ORDIN nr. 2.363 din 11 decembrie 2007privind publicarea Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004 -2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 18 ianuarie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă publicarea Memorandumului de înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004-2009 dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 decembrie 2007.Nr. 2.363.  +  Anexa MEMORANDUMde înţelegere pentru implementarea mecanismului financiar SEE 2004 -2009 între guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul RomânieiGuvernele Norvegiei, Islandei, Principatului Liechtenstein, denumite în continuare statele AELS, şi Guvernul României, denumit în continuare statul beneficiar, denumite în continuare colectiv părţile,întrucât Acordul din 14 octombrie 2003 privind participarea Republicii Cehia, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Lituania, Republicii Letonia, Republicii Ungaria, Republicii Malta, Republicii Polonia, Republicii Slovenia şi Republicii Slovacia la Spaţiul Economic European a devenit aplicabil la 1 mai 2004,întrucât Acordul din 25 iulie 2007 privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European se aplică în mod provizoriu începând cu 1 august 2007,întrucât Protocolul 38a al Acordului SEE stabileşte un mecanism financiar prin care statele AELS contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European (denumit în continuare mecanismul financiar SEE),întrucât Acordul din 25 iulie 2007 privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European amendează şi face Protocolul 38a aplicabil mutatis mutandis, printr-un addendum pentru Republica Bulgaria şi România, cu câteva excepţii,întrucât prin Decizia Comitetului permanent al statelor AELS nr. 4/2004/SC din 3 iunie 2004, statele AELS au stabilit un comitet al mecanismului financiar, care va administra mecanismul financiar SEE (2004-2009),întrucât Acordul din 25 iulie 2007 privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi la mecanismul financiar SEE va consolida relaţiile între statele AELS şi statul beneficiar în beneficiul reciproc al popoarelor lor,întrucât îmbunătăţirea cooperării dintre statele AELS şi statul beneficiar va contribui la asigurarea unei Europe stabile, paşnice şi prospere, bazată pe buna guvernare, instituţii democratice, statul de drept, respectarea drepturilor omului şi creşterea sustenabilă,întrucât părţile agreează stabilirea unui cadru pentru cooperare în vederea asigurării unei implementări efective a mecanismului financiar SEE,decid să încheie următorul Memorandum de înţelegere (denumit în continuare MÎ):  +  Articolul 1ObiectiveleÎn conformitate cu art. 1 al Protocolului 38a şi cu referire la art. 1 al addendumului la Protocolul 38a, statele AELS au stabilit mecanismul financiar SEE pentru a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European. Corespunzător, părţile acestui MÎ se obligă să selecteze pentru finanţare proiecte care contribuie la realizarea acestui obiectiv.  +  Articolul 2Cadrul legalAcest MÎ, agreat între statele AELS şi statul beneficiar, trebuie citit în corelare şi sub rezerva condiţiilor din următoarele documente, care constituie cadrul legal al mecanismului financiar SEE:- Protocolul 38a al Acordului SEE (denumit în continuare Protocolul 38a), care stabileşte mecanismul financiar SEE;- addendumul la Protocolul 38a;- regulile şi procedurile de implementare a mecanismului financiar SEE (denumite în continuare Reguli şi proceduri) şi amendamentele ulterioare ale acestora. Regulile şi procedurile sunt adoptate de statele AELS în conformitate cu art. 8 al Protocolului 38a;- acordurile de grant, care vor fi încheiate între Comitetul mecanismului financiar şi statul beneficiar pentru fiecare proiect.  +  Articolul 3Cadrul financiar1. În conformitate cu art. 1 al addendumului la Protocolul 38a, Protocolul 38a se aplică mutatis mutandis statului beneficiar.2. În conformitate cu art. 2 al addendumului la Protocolul 38a, contribuţia financiară a statelor AELS va fi de 50.500.000 euro pentru statul beneficiar pentru perioada de la 1 ianuarie 2007 la 30 aprilie 2009, inclusiv; această sumă va fi pusă la dispoziţia statului beneficiar de la data intrării în vigoare a Acordului privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European sau a unui acord de aplicare provizorie a acordului menţionat şi acordată cu titlu de angajament într-o tranşă unică în 2007.3. În conformitate cu art. 8 al Protocolului 38a, costurile de management pentru mecanismul financiar SEE vor fi acoperite de suma menţionată anterior. Mai multe prevederi în acest sens sunt prevăzute în Reguli şi proceduri.4. În conformitate cu art. 1 paragraful 2 al addendumului la Protocolul 38a, art. 6 al Protocolului 38a nu se aplică. În cazul unor fonduri disponibile neangajate pentru Bulgaria şi România, nu se aplică nicio realocare către alt stat beneficiar.5. În conformitate cu art. 1 paragraful 3 al addendumului la Protocolul 38a, art. 7 din Protocolul 38a nu se aplică.6. În conformitate cu art. 1 paragraful 4 al addendumului la Protocolul 38a, contribuţiile pentru organizaţiile neguvernamentale şi partenerii sociali pot reprezenta până la 90% din costul proiectului.  +  Articolul 4Roluri şi responsabilităţi1. Statele AELS vor pune la dispoziţie fondurile pentru sprijinirea proiectelor eligibile propuse de statul beneficiar şi aprobate de Comitetul mecanismului financiar în cadrul sectoarelor prioritare prevăzute în art. 6 al acestui MÎ.2. Statul beneficiar va asigura întreaga cofinanţare pentru proiectele care beneficiază de sprijin din partea mecanismului financiar SEE.3. Comitetul mecanismului financiar administrează mecanismul financiar SEE şi ia decizii referitoare la acordarea asistenţei financiare.4. Comitetul mecanismului financiar va fi asistat de Oficiul mecanismului financiar (denumit în continuare OMF). OMF va fi responsabil pentru operaţiunile de zi cu zi ale mecanismului financiar SEE şi va servi ca punct de contact.5. Statul beneficiar a autorizat un Punct naţional de contact, nominalizat în anexa A, care va acţiona în numele său. Punctul naţional de contact va avea întreaga responsabilitate a managementului activităţilor mecanismului financiar SEE în statul beneficiar, inclusiv controlul financiar şi auditul, şi va servi ca punct de contact. Organizarea sa administrativă este prevăzută în anexa A.6. Punctul naţional de contact va fi responsabil pentru identificarea, planificarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor şi, de asemenea, pentru utilizarea fondurilor alocate prin mecanismul financiar SEE în conformitate cu Regulile şi procedurile. Acesta raportează cu privire la aceste activităţi la OMF. Orice neregulă va fi raportată la OMF fără întârziere.7. Statul beneficiar va fi responsabil pentru controlul financiar şi auditul proiectelor aprobate.8. Ca regulă generală şi pe baza naturii proiectului, colectarea cererilor de proiecte se va realiza prin cereri deschise de proiecte.9. Punctul naţional de contact va asigura faptul că promotorii de proiecte sunt în totalitate angajaţi şi pregătiţi pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor.  +  Articolul 5Reuniuni anuale şi raportări1. În vederea asigurării unei implementări eficace a mecanismului financiar SEE, părţile convin să aibă loc reuniuni bianuale între Comitetul mecanismului financiar şi Punctul naţional de contact. Punctul naţional de contact va prezenta în cadrul reuniunii un raport care, printre altele, va cuprinde:- progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivului general al mecanismului financiar SEE;- progresele în identificarea proiectelor în statul beneficiar;- raportarea privind stadiul de implementare pentru proiectele în derulare în concordanţă cu criteriile stabilite;- progresul financiar corespunzător angajamentelor şi plăţilor;- domeniile de intervenţie şi măsurile pentru perioada următoare.2. Punctul naţional de contact va organiza reuniuni în cooperare cu OMF. Comisia Comunităţilor Europene poate fi invitată ca observator la reuniuni.3. Anexele A, B şi C pot fi revizuite în cadrul întâlnirilor bianuale. Amendamentele la anexe agreate în cadrul acestor reuniuni nu necesită o modificare formală a acestui MÎ. Asemenea amendamente vor fi confirmate printr-un schimb de scrisori între Comitetul mecanismului financiar şi Punctul naţional de contact.4. Minutele reuniunilor vor fi întocmite de Punctul naţional de contact.5. Prima reuniune va avea loc nu mai târziu de 6 luni după semnarea acestui MÎ.  +  Articolul 6Sectoare prioritare1. În conformitate cu art. 3 al Protocolului 38a, granturile vor fi disponibile pentru proiecte în oricare dintre sau în toate sectoarele prioritare după cum urmează: a) protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile; b) promovarea dezvoltării durabile prin îmbunătăţirea utilizării resurselor şi a managementului; c) conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană; d) dezvoltarea resurselor umane, printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice care o sprijină; e) sănătatea şi protecţia copilului.2. Cercetările academice pot fi eligibile pentru finanţare în măsura în care sunt orientate către unul sau mai multe sectoare prioritare.  +  Articolul 7Domeniile prioritareÎn vederea asigurării folosirii eficace a fondurilor alocate prin mecanismul financiar SEE pentru proiectele individuale, acestea vor fi concentrate în domeniile prioritare prevăzute în anexa B a acestui MÎ.  +  Articolul 8Tipuri de granturi pentru asistenţă1. În conformitate cu sectoarele prioritare menţionate la art. 6, părţile au convenit stabilirea, în cadrul sumei totale menţionate la art. 3, formelor specifice de granturi pentru asistenţă prevăzute în anexa C.2. Părţile vor încheia acorduri de grant care să stabilească termenii şi condiţiile pentru fiecare angajare de grant.  +  Articolul 9Controlul şi accesul la informaţiiComitetul mecanismului financiar, Consiliul auditorilor AELS şi reprezentanţii acestora au dreptul de a realiza orice misiuni tehnice sau financiare ori analize pe care le consideră necesare în vederea urmăririi planificării, implementării şi monitorizării proiectelor, precum şi a utilizării fondurilor. Statul beneficiar va furniza toată asistenţa, informaţiile şi documentele necesare.  +  Articolul 10CoordonareaToate proiectele transmise mecanismului financiar SEE vor fi în concordanţă cu priorităţile naţionale ale statului beneficiar şi cu aranjamentele relevante cu Uniunea Europeană.  +  Articolul 11Principii conducătoare1. Implementarea acestui MÎ va fi guvernată în toate aspectele de Regulile şi procedurile mecanismului financiar SEE şi de amendamentele ulterioare ale acestora.2. Părţile convin să aplice o maximă transparenţă şi responsabilitate în implementarea mecanismului financiar SEE, precum şi obiectivele şi principiile bunei guvernanţe, dezvoltării durabile şi a egalităţii de gen. Statul beneficiar va avea o atitudine proactivă cu scopul de a asigura aderarea la aceste principii la toate nivelurile implicate în implementarea mecanismului financiar SEE.  +  Articolul 12Intrarea în vigoareAcest MÎ va intra în vigoare la data la care Acordul privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European intră în vigoare. Până atunci, acesta va fi aplicat în mod provizoriu de la data semnării.Prezentul memorandum de înţelegere este semnat în 4 exemplare originale în limba engleză.Semnat la 25 octombrie 2007 la Bruxelles.Pentru Guvernul Islandei,Stefan Haukur Johannesson,ambasadorul Islandei laUniunea EuropeanăSemnat la 5 noiembrie 2007.Pentru Guvernul României,Lazăr Comănescu,Misiunea Permanentă a Românieila Uniunea EuropeanăPentru Guvernul PrincipatuluiLiechtenstein,Georges Baur,adjunctul Misiunii PrincipatuluiLiechtenstein la Uniunea EuropeanăPentru Guvernul Norvegiei,Oda Sletnes,ambasadorul Norvegiei laUniunea Europeană  +  Anexa A ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂa României pentru implementarea mecanismului financiar SEE1. PUNCTUL NAŢIONAL DE CONTACT (PNC) - MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORMinisterul Economiei şi Finanţelor va fi Punctul naţional de contact (PNC) pentru mecanismul financiar SEE.Ca PNC, Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) are întreaga responsabilitate pentru gestionarea activităţilor mecanismului financiar SEE în România în conformitate cu acest memorandum de înţelegere şi cu Regulile şi procedurile adoptate de Comitetul mecanismului financiar. Ca PNC, MEF are următoarele atribuţii:- poartă întreaga responsabilitate pentru atingerea obiectivelor mecanismului financiar SEE şi utilizarea fondurilor, controlul financiar şi audit;- colectează propunerile de proiecte şi le transmite cu notă justificativă la Oficiul mecanismului financiar (OMF);- administrează fluxul financiar şi justificările cheltuielilor în conformitate cu acordurile de grant;- asigură redistribuirea fondurilor neutilizate sau plătite nejustificat către mecanismul financiar SEE;- asigură un mecanism de raportare pentru nereguli;- elaborează rapoarte anuale pentru transmiterea la OMF;- asigură piste de audit complete şi suficiente în instituţiile relevante;- asigură informarea şi publicitatea asupra disponibilităţii fondurilor.Rolul PNC şi al Comitetului de monitorizare este descris mai jos şi va fi, de asemenea, prezentat în acordurile de grant dintre Comitetul mecanismului financiar şi PNC.2. ÎMPĂRŢIREA RESPONSABILITĂŢILORStructura administrativă se bazează pe o structură stabilită în programele anterioare ale Uniunii Europene (UE) (PHARE/Facilitatea de tranziţie), precum şi pentru fondurile structurale şi de coeziune. Sunt stabilite următoarele entităţi:- Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), care este entitatea executivă a coordonatorului naţional al asistenţei (CNA) şi coordonator naţional pentru fondurile structurale şi de coeziune. Este constituită în coordonarea unui secretar de stat responsabil de coordonarea naţională a fondurilor UE în MEF.- Comitetul de monitorizare (CM), care va asista PNC în selectarea şi monitorizarea strategică a proiectelor. MEF va desemna membrii CM. Nominalizarea reprezentanţilor ministerelor de linie şi ai instituţiilor guvernamentale se va realiza pe baza propunerilor venite de la miniştrii sau şefii instituţiilor relevante. Pot fi înfiinţate grupuri de lucru pentru a asista CM în îndeplinirea atribuţiilor sale, în paralel în ceea ce priveşte selecţia proiectelor.- Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP), care este o entitate executivă a Responsabilului naţional cu autorizarea finanţării (RNAF) pentru fondurile Uniunii Europene de preaderare şi ACP pentru fondurile structurale şi de coeziune. Este constituită în coordonarea unui secretar de stat în MEF, care este responsabil cu managementul financiar al fondurilor UE.- Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP), care este o unitate independentă direct subordonată secretarului de stat responsabil de coordonarea naţională a fondurilor Uniunii Europene în MEF. OPCP încheie contracte cu intermediarii şi promotorii de proiecte, verifică cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor aprobate şi este responsabil pentru plăţile către intermediari şi promotorii de proiecte.- Unitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI), care este direct subordonată MEF, este responsabilă de verificarea de sistem şi de auditul independent pentru proiectele aprobate.2.1. ADMINISTRAREA - SELECŢIA PROIECTELOR - MONITORIZAREAAutoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS)ACIS va fi responsabilă pentru întreaga administrare, coordonare şi utilizare a fondurilor primite de la mecanismul financiar SEE. Atribuţiile vor fi următoarele: a) realizează activităţile administrative ale PNC; b) pregăteşte toate documentele importante solicitate de OMF şi alte entităţi; c) activează ca secretariat pentru întâlnirile bianuale între Comitetul mecanismului financiar şi PNC şi pregăteşte rapoartele anuale; d) activează ca secretariat pentru CM; e) pregăteşte propunerile de domenii prioritare şi le prezintă Comitetului mecanismului financiar pentru aprobare; f) furnizează CM o evaluare a propunerilor de proiecte; g) transmite propunerile de proiecte aprobate către OMF; h) asigură coordonarea generală şi complementaritatea mecanismului financiar SEE cu fondurile Uniunii Europene şi alte fonduri similare, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii naţionale; i) pregăteşte reguli detaliate pentru pregătirea, selecţia, implementarea, cofinanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor finanţate prin mecanismul financiar SEE; j) sprijină pregătirea acordurilor de grant; k) asigură monitorizarea periodică a proiectelor şi pregăteşte rapoarte de monitorizare; l) asigură publicitatea generală a mecanismului financiar SEE; m) păstrează originalele documentelor relevante în conformitate cu Regulile şi procedurile.Comitetul de monitorizare (CM)CM va asista PNC în selecţia şi monitorizarea strategică a proiectelor. Atribuţiile vor fi următoarele:- recomandă propunerile de proiecte PNC pentru transmiterea la OMF;- monitorizează conformitatea cu Regulile şi procedurile;- analizează progresul general şi rapoartele financiare;- aprobă raportul anual pregătit de PNC.CM va fi alcătuit din reprezentanţi ai ministerelor relevante, ai altor instituţii publice, ai partenerilor economici şi sociali, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai autorităţilor regionale şi locale şi ai altor entităţi relevante.Pot fi înfiinţate grupuri de lucru pentru a asista CM în îndeplinirea atribuţiilor sale, în paralel în ceea ce priveşte selecţia proiectelor.OMF, statele AELS şi, unde este cazul, reprezentanţii altor instituţii şi organizaţii vor fi invitaţi ca observatori la reuniunile CM.2.2. FLUXURILE FINANCIAREAutoritatea de Certificare şi Plată (ACP)ACP este entitatea centrală responsabilă cu transferul fondurilor între România şi OMF. Atribuţiile vor fi următoarele: a) deschide un cont bancar la Banca Naţională a României/Trezoreria Statului pentru transferul fondurilor de la mecanismul financiar SEE spre România; b) certifică, pe baza verificărilor efectuate de OPCP, disponibilitatea cofinanţării naţionale alocate proiectelor; c) certifică, pe baza verificărilor efectuate de OPCP, plata cofinanţării naţionale alocate proiectelor; d) certifică OMF că declaraţiile de cheltuieli sunt realizate pe baza unor documente sigure şi verificate; e) transmite cererile de rambursare certificate către OMF, însoţite de documentele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor pentru fiecare plată, sau, dacă este cazul, transmite cereri de plată în avans; f) transferă fondurile în contul bancar/trezoreria MEF administrat de OPCP pe baza cererii OPCP. Cererea trebuie să fie însoţită de documente justificative privind plăţi efectuate sau, dacă este cazul, de cererile de plată în avans transmise de intermediari sau promotorii de proiecte; g) asigură rambursarea către mecanismul financiar SEE a fondurilor neutilizate sau plătite necuvenit; h) stabileşte şi ajustează metodologia aplicabilă fluxurilor financiare ale mecanismului financiar SEE; i) ţine evidenţa contabilă a tuturor tranzacţiilor financiare realizate prin conturile MEF, gestionate de ACP, deschise pentru fondurile aferente mecanismului financiar SEE; j) asigură raportarea neregulilor către OMF; k) pregăteşte documentaţie-suport pentru raportul anual; l) păstrează originalele documentelor relevante în conformitate cu Regulile şi procedurile aplicabile.ACP va certifica, prin misiuni de verificare şi alte mijloace, dacă sistemele şi procedurile OPCP referitoare la verificarea cererilor de plăţi de la promotori/intermediari şi documentele aferente sunt suficiente pentru a se asigura că fondurile de la mecanismul financiar SEE sunt utilizate eficient şi corect şi în conformitate cu principiile managementului financiar riguros.Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP)OPCP este responsabil pentru pregătirea contractelor cu intermediarii/promotorii de proiecte şi plăţile aferente. Atribuţiile acestuia vor fi următoarele: a) asigură pregătirea şi încheierea contractelor cu intermediarii şi promotorii de proiect în baza raportului de evaluare aprobat de către PNC; b) verifică corectitudinea formală şi de fond a cererilor de plată transmise de intermediarii şi promotorii de proiecte; c) efectuează plăţile către intermediarii şi promotorii de proiecte în termen de 10 zile de la aprobarea tuturor documentelor necesare de către PNC şi ACP; d) ţine evidenţe contabile ale operaţiunilor realizate la nivelul OPCP, în numele PNC; e) pregăteşte şi transmite rapoarte regulate la ACP în formatul cerut, ca bază pentru cererile de transfer de fonduri către ACP şi OPCP; f) gestionează registrul de nereguli şi actualizarea sa şi raportează neregulile către UCAAPI, ACP şi PNC; g) soluţionează neregulile în cadrul competenţei sale, în conformitate cu regulamentele şi instrucţiunile relevante; h) asigură recuperarea fondurilor plătite necuvenit intermediarilor/promotorilor de proiecte; i) pregăteşte documentaţia suport pentru raportul anual; j) păstrează documentele originale relevante în conformitate cu Regulile şi procedurile aplicabile.2.3. CONTROL FINANCIAR - AUDITUnitatea centrală de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI)UCAAPI este o direcţie generală în MEF desemnată să exercite funcţiile organismului administrativ central pentru auditul public intern în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 pentru auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare. Atribuţiile sale în contextul mecanismului financiar SEE sunt următoarele: a) îndrumă metodologic şi coordonează exercitarea auditului intern în cadrul entităţilor publice cu responsabilităţi în implementarea asistenţei financiare alocate României sub mecanismul financiar SEE; b) cooperează cu structurile de audit intern din entităţile publice mai sus menţionate şi asigură consiliere şi instruire; c) coordonează pregătirea planurilor strategice şi anuale de audit pe baza analizei de risc; d) iniţiază şi coordonează misiunile de audit intern în scopul evaluării eficienţei şi eficacităţii sistemelor de control intern la nivelul structurilor implicate în managementul asistenţei financiare acordate; e) elaborează un raport anual privind controlul utilizării fondurilor, pe baza rapoartelor transmise de structurile de audit intern de la entităţile publice cu responsabilităţi în implementarea mecanismului financiar SEE; f) informează Departamentul pentru Lupta Antifraudă din cadrul Guvernului şi Curtea de Conturi a României (copii la PNC şi ACP) referitor la orice neregulă majoră raportată de structurile de audit intern; g) cooperează în limita competenţelor cu OMF, Comitetul mecanismului financiar şi Biroul auditorilor AELS şi furnizează toate informaţiile necesare acestor entităţi; h) arhivează documentele originale relevante în conformitate cu Regulile şi procedurile.În plus, structurile de audit public intern de la nivelul entităţilor cu responsabilităţi în implementarea mecanismului financiar SEE vor realiza: a) elaborarea planurilor strategice şi a celor anuale de audit, pe baza analizei riscurilor; b) audituri de sistem în vederea analizei eficienţei şi eficacităţii sistemului de control intern la nivelul structurilor implicate în managementul asistenţei financiare; c) audituri operaţionale asupra proiectelor aprobate; d) elaborarea şi transmiterea către UCAAPI de rapoarte anuale care să cuprindă cel puţin o analiză a gradului de îndeplinire a planurilor strategice şi anuale şi o sinteză a principalelor disfuncţionalităţi identificate şi a recomandărilor formulate; e) informarea UCAAPI, OPCP, PNC şi ACP cu privire la posibilele nereguli identificate şi transmiterea informaţiilor la structurile de control/inspecţie abilitate; f) cooperarea cu alte structuri de audit, prin furnizarea reciprocă a informaţiilor/documentelor necesare; g) arhivarea documentelor originale relevante, conform Regulilor şi procedurilor.PNC va furniza OMF copii ale oricărui raport elaborat de UCAAPI referitor la mecanismul financiar SEE.3. PROCESUL DE SELECŢIEPNC asigură lansarea unei cereri deschise de proiecte în domeniile prioritare agreate. Solicitanţii îşi vor transmite propunerile la PNC, care, după o analiză iniţială şi verificări administrative, va transmite aplicaţia spre analiză CM. Grupurile de lucru relevante din subordinea CM vor pregăti o listă de ordine pentru respectivele domenii prioritare. Listele de ordine sunt transmise CM, care le analizează într-o sesiune plenară. Pe baza listelor de ordine primite de la grupurile de lucru, CM transmite PNC o listă ierarhizată a proiectelor pe care le recomandă în vederea transmiterii la OMF. Dacă PNC apreciază că proiectele recomandate sunt în conformitate cu Protocolul 38a, Regulile şi procedurile şi cu instrucţiunile de aplicare, precum şi cu obiectivul general al mecanismului financiar SEE, va transmite aplicaţiile la OMF cu notă justificativă.PNC va anunţa solicitantul în legătură cu aprobarea sau respingerea proiectelor de către Comitetul mecanismului financiar. Dacă aplicaţia este aprobată, PNC, în numele statului beneficiar, va semna un acord de grant cu Comitetul mecanismului financiar.  +  Anexa B CADRUL DE PROGRAMAREreferitor la art. 7 din Memorandumul de înţelegereMecanismul financiar SEE are ca scop reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi statele AELS.
  Nr. crt. Sectoare prioritare Domenii prioritare
  1. Protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile ● Sprijinirea biodiversităţii şi a rezervelor naturale, inclusiv folosirea durabilă a resurselor de apă ● Sisteme de monitorizare pentru apele de suprafaţă, apa uzată şi poluarea aerului ● Reducerea poluării apelor, rezultată din activităţile miniere ● Dezvoltarea colectării sustenabile a apelor uzate şi promovarea sistemelor de reciclare ● Consolidarea prevenirii inundaţiilor ● Întărirea managementului integrat al zonei costiere ● Dezvoltarea resurselor de energie regenerabile, inclusiv energia geotermală şi hidro
  2. Dezvoltarea resurselor umane, printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice care o sprijină ● Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice centrale şi locale, inclusiv în ceea ce priveşte planificarea integrată şi folosirea tehnologiei informaţiei ● Dezvoltarea instrumentelor şi a bazelor de date pentru planificare teritorială ● Sprijinirea schimburilor şi a cursurilor de pregătire pentru studenţi şi profesori din sistemul preuniversitar şi universitar dintre instituţiile relevante din România şi statele AELS ● Consolidarea societăţii civile prin înfiinţarea unui fond pentru ONG-uri ● Promovarea dialogului social ● Creşterea competenţelor în sectorul justiţiei şi afaceri interne ● Dezvoltarea atractivităţii, accesului la şi a participării la educaţia vocaţională şi pregătirea profesională
  3. Sănătatea şi protecţia copilului ● Sprijinirea copiilor aflaţi în situaţie de risc ● Reabilitarea clădirilor, modernizarea echipamentelor şi a sistemelor manageriale ● Implementarea măsurilor preventive pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos ● Prevenirea şi îmbunătăţirea tratamentelor pentru bolile transmisibile (HIV/AIDS şi TB)
  4. Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană ● Conservarea patrimoniului cultural european
   +  Anexa C TIPURI DE ASISTENŢĂprin grant menţionate la art. 8 din Memorandumul de înţelegerePărţile au convenit următoarele tipuri de asistenţă care vor fi dezvoltate în viitor în vederea aprobării finale:I. FONDUL PENTRU ONG-URIFondul pentru ONG-uri va sprijini organizaţiile neguvernamentale, nonprofit care promovează interesul public. Se poate sprijini întărirea ONG-urilor ca partener activ în dezbaterile publice şi implicarea ONG-urilor în domeniile listate în art. 6 din Memorandumul de înţelegere.Domeniile speciale avute în vedere sunt:● protecţia drepturilor omului;● antidiscriminarea şi incluziunea socială;● sprijin pentru copiii şi tinerii cu probleme speciale;● servicii sociale;● mediu;● conservarea patrimoniului cultural.II. FONDUL PENTRU SPRIJINIREA COOPERĂRII DINTRE ŞCOLI/ BURSE DE ŞCOLARIZAREO schemă de grant va fi dezvoltată pentru sprijinirea cooperării, programelor de cursuri pentru studenţi şi profesori din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar dintre instituţiile relevante din România şi statele AELS în domeniile-cheie definite în anexa B.III. ASISTENŢĂ TEHNICĂAsistenţa va dezvolta capacitatea administrativă pentru implementarea mecanismului financiar SEE în statul beneficiar. Aceasta va sprijini măsurile legate de implementarea mecanismului financiar SEE, cum ar fi pregătirea implementării, evaluarea proiectelor, fluxurile financiare şi monitorizarea, costurile legate de CM (inclusiv costul pentru grupurile de lucru şi experţi), întâlniri cu statele AELS în legătură cu implementarea, activităţi promoţionale şi de informare, precum şi audit, monitorizare şi controale la faţa locului.__________