ORDIN nr. 390 din 23 ianuarie 2008privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008    Pentru reglementarea într-o concepţie unitară a problematicii adoptării însemnelor heraldice în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se constituie Comisia de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, denumită în continuare Comisie, având următoarea componenţă:1. preşedinte: secretarul general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;2. vicepreşedinţi: a) directorul Centrului Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; b) unul dintre adjuncţii directorului general al Direcţiei generale management operaţional; c) directorul general al Arhivelor Naţionale;3. membri: a) unul dintre adjuncţii directorului general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ; b) directorul adjunct al Centrului Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; c) câte un ofiţer din inspectoratele generale (sau similare), nominalizat prin ordin de zi pe unitate; d) şeful catedrei de specialitate (heraldică) din cadrul Facultăţii de Arhivistică a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; e) un specialist în heraldică din cadrul Arhivelor Naţionale; f) şeful Serviciului intendenţă din cadrul Direcţiei generale management logistic şi administrativ; g) directorul Muzeului Naţional al Pompierilor; h) şeful Tipografiei Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;4. secretar: şeful Serviciului tradiţii şi educaţie din cadrul Centrului Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) În funcţie de problemele analizate, la şedinţele Comisiei pot participa şi alţi specialişti în domeniu, militari sau civili.  +  Articolul 2Comisia funcţionează pe lângă Centrul Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 3Comisia are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectele de ecusoane, embleme, insigne şi alte însemne cu valoare heraldică pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi întocmeşte documentaţia tehnică aferentă pentru introducerea acestor însemne heraldice; b) analizează şi avizează modele de ecusoane, embleme, insigne şi alte însemne propuse de inspectoratele generale şi de alte structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe care le prezintă ministrului internelor şi reformei administrative pentru aprobare; c) analizează şi avizează propunerile privind însemnele heraldice şi insignele cu brevet (diplomă) în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; d) înştiinţează autorii propunerilor despre aprobarea sau respingerea proiectelor propuse şi ţine, prin secretarul Comisiei, evidenţa tuturor însemnelor şi documentaţiilor tehnice din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; e) propune spre aprobare ministrului internelor şi reformei administrative denumirile onorifice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 4În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Comisia întocmeşte Metodologia privind elaborarea, adoptarea şi utilizarea însemnelor heraldice în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, care se aprobă de preşedintele acesteia.  +  Articolul 5Propunerile prevăzute la art. 3 lit. b), c) şi e), însoţite de documentaţia ce argumentează opţiunea, se înaintează Comisiei de către şefii structurilor din aparatul central sau, după caz, ai instituţiilor/structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi, după avizarea de către aceasta, se supun spre aprobare ministrului internelor şi reformei administrative, prin preşedintele Comisiei.  +  Articolul 6După aprobare, un exemplar color şi unul alb-negru din fiecare însemn heraldic şi documentaţia aferentă se transmit, pe suport hârtie şi electronic, secretarului Comisiei.  +  Articolul 7 (1) Cu excepţia simbolurilor naţionale, în structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este interzisă folosirea de însemne heraldice fără ca acestea să fie avizate de Comisie şi aprobate de ministrul internelor şi reformei administrative. (2) Însemnele heraldice folosite în prezent pentru care nu există aprobare vor fi supuse avizării şi aprobării Comisiei în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 390.-----------