ORDONANŢĂ nr. 14 din 30 ianuarie 2008privind creşterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă reglementează salarizarea şi alte drepturi ale controlorilor financiari încadraţi în structura centrală a Curţii de Conturi, la camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti din structura teritorială şi în cadrul Autorităţii de audit - organism constituit pe lângă Curtea de Conturi. (2) Salarizarea şi celelalte drepturi ale controlorilor financiari se stabilesc ţinându-se seama de rolul, importanţa şi răspunderea ce revin acestora în cadrul organului suprem de control financiar, de complexitatea şi riscurile funcţiei şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege pentru această categorie de personal.  +  Articolul 2 (1) Controlorii financiari au dreptul pentru activitatea desfăşurată la o indemnizaţie de încadrare brută lunară, stabilită în raport cu nivelul din structura centrală sau teritorială şi cu funcţia deţinută, pe baza valorii de referinţă sectoriale şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 3. (2) În anul 2008, valoarea de referinţă sectorială prevăzută pentru funcţiile de controlor financiar se majorează în două etape, după cum urmează: a) cu 2%, începând cu data de 1 aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008; b) cu 2,2%, începând cu data de 1 octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008; (3) Valoarea de referinţă sectorială majorată în conformitate cu prevederile alin. (2) este prevăzută în anexele nr. 1, 2 şi 3.  +  Articolul 3Ordonatorul principal de credite stabileşte cuantumul indemnizaţiilor brute lunare, ce corespunde coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1, 2 şi 3, prin înmulţirea coeficientului de multiplicare corespunzător funcţiei cu valoarea de referinţă sectorială, iar rezultatul obţinut se rotunjeşte la 1 leu în favoarea personalului.  +  Articolul 4 (1) Controlorii financiari, pentru activitatea desfăşurată neîntrerupt în cadrul Curţii de Conturi, beneficiază de o majorare a indemnizaţiei cuprinsă între 10% şi 30%, stabilită prin hotărâre a Plenului Curţii de Conturi. (2) Pentru activitatea privind analiza şi examinarea rapoartelor asupra conturilor ordonatorilor principali de credite, a actelor şi documentelor care stau la baza rapoartelor, precum şi a măsurilor pronunţate, consilierii de conturi au dreptul, pe lângă indemnizaţia de bază aferentă, la o sumă de până la 25% din salariul personalului de specialitate, stabilită prin hotărâre a Plenului Curţii de Conturi. (3) Indemnizaţia de încadrare brută lunară se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi a oricăror alte drepturi şi obligaţii ce se determină pe baza veniturilor salariale.  +  Articolul 5 (1) Pentru vechimea în muncă, controlorii financiari şi consilierii de conturi beneficiază de un spor de vechime în muncă, calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:- de la 3 la 5 ani - 5%;- de la 5 la 10 ani - 10%;- de la 10 la 15 ani - 15%;- de la 15 la 20 ani - 20%;- peste 20 ani - 25%. (2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă şi se ia în calcul la acordarea, recalcularea şi actualizarea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale.  +  Articolul 6Promovarea controlorilor financiari în anul 2008, în condiţiile legii, se poate face în limita numărului de posturi aprobat prin statul de funcţii, cu respectarea prevederilor metodologiei privind stabilirea procedurii de încadrare şi promovare în clase şi grade profesionale a controlorilor financiari, aprobate de Plenul Curţii de Conturi, şi cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobat pentru cheltuielile de personal.  +  Articolul 7 (1) Controlorii financiari care s-au aflat în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi controlorii financiari ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, şi care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, la reluarea activităţii vor fi reîncadraţi în clasa şi gradul profesional avute anterior. (2) Perioada în care controlorii financiari s-au aflat în situaţiile prevăzute la alin. (1) nu constituie vechime în specialitate, cu excepţia perioadei în care contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare profesională sau pentru a desfăşura activităţi pe lângă instituţii sau organisme internaţionale.  +  Articolul 8 (1) Controlorii financiari numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă, până la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipseşte din instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de indemnizaţie în perioada respectivă au dreptul la indemnizaţia brută lunară corespunzătoare funcţiei pe care o preiau. (2) Numirea temporară în condiţiile alin. (1) se face cu aprobarea Comitetului de conducere, prin ordin al preşedintelui Curţii de Conturi.  +  Articolul 9Prin sintagma controlor financiar, utilizată în cuprinsul prezentei ordonanţe, se înţelege atât funcţia de controlor financiar, cât şi funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi, precum şi funcţiile de altă specialitate decât domeniul economic din cadrul Autorităţii de audit, organism constituit pe lângă Curtea de Conturi.  +  Articolul 10Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Preşedintele Curţii de Conturi,Dan Drosu ŞagunaMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 14.  +  Anexa 1 perioada ianuarie-martie 2008Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi
                                   Valoarea de referinţă sectorială*) = 282 lei
  ┌────────────────────────┬─────┬────┬──────┬──────────────────────────────────┐│ Denumirea funcţiei │Nive-│Cla-│Gradul│ Coeficientul de multiplicare ││ │lul │sa │ ├─────────────────┬────────────────┤│ │stu- │ │ │Aparatul central │ Camerele de ││ │dii- │ │ │şi Camera de Con-│ conturi judeţe-││ │lor │ │ │turi a Municipiu-│ ne ││ │ │ │ │lui Bucureşti │ │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 16,346 │ 15,455 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 12-14 │ S │ I │ 2 │ 16,049 │ 15,157 ││ani │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 15,455 │ 14,860 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 14,860 │ 14,266 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 9-11 ani│ S │ II │ 2 │ 14,266 │ 13,671 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 13,969 │ 13,374 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 13,671 │ 13,077 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 7-8 ani │ S │ III│ 2 │ 13,077 │ 12,780 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 12,780 │ 12,483 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ │ │ ││asistent │ │ │ │ │ │├────────────────────────┤ │ │ │ │ ││- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 5-6 ani │ S │ │ 1 │ 9,510 │ 8,916 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 3-4 ani │ S │ │ 2 │ 8,916 │ 7,133 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de până la │ │ │ │ │ ││2 ani │ S │ │ 3 │ 6,538 │ 5,350 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Director │ │ │ 1 │ 18,724 │ 16,643 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 10 ani │ S │ │ 2 │ 18,427 │ 15,455 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 17,832 │ 14,860 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Director adjunct │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 8 ani │ S │ │ 1 │ 17,535 │ 16,346 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Şef serviciu │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 7 ani │ S │ │ 1 │ 17,238 │ 16,049 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Şef birou │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 6 ani │ S │ │ 1 │ 16,643 │ 15,752 │└────────────────────────┴─────┴────┴──────┴─────────────────┴────────────────┘---- Notă *) Valoarea de referinţă sectorială din prezenta anexă păstrează nivelul din luna decembrie 2007 şi se aplică la calculul salariilor din perioada ianuarie-martie 2008.1.1 Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă specialitate decât profil economic, în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în funcţii de controlor financiar.1.2 La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.
   +  Anexa 2 perioada aprilie - septembrie 2008Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi
  Valoarea de referinţă sectorială*) = 287,64
  ┌────────────────────────┬─────┬────┬──────┬──────────────────────────────────┐│ Denumirea funcţiei │Nive-│Cla-│Gradul│ Coeficientul de multiplicare ││ │lul │sa │ ├─────────────────┬────────────────┤│ │stu- │ │ │Aparatul central │ Camerele de ││ │dii- │ │ │şi Camera de Con-│ conturi judeţe-││ │lor │ │ │turi a Municipiu-│ ne ││ │ │ │ │lui Bucureşti │ │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 16,346 │ 15,455 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 12-14 │ S │ I │ 2 │ 16,049 │ 15,157 ││ani │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 15,455 │ 14,860 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 14,860 │ 14,266 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 9-11 ani│ S │ II │ 2 │ 14,266 │ 13,671 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 13,969 │ 13,374 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 13,671 │ 13,077 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 7-8 ani │ S │ III│ 2 │ 13,077 │ 12,780 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 12,780 │ 12,483 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ │ │ ││asistent │ │ │ │ │ │├────────────────────────┤ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 5-6 ani │ S │ │ 1 │ 9,510 │ 8,916 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 3-4 ani │ S │ │ 2 │ 8,916 │ 7,133 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de până la │ │ │ │ │ ││2 ani │ S │ │ 3 │ 6,538 │ 5,350 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Director │ │ │ 1 │ 18,724 │ 16,643 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 10 ani │ S │ │ 2 │ 18,427 │ 15,455 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 17,832 │ 14,860 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Director adjunct │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 8 ani │ S │ │ 1 │ 17,535 │ 16,346 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Şef serviciu │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 7 ani │ S │ │ 1 │ 17,238 │ 16,049 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Şef birou │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 6 ani │ S │ │ 1 │ 16,643 │ 15,752 │└────────────────────────┴─────┴────┴──────┴─────────────────┴────────────────┘---- Notă *) Valoarea de referinţă sectorială din prezenta anexă este majorată cu 2%, începând cu luna aprilie 2008, faţă de nivelul din luna martie 2008.1.1 Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă specialitate decât profil economic, în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în funcţii de controlor financiar.1.2 La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.
   +  Anexa 3 perioada octombrie-decembrie 2008Coeficienţii de multiplicare pentru funcţiile de controlori financiari din cadrul Curţii de Conturi
                                    Valoarea de referinţă sectorială*) = 294 lei
  ┌────────────────────────┬─────┬────┬──────┬──────────────────────────────────┐│ Denumirea funcţiei │Nive-│Cla-│Gradul│ Coeficientul de multiplicare ││ │lul │sa │ ├─────────────────┬────────────────┤│ │stu- │ │ │Aparatul central │ Camerele de ││ │dii- │ │ │şi Camera de Con-│ conturi judeţe-││ │lor │ │ │turi a Municipiu-│ ne ││ │ │ │ │lui Bucureşti │ │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 16,346 │ 15,455 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 12-14 │ S │ I │ 2 │ 16,049 │ 15,157 ││ani │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 15,455 │ 14,860 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 14,860 │ 14,266 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 9-11 ani│ S │ II │ 2 │ 14,266 │ 13,671 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 13,969 │ 13,374 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ 1 │ 13,671 │ 13,077 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 7-8 ani │ S │ III│ 2 │ 13,077 │ 12,780 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 12,780 │ 12,483 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Controlor financiar │ │ │ │ │ ││asistent │ │ │ │ │ │├────────────────────────┤ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 5-6 ani │ S │ │ 1 │ 9,510 │ 8,916 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 3-4 ani │ S │ │ 2 │ 8,916 │ 7,133 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de până la │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│2 ani │ S │ │ 3 │ 6,538 │ 5,350 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Director │ │ │ 1 │ 18,724 │ 16,643 ││- cu vechimea minimă în │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│specialitate de 10 ani │ S │ │ 2 │ 18,427 │ 15,455 ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ 3 │ 17,832 │ 14,860 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Director adjunct │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 8 ani │ S │ │ 1 │ 17,535 │ 16,346 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Şef serviciu │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 7 ani │ S │ │ 1 │ 17,238 │ 16,049 │├────────────────────────┼─────┼────┼──────┼─────────────────┼────────────────┤│Şef birou │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────┼─────────────────┼────────────────┤│- cu vechimea minimă în │ │ │ │ │ ││specialitate de 6 ani │ S │ │ 1 │ 16,643 │ 15,752 │└────────────────────────┴─────┴────┴──────┴─────────────────┴────────────────┘---- Notă *) Valoarea de referinţă sectorială din prezenta anexă este majorată cu 2,2%, începând cu luna octombrie 2008, faţă de nivelul din luna septembrie 2008.1. 1. Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în funcţii economice sau asimilate acestora, precum şi de altă specialitate decât profil economic, în cazul Autorităţii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Autorităţii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în funcţii de control financiar.1. 2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul şi 1/2 din vechimea avută în funcţii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.------