ORDIN nr. 2.507 din 31 decembrie 2007pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 1 februarie 2008    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Prin prezentul ordin sunt reglementate categoriile de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică" din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 pentru următoarele domenii majore de intervenţie:5.1. Domeniul major de intervenţie - Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul (POS CCE) 2007-2013;5.2. Domeniul major de intervenţie - Sprijin pentru comunicare, evaluare şi tehnologia informaţiei. (2) Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile cheltuielilor efectuate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională. (3) Pentru a fi eligibile pentru finanţare, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, să facă parte din categoriile menţionate în prezentul ordin, să corespundă obiectivelor axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică", să fie direct legate de activităţile proiectului şi să fie coerente cu obiectivele şi rezultatele acestuia.  +  Articolul 2Cheltuielile efectuate pentru implementarea operaţiunilor din cadrul domeniilor majore de intervenţie prezentate la art. 1 alin. (1) sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate începând cu data de 12 iulie 2007, data aprobării oficiale a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 de către Comisia Europeană, pe toată durata de implementare a acestuia, adică până la data de 31 decembrie 2015.  +  Articolul 3 (1) Sunt considerate eligibile salariile, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat în structura Autorităţii de management şi a organismelor intermediare, cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, precum şi onorariile experţilor angajaţi prin contract de servicii, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau audit. Cheltuielile de personal se decontează conform contractului de muncă sau proporţional cu procentul prevăzut în fişa postului/foaia de prezenţă aferent/aferentă atribuţiilor specifice gestionării Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 sau activităţilor adiacente gestionării acestuia. (2) Cheltuielile efectuate de personalul din cadrul Autorităţii de management şi al organismelor intermediare, cu ocazia deplasărilor interne şi/sau externe, pentru transport de persoane, cazare, diurnă, indemnizaţii de delegare şi taxe de participare sunt considerate eligibile dacă se prezintă documente doveditoare şi se justifică efectuarea acestora. (3) Cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă, sunt eligibile şi pentru experţii din statele membre sau pentru acei experţi solicitaţi de Autoritatea de management în contextul implementării Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, conform prevederilor legale.  +  Articolul 4Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii sunt următoarele: a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, strategii şi documente pentru identificarea şi justificarea proiectelor, efectuarea de analize, rapoarte şi studii specifice necesare Autorităţii de management pentru monitorizarea şi implementarea Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 şi pentru următoarea perioadă de programare; b) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, financiară, contabilă, fiscală şi juridică; c) cheltuielile privind achiziţionarea serviciilor de audit şi verificare; d) cheltuielile de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile beneficiarului; e) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente; f) cheltuielile de informare şi publicitate aferente Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013, altele decât cele prevăzute la lit. e): difuzarea spoturilor publicitare radio şi TV, producţia de spoturi radio şi TV, publicitatea prin intermediul presei scrise, panotaj, pagini web, tipărirea, multiplicarea, producţia şi distribuţia de materiale promoţionale; g) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat; h) cheltuielile pentru servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul; întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice; i) cheltuielile pentru recrutarea şi selecţia personalului pentru Autoritatea de management şi organismele intermediare; j) cheltuielile pentru instruirea personalului din cadrul Autorităţii de management şi al organismelor intermediare; k) cheltuielile pentru instruirea potenţialilor beneficiari şi/sau a beneficiarilor; l) cheltuielile pentru evaluarea (POS CCE) 2007-2013 şi a Planului de comunicare.  +  Articolul 5 (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aparatură birotică, mobilier, echipamente şi periferice de calcul. (2) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe necorporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de aplicaţii informatice. (3) Cheltuielile pentru achiziţia obiectelor de inventar, a furniturilor de birou, precum şi a materialelor consumabile sunt eligibile. (4) Cheltuielile pentru achiziţia de publicaţii, cărţi relevante, în format tipărit şi/sau electronic, abonamentele la publicaţii relevante pentru obiectul de activitate, precum şi cotizaţiile la asociaţii sunt eligibile.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile şi includ cheltuielile efectuate pentru: a) plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; b) telefon, fax, internet, servicii poştale şi curierat rapid; c) achiziţionarea materialelor şi a serviciilor de întreţinere a sediului; d) serviciile de instalare, întreţinere şi pentru reparaţiile echipamentelor, cu excepţia celor informatice şi de comunicaţii; e) serviciile de întreţinere şi pentru reparaţiile autoturismelor; f) carburanţi şi lubrifianţi pentru mijloacele de transport; g) arhivare; h) plata salariilor pentru personalul administrativ; i) închirierea şi/sau leasingul sediului destinat activităţii zilnice a beneficiarului. (2) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile în conformitate cu metodologia elaborată de Autoritatea de management. (3) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile numai în cadrul proiectelor privind funcţionarea Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POS CCE) 2007-2013 şi a organismelor intermediare desemnate.  +  Articolul 7Sunt considerate eligibile cheltuielile cu tipărirea, multiplicarea şi distribuţia de materiale, efectuate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică".  +  Articolul 8Sunt considerate eligibile cheltuielile cu transportul de materiale, echipamente, instalaţii, efectuate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică".  +  Articolul 9Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, mijloace de transport şi echipamente, dacă sunt în proprietatea Autorităţii de management şi/sau a organismelor intermediare şi dacă sunt necesare funcţionării acestora.  +  Articolul 10Cheltuielile privind închirierea şi/sau leasingul pentru spaţii, mijloace de transport, instalaţii, echipamente, mobilier, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile.  +  Articolul 11Cheltuielile cu amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale sunt considerate eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică", cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 12Cheltuielile aferente pregătirii documentaţiei de licitaţie, organizării şi derulării procedurilor de achiziţie publică sunt eligibile dacă sunt efectuate în cadrul axei prioritare 5 "Asistenţă Tehnică".  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 31 decembrie 2007.Nr. 2.507.----------