DECIZIE nr. 1.180 din 13 decembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 24 ianuarie 2008    Acsinte Gaspar - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie ridicată de Elena Bostan, Ruxandra Bostan, Tatiana Strujan, Elena Onu, Natalia Aioanei şi Marioara Sauciuc în Dosarul nr. 12.049/99/2005 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă, întrucât, ulterior sesizării Curţii, prevederile titlului VII al Legii nr. 247/2005 au fost modificate şi completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007, iar aceste modificări şi completări nu au mai păstrat soluţia legislativă criticată de autorii excepţiei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 28 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 12.049/99/2005, Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.Excepţia a fost ridicată de Elena Bostan, Ruxandra Bostan, Tatiana Strujan, Elena Onu, Natalia Aioanei şi Marioara Sauciuc.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine "că limitarea măsurilor reparatorii la acordarea de titluri de valoare este neconstituţională, reprezentând o îngrădire a dreptului de proprietate".Curtea de Apel Iaşi - Secţia civilă apreciază că prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră excepţia neîntemeiată, arătând că aspectele invocate de autoarele excepţiei vizează, de fapt, o soluţie legislativă ce ţine de competenţa exclusivă a legiuitorului.Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Examinând excepţia, Curtea reţine că, ulterior sesizării sale prin Încheierea din 28 martie 2007, prevederile titlului VII al Legii nr. 247/2005 au fost modificate şi completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007.Curtea constată că, prin modificările şi completările aduse titlului VII al Legii nr. 247/2005, nu a mai fost păstrată soluţia legislativă criticată de autorii excepţiei, anume că măsurile reparatorii acordate în baza Legii nr. 10/2001 se limitează numai la titluri de valoare. Astfel, potrivit modificărilor şi completărilor aduse prin cele două ordonanţe, persoanele cărora li s-a stabilit un drept de creanţă asupra statului român ca urmare a aplicării Legii nr. 10/2001 şi a altor acte normative precizate în titlul VII al Legii nr. 247/2005 pot primi în numerar o sumă de până la 500.000 lei.Aşa fiind, având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora aceasta "decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare [... ]", coroborate cu prevederile alin. (6) ale aceluiaşi articol din lege, excepţia urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII - Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie ridicată de Elena Bostan, Ruxandra Bostan, Tatiana Strujan, Elena Onu, Natalia Aioanei şi Marioara Sauciuc în Dosarul nr. 12.049/99/2005 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 decembrie 2007.PREŞEDINTE,ACSINTE GASPARMagistrat-asistent,Maria Bratu-----