ORDIN nr. 28 din 14 ianuarie 2008privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 28 din 14 ianuarie 2008
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 75 din 12 ianuarie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 30 ianuarie 2008    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 ,în temeiul art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1O cheltuială este eligibilă în cadrul proiectelor finanţate prin Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; b) se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, în cazul proiectelor finanţate în cadrul următoarelor axe prioritare ale POS-T:(i) axa prioritară 1 "Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T (Reţeaua transeuropeană de transport) în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale Uniunii Europene";(îi) axa prioritară 2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T (Reţeaua transeuropeană de transport) în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport";(iii) axa prioritară 3 "Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor"; c) se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, în cazul proiectelor finanţate în cadrul axei prioritare 4 "Asistenţă tehnică" a (POS-T).  +  Articolul 2Cheltuielile efectuate de beneficiar în conformitate cu prevederile art. 1 şi autorizate de Autoritatea de management al POS-T ca fiind eligibile pentru rambursarea din fonduri publice în cadrul Programului operaţional sectorial "Transport" vor deveni parţial sau în întregime neeligibile în condiţiile în care obiectivul operaţiunii prevăzut în contractul de finanţare nu este îndeplinit întocmai.  +  Articolul 3Cheltuielile efectuate de beneficiar în conformitate cu prevederile art. 1, dar în baza unor preţuri şi tarife revizuite faţă de cele prevăzute iniţial în angajamentele legale încheiate de beneficiar, vor fi autorizate de Autoritatea de management POS-T ca fiind eligibile pentru rambursarea din fonduri publice, cu condiţia ca metodologia de revizuire a preţurilor şi tarifelor să fie prevăzută în angajamentele legale şi să nu depăşească valoarea prevăzută în contractul de finanţare şi, eventual, în actele adiţionale la acesta.  +  Articolul 4Cheltuielile efectuate de beneficiar în conformitate cu prevederile art. 1 nu vor fi autorizate de Autoritatea de management POS-T ca fiind eligibile, în condiţiile în care acestea reprezintă costuri suplimentare generate de existenţa unor deficienţe grave ale sistemelor de management şi control stabilite la nivelul beneficiarului în vederea implementării proiectului.  +  Articolul 5Autorităţii de management POS-T, prin Direcţia generală relaţii financiare externe din cadrul Ministerului Transporturilor, îi revine responsabilitatea respectării prevederilor prezentului ordin în exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.260/1999 .  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de stat  +  Anexa 1 CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILEîn cadrul axelor prioritare 1, 2 şi 3 ale Programului operaţional sectorial "Transport"1. Cheltuieli pentru achiziţia şi amenajarea terenului a) Cheltuieli privind achiziţii de terenuri (maximum 10% din valoarea eligibilă estimată a proiectului), inclusiv serviciile necesare (identificarea proprietarilor, evaluarea terenului, pregătirea documentaţiei de cadastru, procedura de expropriere etc.) b) Cheltuieli privind pregătirea terenului în vederea începerii lucrărilor, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele categorii de cheltuieli:(i) cheltuieli privind lucrările de defrişare, demolare, evacuare materiale rezultate, drenaje;(îi) cheltuieli privind execuţia lucrărilor de relocare/protejare/înlăturare a utilităţilor;(iii) cheltuieli privind execuţia lucrărilor de înlăturare a muniţiilor neexplodate;(iv) cheltuieli privind execuţia lucrărilor de protecţie/ conservare/mutare, studiile privind siturile arheologice, monumentele istorice, obiectele de patrimoniu cultural. c) Cheltuieli privind monitorizarea impactului proiectului asupra mediului, implementarea măsurilor de prevenire/ reducere/combatere a efectelor adverse şi amenajarea spaţiilor afectate de lucrări2. Cheltuieli aferente pregătirii proiectelor, proiectare şi inginerie a) Cheltuieli privind elaborarea studiilor de trafic b) Cheltuieli privind expertiza şi testele necesare pentru realizarea obiectivului de investiţii c) Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea studiilor de prefezabilitate (tehnice, economice, de mediu) d) Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea studiilor de fezabilitate (inclusiv, dar fără a se limita la, studii geo/topo/ hidrografice şi alte studii tehnice pentru identificarea potenţialelor soluţii tehnice, analiza cost-beneficiu, studii de impact asupra mediului, studii de oportunitate şi de opţiuni privind implementarea proiectului de investiţii, audit de siguranţă rutieră, pregătirea raportului/rapoartelor privind fezabilitatea) e) Cheltuieli privind evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv organizarea şi participarea la consultaţiile publice f) Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea proiectelor tehnice, până la nivelul detaliilor de execuţie g) Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea specificaţiilor tehnice pentru achiziţia de echipamente şi instalaţii h) Cheltuieli privind efectuarea studiilor privind identificarea utilităţilor existente şi proiectarea lucrărilor de relocare/ protejare/înlăturare a acestora i) Cheltuieli privind efectuarea studiilor privind utilităţile necesare obiectivului şi proiectarea lucrărilor de asigurare a acestora j) Cheltuieli privind verificarea şi avizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie conform legislaţiei privind calitatea în construcţii k) Cheltuieli privind verificarea şi avizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie conform legislaţiei privind auditul de siguranţă rutieră l) Cheltuieli privind elaborarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea certificatului de urbanism, a autorizaţiei de construire/demolare şi a tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare pentru obţinerea acestora m) Cheltuieli privind elaborarea unor studii şi/sau analize solicitate de Autoritatea de management pentru POS-T, în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile n) Cheltuieli privind executarea unor studii privind existenţa unor muniţii neexplodate o) Cheltuieli privind executarea unor studii privind siturile arheologice, monumentele istorice, obiectele de patrimoniu cultural3. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii a) Cheltuieli privind taxele şi tarifele de obţinere a certificatului de urbanism şi a avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute în acesta b) Cheltuieli privind taxele şi tarifele de obţinere a avizelor pentru protejarea, relocarea sau înlăturarea utilităţilor existente c) Cheltuieli privind taxele şi tarifele de obţinere a avizelor pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului d) Cheltuieli privind taxele şi tarifele de obţinere a autorizaţiei de construire/demolare, inclusiv a tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare pentru obţinerea acesteia e) Cheltuieli privind taxele şi tarifele aferente prelungirii valabilităţii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute la lit. a)-d)4. Organizarea procedurilor de achiziţie publică a) Cheltuieli privind pregătirea/revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractelor b) Cheltuieli privind angajarea unor experţi externi în comisiile de evaluare a ofertelor, precum şi pe parcursul procedurii de achiziţie publică până la semnarea contractelor c) Cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire (curierat, multiplicarea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţurilor, închirierea sălii etc.)5. Cheltuieli pentru consultanţă şi asistenţă tehnică a) Cheltuieli privind asistenţa tehnică, consultanţă şi alte servicii pentru managementul, monitorizarea şi evaluarea proiectului b) Cheltuieli privind serviciile de supervizare a contractelor de lucrări şi/sau de furnizare de la data semnării contractului de lucrări şi/sau de furnizare până la data plăţii finale către constructor/furnizor şi a returnării tuturor garanţiilor către acesta c) Cheltuieli privind verificarea şi avizarea calităţii lucrărilor conform legislaţiei privind calitatea în construcţii d) Cheltuieli privind elaborarea Cărţii construcţiei, inclusiv cheltuielile privind elaborarea desenelor conforme cu execuţia e) Cheltuieli privind serviciile de mediere şi soluţionare a disputelor contractuale, cu excepţia cheltuielilor de judecată şi/sau de arbitraj f) Cheltuieli privind elaborarea/revizuirea planului de întreţinere şi operare pe termen lung a infrastructurii care constituie investiţia de bază - numai pentru axele prioritare1 şi 2 g) Cheltuieli privind elaborarea unor strategii şi/sau planuri generale sectoriale şi/sau locale h) Cheltuieli privind elaborarea planului de afaceri şi a studiilor de piaţă i) Cheltuieli cu elaborarea unor politici şi strategii la nivel naţional privind minimizarea impactului transporturilor asupra mediului - axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3 j) Cheltuieli cu efectuarea unor studii şi analize de mediu k) Cheltuieli privind elaborarea planului, manualelor şi procedurilor de întreţinere şi operare a infrastructurii care constituie investiţia de bază, înainte de recepţia finală a investiţiei l) Cheltuieli cu definirea, proiectarea, urmărirea şi monitorizarea măsurilor de minimizare a efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului6. Cheltuieli pentru servicii de audit efectuate în cadrul contractelor şi/sau al proiectului de către auditori independenţi7. Cheltuieli privind serviciile de îndosariere şi arhivare a documentelor referitoare la proiect în vedere asigurării pistelor de audit8. Cheltuieli privind investiţia de bază a) Cheltuieli cu execuţia lucrărilor de construcţie/ modernizare/reabilitare a infrastructurii b) Cheltuieli cu lucrări, echipamente, sisteme şi acţiuni aferente infrastructurii, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:(i) creşterea gradului de siguranţă a traficului(îi) informarea utilizatorilor şi a publicului călător(iii) integrarea infrastructurii în mediul înconjurător(iv) managementul, exploatarea şi întreţinerea infrastructurii(v) facilitarea accesului la folosirea infrastructurii, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi(vi) asigurarea unor condiţii de confort şi de igienă şi a unor spaţii de odihnă (parcări, săli de aşteptare) pentru utilizatori şi publicul călător c) Cheltuieli privind construcţia şi echiparea unor centre noi sau de modernizare a unor centre existente pentru întreţinerea infrastructurii care constituie investiţia de bază d) Cheltuieli privind lucrările de întreţinere a infrastructurii existente în perioada lucrărilor e) Cheltuieli privind instalarea, punerea în funcţiune, testarea şi instruirea utilizatorilor echipamentelor care fac parte sau constituie investiţia de bază f) Cheltuieli privind punerea în funcţiune şi testarea investiţiei, precum şi instruirea personalului în ceea ce priveşte întreţinerea şi exploatarea acesteia g) Cheltuieli pentru materii prime şi materiale h) Cheltuieli cu echipamente şi măsuri de protecţie a personalului pe şantier i) Cheltuieli privind testarea calităţii materiilor prime, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi a lucrărilor executate j) Cheltuieli privind acţiunile de protejare/conservare, precum şi de asigurare a lucrărilor executate, a materiilor prime, echipamentelor şi materialelor pe şantier în condiţiile suspendării lucrărilor, cu condiţia finalizării lucrărilor în cadrul proiectului k) Cheltuieli privind elaborarea şi implementarea planului de management al traficului pe perioada lucrărilor l) Cheltuieli cu echipamente şi instalaţii care devin parte integrantă a proiectului şi care nu vor fi utilizate de beneficiar în alte scopuri m) Cheltuieli privind achiziţia de material rulant feroviar - numai pentru axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2 n) Cheltuieli privind achiziţia de nave, inclusiv echipamentul şi sistemele de depoluare aferente - numai pentru axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 39. Organizarea de şantier. Cheltuieli privind organizarea de şantier, precum şi desfiinţarea acestuia şi reamenajarea spaţiului/refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor10. Comisioane, taxe, cote legale a) Cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii b) Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii c) Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor d) Taxe notariale pentru legalizarea unor documente aferente proiectului e) Cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plăţilor eligibile11. Cheltuieli privind publicitatea proiectului în sensul Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare12. Cheltuieli privind asigurarea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a beneficiarului a) Cheltuieli privind achiziţia de echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul pentru uzul personalului care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% activităţi referitoare la gestiunea proiectului, conform structurii de implementare prezentate de beneficiar şi fişelor de post, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiecte cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei):● maximum 10 calculatoare (PC)● maximum 10 imprimante● maximum două copiatoare(îi) pentru proiecte cu o valoare totală între 5 milioane euro şi 50 milioane euro (echivalent lei):● maximum 5 calculatoare (PC)● maximum 5 imprimante● maximum un copiator(iii) pentru proiecte cu o valoare totală mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei):● maximum două calculatoare (PC)● maximum două imprimante b) Cheltuieli privind achiziţia de mobilier de birou pentru uzul personalului care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% activităţi referitoare la gestiunea proiectului, conform structurii de implementare prezentate de beneficiar şi fişelor de post, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiecte cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei):● maximum 10 seturi de mobilier de birou (birou, masă de calculator, scaun de birou, comodă)● maximum un set de mobilier de şedinţă (masă, scaune)● maximum 20 de dulapuri pentru păstrarea documentelor referitoare la proiect(îi) pentru proiecte cu o valoare totală între 5 milioane euro şi 50 milioane euro (echivalent lei):● maximum 5 seturi de mobilier de birou (birou, masă de calculator, scaun de birou, comodă)● maximum 10 dulapuri pentru păstrarea documentelor referitoare la proiect(iii) pentru proiecte cu o valoare totală mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei):● maximum două seturi de mobilier de birou (birou, masă de calculator, scaun de birou, comodă)● maximum 5 dulapuri pentru păstrarea documentelor referitoare la proiect c) Cheltuieli privind întreţinerea echipamentelor achiziţionate în conformitate cu prevederile lit. e) pct. (i) pe perioada de implementare a proiectului şi în limita a 10% din preţul de achiziţie al respectivului echipament d) Cheltuieli privind achiziţia de licenţe software necesare pentru gestiunea proiectului, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiecte cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 10.000 euro(îi) pentru proiecte cu o valoare totală între 5 milioane euro şi 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 5.000 euro(iii) pentru proiecte cu o valoare totală mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei), maximum 3.000 euro e) Cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar şi consumabile de birou (hârtie, toner etc.) pentru uzul personalului care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% activităţi referitoare la gestiunea proiectului, conform structurii de implementare prezentate de beneficiar şi fişelor de post, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiecte cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 2.000 euro/lună (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului(îi) pentru proiecte cu o valoare totală între 5 milioane euro şi 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 1.000 euro/lună (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului(iii) pentru proiecte cu o valoare totală mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei), maximum 500 euro/lună (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului f) Cheltuieli privind instruirea personalului care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% activităţi referitoare la gestiunea proiectului, conform structurii de implementare prezentate de beneficiar şi fişelor de post, în domenii relevante în raport cu activităţile proiectului, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiecte cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 10.000 euro/an (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului(îi) pentru proiecte cu o valoare totală între 5 milioane euro şi 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 7.000 euro/an (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului(iii) pentru proiecte cu o valoare totală mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei), maximum 5.000 euro/an (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului g) Cheltuieli privind stimularea financiară a personalului care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% activităţi referitoare la gestiunea proiectului, conform structurii de implementare prezentate de beneficiar şi fişelor de post, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiecte cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 5.000 euro/lună (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului(îi) pentru proiecte cu o valoare totală între 5 milioane euro şi 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 2.500 euro/lună (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului(iii) pentru proiecte cu o valoare totală mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei), maximum 1.000 euro/lună (echivalent lei) în perioada de implementare a proiectului13. Cheltuieli privind deplasarea personalului beneficiarului în scopul efectuării unor vizite pe şantier/misiuni de verificare şi/sau al participării la reuniuni în scopul proiectului (cazare, servicii de transport, diurnă)14. Cheltuieli privind mijloacele de transport (altele decât cele care constituie sau fac parte din investiţia de bază) a) Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor de transport (rutier, feroviar, naval) utilizate în proporţie de 100% pentru realizarea activităţilor referitoare la proiect, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiectele cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 12.000 euro/an, dar nu mai mult de 4.000 euro/vehicul/an, în perioada de implementare a proiectului(îi) pentru proiectele cu o valoare totală între 5 şi 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 8.000 euro/an, dar nu mai mult de 4.000 euro/vehicul/an, în perioada de implementare a proiectului(iii) pentru proiectele cu o valoare mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei), maximum 4.000 euro/an în perioada de implementare a proiectului b) Cheltuieli privind întreţinerea şi utilizarea mijloacelor de transport folosite în proporţie de 100% pentru activităţile referitoare la proiect, cu respectarea următoarelor limite:(i) pentru proiectele cu o valoare totală mai mare sau egală cu 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 12.000 euro/an, dar nu mai mult de 4.000 euro/vehicul/an, în perioada de implementare a proiectului(îi) pentru proiectele cu o valoare totală între 5 şi 50 milioane euro (echivalent lei), maximum 8.000 euro/an, dar nu mai mult de 4.000 euro/ vehicul/an, în perioada de implementare a proiectului(iii) pentru proiectele cu o valoare mai mică de 5 milioane euro (echivalent lei), maximum 4.000 euro/an în perioada de implementare a proiectului  +  Anexa 2 CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILEîn cadrul axei prioritare 4 "Asistenţă tehnică" a Programului operaţional sectorial "Transport" (POS-T)I. Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finanţate prin domeniul major de intervenţie 1: "Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul Programului operaţional sectorial "Transport" (POS-T)1. Cheltuieli privind asigurarea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii de Management pentru POS-T a) Cheltuieli privind achiziţia de active fixe corporale(i) Cheltuieli privind achiziţia mobilierului de birou pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T(îi) Cheltuieli privind achiziţia de echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, inclusiv din cadrul Direcţiei audit public intern din Ministerul Transporturilor, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T b) Cheltuieli privind achiziţia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achiziţia de aplicaţii informatice pentru uzul personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, inclusiv din cadrul Direcţiei audit public intern din Ministerul Transporturilor, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T c) Cheltuieli privind servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T d) Cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar şi consumabile necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, inclusiv din cadrul Direcţiei audit public intern din Ministerul Transporturilor, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T e) Cheltuieli privind instruirea personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, inclusiv din cadrul Direcţiei audit public intern din Ministerul Transporturilor, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T, a membrilor Comitetului de monitorizare şi a personalului beneficiarilor implicat în proporţie de cel puţin 50% în sarcini aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul POS-T f) Cheltuieli privind achiziţia de publicaţii (cărţi, reviste etc., în format tipărit şi/sau electronic) relevante pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii de management pentru POS-T şi a Direcţiei audit public intern din Ministerul Transporturilor g) Cheltuieli privind salarizarea personalului: cheltuieli privind salarizarea personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, inclusiv din cadrul Direcţiei audit public intern din Ministerul Transporturilor, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială sau întreagă de lucru2. Cheltuieli generale de administraţie - eligibile numai în cadrul proiectelor privind în exclusivitate funcţionarea Autorităţii de management pentru POS-T şi fără a depăşi 15% din totalul fondurilor alocate axei prioritare 4 "Asistenţă tehnică" a POS-T pe întreaga perioadă de implementare a programului a) Cheltuieli privind utilităţile (energie electrică şi termică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale) necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T b) Cheltuieli privind serviciile de comunicaţie (telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid, servicii internet) necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T c) Cheltuieli privind închirierea spaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T d) Cheltuieli privind întreţinerea spaţiilor şi mobilierului necesare pentru desfăşurarea activităţii personalului din cadrul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T e) Cheltuieli cu combustibilul pentru mijloacele de transport utilizate de personalul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T f) Cheltuieli de întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport utilizate de personalul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T g) Cheltuieli privind serviciile de operare a mijloacelor de transport utilizate de personalul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T3. Cheltuieli privind ratele de leasing pentru mijloace de transport utilizate de personalul Autorităţii de management pentru POS-T, care desfăşoară în proporţie de cel puţin 50% sarcini aferente managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T4. Cheltuieli pentru consultanţă şi asistenţă tehnică a) Cheltuieli privind efectuarea unor studii în conformitate cu obiectivele POS-T b) Cheltuieli cu pregătirea/revizuirea unor documente strategice din domeniul transporturilor c) Cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, economice, fiscale, juridice, de management şi de mediu privind desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T d) Cheltuieli privind serviciile de evaluare a operaţiunilor finanţate în cadrul POS-T e) Cheltuieli privind serviciile de audit al operaţiunilor finanţate în cadrul POS-T f) Cheltuieli privind dezvoltarea/revizuirea unor manuale, proceduri şi ghiduri necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T g) Cheltuieli privind asistenţa tehnică pentru evaluarea POS-T5. Cheltuieli privind serviciile de îndosariere şi arhivare a documentelor referitoare la managementul, implementarea, monitorizarea şi controlul POS-T6. Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare necesare pentru desfăşurarea activităţilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T7. Cheltuieli privind organizarea de evenimente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T8. Cheltuieli privind deplasarea personalului Autorităţii de management pentru POS-T şi al Direcţiei audit public intern din cadrul Ministerului Transporturilor în vederea managementului, monitorizării, implementării şi controlului POS-T (cazare, transport, diurnă)9. Organizarea procedurilor de achiziţie publică a) Cheltuieli privind pregătirea/revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T b) Cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T (curierat, multiplicarea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţurilor, închirierea sălii etc.)10. Cheltuieli privind publicitatea fiecărui proiect finanţat prin axa prioritară 4 a POS-T în sensul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare11. Comisioane, taxe, cote legale a) Taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T b) Cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plăţilor eligibileII. Cheltuieli eligibile în cadrul proiectelor finanţate prin domeniul major de intervenţie 2: Sprijin pentru informare şi publicitate privind Programul operaţional sectorial "Transport" (POS-T) a) Cheltuieli privind achiziţia de active fixe corporale: cheltuieli privind achiziţia echipamentelor audiovideo necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T b) Cheltuieli privind achiziţia de active fixe necorporale, respectiv cheltuieli privind achiziţia de aplicaţii informatice necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T c) Cheltuieli privind servicii informatice şi de comunicaţii: instalare, întreţinere şi reparare echipamente audiovideo, echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice de calcul, întreţinere, actualizare şi dezvoltare aplicaţii informatice necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T d) Cheltuieli privind instruirea personalului Autorităţii de management pentru POS-T şi al beneficiarilor cu privire la activităţile de informare şi publicitate referitoare la POS-T e) Cheltuieli de comunicare, informare şi publicitate aferente programului(i) Cheltuieli privind conceperea, producerea şi difuzarea materialelor audiovideo în scopul informării şi publicităţii privind POS-T(îi) Cheltuieli privind conceperea, producerea şi distribuirea tipăriturilor şi a materialelor publicitare inscripţionate în scopul informării şi publicităţii privind POS-T(iii) Cheltuieli privind conceperea, producerea şi închirierea spaţiilor de afişare pentru materialele outdoor (afişe, bannere, panouri publicitare etc.) sau cheltuieli privind instalarea materialelor de panotaj în scopul informării şi publicităţii privind POS-T(iv) Cheltuieli privind publicarea unor informaţii referitoare la POS-T în presa scrisă(v) Cheltuieli privind dezvoltarea şi întreţinerea paginii de internet a Autorităţii de management pentru POS-T în scopul informării şi publicităţii privind POS-T(vi) Cheltuieli privind serviciile de consultanţă necesare pentru desfăşurarea activităţilor de informare şi publicitate referitoare la POS-T (activităţi de relaţii publice, activităţi de consultanţă în informare şi publicitate, evaluarea implementării planului de comunicare, actualizarea periodică a planului de comunicare, evaluarea impactului acţiunilor de informare şi publicitate etc.) f) Cheltuieli privind serviciile de traducere şi interpretare necesare pentru desfăşurarea activităţilor privind informarea şi publicitatea referitoare la POS-T g) Cheltuieli privind organizarea de evenimente (conferinţe, seminarii, întâlniri, zilele comunicării) în scopul informării şi publicităţii privind POS-T h) Cheltuieli privind deplasarea personalului Autorităţii de management pentru POS-T pentru deplasările efectuate cu ocazia unor misiuni de informare şi publicitate referitoare la POS-T (cazare, transport, diurnă) i) Organizarea procedurilor de achiziţie publică(i) Cheltuieli privind pregătirea/revizuirea documentaţiilor de atribuire a contractelor în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T(îi) Cheltuieli privind organizarea procedurilor de atribuire în cadrul proiectelor finanţate prin axa prioritară 4 a POS-T (curierat, multiplicarea documentaţiei de atribuire, publicarea anunţurilor, închirierea sălii etc.) j) Comisioane, taxe, cote legale(i) Taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea şi controlul POS-T(îi) Cheltuieli privind acoperirea comisioanelor bancare aferente plăţilor eligibile____________