LEGE nr. 9 din 11 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona şi/sau izgoni."3. La articolul 5, după litera d) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) asistenţă medicală."4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Deţinătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1). (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se înţelege: a) omorârea animalelor, cu intenţie; b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive; c) organizarea de lupte între animale sau cu animale; d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau răniri; f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului; g) administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului; h) maltratarea şi schingiuirea animalelor; i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor; j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace; k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă; l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege; m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea animalelor."6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Animalele folosite în scopuri experimentale sunt supuse unor reguli de protecţie specifice, fără a li se provoca suferinţe inutile."8. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor şi a altor animale, cu excepţia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul veterinar."9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice pe o perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii şi recuperării fizice, pentru animalele aflate în impas de supravieţuire, cu acordul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Transportatorii au obligaţia de a transporta animalele în condiţii corespunzătoare, în funcţie de specie, stare fiziologică, sex, vârstă, categorie de producţie, pentru a evita rănirea ori epuizarea fizică şi/sau psihică a acestora."11. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Comisia de organizare a competiţiilor şi/sau de arbitraj va cuprinde obligatoriu şi un reprezentant al organizaţiilor de protecţie a animalelor."12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţii autorizate, cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la faţa locului."13. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Sacrificarea şi uciderea animalelor"14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Animalele nu vor fi supuse unor suferinţe inutile în cazul sacrificării sau uciderii."15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Sacrificarea şi uciderea animalelor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare."16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Prevederile art. 20 nu se aplică animalelor care, datorită unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise imediat."17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Animalele pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, atunci când obiectivul activităţii nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor."18. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Constituie infracţiuni următoarele fapte: a) deţinerea şi comercializarea de animale sălbatice de către persoane fizice şi juridice neautorizate, cu excepţia grădinilor zoologice; b) folosirea animalelor pentru cerşetorie, în scopul obţinerii de foloase necuvenite; c) faptele prevăzute la art. 6; d) organizarea de lupte între animale sau cu animale; e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea."19. La articolul 23, literele a) şi b) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"a) cele de la lit. a), cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei; b) cele de la lit. b)-e), cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei."20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Infracţiunile prevăzute la alin. (1^1) se sancţionează după cum urmează: a) cele de la lit. a), cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 10.000 lei şi confiscarea animalelor; b) cele de la lit. b), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 6.000 lei şi confiscarea animalelor; c) cele de la lit. c), cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea animalelor; d) cele de la lit. d), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 1.000 lei la 2.000 lei şi confiscarea animalelor; e) cele de la lit. e), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 500 lei la 2.000 lei şi confiscarea animalelor."21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - În cazul săvârşirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravenţională se aplică şi măsura confiscării animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcţionează pe lângă consiliile locale, în vederea adopţiei sau a valorificării, în condiţiile legii."22. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - În cazul constatării unei infracţiuni, instanţa poate dispune pe seama proprietarului interdicţia de a deţine animale pe o perioadă de 5 ani."23. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanţii organizaţiilor de protecţie a animalelor, monitorizează aplicarea prezentei legi."24. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al ministrului internelor şi reformei administrative şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor."25. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - (1) Radiodifuziunea şi Televiziunea Română promovează programe de protecţie a animalelor. (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cadrul orelor de educaţie civică, va promova acţiuni de protecţie a animalelor."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 11 ianuarie 2008.Nr. 9.-----