HOTĂRÂRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 22 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte regulile privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, în vederea îmbunătăţirii sănătăţii şi protecţiei acestora, pentru creşterea siguranţei rutiere, precum şi în vederea armonizării condiţiilor de concurenţă loială între transportatorii rutieri.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier care fac obiectul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85 sau activităţi de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile prezentei hotărâri se aplică conducătorilor auto independenţi începând cu data de 23 martie 2009.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) timp de muncă al lucrătorului mobil - perioada de la începutul până la sfârşitul timpului de lucru, în cursul căreia lucrătorul mobil se află la postul său de lucru, la dispoziţia angajatorului şi în exerciţiul funcţiilor sau activităţilor sale, adică:- perioada dedicată tuturor activităţilor de transport rutier. Aceste activităţi sunt, cu precădere, următoarele:(i) conducerea autovehiculului;(îi) încărcarea şi descărcarea;(iii) ajutorul acordat pasagerilor la urcarea şi coborârea din vehicul;(iv) curăţenia şi întreţinerea tehnică;(v) toate celelalte activităţi vizând asigurarea siguranţei vehiculului, a încărcăturii sale şi a pasagerilor sau îndeplinirea obligaţiilor legale ori de reglementare direct legate de operaţiunea de transport aflată în desfăşurare, inclusiv supravegherea încărcării şi descărcării, formalităţile administrative legate de poliţie, vamă, serviciul de imigrare etc.;- perioadele de timp în care lucrătorul mobil nu poate dispune liber de timpul său şi i se cere să fie la postul său de lucru, gata să întreprindă activitatea sa normală, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului, în special în timpul perioadelor când aşteaptă să se facă încărcarea sau descărcarea, dacă durata previzibilă a acestora nu este cunoscută dinainte, şi anume fie înaintea plecării, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauză, fie în condiţiile generale negociate între partenerii sociali; b) timp de muncă al conducătorului auto independent perioada de la începutul până la sfârşitul timpului de lucru, în cursul căreia conducătorul auto independent se află la postul său de lucru, la dispoziţia clientului sau exercitându-şi funcţiile ori activităţile, altele decât activitatea administrativă generală care nu este direct legată de operaţiunea de transport rutier aflată în curs de desfăşurare; c) perioadă de disponibilitate - orice perioadă, care nu este nici pauză, nici perioadă de odihnă, în cursul căreia lucrătorul mobil/conducătorul auto independent nu este nevoit să rămână la locul său de muncă, dar trebuie să fie disponibil pentru a răspunde oricăror eventuale solicitări de a relua lucrul. Aceste perioade de disponibilitate includ perioadele în care lucrătorul mobil/conducătorul auto independent însoţeşte vehiculul în timpul transportului cu feribotul sau cu trenul, precum şi perioadele de aşteptare în punctele de trecere a frontierei şi cele impuse de restricţiile de circulaţie. Perioadele de disponibilitate şi durata lor preconizată trebuie să fie cunoscute dinainte de către lucrătorul mobil/conducătorul auto independent, fie înainte de plecarea în cursă, fie înainte de începerea perioadei în cauză. În cazul celor care conduc un vehicul în echipă, perioada petrecută stând lângă şofer sau în cuşetă în timp ce vehiculul este în mişcare este considerată perioadă de disponibilitate; d) loc de muncă al lucrătorului mobil/conducătorului auto independent - locul de la sediul principal al întreprinderii sau de la sediile secundare ale acesteia, unde lucrătorul mobil/conducătorul auto independent îşi îndeplineşte atribuţiile, ori vehiculul pe care îl utilizează în exercitarea atribuţiilor sale sau orice alt loc unde acesta desfăşoară activităţi de transport; e) lucrător mobil - orice angajat al unei întreprinderi care efectuează transporturi rutiere publice şi/sau în cont propriu şi face parte din personalul implicat efectiv în operaţiuni de transport rutier. Cursanţii şi stagiarii implicaţi efectiv în operaţiuni de transport rutier sunt consideraţi lucrători mobili; f) conducător auto independent - conducător auto a cărui ocupaţie principală constă în transportul rutier public de mărfuri sau de persoane, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006,cu modificările şi completările ulterioare, care nu este într-un raport de muncă cu un angajator, care este liber să-şi organizeze singur activitatea, al cărui venit depinde direct de profitul realizat şi care poate avea, individual sau împreună cu alţi conducători auto independenţi, relaţii comerciale cu mai mulţi clienţi. Conducătorii auto care nu îndeplinesc aceste criterii vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii ca cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru lucrătorii mobili; g) persoană care efectuează activităţi mobile de transport rutier - lucrătorul mobil sau conducătorul auto independent care efectuează astfel de activităţi; h) săptămână - perioada cuprinsă între ora 00,00 a zilei de luni şi ora 24,00 a zilei de duminică; i) timp de noapte - o perioadă de cel puţin 4 ore, cuprinsă între orele 00,00 şi 07,00; j) muncă de noapte - orice muncă efectuată pe timp de noapte, aşa cum este acesta definit la lit. i). (2) Pauzele la care se face referire la art. 5 şi perioadele de odihnă la care se face referire la art. 6, precum şi perioadele de disponibilitate definite la alin. (1) lit. c) nu fac parte din timpul de lucru.  +  Capitolul II Organizarea timpului de muncă  +  Articolul 4 (1) În cursul unei săptămâni, timpul total de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier poate fi de cel mult 48 de ore. Durata maximă a timpului de lucru săptămânal poate fi prelungită până la maximum 60 de ore, cu condiţia ca, pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal să nu depăşească 48 de ore. (2) În cazul lucrătorilor mobili care muncesc pentru mai mulţi angajatori, timpul de lucru este suma orelor lucrate de persoana respectivă pentru toţi angajatorii. Angajatorul va cere lucrătorului mobil în cauză o evidenţă în scris a timpului lucrat pentru alt/alţi angajator/angajatori. Lucrătorul mobil va furniza în scris această informaţie.  +  Articolul 5Persoanele care efectuează activităţi mobile de transport rutier pot lucra cel mult 6 ore consecutive fără pauză. Timpul de lucru va fi întrerupt de pauze de cel puţin 30 de minute dacă timpul total de lucru este de 6 până la 9 ore şi, respectiv, de cel puţin 45 de minute dacă timpul total de lucru depăşeşte 9 ore. Pauzele pot fi împărţite în perioade de minimum 15 minute fiecare.  +  Articolul 6În cazul cursanţilor şi stagiarilor se aplică, în ceea ce priveşte pauzele şi perioadele de odihnă, prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 561/2006 sau ale Acordului AETR, după caz.  +  Articolul 7Timpul de muncă zilnic nu va depăşi 10 ore într-un interval de 24 de ore dacă lucrătorul mobil/conducătorul auto independent efectuează muncă de noapte. Munca de noapte se va compensa în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu condiţiile generale negociate de partenerii sociali, astfel încât să nu fie pusă în pericol siguranţa rutieră.  +  Capitolul III Obligaţiile întreprinderilor şi ale persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier  +  Articolul 8Angajatorii din domeniul transportului rutier au următoarele obligaţii: a) să informeze lucrătorii mobili cu privire la reglementările naţionale, regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile contractelor colective de muncă, aplicabile în acest domeniu; b) să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât să fie respectate prevederile prezentei hotărâri privind timpul de lucru; c) să ţină evidenţa timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier şi să păstreze aceste evidenţe pentru o perioadă de cel puţin 2 ani de la desfăşurarea activităţilor supuse prezentei hotărâri; d) să elibereze lucrătorilor mobili, la cerere, copii ale evidenţelor cu privire la timpul de muncă; e) să prezinte organelor de control, la solicitarea acestora, evidenţele privind timpul de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier pentru o perioadă de 2 ani.  +  Articolul 9Lucrătorii mobili/conducătorii auto independenţi au următoarele obligaţii: a) să respecte timpul de muncă, aşa cum este stabilit prin prezenta hotărâre; b) în cazul lucrătorilor mobili care lucrează pentru mai mulţi angajatori, să furnizeze în scris informaţii corecte angajatorilor cu privire la timpul de muncă lucrat.  +  Capitolul IV Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă  +  Articolul 10Controlul privind respectarea timpului de muncă şi de odihnă are ca obiectiv prioritar verificarea condiţiilor de muncă ale lucrătorilor mobili/conducătorilor auto independenţi şi respectarea principiilor concurenţei loiale dintre transportatorii rutieri.  +  Articolul 11Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează la sediile întreprinderilor şi operatorilor de transport rutier de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Capitolul V Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 12Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6 şi 7 privind organizarea timpului de muncă de către întreprinderile/operatorii de transport rutier; b) neprezentarea, la solicitarea organelor de control, a evidenţelor privind timpul de muncă al lucrătorilor mobili/conducătorilor auto independenţi pentru o perioadă de 2 ani; c) refuzul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier de a se supune efectuării controlului.  +  Articolul 13 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 12 se sancţionează după cum urmează: a) cele prevăzute la lit. a) şi b), cu amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier; b) cea prevăzută la lit. c), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei, aplicabilă întreprinderii/operatorului de transport rutier. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune în procesul-verbal despre această posibilitate. (3) Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Inspecţiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.  +  Articolul 14Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 12 şi 13 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15La fiecare 2 ani, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prezintă un raport Comisiei Europene privind aplicarea Directivei 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali. Raportul trebuie să fie transmis Comisiei cel târziu până la data de 30 septembrie care urmează perioadei de 2 ani la care face referire raportul. Perioada de 2 ani este aceeaşi cu cea la care se face referire la art. 17 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispoziţii din domeniul social privind transportul rutier şi amendare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.821/85 şi Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.135/98 şi abrogare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 3.820/85.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 80 din 23 martie 2002, p. 35-39.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanDepartamentul pentruAfaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 38.-----