DECRET nr. 90 din 5 februarie 1990privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei muzeelor şi colectiilor
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 februarie 1990    În vederea ocrotirii, cunoaşterii, evidentei, păstrării, folosirii adecvate, conservării, restaurarii şi punerii în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil al României, precum şi pentru coordonarea activităţii muzeelor şi colectiilor muzeale de orice fel din întreaga ţara, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Se înfiinţează, pe lîngă Ministerul Culturii, Comisia muzeelor şi colectiilor. Comisia muzeelor şi colectiilor este instituţie autonomă şi va coordona activitatea de ocrotire, cunoaştere, evidenta, păstrare, restaurare, şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional mobil al României, precum şi organizarea şi funcţionarea muzeelor şi colectiilor muzeale.Hotărîrile comisiei în domeniul sau de activitate sînt obligatorii pentru toţi deţinătorii de muzee şi colecţii, indiferent de forma de proprietate.  +  Articolul 2Se înfiinţează Direcţia muzeelor şi colectiilor, instituţie bugetară, cu personalitate juridică, ca organ operativ al comisiei prevăzute la art. 1. Gradul de organizare al direcţiei se stabileşte de Ministerul Culturii, cu acordul Ministerului Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Fondurile necesare funcţionarii direcţiei se asigura atît de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii şi unităţile administrativ-teritoriale, din donaţii de la organizaţii obşteşti şi de cult, de la persoane fizice, cît şi din încasări pentru lucrările executate în regim contractual.  +  Articolul 3Numărul şi structura personalului din aparatul Direcţiei muzeelor şi colectiilor se stabilesc corespunzător cerinţelor activităţii desfăşurate, în corelare cu indicatorii economici prevăzuţi în planurile anuale.  +  Articolul 4Ministerul de Interne şi organele poliţiei vor sprijini, la cerere, Comisia muzeelor şi colectiilor în aplicarea atribuţiilor prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 5Comisia muzeelor şi colectiilor va prezenta, în termen de 30 de zile de la data prezentului decret, propuneri de reglementare generală în domeniul sau de activitate, precum şi de organizare a activităţii instituţiilor specializate.  +  Articolul 6Radu Florescu se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei muzeelor şi colectiilor.  +  Articolul 7Membrii Comisiei muzeelor şi colectiilor se numesc de ministrul culturii, la propunerea preşedintelui comisiei.  +  Articolul 8Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în planul şi bugetul pe anul 1990 ale Ministerului Culturii.  +  Articolul 9Legea nr. 63/1974, Decretul nr. 13/1975, decretele prezidenţiale nr. 52/1975 şi 53/1975, precum şi prevederile din Decretul nr. 244/1978 cu privire la obligativitatea depunerii la Banca Naţionala a bunurilor culturale mobile cuprinzînd metale preţioase sau pietre preţioase ori semipretioase, H.C.M. nr. 661/1955, H.C.M. nr. 311/1975 şi H.C.M. nr. 312/1975, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU------------------