HOTĂRÂRE nr. 55 din 16 ianuarie 2008pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Programul se aplică pe teritoriul României, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în relaţie cu evoluţia endemică a turbării la populaţia de vulpi din fondul forestier naţional şi vegetaţia forestieră din afara acestuia, precum şi de pe celelalte categorii de terenuri.  +  Articolul 3Fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor din cadrul Programului, aferente Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se asigură în limita prevederilor bugetare aprobate acestei instituţii.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este autoritatea sanitar-veterinară competentă pentru supravegherea, implementarea şi controlul Programului. (2) Atribuţiile autorităţilor responsabile pentru aplicarea Programului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Vaccinarea orală a vulpilor se aplică ţinându-se cont de recomandarea Comisiei Europene, în baza solicitărilor formulate de România.  +  Articolul 6Vaccinurile utilizate trebuie să fie imunogene, inofensive şi produse pentru principalele animale susceptibile la turbare, astfel încât să fie utilizate în mai multe campanii de vaccinare, stabilite pe parcursul anului, indiferent de condiţiile de mediu.  +  Articolul 7Programul de vaccinare orală se aprobă pe o perioadă de 10 ani, conform Deciziei Comisiei 2006/876/CE , şi se realizează în două campanii anuale în lunile mai-iunie şi octombrie-noiembrie.  +  Articolul 8 (1) Programul de vaccinare orală a vulpilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Vaccinarea orală a vulpilor se face prin distribuirea momelilor vaccinale cu ajutorul avioanelor sau elicopterelor, pe suprafeţe întinse sau în zonele greu accesibile, iar în jurul localităţilor, manual, prin gestionarii fondurilor de vânătoare, cu asistenţă din partea medicilor veterinari oficiali.  +  Articolul 9 (1) Se învesteşte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, unitate de achiziţii centralizată, în sensul prevederilor art. 22 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achiziţionarea produselor necesare implementării Programului de vaccinare orală împotriva turbării. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în calitate de unitate de achiziţii centralizată, are dreptul de a atribui, în condiţiile legii, contracte de achiziţie publică necesare pentru implementarea programului de vaccinare prevăzut la alin. (1), în numele şi pentru direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti încheie şi derulează contractele de achiziţie publică cu operatorii economici ale căror oferte au fost stabilite ca fiind câştigătoare în urma procedurilor de atribuire aplicate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti monitorizează şi gestionează circulaţia vaccinului antirabic pe teritoriul de competenţă şi asigură instruirea personalului responsabil cu vaccinarea în legătură cu respectarea condiţiilor de transport, depozitare şi aplicare a momelilor vaccinale, utilizate conform recomandărilor producătorului.  +  Articolul 11 (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare, administraţiile ariilor protejate şi vânătorii au obligaţia să comunice medicului veterinar concesionar de pe raza localităţii respective modificările apărute în comportamentul vulpilor. (2) Gestionarii fondurilor de vânătoare şi administraţiile ariilor protejate împreună cu medicii veterinari oficiali asigură prelevarea de probe pentru efectuarea examenelor de laborator.  +  Articolul 12Vânătorii, persoanele cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului sau oricare alte persoane care aduc vulpile împuşcate la laboratoarele de diagnostic judeţene ori naţionale, în vederea evaluării vaccinării prin punerea în evidenţă a markerului tetraciclină şi a nivelului anticorpilor postvaccinali sunt recompensaţi cu suma de 50 lei/animal.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se elaborează procedura pentru realizarea testărilor prin examene de laborator de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru diagnosticul turbării din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşPreşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul afacerilor externe,Iulian Buga,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 55.  +  Anexa 1 PROGRAMUL STRATEGICprivind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România  +  Capitolul I Descrierea programului1. Programul strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, denumit în continuare Program, se desfăşoară pe întregul teritoriu al României pe o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2008, şi se aplică la întregul efectiv de vulpi.2. Pentru anul 2008, implementarea Programului se face în partea vestică şi centrală a ţării în 10 judeţe. Considerentul major de a începe vaccinarea în această parte a ţării este susţinut de Decizia Consiliului 89/455/CE , pe de o parte, şi de faptul că Ungaria a desfăşurat şi desfăşoară o amplă campanie de vaccinare încă din anul 1994, pe de altă parte.3. În funcţie de situaţia epidemiologică de la sfârşitul anului 2008, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va extinde aria de vaccinare spre est, acoperind treptat, până în anul 2016, întregul teritoriu al ţării.4. Toate acţiunile în relaţie cu supravegherea, controlul şi eradicarea turbării au la bază: a) legislaţia Uniunii Europene care reglementează controlul turbării, respectiv Decizia Consiliului 2000/258/CE şi Decizia Comisiei 94/275/CE ; b) evoluţia turbării atât la populaţia de animale sălbatice, în special la vulpi, cât şi la populaţia de animale domestice; c) caracterul endemic al turbării la vulpi şi sporadic la celelalte animale.  +  Capitolul II Obiectivele Programului1. Obiectivele Programului sunt următoarele: a) implementarea politicii de combatere a turbării în România prin vaccinarea vulpilor; b) controlul turbării la populaţiile de vulpi; c) eradicarea turbării la vulpi în România.2. Acţiuni întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor: a) vaccinarea antirabică a populaţiei de vulpi cu momeli vaccinale; b) monitorizarea evoluţiei turbării în corelaţie cu programul de aplicare a momelilor vaccinale şi rezultatele obţinute; c) controlul aplicării programului de vaccinare şi evaluarea eficienţei acestuia; d) colectarea de date, înregistrarea datelor corespunzătoare, procesarea lor statistică şi informatică şi utilizarea lor pentru combaterea şi eradicarea turbării în România; e) efectuarea de regionalizări în funcţie de bariere naturale şi/sau artificiale; f) monitorizarea populaţiei de vulpi din România.3. Monitorizarea turbăriiMonitorizarea turbării la vulpi se realizează pe toată durata implementării Programului, înaintea, în timpul şi după administrarea momelilor vaccinale.4. Populaţia-ţintăPopulaţia-ţintă este reprezentată de vulpile din fondul forestier naţional, din vegetaţia forestieră din afara acestuia, precum şi de pe celelalte categorii de terenuri, estimate la peste 50.000 de exemplare existente pe teritoriul României.5. Beneficiile ProgramuluiRealizarea eficientă a Programului va diminua şansele răspândirii turbării la populaţia de animale domestice şi sălbatice, eliminând riscul transmiterii turbării la om şi permiţând astfel ţării noastre să obţină statutul de ţară liberă de turbare.  +  Capitolul III Prevederi specifice ale Programului1. Durata măsurilor din Program este de 10 ani.Primul an de vaccinare este 2008.2. Desemnarea autorităţilor responsabile pentru implementarea Programului a) Autoritatea centrală responsabilă de elaborarea, monitorizarea şi controlul implementării Programului este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. b) Autorităţile responsabile pentru implementarea Programului sunt direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti. c) Alte autorităţi implicate în implementarea Programului sunt:(i) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;(îi) inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;(iii) Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;(iv) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;(v) Ministerul Apărării;(vi) Ministerul Afacerilor Externe.3. Zona de vaccinare pentru anul 2008 a fost stabilită prin politica de regionalizare propusă de Comisia Europeană şi este situată în partea vestică şi centrală a ţării, în 10 judeţe: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Harghita, Maramureş, Mureş, Sălaj şi Satu Mare şi are graniţa naturală în partea de sud-vest a râului Mureş. Se ia în calcul suprafaţa de vaccinare de aproximativ 48.000 kmp a judeţelor amintite, dintre care 40.000 kmp se efectuează prin administrare aeriană cu distribuire a 20 de momeli vaccinale pe kmp per campanie, iar 8.000 kmp se efectuează prin administrare manuală cu distribuire a 50 momeli vaccinale pe kmp per campanie. Medicii veterinari oficiali au obligaţia de a participa la campania de vaccinare orală a vulpilor.4. Descrierea generală a costurilorFinanţarea Programului se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi este necesară pentru acoperirea cheltuielilor privind: achiziţionarea de momeli vaccinale, depozitarea momelilor, distribuirea aeriană şi manuală a momelilor, achiziţionarea de reagenţi de diagnostic, materiale consumabile, cheltuieli de control şi transport, recompense, alte cheltuieli.5. Supravegherea turbăriiSupravegherea turbării se realizează în baza Programului, precum şi a acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului. Supravegherea turbării prin examene de laborator se realizează conform manualului de diagnostic din Planul de contingenţă pentru turbare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.6. Estimarea populaţiei de vulpi care urmează să fie vaccinată se efectuează ţinându-se cont de numărul şi de suprafeţele fondurilor de vânătoare şi ale ariilor protejate, precum şi de numărul de vulpi existent în acestea. În funcţie de modificările epidemiologice, în anii următori, numărul momelilor vaccinale administrate/kmp se modifică în mod corespunzător.7. Monitorizarea campaniilor de vaccinare oralăPentru ca monitorizarea campaniilor de vaccinare orală să se desfăşoare în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, se urmăreşte: a) incidenţa turbării; conform recomandărilor Comisiei Europene se examinează 8 vulpi/100 kmp pentru prezenţa virusului turbării; pentru o estimare cât mai reală a incidenţei turbării în zonele vaccinate, vulpile găsite moarte, suspecte de boală sau accidentate sunt cele mai indicate pentru diagnosticul virusologic; b) înghiţirea momelilor şi seroconversia; c) vulpile împuşcate în timpul campaniilor de vânătoare organizate de gestionarii fondurilor de vânătoare vor fi examinate pentru prezenţa markerului tetraciclină din momelile vaccinale şi nivelul anticorpilor postvaccinali.  +  Anexa 2 ATRIBUŢIILEautorităţilor responsabile pentru aplicarea ProgramuluiI. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea aplicării şi monitorizării Programului, are următoarele atribuţii: a) promovează Programul; b) elaborează procedurile specifice privind monitorizarea şi implementarea Programului, precum şi pe cele menţionate în anexa nr. 1; c) elaborează, monitorizează şi controlează aplicarea măsurilor specifice, în conformitate cu Programul; d) întocmeşte, prezintă, transmite şi susţine Programul şi toate documentele aferente acestuia în relaţie cu serviciile specializate ale Comisiei Europene; e) evaluează şi gestionează datele privind evoluţia turbării; f) iniţiază măsurile necesare alocării fondurilor pentru acoperirea costurilor generate de combaterea şi eradicarea turbării, prin:(i) asigurarea personalului sanitar-veterinar şi a personalului auxiliar pentru implementarea măsurilor de control al bolii;(îi) asigurarea echipamentelor şi momelilor necesare gestionării eficiente a evoluţiei bolii;(iii) asigurarea fondurilor necesare vaccinării orale a vulpilor;(iv) asigurarea fondurilor necesare pentru recompense.II. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea aplicării şi monitorizării Programului, au următoarele atribuţii: a) procesează, evaluează şi gestionează datele privind evoluţia turbării pe teritoriul judeţului; b) implementează, monitorizează şi controlează măsurile precizate în Program; c) asigură cooperarea dintre medicii veterinari oficiali, gestionarii fondurilor de vânătoare şi reprezentanţii administraţiilor ariilor protejate; d) asigură cooperarea cu inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare; e) instruiesc personalul sanitar-veterinar şi personalul din fondurile de vânătoare în legătură cu prelevarea de probe şi trimiterea acestora către laborator; f) urmăresc respectarea măsurilor prevăzute în Program de către gestionarii fondurilor de vânătoare.III. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea aplicării şi monitorizării Programului, are următoarele atribuţii: a) elaborează Manualul de diagnostic pentru turbare; b) elaborează procedurile specifice privind prelevarea de probe, pregătirea şi transportul acestora către laborator; c) coordonează tehnic, prin Laboratorul Naţional de Referinţă pentru turbare, laboratoarele sanitar-veterinare din structura direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu privire la supravegherea, monitorizarea şi diagnosticarea turbării în România.IV. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea aplicării Programului, are următoarele atribuţii: a) colaborează cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea realizării controlului şi eradicării turbării; b) elaborează cadrul legislativ din domeniul său de competenţă, referitor la controlul şi eradicarea turbării; c) asigură respectarea cerinţelor sanitar-veterinare privind desfăşurarea acţiunilor de vânătoare în legătură cu controlul şi eradicarea turbării.V. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, în vederea aplicării Programului, au următoarele atribuţii: a) monitorizează implementarea măsurilor de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de vânătoare şi al administraţiilor ariilor protejate, conform Programului; b) cooperează cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea implementării Programului.VI. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, împreună cu autorităţile vamale, aplică măsurile impuse de autoritatea sanitar-veterinară centrală la punctele de trecere a frontierei.VII. Ministerul Apărării, la solicitarea autorităţilor sanitarveterinare, poate pune la dispoziţia acestora informaţii geografice analogice şi digitale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru direcţionarea măsurilor de control al bolii.VIII. Ministerul Afacerilor Externe facilitează cooperarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor cu instituţiile competente din ţările vecine în vederea eficientizării acţiunilor de eradicare a turbării la vulpe.------