ORDONANŢĂ nr. 11 din 30 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 1 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Centrele de permanenţă sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului normal de lucru al cabinetelor de medicină de familie, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare. (2) Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicină de familie pot angaja medici de medicină generală şi asistenţi medicali cu drept de liberă practică. (3) Centrele de permanenţă fixe sunt unităţi sanitare cu sediu stabil, fără personalitate juridică, care pot avea în dotare autospeciale pentru efectuarea consultaţiilor la domiciliul pacienţilor. Activitatea în cadrul centrelor de permanenţă fixe se desfăşoară în regim de gardă, la sediul acestora, precum şi în zona arondată centrului, în cazul în care centrul dispune de autospecială pentru efectuarea consultaţiilor la domiciliul pacienţilor. (4) Centrele de permanenţă mobile reprezintă forme de organizare a activităţii medicale care asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă, de la nivelul serviciilor de ambulanţă, cabinetelor de medicină de familie sau, după caz, de la domiciliul medicului, şi care utilizează autospecialele pentru consultaţii la domiciliu."2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Continuitatea asistenţei medicale primare este asigurată de medici de familie, medici de medicină generală şi asistenţi medicali cu drept de liberă practică, care funcţionează în regim de gardă. (2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), care lucrează în centrele de permanenţă fixe, acordă serviciile medicale corespunzătoare pachetului minimal şi pachetului de servicii medicale de bază prevăzut în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară la nivelul centrului de permanenţă. În situaţia deplasării în afara centrului de permanenţă fix, inclusiv la domiciliul pacientului, şi în situaţia acordării de servicii pornind de la centre de permanenţă mobile, medicii nu acordă decât serviciile medicale corespunzătoare pachetului minimal prevăzut în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară. (3) Medicii care optează pentru desfăşurarea activităţii în cadrul centrelor de permanenţă informează autorităţile de sănătate publică, în scris, cu privire la opţiunile lor."3. La articolului 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Centrele de permanenţă funcţionează cu un număr de minimum 5 posturi de medic şi, după caz, cu 5 posturi de asistenţi medicali. Criteriile de organizare a activităţii centrelor, precum şi alte aspecte privind funcţionarea acestora se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, cu consultarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.''4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Plata activităţii desfăşurate pentru asigurarea continuităţii serviciilor în asistenţa medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Plata medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de permanenţă se face în baza unui contract distinct încheiat între medic şi casa de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Plata asistenţilor medicali se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare sau, după caz, în conformitate cu reglementările specifice ale ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, pentru asistenţii medicali ai centrelor de permanenţă organizate în cadrul acestora."5. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu următorul cuprins:"(2) Medicului care funcţionează în regim de cameră de gardă în centrele de permanenţă i se asigură, după caz, în limita posibilităţilor, de către serviciul judeţean de ambulanţă sau al municipiului Bucureşti ori de către administraţia publică locală, un vehicul special dotat, cu sau fără conducător auto, pentru deplasări la consultaţiile de urgenţă solicitate de pacienţii din teritoriul arondat centrului de permanenţă respectiv. (3) Activitatea în afara centrului de permanenţă este coordonată de dispeceratul medical al serviciului de ambulanţă sau, după caz, de dispeceratul integrat de urgenţă. (4) Coordonatorii centrelor de permanenţă organizate în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt numiţi conform prevederilor art. 8 alin. (3). Pentru activităţile desfăşurate în afara centrului de permanenţă, coordonarea va fi asigurată de conducătorii centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv ai centrelor medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti. (5) În cazul centrelor de permanenţă organizate în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv a Ministerului Transporturilor, vehiculul special dotat pentru deplasările medicilor la consultaţiile de urgenţă va fi asigurat de unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv de unităţile Ministerului Transporturilor din teritoriul arondat centrului de permanenţă respectiv."6. La articolul 12, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţă."7. Articolul 15 se abrogă.  +  Articolul IISumele necesare finanţării activităţii desfăşurate pentru asigurarea continuităţii serviciilor în asistenţa medicală primară pentru anul 2008 se asigură din bugetul de stat aprobat Ministerului Sănătăţii Publice la capitolul 66.01 "Sănătate", prin redistribuirea sumei de 20.000 mii lei în cadrul Programului de prevenire şi control al bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populaţiei, titlul 51 "Transferul între unităţi ale administraţiei publice" de la alineatul 51.01.25 "Programe de sănătate" la alineatul 51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".  +  Articolul IIISe autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Sănătăţii Publice şi a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008.  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative elaborează şi aprobă prin ordin comun, cu avizul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu consultarea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 11.-----------