HOTĂRÎRE Nr. 209 din 28 martie 1996pentru aprobarea Metodologiei privind instituirea şi evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 5 aprilie 1996  În temeiul prevederilor art. 9 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 853/1995 privind compunerea şi atribuţiile Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind instituirea şi evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare, prezentată în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele coordonatoare au obligaţia sa stabilească lista agenţilor economici, inclusiv a institutelor de cercetare-proiectare, care poseda capacităţi de producţie dezvoltate cu finanţare de la sectorul special, indiferent de structura actuala, care vor trebui sa întocmească inventarul patrimoniului destinat producţiei de apărare. Lista se avizează de către Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi se prezintă Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare.ART.3Etapele, activităţile, responsabilităţile şi termenele procesului de inventariere a patrimoniului sectorului producţiei de apărare în anul 1996 sunt cele cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Începând cu anul 1997 pot beneficia de prevederile Legii nr. 78/1995 numai capacitatile de producţie pentru apărare şi personalul aferent acestora, care vor fi cuprinse în inventarul transmis Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare.  +  Articolul 5Valabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/1995 privind unele măsuri pentru aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 se prelungeşte până la data de 31 decembrie 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţieisociale,Dan Mircea PopescuMinistrul apărării naţionale,Gheorghe TincaMinistru de interne,Doru Ioan TaracilaMinistrul industriilor,Alexandru Stanescu  +  Anexa 1 METODOLOGIAprivind instituirea şi evidenta inventarului general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare1. Conform prevederilor art. 2 din Legea nr. 78/1995, sectorul producţiei de apărare, ca parte componenta a industriei naţionale, are un patrimoniu compus din patrimoniile tuturor agentiilor economici, utilizate în exclusivitate pentru cercetarea, proiectarea, asimilarea, fabricarea, comercializarea şi repararea armamentului, muniţiei, tehnicii de lupta, pieselor de schimb aferente acestora şi altor materiale cu destinaţie specific militară, necesare forţelor sistemului naţional de apărare, în timp de pace şi război.2. În scopul protejării patrimoniului sectorului producţiei de apărare, prin art. 9 din Legea nr. 78/1995 se instituie inventarul general al patrimoniului sectorului producţiei de apărare, denumit pe scurt inventar.Bunurile şi valorile cuprinse în inventar se evidenţiază în mod distinct în patrimoniul agenţilor economici care produc pentru apărare.3. Obligaţia de a întocmi inventarul, conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, o au administratorii regiilor autonome şi al societăţilor comerciale, directorii financiar-contabili, contabilii şefi şi oricare alte persoane care, potrivit legii, au obligaţia de a gestiona patrimoniul.Răspunderea pentru organizarea şi ţinerea inventarului în conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligaţia gestionării patrimoniului.4. În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 78/1995, inventarul se centralizează în evidenta Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare, se reactualizează o dată la 5 ani şi nu înlocuieşte inventarierea curenta a bunurilor agentului economic, dispusă în baza Legii nr. 82/1991 şi a altor acte normative de evidenţa contabilă.5. Unităţile patrimoniale au obligaţia să asigure, în principal, următoarele:- numirea persoanelor împuternicite să efectueze inventarierea, care au acces, în condiţiile legii, la lucrări în sectorul special;- pregătirea condiţiilor necesare efectuării inventarierii;- efectuarea faptica a inventarierii prin întocmirea listelor de inventariere distincte din sectorul special;- transmiterea inventarului la Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare prin ministerul coordonator;- regiile autonome şi societăţile comerciale vor declara şi vor inregistra legal acest patrimoniu ca proprietate a statului, după avizarea de către Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare.6. Toate bunurile şi valorile inventariate, grupate pe gestiuni şi categorii de bunuri, se înscriu în liste de inventariere, care se semnează de către persoanele împuternicite să execute inventarierea şi de către persoanele desemnate să le gestioneze.Inventarul se întocmeşte în mod distinct, pe secţii, ateliere şi compartimente functionale, specificându-se în antet denumirea şi profilul de fabricaţie al acestora.7. Terenurile pe care sunt amplasate capacitatile de producţie specială şi unităţile acestora (poligoane, spaţii de depozitare, platforme, drumuri de acces, rampe, linii de cale ferată, puncte de control, etc), precum şi spaţiile de siguranţă aferente acestora cuprinse în planul de situaţie (suprafeţe integral amplasate în incinta agentului economic sau în afară acestora) se declara patrimoniu în folosinţă sectorului de apărare. Terenurile din patrimoniul sectorului producţiei de apărare sunt date, ca proprietate de stat, în administrarea agenţilor economici care produc pentru apărare.8. Inventarele întocmite de agenţii economici care produc pentru apărare vor fi transmise Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare în termen de 95 de zile de la transmiterea dispoziţiei de inventariere, prin intermediul ministerului în coordonarea căruia se afla. Acestea vor fi întocmite conform formularelor aprobate prin legislaţia în vigoare şi vor fi însoţite de fise ale capacităţilor şi de propuneri privind declararea obiectivelor ce urmează a fi constituite ca patrimoniu al sectorului de apărare.9. Pe măsura realizării unui sistem unitar de prelucrare automată a datelor, capabil să permită controlul respectării reglementărilor în vigoare cu privire la securitatea datelor şi a fiabilitatii sistemului de prelucrare a acestora, de comun acord cu Secretariatul Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare, se va trece la centralizarea inventarului şi pe alte suporturi purtătoare de informaţii. Responsabilităţile ce revin personalului agentului economic, cu privire la utilizarea tehnicii de calcul, se vor stabili prin regulamente interne, cu respectarea legislaţiei şi a metodologiilor în domeniu.10. Inventarul patrimoniului sectorului producţiei de apărare va consemna cele doua componente ale gestiunii: financiar-contabila şi tehnica (fizica).11. La nivelul agenţilor economici, aspectele tehnice privind delimitarea patrimoniului producţiei de apărare de celelalte capacităţi pe care se realizează producţia civilă vor fi stabilite conform reglementărilor legale în domeniu, pe baza actelor normative privind dimensionarea acestor şi a documentelor de aprobare a capacităţilor destinate realizării tehnicii militare puse în funcţiune, atât pentru producţia curenta, cît şi pentru starea de mobilizare.De asemenea, se va ţine seama de activităţile şi utilitatile comune care au fost create pentru funcţionarea unitară a capacităţilor de producţie.12. Inventarierea patrimoniului sectorului producţiei de apărare trebuie să înceapă cu identificarea celor două profiluri de producţie (civilă şi pentru apărare), inclusiv în zonele comune, deserviri, utilităţi, reţele etc. Pentru aplicarea corecta a Legii nr. 78/1995, departajarea patrimoniilor celor două profiluri de producţie trebuie să pornească de la următoarele principii generale: a) Separarea celor două profiluri de producţie se va face având în vedere necesitatea ca sectorul producţiei de apărare să poată funcţiona independent de sectorul civil, prin stabilirea unor relaţii clare pentru serviciile şi utilitatile ce se asigura de către sectorul civil. b) Sectorul producţiei de apărare va avea autonomie şi evidenţa contabilă distinctă pentru toate operaţiunile economico-financiare desfăşurate în cadrul contabilităţii generale a agentului economic. c) Relaţiile cu componentele sectorului de producţie civil se vor desfăşura prin evidente clare de gestiuni şi management economic. d) Separarea patrimoniilor se va efectua la capacitatile de producţie aprobate prin documente legale care atesta dimensionarea acestora.Capacitatile trebuie să poată realiza comenzile curente ale componentelor sistemului de apărare, iar în caz de necesitate, îndeplinirea planului de mobilizare asumat (inclusiv prin schimbarea regimului de lucru, creşterea duratei schimburilor, completarea cu personal şi colaborarea cu restul capacităţilor destinate producţiei civile). e) La activităţile comune care nu pot fi separate sau reamplasate vor fi trecute în patrimoniul sectorului producţiei de apărare: clădirea şi instalaţiile aferente utilajelor stabilite pentru deservirea capacităţii proiectate a sectorului de apărare, utilajele ce pot fi încărcate parţial, aflate în perimetrul delimitat ca sector pentru producţia de apărare. În această categorie intra fabricatia şi reparaţia S.D.V., reparaţii de utilaje şi clădiri, utilităţi, depozite, laboratoare, reţele exterioare (apa, electrice, gaze, abur, aer comprimat etc), imprejmuirea, staţii de neutralizare şi de epurare etc., care deservesc majoritar sectorul producţiei de apărare.Vor fi împărţite conform documentaţiei aprobate sau proporţional cu raportul dintre capacitatile civile şi cele militare aprobate, exprimate valoric sau în unităţi fizice: terenul, drumurile, platformele, amenajările de teren etc., fără a se afecta însă functionalitatea acestora.Amortizarea aferentă mijloacelor fixe care servesc activităţii de producţie civilă, dar sunt menţinute în patrimoniul sectorului producţiei de apărare, se va inregistra pe costul acestor sectoare şi se va recupera de la activitatea de producţie civilă. Consumurile de gaze, apa, energie electrica vor fi determinate separat pentru sectorul producţiei de apărare pe bază de aparate de măsura.Reparaţia clădirilor şi a instalaţiilor interioare şi exterioare va fi suportată proporţional cu ponderea deţinută de către fiecare profil.Colaborarile dintre cele doua profiluri de activitate se vor deconta la preţuri negociabile. În acest fel, fiecare profil de activitate îşi va tine evidenta costurilor directe şi indirecte de producţie şi de administraţie, potrivit normelor în vigoare.Vor fi separate şi/sau reamplasate activităţile de proiectare, centrele sau oficiile de calcul şi unele compartimente functionale cum sunt investiţiile, financiar-contabil etc. pentru lucrările proprii, aferente celor două profiluri.Impozitul pe profit al elementelor patrimoniului va fi stabilit în baza prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994. f) Principiile pentru identificarea şi inventarierea patrimoniului sectorului producţiei de apărare se referă, în principal, la sistemul fizic al agenţilor economici, care este reprezentat de primele doua capitole de activ ale patrimoniului, şi anume: imobilizarile necorporale şi imobilizarile corporale.Elementele de activ şi pasiv, de natura stocurilor, creanţelor, creditelor şi alte obligaţii vor fi departajate între sectorul producţiei civile şi sectorul producţiei de apărare avîndu-se în vedere natura, provenienţă şi destinaţia acestor elemente. g) Întocmirea inventarului patrimoniului se va efectua conform Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 2.388 din 15 decembrie 1995, pe liste de inventariere întocmite pe grupe de gestiuni, categorii de bunuri şi valori. Centralizarea acestora se va face pe formular trimestrial, cod 02, denumit: "Situaţia patrimoniului".Pentru anul 1995, inventarul patrimoniului sectorului producţiei de apărare va avea la baza datele înscrise în inventarul patrimoniului efectuat în cursul anului conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor, ale cărui rezultate au fost reflectate în bilanţul contabil. h) Funcţionarea în noul sistem, cu evidenta separată, se va organiza, începând cu anul 1997, în funcţie de necesitaţi, prin completarea dotărilor existente cu tehnica de calcul şi contorizare, proiectarea unui sistem de evidenta şi calcul al costurilor, reproiectarea sistemelor de management ale componentelor celor două sectoare. i) Documentaţia existenta constructivă de produs, tehnologică şi de S.D.V. va fi evaluată fizic şi valoric, pe principiul echivalării, în format A.4.Nu va fi inclusă în patrimoniul sectorului producţiei de apărare documentaţia finanţată de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii sau din fondurile pentru apărare şi ordine publică, în folosul acestora, care rămân în administrarea ministerelor respective. Cealaltă documentaţie va fi reevaluata conform metodologiei existente, plecind de la valoarea acesteia la data elaborării şi va fi cuprinsă în inventar. j) Din capacitatile de depozitare aflate în patrimoniul agenţilor economici vor fi cuprinse în inventarul patrimoniului sectorului producţiei de apărare numai imobilizarile corporale şi necorporale, mai puţin materialele ce reprezintă rezervele de mobilizare şi/sau stocurile curente de materiale destinate producţiei speciale. k) Prin inventarierea şi evidenta separată a capacităţilor pentru producţia de apărare nu trebuie întrerupte fluxurile normale tehnologice sau administrativ-manageriale. Se recomanda însă modulizarea acestora în cadrul unui sistem managerial eficient. l) Patrimoniul sectorului de apărare în toate elementele sale are un caracter dinamic şi nu-şi menţine permanent aceeaşi configuratie. Modificările pot interveni din cauze cum ar fi:- modernizarea produselor şi a tehnologiilor;- scoaterea din folosinţă şi înlocuirea unor utilaje şi instalaţii ca urmare a îndeplinirii duratei normate de utilizare;- renunţarea la unele produse pentru inzestrare, asimilarea unora noi sau trecerea la standardele nord-atlantice;- realizarea unor cooperări internaţionale;- modernizarea capacităţilor, restrîngerea sau dezvoltarea lor, ca urmare a procesului de restructurare;- modificarea necesarului de inzestrare anual, pe timp de pace sau în caz de mobilizare.În toate aceste cazuri, cu excepţia celor reglementate legal, documentaţia aferentă modificărilor va fi avizată de Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare şi, după avizul acesteia, se va reactualiza inventarul patrimoniului sectorului producţiei de apărare.Documentaţia necesară fundamentarii procesului de modernizare a patrimoniului producţiei de apărare va fi supusă aprobării Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare, prin ministerele coordonatoare.Modificarea patrimoniului ca urmare a unor cooperări internaţionale se efectuează pentru eliminarea importurilor, cît şi pentru însuşirea de noi produse şi know-how.13. Managerii agenţilor economici vor constitui comisii de inventariere pentru realizarea operaţiunilor de identificare şi de inventariere a capacităţilor producţiei de apărare.14. Regiile autonome, ministerele şi alte structuri care au în subordine unităţi cu sector al producţiei de apărare vor constitui comisii de avizare a documentaţiilor şi propunerilor rezultate cu ocazia inventarierii.15. Comisiile de inventariere de la agenţii economici şi cele de avizare de la esaloanele superioare acestora vor fi constituite din specialişti cu experienta din domeniile financiar-contabil, cercetare-dezvoltare, investiţii, mecano-energetic, producţie, administrativ etc., în număr corespunzător volumului de lucrări.16. Pentru inventarierea patrimoniului sectorului producţiei de apărare, dacă la anumiti agenţi economici se poate face o separare (modulizare) a celor două profiluri cu cheltuieli minime, aceasta se va analiza, dacă se considera necesar, cu consultarea institutelor de profil.17. După finalizarea inventarului, agenţii economici vor întocmi "Fişa capacităţii" pentru uzina/secţia din sectorul producţiei de apărare, care va cuprinde: a) capacitatea de producţie fizica (buc./an, tone/an); b) manopera: ore masina/an - pentru utilaje: ore om/an - pentru locuri de muncă; ore om/an - pentru muncitori; c) numărul de utilaje şi locuri de muncă, dintre care cele specializate pentru producţia de tehnica militară; d) suprafaţa, din care suprafaţa productiva; e) consumurile de utilităţi: energie electrica, abur, aer comprimat, apa, gaze naturale etc.; f) numărul de personal pe categorii de personal; g) planul de amplasare a capacităţii, cu indicarea sectoarelor, utilajelor şi instalaţiilor care aparţin sectorului producţiei de apărare; h) procentul producţiei de apărare din total, la capacitatile comune.Fişa va fi întocmită atât pentru capacitatile care produc pentru apărare, cît şi pentru capacitatile destinate producţiei civile, existente în prezent în patrimoniul agentului economic, astfel încât prin însumare să rezulte parametrii globali ai agentului economic.În cazul capacităţilor care produc pentru apărare se va specifică obiectul de activitate (produse realizate).18. Capacitatile de producţie aprobate, dar nepuse în funcţiune, aflate în diferite faze de finalizare, vot fi inventariate, iar fişa capacităţii va cuprinde suplimentar valoarea totală aprobată, valoarea cheltuielilor înregistrate reevaluate şi suma necesară finalizarii capacităţii conform valorii aprobate reevaluate.19. Capacitatile de producţie deteriorate sau descompletate ca urmare a unor aprobări legale sau cazuri de forta majoră vor fi menţionate în fişa capacităţii, cu evaluarea sumelor necesare remedierii acestora, dacă este cazul.20. Pe baza inventarului, a fişelor de capacităţi şi a situaţiei actuale, agenţii economici vor face propuneri privind:- capacitatile care urmează a se încadra în sectorul producţiei de apărare (proprietatea statului), cuprinzând şi capacitatile conexe civile ce nu pot fi separate de sectorul special;- capacitatile propuse în sectorul producţiei de apărare care trebuie conservate datorită lipsei de încărcare (cu producţie militară sau civilă);- eventuala reorganizare a agentului economic, inclusiv modul de separare a capacităţii pentru producţie de apărare.21. Agenţii economici vor inainta inventarul şi fişa capacităţii la ministerele coordonatoare, care le avizează şi le transmit pentru aviz şi luare în evidenta Fondului Proprietăţii de Stat, Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi Secretariatului Comisiei de Coordonare a Producţiei de Apărare, şi îşi vor păstra un exemplar.22. Pentru abordarea economico-financiară şi financiar-contabila a acţiunii se vor respecta actele normative şi legislaţia în vigoare, respectiv:- Legea contabilităţii nr. 82/1991;- Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 3/1995;- Regulamentul de aplicare a Legii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993;- Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului;- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995;- Hotărârea Guvernului nr. 266/1994 pentru aprobarea clasificarii şi a duratei normale de funcţionare a mijloacelor fixe;- Ordinul ministrului finanţelor nr. 746/1994 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;- Hotărârea Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale şi modificarea capitalului social, modificată prin hotărârile Guvernului nr. 593/1994 şi nr. 3/1995;- Ordinul ministrului finanţelor nr. 106/1995 de aprobare a Normelor privind aplicarea, în anul 1995, a prevederilor Legii nr. 15/1994 pentru mijloacele fixe reevaluate, în conformitate cu reglementările aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1994;- Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit;- Hotărârea Guvernului nr. 974/1994 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind metodologia de calcul şi formularistica corespunzătoare referitoare la impozitul pe profit;- alte reglementări de natura financiar-contabila.  +  Anexa 2 PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI pentru întocmirea inventarului patrimoniului sectorului producţiei de apărare
           
    Nr. crt.Denumirea activităţiiTermenulExecutantul
    1.Stabilirea agenţilor economici care posedă capacităţi pentru apărare şi transmiterea dispoziţiei de întocmire a inventarului potrivit art. 2 din hotărâremartie 1996Ministerele coordonatoare ale agenţilor economici
    2.Numirea comisiilor de inventariere pentru executarea activităţilor10 zile de la transmiterea dispoziţiei de inventariereManagerii agenţilor economici
    3.Decizii interne pentru desfăşurarea inventarului sectorului producţiei de apărare proprii fiecărui agent economic25 de zile de la transmiterea dispoziţiei de inventariereAgenţii economici implicaţi
    4.Identificarea patrimoniului sectorului producţiei de apărare din patrimoniul general35 de zile de la transmiterea dispoziţiei de inventariereAgenţii economici
    5.Întocmirea inventarului şi a fişei capacităţii şi transmiterea acestora la ministerul coordonator95 de zile de la transmiterea dispoziţiei de inventariereAgenţii economici
    6.Avizarea inventarului şi a fişei capacităţii de către ministere, Fondul Proprietăţii de Stat şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi transmiterea la Comisia de Coordonare a Producţiei de Apărare120 de zile de la transmiterea dispoziţiei de inventariereMinistere, Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, Fondul Proprietăţii de Stat
    7.Centralizarea inventarelor, întocmirea sintezei patrimoniului şi prezentarea acesteia la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării45 de zile de la primirea inventarelor de la ministereComisia de Coordonare a Producţiei de Apărare
  -------