HOTĂRÂRE nr. 36 din 16 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 22 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.183 din 28 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - În vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se va desfăşura activitatea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a veniturilor salariale aferente, elemente care, conform legii, sunt utilizate la calculul pensiilor, şi se va crea o arhivă electronică prin scanarea carnetelor de muncă."2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau reşedinţa în România, carnetul de muncă poate fi prezentat pentru prelucrare casei teritoriale de pensii în a căreia rază au fost asiguraţi ultima dată sau, după caz, din raza de domiciliu a persoanei desemnate de către titular."3. La articolul 2, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) Termenul limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2008. (7) Termenul limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este cel prevăzut la art. 3 alin. (2)."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Pentru realizarea activităţii de preluare a datelor din carnetele de muncă sau din alte documente complementare necesare dovedirii stagiului de cotizare, inclusiv cea de creare a arhivei electronice prin scanarea carnetelor de muncă, se autorizează contractarea de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, denumit în continuare institut, a unor servicii ce urmează să fie prestate de către acesta. (2) Activitatea prevăzută la art. 1 se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani, începând cu data intrării în vigoare a primului contract de prestări de servicii dintre Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi institut."5. La articolul 4, după litera d) se introduce o noua literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) activităţi de scanare, indexare, validare şi arhivare electronică, inclusiv activităţile conexe acestora."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va acoperi integral costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de institut, în care se includ şi drepturile de regie generală ale acestuia, limitate la maximum 4% din costurile respective."7. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru anul 2008 numărul maxim de personal prevăzut la alin. (1) este 900."8. După articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 9, 10, 11 şi 12, cu următorul cuprins:"Art. 9. - Persoanele fizice şi juridice care deţin sau păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă sunt obligate să le predea, în integralitate, caselor teritoriale de pensii, la termenele stabilite de către acestea.Art. 10. - În situaţia carnetelor de muncă aflate în evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, calendarul desfăşurării activităţilor prevăzute la art. 1 se stabileşte pe bază de protocoale încheiate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului pe anul 2008 cu institutul, între inspectoratele teritoriale de muncă şi casele teritoriale de pensii.Art. 11. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600 lei, în cazul persoanelor fizice, şi de la 1.500 la 5.000 lei, în cazul persoanelor juridice, încălcarea prevederilor art. 2 şi 9. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.Art. 12. - Prevederile art. 11 cu privire la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 36.------