ORDONANŢĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.067 din 17 noiembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) publicitate pentru produsele din tutun - orice formă de comunicare comercială care are ca scop sau ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului; c) sponsorizare pentru produsele din tutun - orice formă de contribuţie publică sau privată pentru orice eveniment, activitate ori persoană, cu scopul sau având ca efect direct ori indirect promovarea unui produs din tutun sau a fumatului;".2. La articolul 2, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) profesionişti în comerţul cu produse din tutun - persoane a căror profesie sau ocupaţie este schimbul cu produse din tutun prin vânzare şi cumpărare."3. La articolul 3 alineatul (1), literele a), c), d), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) în presa scrisă şi în orice alte publicaţii şi materiale tipărite, cu excepţia anunţurilor prevăzute expres de lege şi a prevederilor alin. (2);........................................................................... c) în sălile de spectacol, cinematografe sau alte tipuri de săli de proiecţie a materialelor vizuale destinate publicului; d) pe panouri publicitare, pe copertine sau orice alte structuri de prezentare, indiferent de natura materialului din care sunt produse, de locul în care sunt amplasate ori de tipul taxelor datorate, cu excepţia celor instalate în raioane dedicate exclusiv comercializării de produse din tutun, din incinta unităţilor economice;........................................................................... f) prin folosirea mărcilor produselor din tutun pe alte produse decât cele de tutun sau pe servicii care nu au legătură cu comerţul cu produse din tutun, cu excepţia acelor produse necesare fumatului, precum scrumiere, brichete şi chibrituri; g) prin vânzarea sau oferirea gratuită de produse alimentare ori jucării fabricate cu intenţia evidentă de a da produsului şi/sau ambalajului său asemănarea cu un produs din tutun."4. La articolul 3 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:"h) prin crearea, comercializarea sau oferirea gratuită de jocuri, inclusiv a celor destinate utilizării pe calculator, ori jucării care promovează fumatul sau în care este utilizată o marcă de produs din tutun; i) prin folosirea mărcilor produselor din tutun sau a unor mesaje care promovează fumatul, inscripţionate ori amplasate pe partea exterioară a oricărui mijloc de transport, precum şi pe partea interioară şi exterioară a mijloacelor de transport în comun."5. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă numai în publicaţiile destinate în mod exclusiv profesioniştilor în comerţul cu produse din tutun şi în publicaţiile care nu au fost editate ori tipărite în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene şi nici nu sunt destinate în principal pieţei româneşti ori celei comunitare. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. e), este permisă publicitatea produselor din tutun prin servicii ale societăţii informaţionale doar în condiţiile prevăzute la alin. (2)."6. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(3) Se interzice distribuirea gratuită a produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani. (4) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a evenimentelor şi activităţilor destinate tinerilor cu vârsta sub 18 ani. (5) Se interzice sponsorizarea pentru produse din tutun a oricăror evenimente sau activităţi care se desfăşoară în unităţile medicale ori în unităţile de învăţământ medico-farmaceutic."7. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Pentru publicitatea produselor din tutun prin intermediul serviciilor de radiodifuziune şi pentru sponsorizarea programelor de radiodifuziune se aplică prevederile art. 30, respectiv art. 34 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare."8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi ale art. 4 alin. (1), (4) şi (5) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000 lei la 50.000 lei. (2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) şi se sancţionează astfel: a) persoanele juridice, cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) persoanele fizice, cu amendă contravenţională de la 500 lei la 1.000 lei. (3) A doua abatere de la prevederile art. 4 alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională prevăzută la alin. (1) şi cu suspendarea temporară a activităţii de către instituţiile competente."  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicităţii produselor din tutun în sălile de spectacol şi interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 21 septembrie 2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIPrevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Dan VlaicuDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 30 ianuarie 2008.Nr. 6.----------