIM2,2833,506
    213Regizor scenă (culise) IIIM2,2413,105
    214Regizor scenă (culise) debutantM2,217  
    215Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secundS2,3724,293
    216Ofiţer aspirantS2,326  
    217Şef staţie RTGM2,1683,590
    218Ofiţer RTG IM2,2903,133
    219Ofiţer RTG IIM2,2622,860
    220Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor aspirantM2,168  
    221Medic veterinar IS2,9665,656
    222Medic veterinar IIS2,4874,808
    223Medic veterinar IIIS2,4154,129
    224Medic veterinar debutantS2,368  
    225Inginer agronom, zootehnist, pedolog IS2,4864,805
    226Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIS2,4394,205
    227Inginer agronom, zootehnist, pedolog IIIS2,4154,129
    228Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutantS2,368  
    229Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IAS3,0806,163
    230Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IS2,4874,821
    231Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IIS2,4154,371
    232Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutantS2,368  
    233Conservator, restaurator ISSD2,4184,241
    234Conservator, restaurator IISSD2,3923,924
    235Conservator, restaurator IIISSD2,3683,463
    236Conservator, restaurator debutantSSD2,322  
    237Conservator, restaurator, custode sală IM2,3253,851
    238Conservator, restaurator, custode sală IIM2,2833,506
    239Conservator, restaurator, custode sală IIIM2,2413,105
    240Conservator, restaurator, custode sală debutantM2,217  
    241Mânuitor carteM/G2,1682,422
    242Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)S2,7305,387
    243Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ.S5,46010,775
    244Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)S2,6824,310
    245Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)S2,6073,966
    246Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)S2,368  
    247Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******)SSD2,4184,241
    248Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******)SSD2,3923,924
    249Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)SSD2,3683,463
    250Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)SSD2,322  
    251Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******)M2,6093,628
    252Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******)M2,5153,463
    253Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******)M2,4252,862
    254Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******)M2,217  
    255Antrenor categoria I   2,6955,388
    256Antrenor categoria II   2,4104,532
    257Antrenor categoria III   2,3684,281
    258Antrenor categoria IV   2,3263,889
    259Antrenor categoria V   2,2823,402
    260Antrenor debutant   2,238  
    261Şef atelier-şcoală IM2,4772,871
    262Şef atelier-şcoală IIM2,4422,767
    263Şef atelier-şcoală IIIM2,4322,582
    264InstructoriM2,4762,688
    265Instructor IIM2,4542,550
    266Model IM2,4762,582
    267Model IIM2,4542,550
    268Supraveghetor noapteG2,3742,467
    269Medic primarînvăţământ specialS3,6007,096
    270Medic specialistînvăţământ specialS2,9675,657
    271Medicînvăţământ specialS2,6595,320
    272Medic stagiarînvăţământ specialS2,368  
    273Asistent medical principalînvăţământ specialSSD2,5234,127
    274Asistent medicalînvăţământ specialSSD2,3373,694
    275Asistent medical debutantînvăţământ specialSSD2,322  
    276Asistent medical Iînvăţământ specialPL/M2,5454,070
    277Asistent medical IIînvăţământ specialPL/M2,2833,636
    278Asistent medical debutantînvăţământ specialPL/M2,217  
    279Infirmierăînvăţământ specialG2,1682,422
    280Mediator şcolar IM/G2,2412,422
    281Mediator şcolar IIM/G2,2172,351
    282Mediator şcolar debutantM/G2,16
  --------    *) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.    **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.    ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.    ****) Se utilizeaza numai pentru secretar şef de universitate    *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală.    ******) Se utilizeza şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005.    *******) Se utilizeza şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005. NOTĂ:Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acordă la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
   +  Anexa 4 Indemnizaţii de conducere specifice1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    1.Rector3545
    2.Prorector2530
    3.Director general administrativ al universităţii2530
    4.Decan2030
    5.Secretar ştiinţific al senatului universitar2025
    6.Prodecan1520
    7.Administrator-şef al facultăţii1520
    8.Secretar ştiinţific al consiliului facultăţi1015
    9.Director de departament2025
    10.Şef de catedră2025
  ---------    *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal, de maiştri şi alte unităţi*)
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    1.Director de şcoală sau de liceu2535
    2.Director adjunct de şcoală sau de liceu2025
    3.Director (educatoare, învăţător sau institutor)1525
    4.Directorul Casei Corpului Didactic**)2535
  -----------    *) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice.    **) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplicăinclusiv la judeţele-pilot. 3. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor-pilot *)
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază**) - % -
    maxim
    1.Director al unităţii de învăţământpână la 50
    2.Director adjunct al unităţii de învăţământpână la 40
  ---------    *) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (1^1) şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.    **) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.4. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Secretar-şef instituţie învăţământ superior30
    2.Secretar-şef facultate25
    3.Secretar-şef*)20
  ---------    *) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţileşcolare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
   +  Anexa 5 Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului1. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază didactice de predare, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*)10% din salariul de bază al funcţiei didactice deţinute
  ----------    *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) dinLegea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
         
    1.Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului, fără a depăşi salariul de bază al funcţiei didactice (grilă).
      Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deţine titlul ştiinţific de doctor, inspector şcolar, director de liceu, cu gradul didactic I
    2.Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogicăun spor de 10-25% din salariul de bază lunar al funcţiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi
  -------