ORDIN nr. 101 din 21 ianuarie 2008privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 30 ianuarie 2008  În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor prevăzute în anexele nr. 1-7: a) 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs; b) 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04; c) 102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale", cod 14.13.01.40; d) 103 "Declaraţie privind accizele", cod 14.13.01.03/a; e) 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv; f) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03; g) 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă", cod 14.13.01.05.  +  Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1 se completează şi se depun potrivit instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 8-17.  +  Articolul 3 (1) Formularele prevăzute la art. 1 se completează cu ajutorul programului de asistenţă, care poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, sau poate fi distribuit, la cerere, de unităţile fiscale. (2) Formularele prevăzute la art. 1 se depun prin una dintre metodele prevăzute de actele normative în vigoare. (3) Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale. (4) În situaţia în care plătitorul de impozite, taxe sau contribuţii a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii. (5) În situaţia în care, în declaraţia privind o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele, taxele sau contribuţiile pentru care este prevăzută, conform legii, obligaţia declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare pentru impozitele, taxele sau contribuţiile nedeclarate iniţial. Data depunerii acestui formular se stabileşte în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prezentate în anexa nr. 18.  +  Articolul 5Sumele înscrise în declaraţii nu cuprind diferenţele de impozite, taxe sau contribuţii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7 (1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), d) şi e) şi nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 15-17 se utilizează pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate începând cu data de 1 ianuarie 2008, cu termen de declarare începând cu data de 25 februarie 2008. (2) Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), f) şi g) se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2007.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 9Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, direcţiile de specialitate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 10Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Daniel ChiţoiuBucureşti, 21 ianuarie 2008.Nr. 101.  +  Anexa 1
                                                                                                                 
    SIGLĂDECLARAŢIE  
    Agenţia Naţională de AdministrarePRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ LA100
    FiscalăBUGETUL DE STAT  
      Perioada de raportare
      Luna     Anul          
     
     
    A. Date de identificare a plătitorului
     
    Cod de identificare fiscală RO                          
     
    Denumire    
     
    Judeţ   Localitate   Strada   Număr   Bloc   Scara    
     
    Ap.   Cod poştal   Sector   Telefon   Fax   E-mail    
     
     
    B. Date privind creanţa fiscală
      Nr. crt.Denumire creanţă fiscalăSuma- lei -  
      Cod bugetar:1. Datorată  
    2. De plată  
    3. De recuperat  
     
     
     
      Total obligaţii de plată    
     
    Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.
    Semnătura şi ştampila
    Nume, Prenume:      
   
     
    Funcţia/Calitatea:    
     
     
    Loc rezervat organului fiscalNr. înregistrare:   Data:    
     
    Număr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod 14.13.01.99/bs
   +  Anexa 2
                                                                                                 
    SIGLĂDECLARAŢIE  
    Agenţia Naţională de AdministrarePRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT101
    FiscalăAnul            
    [] Declaraţie rectificativă
    Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
    A. Date de identificare a plătitorului
     
    Cod de identificare fiscală RO                          
     
    Denumire    
     
    Judeţ   Localitate   Strada   Număr   Bloc   Scara    
     
    Ap.   Cod poştal   Sector   Telefon   Fax   E-mail    
     
     
    B. Date privind impozitul pe profit
    Nr. crt.DENUMIRE INDICATORI   SUME- lei -
    1Venituri din exploatare1  
    2Cheltuieli de exploatare2  
    3Rezultat din exploatare (rd. 1 - rd. 2)3  
    4Venituri financiare4  
    5Cheltuieli financiare5  
    6Rezultat financiar (rd. 4 - rd. 5)6  
    7Venituri extraordinare7  
    8Cheltuieli extraordinare8  
    9Rezultat extraordinar (rd. 7 - rd. 8)9  
    10Rezultat brut (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)10  
    11Elemente similare veniturilor11  
    12Elemente similare cheltuielilor12  
    13Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12)13  
    14Amortizare fiscală14  
    15Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar reportate din perioada precedentă15  
    16Rezerva legală deductibilă16  
    17Rezerve deductibile constituite de: bănci, fonduri de garantare, societăţi de credit ipotecar şi cooperative de credit17  
    18Alte sume deductibile18  
    19Total deduceri (rd. 14 la rd. 18)19  
    20Dividende primite de la altă persoană juridică română20  
    21Alte venituri neimpozabile21  
    22Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)22  
    23Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)23  
    24Cheltuieli cu impozitul pe profit24  
    25Cheltuieli cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate25  
    26Amenzi, confiscări, dobânzi pentru plata cu întârziere şi penalităţi de întârziere datorate către autorităţile române sau străine, altele decât cele prevăzute în contractele comerciale încheiate între persoane rezidente26  
    27Cheltuieli de protocol care depăşesc limita prevăzută de lege27  
    28Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii28  
    29Cheltuieli cu amortizarea contabilă29  
    30Cheltuieli cu provizioanele şi cu rezervele care depăşesc limita prevăzută de lege30  
    31Cheltuieli cu dobânzile nedeductibile, care nu sunt reportate pentru perioada următoare31  
    32Cheltuieli cu dobânzi şi diferenţe de curs valutar reportate pentru perioada următoare32  
    33Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile33  
    34Alte cheltuieli nedeductibile34  
    35Total cheltuieli nedeductibile (rd. 24 la rd. 34)35  
    36Total profit impozabil/pierdere fiscală pentru anul de raportare, înainte de raportarea pierderii (rd. 23 + rd. 35)36  
    37Pierdere fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare37  
    38Pierdere fiscală de recuperat din anii precedenţi38  
    39Profit impozabil/pierdere fiscală, de recuperat în anii următori (rd. 36 - rd. 37 + rd. 38)39  
    40Total impozit pe profit (rd. 40.1 la rd. 40.2), din care:40  
    40.1Impozit aferent profitului ce se impune cu cota de 16%40.1  
    40.2Impozit de 5% aplicat veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, a discotecilor şi a cazinourilor sau pariurilor sportive40.2  
    41Total credit fiscal (rd. 41.1 la rd. 41.3)41  
    41.1Credit fiscal extern41.1  
    41.2Impozit pe profit scutit41.2  
    41.3Reduceri de impozit pe profit calculate potrivit legislaţiei în vigoare41.3  
    42Impozit pe profit datorat (rd. 40 - rd. 41)42  
    43Sume reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege43  
    44Impozit pe profit datorat final (rd. 42 - rd. 43)44  
    45Impozit pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular45  
    46Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 10046  
    47Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 10047  
    48Diferenţa de impozit pe profit datorat [rd. 44 - (rd. 45 + rd. 46 + rd. 47)]48  
    49Diferenţa de impozit pe profit de recuperat [(rd. 45 + rd. 46 + rd. 47) - rd. 44]49  
     
    Cod bugetar:    
    Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.
      Semnătura şi ştampila
    Nume, Prenume:      
     
    Funcţia/Calitatea:    
     
               
    Loc rezervat organului fiscalNr. înregistrare:   Data:    
     
    Număr de operator de date cu caracter personal 1067  Cod 14.13.01.04
   +  Anexa 3
    SIGLĂDECLARAŢIE  
    Agenţia Naţională de AdministrarePRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ LA BUGETELE ASIGURĂRILOR102
    FiscalăSOCIALE ŞI FONDURILOR SPECIALE  
      Perioada de raportare
      Luna     Anul          
     
     
    A. Date de identificare a plătitorului
     
    Cod de identificare fiscală RO                          
     
    Denumire    
     
    Judeţ   Localitate   Strada   Număr   Bloc   Scara    
     
    Ap.   Cod poştal   Sector   Telefon   Fax   E-mail    
     
     
    B. Date privind creanţa fiscală
      Nr. crt.Denumire creanţă fiscalăSuma- lei -  
      Cod bugetar:1. Datorată  
    2. Deductibilă  
    3. de plată (rd. 1 - rd. 2)  
     
     
     
      Total obligaţii de plată    
     
    Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.
     
    Semnătura şi ştampila
    Nume, Prenume:      
     
    Funcţia/Calitatea:    
     
               
    Loc rezervat organului fiscalNr. înregistrare:   Data:  
     
    Număr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod 14.13.01.40
   +  Anexa 4
    SIGLĂDECLARAŢIE  
    Agenţia Naţională de AdministrarePRIVIND ACCIZELE103
    Fiscală    
      Perioada de raportare
      Luna     Anul          
     
     
    A. Date de identificare a plătitorului
     
    Cod de identificare fiscală RO                          
     
    Denumire    
     
    Judeţ   Localitate   Strada   Număr   Bloc   Scara    
     
    Ap.   Cod poştal   Sector   Telefon   Fax   E-mail    
     
     
    B. Date privind creanţa fiscală
      Nr. crt.Denumire creanţa fiscalăSuma- lei -  
      Cod bugetar:1. Datorată  
    2. Deductibilă  
    2. De plată (rd. 1 - rd. 2)  
    3. De restituit  
     
     
     
      Total obligaţii de plată    
     
    Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.
     
    Semnătura şi ştampila
    Nume, Prenume:      
     
    Funcţia/Calitatea:    
     
             
    Loc rezervat organului fiscalNr. înregistrare:   Data:    
     
    Număr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod 14.13.01.03/a
   +  Anexa 5
    SIGLĂDECLARAŢIE  
    Agenţia Naţională de AdministrarePRIVIND DISTRIBUIREA ÎNTRE ASOCIAŢI A VENITURILOR104
    FiscalăŞI CHELTUIELILOR  
      Trimestrul T     Anul            
     
    [] Declaraţie rectificativă
    Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
    A. Date de identificare a asocierii fără personalitate juridică
     
    Cod de identificare fiscală:                          
     
    Denumire    
     
    Judeţ   Localitate   Strada   Număr   Bloc   Scara    
     
    Ap.   Cod poştal   Sector   Telefon   Fax   E-mail    
     
     
    B. Date privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor
      Nr. crt.Denumire/nume şi prenume asociatCod de identificare fiscalăAdresaCota de participare în asociere (%)VenituriCheltuieliProfit impozabil/ Pierdere fiscalăImpozit pe profit  
    Sumă datoratăSumă de recuperat
    0123456789
                  x    
                  x    
                  x    
                  x    
    Total          
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
     
    Nume, Prenume:   Semnătura şi ştampila  
     
     
     
    Loc rezervat organului fiscalNr. înregistrare:   Data:    
     
    Număr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod 14.13.01.01/dv
   +  Anexa 6 2  +  Anexa 7
      DECONT  
    SIGLĂPRIVIND IMPOZITUL LA ŢIŢEIUL DIN  
    Agenţia Naţională de AdministrarePRODUCŢIA INTERNĂ130
    FiscalăAnul            
    [] Declaraţie rectificativă
    Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
    A. Date de identificare a plătitorului
     
    Cod de identificare fiscală RO                          
     
    Denumire    
     
    Judeţ   Localitate   Strada   Număr   Bloc   Scara    
     
    Ap.   Cod poştal   Sector   Telefon   Fax   E-mail    
     
     
    B. Date privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă
    Denumirea produsului sau a grupei de produseCantitateU.M.Impozit datorat (lei)
    Ţiţei din producţia internă   tonă  
     
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele sunt corecte şi complete.
      Semnătura şi ştampila
    Nume, Prenume:      
     
    Funcţia/Calitatea:      
     
     
    Loc rezervat organului fiscalNr. înregistrare:   Data:    
     
    Număr de operator de date cu caracter personal 1067
    Cod 14.13.01.05
   +  Anexa 8 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 100 "Declaraţieprivind obligaţiile de plată la bugetul de stat",cod 14.13.01.99/bsI. Depunerea declaraţieiDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de plătitorii de impozite şi taxe cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile de plată cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15.1. Termenul de depunere a declaraţiei:- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;- la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligaţiile de plată de la pct. 1.4 lit. a)-d).1.1. Lunar, pentru obligaţiile de plată reprezentând: a) impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2. lit. g) şi pct. 1.3.], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2 lit. g) şi pct. 1.3, impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice; b) impozit la ţiţeiul din producţia internă; c) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice; d) impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state; e) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; g) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cmc.1.2. Trimestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând: a) plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine; b) impozit pe profit, datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a); c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice; d) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asociere fără personalitate juridică, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor; f) impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice; g) impozitul pe veniturile din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente; h) redevenţe miniere şi petroliere; i) facilităţile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.1.3. Semestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi impozit reţinut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice.1.4. Alte termene: a) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligaţiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziţia 29 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat; b) până la data de 25 a lunii în care este prevăzută obligaţia de plată, conform legii, pentru taxa pe jocuri de noroc cuprinsă la poziţiile 26 şi 27 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat; c) până la data de 25 a lunii următoare celei în care este prevăzut termenul legal de depunere a bilanţului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligaţia de plată reprezentând vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la poziţia 32 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat; d) până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozitul pe dividende, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale; impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul veniturilor realizate în baza contractelor civile; impozitul pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.2. Organul fiscal competentDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzător activităţii sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat sediul secundar.3. Modul de depunereDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă.Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului electronic naţional, în conformitate cu prevederile legale.Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica Luna se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2008).2. Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, există obligaţia înregistrării fiscale se completează codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii, conform legii.În cazul asocierilor fără personalitate juridică pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale se completează codul de identificare fiscală al persoanei desemnate, care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile declarative ale asociaţilor.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi taxe.Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de plătitor de impozit.3. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală"Pentru fiecare impozit şi taxă prevăzute în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, pentru care există obligaţii declarative în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de recuperat pentru impozitele şi taxele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului din secţiunea B, pentru impozitul sau taxa pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.Corectarea obligaţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 600/2004, cu modificările ulterioare.Coloana "Denumire creanţă fiscală": se înscrie denumirea obligaţiei de plată, conform Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15, datorată în perioada de raportare.Coloana "Suma":Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.Rândul 3 "Suma de recuperat": se completează numai în cazul asocierilor fără personalitate juridică prevăzute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asociaţii persoane juridice străine şi persoane fizice.Rândul "Total obligaţii de plată": se înscrie suma reprezentând obligaţii de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 "Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă.Suma înscrisă la rândul "Total obligaţii de plată" se plăteşte în contul unic corespunzător.3.1. (1) Pentru impozitele şi taxele cuprinse la poziţiile 1, 5-32 şi 35 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează astfel:Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa datorat/datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1. (2) Pentru plăţile anticipate în contul impozitului pe profitul anual, prevăzute la poziţia 1 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, formularul se completează trimestrial, în conformitate cu art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nou-înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, declară suma reprezentând impozit pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează pierdere contabilă la sfârşitul unui trimestru, vor completa la rândurile 1 şi 2 din formular cifra 0 (zero).3.2. (1) Pentru impozitele cuprinse la poziţiile 2-4 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15, formularul se completează astfel:Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit datorat, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe profit datorat, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare, în situaţia în care pe cumulat în perioada de raportare s-a înregistrat profit impozabil.Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1. (2) În situaţia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândurile 1 şi 2 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili:- organizaţiile nonprofit;- contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură. (3) Pentru trimestrul IV, contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, completează în formular, pentru impozitul pe profit, o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din lege.Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior, nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din lege. (4) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română: a) în situaţia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile menţionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligaţii; b) în situaţia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, revine plătitorului de venit. (5) Declararea impozitului pe profit în cazul asocierilor fără personalitate juridică: a) în cazul asociaţilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane fizice se declară la poziţia nr. 3 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15; b) în cazul asociaţilor persoane juridice străine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane juridice străine se declară la poziţia nr. 4 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15.La declararea impozitului pe profit, în cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru asociaţii persoane juridice străine şi persoane fizice, rândul 3 "Suma de recuperat" se completează, dacă este cazul, după cum urmează:Rândul 3 "Suma de recuperat": se înscrie suma reprezentând impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, în situaţia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pe cumulat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil. (6) Microîntreprinderile care realizează în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevăzut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, potrivit art. 107^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia declarării impozitului pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute de lege.Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare, conform legii, şi impozitul pe venit declarat în cursul anului.Rândul 2 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.În situaţia în care impozitul pe profit stabilit este mai mic decât impozitul pe venit declarat în cursul anului, la rândurile 1 şi 2 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).Indiferent de perioada în care se face depăşirea limitelor prevăzute de lege, pentru calculul profitului anual şi a impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) şi alin. (11), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.3.3. Contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, declară impozitul pe profit scutit la poziţiile 33 sau 34, după caz, din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 15.Sumele se înscriu la rândul 1 "Suma datorată" din formular, fără completarea rândului 2 "Suma de plată".  +  Anexa 9 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 101"Declaraţie privind impozitul pe profit",cod 14.13.01.04I. Depunerea declaraţiei1. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor.Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior, organizaţiile nonprofit, precum şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au definitivat închiderea exerciţiului financiar anterior până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui de raportare depun declaraţia anuală de impozit pe profit fără a depune formularul 100 pentru trimestrul IV al anului de raportare.În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru impozitul pe profit datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi reţinut de persoana juridică responsabilă, nu se completează şi nu se depune declaraţia anuală de impozit pe profit.Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului.La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 l, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi deciziile Comisiei fiscale centrale constituite la nivelul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi cele ale Comisiei de proceduri fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă iniţial, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.2. Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă.Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului electronic naţional, în conformitate cu prevederile legale.Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica Anul se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2007).2. Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea plătitorului.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.3. Secţiunea B "Date privind impozitul pe profit"Rândurile 1-10 - se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 "Cheltuieli de exploatare" se înscriu şi cheltuiala cu impozitul pe profit, precum şi cheltuiala cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal devin plătitori de impozit pe profit potrivit art. 107^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul "-" (minus).Rândul 11 - se completează cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. De asemenea, se completează şi cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Totodată, acest rând se completează şi cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.Rândul 12 - se completează cu sumele reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratării sau transpunerii la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Se completează şi cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rămase de recuperat, corespunzător duratei iniţiale de amortizare, după caz. De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.Rândul 14 - se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 15 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 32 din Declaraţia privind impozitul pe profit depusă pentru anul anterior.Rândul 16 - se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 17 - se completează cu sumele de natura rezervelor, altele decât cele de la rândul 16, constituite din profitul brut de către societăţile comerciale bancare, alte instituţii de credit autorizate, societăţile de credit ipotecar, fondurile de garantare şi cooperativele de credit, potrivit actelor normative specifice de organizare şi funcţionare.Rândul 18 - se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 20 - se completează cu veniturile financiare reprezentând dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.Rândul 21 - se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândul 20, prevăzute la art. 20 şi 20^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 24 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit înregistrate în evidenţa contabilă. În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal devin plătitori de impozit pe profit potrivit art. 107^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la acest rând se înscriu şi sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor înregistrate în evidenţa contabilă.Rândul 25 - se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/veniturile realizat/realizate în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă.Rândul 26 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 27 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate.Rândul 29 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate.Rândul 30 - se înscriu toate sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele sau în alte condiţii decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 32 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi cu diferenţele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare şi anilor anteriori, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 33 - se completează cu valoarea cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri neimpozabile, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 34 - se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:- depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), g), h), i);- cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor menţionate la lit. a), b), i) şi p);- alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.Rândul 37 - se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 alin. (2) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tranzacţiile efectuate până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.Rândul 38 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare atât din activităţile din România, cât şi din cele din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 alin. (2) şi art. 33 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru tranzacţiile efectuate până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare. Valorile se înregistrează cu semnul "-" (minus).Rândul 40.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.Rândul 40.2 - se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în condiţiile reglementate de art. 18 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 41.1 - se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la:- profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal;- celelalte venituri obţinute în acel stat străin.Rândul 41.2 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profit realizat din activitatea desfăşurată pe durata de existenţă a zonei defavorizate etc.Rândul 41.3 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislaţiei în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi cu bursele private, efectuate potrivit legii.Rândul 43 - se înscriu sumele reprezentând cheltuieli cu sponsorizarea şi/sau mecenatul în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu bursele private, potrivit legii.Rândul 45 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.Rândul 46 - se înscriu, după caz, pentru anul de raportare, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.Rândul 47 - se înscriu sumele reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 107^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 10 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 102"Declaraţie privind obligaţiile de platăla bugetele asigurărilor socialeşi fondurilor speciale", cod 14.13.01.40I. Depunerea declaraţieiDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se completează şi se depune de plătitorii de contribuţii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţii de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16.1. Termenul de depunere a declaraţiei:1.1. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2 şi 1.3, pentru obligaţiile de plată reprezentând: a) contribuţii sociale datorate de angajator; b) contribuţii sociale reţinute de la asiguraţi; c) contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale; d) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun şi pentru băuturi alcoolice; e) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcoolice.1.2. Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de către contribuabilii persoane juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, precum şi de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente.1.3. Semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului, de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice.2. Organul fiscal competentDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de contribuţii.3. Mod de depunereDeclaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se completează cu ajutorul programului de asistenţă.Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului electronic naţional, în conformitate cu prevederile legale.Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica Luna se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2008).2. Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.În rubrica "Denumire" se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de contribuţii.3. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală"Pentru fiecare contribuţie prevăzută în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, datorată în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd.1-3) sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru contribuţiile cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului din secţiunea B, pentru contribuţia pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.Corectarea contribuţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 600/2004, cu modificările ulterioare.Coloana "Denumire creanţă fiscală": se înscrie denumirea obligaţiei de plată conform Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16, datorată în perioada de raportare.Coloana "Suma":Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând contribuţia datorată în perioada de raportare, conform legii.Rândul 2 "Suma deductibilă": se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.Rândul 3 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.Rândul "Total obligaţii de plată": se înscrie totalul obligaţiilor de plată pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".În totalul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se includ şi contribuţiile pentru finanţarea cheltuielilor de sănătate, datorate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la poziţiile 21-25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16, care se constituie ca venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice.Suma înscrisă la rândul "Total obligaţii de plată" se plăteşte în contul unic corespunzător.4. Pentru contribuţiile prevăzute la poziţiile 1-3, 6-15, 18, 20-25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16, formularul se completează de către angajatori sau entităţi asimilate acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale şi ale legislaţiei specifice.Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma reprezentând contribuţia datorată în perioada de raportare, conform legislaţiei specifice.Rândul 3 "Suma de plată": se înscrie suma de la rândul 1.5. Pentru contribuţiile sociale datorate de angajatori, cuprinse la poziţiile 4, 5, 16, 17 şi 19 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale prevăzut în anexa nr. 16, formularul se completează de către angajatori sau de entităţi asimilate acestora, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.644/2003 şi ale legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale, astfel:Rândul 1 "Suma datorată": se înscrie suma datorată de angajatori în perioada de raportare, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale.Rândul 2 "Suma deductibilă": se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuţiile sociale datorate de angajatori, conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.La "Suma deductibilă" se înscriu, cu respectarea condiţiei de mai sus, sumele reprezentând: a) facilităţi/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (cum ar fi suma cuvenită angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie), şi alte deduceri conform legislaţiei specifice; b) deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (contribuţia asigurărilor sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale); c) indemnizaţiile care se calculează şi se plătesc de către angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale; d) pentru poziţiile 16 şi 17 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale se completează indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care se calculează şi se plătesc de angajatori conform art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare.Rândul 3 "Suma de plată": se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.În situaţia în care sumele deductibile depăşesc în perioada de raportare suma contribuţiilor datorate, acestea se recuperează conform legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale.Pentru contribuţiile sociale prevăzute la poziţiile 16 şi 17 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, diferenţele de recuperat rezultate se pot reporta la rândul 2 din declaraţiile care se depun în perioada următoare sau se pot recupera din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 11 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 103"Declaraţie privind accizele",cod 14.13.01.03/aI. Depunerea declaraţieiDeclaraţia privind accizele se completează şi se depune de către plătitorii de accize, cărora le revin, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse în Nomenclatorul privind accizele prevăzut în anexa nr. 17.Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaraţie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaraţia vamală.1. Termenul de depunere a declaraţiei:- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, cu excepţiile prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.2. Organul fiscal competentDeclaraţia privind accizele se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de accize.3. Mod de depunereDeclaraţia privind accizele se completează cu ajutorul programului de asistenţă.Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul Sistemului electronic naţional, în conformitate cu prevederile legale.Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica Luna se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2008).2. Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit, conform legii, plătitorului de accize, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de accize.Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de accize.3. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală"Pentru fiecare obligaţie prevăzută în Nomenclatorul privind accizele, datorată în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1-4) sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.În situaţia în care în luna de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru accizele cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).Necompletarea tabelului din secţiunea B, pentru acciza pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.Corectarea accizelor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 600/2004, cu modificările ulterioare.Coloana "Denumire creanţă fiscală": se înscrie denumirea obligaţiei de plată conform Nomenclatorului privind accizele prevăzut în anexa nr. 17, datorată în perioada de raportare.Coloana "Suma":Rândul 1 "Suma datorată": se completează cu suma datorată în perioada de raportare.Nu se cuprind accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaraţia vamală.Rândul 2 "Suma deductibilă": se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz: a) contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătăţii Publice, cuprinse în accizele datorate în perioada de raportare, înscrise la rândul 1; b) suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Rândul 3 "Suma de plată": se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.Rândul 4 "Suma de restituit": se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.Rândul "Total obligaţii de plată": se înscrie totalul obligaţiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând accize, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".  +  Anexa 12 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 104"Declaraţie privind distribuirea întreasociaţi a veniturilor şi cheltuielilor",cod 14.13.01.01/dvI. Depunerea declaraţiei1. Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se completează pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii.Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice.Declaraţia se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor, de către asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică.Corectarea declaraţiei se face prin depunerea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.2. Organul fiscal competentDeclaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală asocierea este înregistrată fiscal.În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana desemnată, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.3. Mod de depunereDeclaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se depune în format electronic, pe suport magnetic sau optic la organul fiscal competent.Formatul electronic va fi însoţit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat, conform legii.Formularul se editează în două exemplare:- un exemplar se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic;- un exemplar se păstrează de plătitor.II. Completarea declaraţiei1. Perioada de raportareÎn rubrica Trimestrul se înscrie cu cifre arabe numărul trimestrului la care se referă obligaţia (de exemplu: 1 pentru primul trimestru).Anul: se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2008).2. Secţiunea A "Date de identificare a asocierii fără personalitate juridică"În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică de către organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale, se înscrie codul de identificare fiscală a persoanei desemnate, care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea asocierii fără personalitate juridică sau, după caz, denumirea persoanei desemnate care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind domiciliul fiscal al asocierii sau al persoanei desemnate care trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.3. Secţiunea B "Date privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor"Coloana 1 Denumire/Nume şi prenume asociat - se înscriu, după caz, denumirea persoanei juridice străine asociate sau numele şi prenumele persoanei fizice asociate.Coloana 2 Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală pentru fiecare asociat.În situaţia în care persoanele străine asociate nu sunt înregistrate fiscal în România se înscrie numărul de identificare atribuit de către statul de rezidenţă.În cazul persoanelor fizice străine, dacă numărul fiscal de identificare nu este menţionat în paşaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, se înscriu data şi locul naşterii, stabilite pe baza paşaportului sau a cardului de identitate oficial.Coloana 3 Adresa - se înscrie adresa de domiciliu a asociatului, inclusiv statul de rezidenţă.Coloana 4 Cota de participare în asociere - se înscrie cota de participare la venituri şi cheltuieli pentru fiecare asociat.Coloana 5 Venituri - se înscrie suma reprezentând veniturile înregistrate, distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.Coloana 6 Cheltuieli - se înscrie suma reprezentând cheltuielile înregistrate, distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.Coloana 7 Profit impozabil/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând profitul impozabil (pierderea fiscală) distribuit/distribuită fiecărui asociat.Coloana Impozit pe profit se completează după caz:Coloana 8 Suma datorată: se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat de fiecare asociat, pentru perioada de raportare, conform legii.Coloana 9 Suma de recuperat: se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare şi impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârşitul perioadei de raportare, în situaţia în care, în perioada de raportare s-a înregistrat, pe cumulat, pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil.  +  Anexa 13 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 120"Decont privind accizele",cod 14.13.01.03Decontul privind accizele se completează de către plătitorii de accize şi se depune anual, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal în a cărui rază teritorială plătitorul îşi are domiciliul fiscal sau la care este luat în evidenţa fiscală, după caz.Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune, după caz:- în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare;- prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.În decont se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare.În cazul în care plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.  +  Anexa 14 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului 130"Decont privind impozitul la ţiţeiuldin producţia internă",cod 14.13.01.05Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă se completează de către plătitorii de impozit la ţiţeiul din producţia internă şi se depune anual, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de raportare, la organul fiscal în a cărui rază teritorială plătitorul îşi are domiciliul fiscal sau la care este luat în evidenţa fiscală, după caz.Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se depune, după caz:- în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare;- prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.În decont se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare.Impozitul la ţiţeiul din producţia internă se datorează pentru cantităţile livrate.În cazul în care plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.  +  Anexa 15 NOMENCLATORULobligaţiilor de plată la bugetul de stat
    Nr. crt.Denumire creanţă fiscalăTemei legal
    1Plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străineart. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    2Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1art. 13 şi 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    3Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fiziceart. 13 lit. c) şi e) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    4Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1art. 13 lit. b), c) şi d) şi art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    5Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridiceart. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    6Impozit pe veniturile microîntreprinderilorart. 103 şi art. 110 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    7Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere datorat de persoane fiziceart. 93 şi 111 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    8Impozit la ţiţeiul din producţia internăart. 215 şi 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    9Impozit pe veniturile din salariiart. 57, 58 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    10Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectualăart. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    11Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciarăart. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    12Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civilart. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    13Impozit pe veniturile obţinute din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercialart. 52 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    14Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fiziceart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    15Impozit pe veniturile din dobânziart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    16Impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoareart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    17Impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliareart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    18Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridiceart. 67 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    19Impozit pe veniturile din pensiiart. 70 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    20Impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de norocart. 77 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    21Impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personalart. 771 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    22Impozit pe alte venituri ale persoanelor fiziceart. 79 şi 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    23Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoane fiziceart. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
    24Impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi - persoane juridiceart. 115 şi 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sau convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
    25Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrateLegea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare
    26Taxa pe jocuri de noroc datorată lunar, pe perioada de valabilitate a licenţei de exploatare a jocurilor de norocOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/1999, cu modificările şi completările ulterioare
    27Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare
    28Taxa de timbru social asupra jocurilor de norocOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare
    29Taxa pe activitatea de prospecţiune, explorare, exploatare a resurselor mineraleLegea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    30Redevenţe miniereLegea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    31Redevenţe petroliereLegea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare
    32Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionaleOrdonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare
    33Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscalart. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    34Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscalart. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    35Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999, cu modificările şi completările ulterioare
   +  Anexa 16 NOMENCLATORULobligaţiilor de plată la bugeteleasigurărilor sociale şi fondurilor speciale
    Nr. crt.Denumire creanţă fiscalăTemei legal
    1Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţiLegea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    2Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    3Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru şomeriLegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    4Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajatorLegea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    5Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatorLegea nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    6Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate reţinută de la asiguraţiLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    7Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomajLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    8Contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislaţiei specifice privind contribuţiile socialeLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii socialenr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    9Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depăşesc limita supusă impozitului pe venitLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    10Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termenLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    11Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventivLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    12Contribuţia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 aniOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007; Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    13Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajatorLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    14Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată de către angajatorOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    15Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională, suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile legiiOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    16Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele aflate în şomajOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    17Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajatorOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    18Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţiLegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    19Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajatorLegea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare
    20Contribuţia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salarialeLegea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare
    21Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate din activităţi publicitare la produsele din tutun şi băuturi alcooliceLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    22Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producţia internăLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    23Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziţii intracomunitare/importLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    24Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producţia internăLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
    25Contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziţii intracomunitare/importLegea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare
   +  Anexa 17 NOMENCLATORUL PRIVIND ACCIZELE
    Nr. crt.Denumire creanţă fiscalăTemei legal
    1Accize pentru bereart. 169 şi 194 din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
    2Accize pentru vinuri liniştiteart. 170 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    3Accize pentru vinuri spumoaseart. 170 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    4Accize pentru băuturi fermentate liniştite, altele decât bere şi vinuriart. 171 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    5Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere şi vinuriart. 171 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    6Accize pentru produse intermediareart. 172 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    7Accize pentru alcool etilicart. 173 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    8Accize pentru ţigareteart. 174 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    9Accize pentru ţigări şi ţigări de foiart. 174 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    10Accize pentru tutun de fumatart. 174 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    11Accize pentru benzină cu plumbart. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    12Accize pentru benzină fără plumbart. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    13Accize pentru motorinăart. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    14Accize pentru păcurăart. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    15Accize pentru gaz petrolier lichefiatart. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    16Accize pentru gaz naturalart. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    17Accize pentru petrol lampant (kerosen)art. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    18Accize pentru cărbune şi cocsart. 175 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    19Accize pentru energie electricăart. 1753 şi 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    20Accize pentru cafeaart. 207 lit. a), b) şi c) şi art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
    21Accize pentru alte produseart. 207 lit. d)-j) şi art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare
   +  Anexa 18 CARACTERISTICIde tipărire, modul de difuzare,de utilizare şi de păstrare a formularelor1. Denumire:100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04102 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale", cod 14.13.01.40103 "Declaraţie privind accizele", cod 14.13.01.03/a120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă", cod 14.13.01.051.1. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.1.2. Se utilizează la declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.1.3. Se completează şi se depune de contribuabilii care au obligaţia declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor.1.4. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent:- în format hârtie, semnat şi ştampilat,potrivit legii, cu codificarea informaţieiprin cod de bare;- în format electronic;- un exemplar la contribuabil.1.5. Se arhivează la organul fiscal:- formatul hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului;- formatul electronic în arhiva de documente electronice.2. Denumire: 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv.2.1. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.2.2. Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor distribuite între asociaţi.2.3. Se completează şi se depune de asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică.2.4. Circulă: - un exemplar la organul fiscal competent:- în format hârtie, semnat şi ştampilat,potrivit legii;- în format electronic, pe suport magneticsau optic;- un exemplar la contribuabil.2.5. Se arhivează la organul fiscal:- formatul hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului;- formatul electronic în arhiva de documente electronice. --------