HOTĂRÂRE nr. 37 din 16 ianuarie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 21 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 mai 2007, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii. (2) Până la data de 31 decembrie 2010, medicii specialişti în medicină generală ori în medicină de familie, care au obţinut, potrivit legii, atestat în specialitatea medicină de întreprindere, pot desfăşura activităţi în domeniul supravegherii sănătăţii lucrătorilor, cu excepţia încheierii fişei de aptitudine prevăzute la art. 16 alin. (6)."2. La articolul 16, alineatul (7) se abrogă.3. La anexa nr. 1 "Fişa 124. Munca în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune", subtitlul "Contraindicaţii", litera B "pentru reţelele electrice de medie şi joasă tensiune", al doilea marcator va avea următorul cuprins:"- discromatopsie: la cei care efectuează lucrări ce necesită percepţia corectă a culorilor;".  +  Articolul IIPrevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică şi medicilor de medicină generală cu atestat în medicină de întreprindere, care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, sunt încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, având o vechime de minimum 3 ani în aceeaşi întreprindere.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 37.-----------