DECRET nr. 91 din 5 februarie 1990privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei naţionale a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 februarie 1990    Pentru asigurarea evidentei, protejării, conservării, restaurarii şi punerii în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Se înfiinţează, pe lîngă Ministerul Culturii, Comisia naţionala a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.Comisia naţionala a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice este instituţie autonomă şi coordonează toate activităţile de evidenta, protejare, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice din unităţile teritorial-administrative, avînd regimul proprietăţii de stat, obşteşti sau particulare.Hotărîrile comisiei în domeniul sau de activitate sînt obligatorii.  +  Articolul 2Se înfiinţează Direcţia monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, instituţie bugetară cu personalitate juridică, organ operativ al Comisiei naţionale înfiinţate potrivit art. 1.Gradul de organizare al direcţiei se stabileşte de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Fondurile necesare activităţilor în domeniile care fac obiectul de reglementare al prezentului decret se asigura din bugetul statului, prin Ministerul Culturii şi unităţile administrativ-teritoriale, din donaţii şi venituri ale unor fundaţii special constituite, donaţii de la organizaţii obşteşti şi de cult, de la persoane fizice, precum şi din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.  +  Articolul 3Asigurarea integrităţii monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice este coordonata sau realizată cu mijloace proprii, după caz, de organele administraţiei de stat din unităţile administrativ-teritoriale sau de alţi beneficiari, sub îndrumarea de specialitate şi controlul Direcţiei monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.  +  Articolul 4Numărul şi structura personalului din aparatul Direcţiei monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice se stabilesc corespunzător cerinţelor activităţii desfăşurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuţi în planurile anuale.  +  Articolul 5Comisia naţionala a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice preia, de la data prezentului decret, prin Direcţia monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice, întreaga documentaţie a fostelor organisme care au funcţionat anterior în acest domeniu (Comisiunea monumentelor istorice, Direcţia monumentelor istorice, Direcţia monumentelor istorice şi de arta, Direcţia patrimoniului cultural-naţional, Direcţia economică şi a patrimoniului cultural-naţional), cuprinzînd arhive, biblioteci şi fototeci, precum şi inventarul bunurilor mobile şi imobile ale fostei Direcţii a patrimoniului cultural-naţional.  +  Articolul 6Comisia naţionala a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice va prezenta, în termen de 90 de zile, propuneri de reglementare generală în domeniul sau de activitate.  +  Articolul 7Ionescu Grigore se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei naţionale a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice.  +  Articolul 8Membrii Comisiei naţionale a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice se numesc de ministrul culturii, la propunerea preşedintelui comisiei.  +  Articolul 9Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul şi bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii şi ale altor organe interesate.  +  Articolul 10Orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-----------------