HOTĂRÂRE nr. 73 din 23 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7 punctul I, literele e) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"e) stabileşte anual tariful pentru certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului cumulat, la cererea asiguratului, precum şi tarife şi comisioane pentru operaţiuni efectuate de către structurile sale teritoriale pentru terţi;................................................................ r) organizează cooperarea cu instituţii similare din alte ţări, în vederea coordonării prestaţiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competenţă, pentru lucrătorii migranţi;".2. La articolul 7 punctul I, după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:"v) organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat."3. La articolul 7 punctul II, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) calculează, reţine şi virează contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi impozitul asupra pensiilor, în condiţiile legii;".4. La articolul 7 punctul II, după litera ţ) se introduc două noi litere, literele u) şi v), cu următorul cuprins:"u) virează contribuţiile pentru fondurile de pensii administrate privat; v) asigură exportul în străinătate al prestaţiilor stabilite, potrivit reglementărilor legale în domeniu."5. La articolul 7 punctul III, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) îndrumă şi controlează modul de stabilire şi achitare a prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de lege, finanţate din bugetul de asigurări sociale şi a altor drepturi prevăzute de legi speciale, finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;............................................................ e) îndrumă şi controlează structurile teritoriale în ceea ce priveşte activitatea de colectare a contribuţiilor de asigurări sociale datorate de asiguraţii individuali, potrivit legii, precum şi a celei de executare silită;".6. La articolul 7 punctul III, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) realizează activităţile ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene, în domeniul specific de activitate."7. La articolul 7 punctul IV, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) asigură evidenţa la nivel naţional a persoanelor care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat;".8. La articolul 7 punctul IV, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) gestionează baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, precum şi baza de date privind persoanele care, potrivit legii, au aderat la fondurile de pensii administrate privat şi asigură caracterul confidenţial al acestora;".9. La articolul 7 punctul IV, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) certifică, în situaţia lucrătorilor migranţi, legislaţia naţională aplicabilă conform regulamentelor comunitare în vigoare şi convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte;".10. La articolul 7 punctul IV, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) asigură informarea şi consultarea asiguraţilor, precum şi a pensionarilor asupra problemelor care vizează interesele acestora;".11. La articolul 7 punctul IV, după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:"j) asigură, potrivit legii, schimbul de informaţii cu instituţia de colectare a contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, fondurile de pensii, precum şi cu administratorii acestora; k) în cazul unor neconcordanţe ale datelor cuprinse în fişele de declarare a bolilor profesionale - BP2, solicită factorilor responsabili clarificarea acestora şi modificarea în consecinţă a înregistrărilor."12. La articolul 7, punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:"V. În domeniul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale: a) coordonează activitatea de prevenire desfăşurată la nivelul caselor teritoriale de pensii şi stabileşte priorităţile de prevenire pentru activitatea sa; b) realizează obiectivele de prevenire, prin servicii proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice abilitate conform legii; c) stabileşte programele de prevenire, acordă consultanţă, asistenţă tehnică şi medicală de medicina muncii cu privire la organizarea, măsurile şi mijloacele de prevenire; d) acordă consiliere în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în funcţie de situaţiile specifice domeniului de activitate, în scopul îmbunătăţirii activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, în mod direct sau în baza unor contracte încheiate în condiţiile legii; e) efectuează analize şi evaluări de riscuri pentru probleme de interes naţional, elaborează studii, analize şi asigură documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă, în vederea fundamentării unor măsuri de prevenire; f) verifică modalitatea de completare a formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă - FIAM şi, în caz de neconcordanţe, solicită factorilor responsabili modificarea acestora; g) urmăreşte modul de întocmire a instrucţiunilor proprii de securitatea muncii şi consiliază angajatorii pentru realizarea acestora; h) recomandă măsuri de prevenire, urmăreşte aplicarea lor şi eliminarea sau diminuarea riscurilor; i) elaborează forme şi mijloace de educare pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; j) în vederea stabilirii priorităţilor de prevenire, consultă dosarul de cercetare al bolilor profesionale şi accidentelor de muncă; k) propune ordonatorului de credite, în funcţie de identificarea unor priorităţi la nivel naţional, finanţarea de proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare; l) coordonează activitatea privind aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate socială a lucrătorilor migranţi pentru domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale."13. La articolul 7 punctul VI, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:"h) îndrumă şi urmăreşte activitatea caselor teritoriale de pensii legată de derularea contractelor încheiate cu spitalele."14. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) CNPAS este condusă de preşedinte, care are rang de secretar de stat, şi de un consiliu de administraţie. (2) Conducerea executivă a CNPAS este asigurată de un secretar general şi de un secretar general adjunct. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi sunt numiţi în condiţiile legii. (4) Secretarul general este înlocuitorul de drept al preşedintelui CNPAS. (5) Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse deleagă atribuţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat secretarului general al CNPAS. (6) În situaţiile în care secretarul general se află în delegaţie, în concediu de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă ori în alte situaţii în care nu îşi poate îndeplini atribuţiile, ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse deleagă atribuţiile prevăzute la alin. (5) secretarului general adjunct. (7) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este organizată la nivel de direcţie generală, în subordinea preşedintelui CNPAS şi a consiliului tripartit. (8) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurată de un director general, funcţionar public de conducere numit în condiţiile legii de către preşedintele CNPAS."15. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Mandatul preşedintelui încetează prin revocare, prin demisie sau prin deces."16. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul de administraţie şi consiliul tripartit se convoacă de către preşedintele CNPAS. Convocarea se poate face şi la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului tripartit."17. La articolul 12, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:"l) numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul din aparatul propriu al CNPAS, directorii executivi şi directorii executivi adjuncţi ai caselor teritoriale de pensii, directorii executivi adjuncţi ai caselor locale de pensii aflate în subordinea Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, care sunt funcţionari publici de conducere numiţi în funcţie în condiţiile legii, precum şi directorul general, directorul adjunct ştiinţific şi directorul economic al INEMRCM, salariaţi încadraţi pe bază de contract individual de muncă;".18. La articolul 12, după litera p) se introduc două noi litere, literele r) şi s), cu următorul cuprins:"r) aprobă, prin decizie, procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a plăţii pensiilor şi altor drepturi sociale care se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; s) aprobă, prin decizie, procedurile standard după care se desfăşoară operaţiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii."19. La articolul 13, literele p) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"p) avizează procedurile referitoare la efectuarea de către casele teritoriale de pensii a plăţii pensiilor şi altor drepturi sociale care se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat, respectiv din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;..............................................................ş) avizează procedurile standard după care se desfăşoară operaţiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii."20. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 4.041, din care 129 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale."21. La articolul 23, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Directorul executiv numeşte şi revocă din funcţie personalul casei teritoriale de pensii aflat sub conducerea sa, în condiţiile legii, cu excepţia directorilor executivi adjuncţi."22. La articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Directorul executiv asigură îndrumarea şi controlul activităţii caselor locale de pensii."23. La articolul 24, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:"g^1) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale pentru asiguraţii individuali, potrivit legii, fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, prin organe proprii;".24. La articolul 24, după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:"n^1) asigură comunicarea cu asiguraţii, contribuabilii şi beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special, cu reprezentanţii altor autorităţi sau instituţii, precum şi cu reprezentanţii mass-media;".25. La articolul 24, după litera q) se introduc două noi litere, literele q^1) şi q^2), cu următorul cuprins:"q^1) îndeplinesc atribuţii referitoare la pensiile administrate privat, precum şi cele referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internaţionale, potrivit competenţelor stabilite de preşedintele CNPAS şi de legislaţia în vigoare;q^2) asigură confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date proprii;".26. Anexa nr. 1 la statut se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIStatutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 73.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la statut)-----------------------    Numărul maxim de posturi = 443 (inclusiv preşedintele),    din care: 37, aferente sistemului de asigurări    pentru accidente de muncă şi boli profesionale                      STRUCTURA ORGANIZATORICĂ    a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale               ┌────────────────────────────┐               │ CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE │               └─────────────┬──────────────┘                             │                  ┌──────────┴────────┐                  │ PREŞEDINTE │                  ├───────────────────┤ ┌───────────────────┐                  │CABINET PREŞEDINTE │-------------------│CONSILIUL TRIPARTIT│                  └──────┬────────────┘ └────────┬──────────┘                         ├─────────────────────────────────────────┤|                         │ ┌──────────────────────┐ │| ┌────────────────┐ │ │ Direcţia │ │| │ Audit ├──────┼──────┤legislaţie, contencios│ │| │public intern │ │ │ şi executare silită │ ┌───────┴──────────┐ └────────────────┘ │ └──────────────────────┘ │Direcţia generală │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │accidente de muncă│ │ Direcţia ├──────┼──────┤ Direcţia management │ │ şi boli │ │control intern │ │ │ resurse umane │ │ profesionale │ └────────────────┘ │ └──────────────────────┘ └───────┬──────────┘                         │ │                         │ ┌──────┴────┐                         │ ┌────┴──────┐┌───┴─────┐                         │ │Direcţia ││Direcţia │               ┌─────────┴────────┐ │prevenire ││programe │               │ SECRETAR GENERAL │ │şi evaluare││ şi │               └─────────┬────────┘ │ riscuri ││strategii│                         │ └───────────┘└─────────┘ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ Direcţia ├──────┼──────┤ Direcţia îndrumare │ │comunicare şi │ │ │ metodologică │ │relaţii publice │ │ └────────────────────┘ └────────────────┘ │                         │                         │ ┌────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │Direcţia relaţii├──────┼──────┤ Direcţia economică şi│ │internaţionale │ │ │ execuţie bugetară │ └────────────────┘ │ └──────────────────────┘                         │               ┌─────────┴────────┐               │ SECRETAR GENERAL │               │ ADJUNCT │               └─────────┬────────┘ ┌───────────────┐                         │ │Securitate, │                         ├──────────────────────────────┤sănătate în │                         │ │muncă şi P.S.I.│ ┌────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ └───────────────┘ │ Direcţia ├──────┼──────┤Direcţia documente │ │ tehnologia │ │ │ de plată │ │informaţiei │ │ └───────────────────┘ └────────────────┘ │                 ┌───────┴─────────┐                 │Direcţia evidenţă│                 │ contribuabili │                 └─────────────────┘-------------