ORDIN nr. 54 din 13 decembrie 2007privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2008  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i) şi n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2Tarifele aferente utilizării Sistemului naţional de transport al gazelor naturale se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3În termen de 60 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. Mediaş are obligaţia să elaboreze şi să supună spre aprobare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei următoarele documente: a) procedura privind verificarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească utilizatorii reţelei Sistemului naţional de transport al gazelor naturale; b) procedura privind modul de alocare a cantităţilor de gaze naturale în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale; c) modul de calcul al elementelor determinante ale ecuaţiilor de echilibrare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, respectiv: energia aferentă consumurilor tehnologice localizate/nelocalizate şi energia gazelor naturale stocate în conducte; d) calendarul implementării măsurilor necesare aplicării prevederilor Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2008.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a sistemului naţional de transport gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 bis din 26 ianuarie 2001; b) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 260/2001 pentru aprobarea Acordului tehnic privind exploatarea punctelor de predare/preluare comercială a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 23 august 2001; c) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 757/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 7 octombrie 2005; d) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 460/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul naţional de transport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 6 iunie 2006, cu modificările ulterioare; e) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 528/2006 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 30 mai 2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" - S.A. Mediaş şi utilizatorii Sistemului naţional de transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2008, cu excepţia prevederilor art. 3.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Gergely OloszBucureşti, 13 decembrie 2007.Nr. 54.  +  AnexăCOD TEH.GZ 13/12/2007