LEGE nr. 3 din 9 ianuarie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 11 ianuarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44 din 23 mai 2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 28 iunie 2007, cu următoarele modificări:1. La articolul 5, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Reluarea activităţii de utilizare în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, în cazul retragerii autorizaţiei, se realizează numai după reluarea procedurii de notificare."2. La articolul 6, litera f) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"f) informează autorităţile implicate şi publicul despre revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei/acordului, despre eventualele accidente;".3. La articolul 6, litera f) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:"f) propune autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, conform prevederilor art. 16;".4. La articolul 6, litera i) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:"i) propune autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, conform prevederilor art. 16;".5. La articolul 6, litera i) a alineatului (6) va avea următorul cuprins:"i) propune autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, conform prevederilor art. 16;".6. La articolul 6, litera e) a alineatului (7) va avea următorul cuprins:"e) propune autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, conform prevederilor art. 16;".7. La articolul 6, litera f) a alineatului (8) va avea următorul cuprins:"f) propune autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, conform prevederilor art. 16;".8. La articolul 6, litera e) a alineatului (10) va avea următorul cuprins:"e) solicită autorităţii competente revizuirea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, conform prevederilor art. 16;".9. La articolul 6, litera a) a alineatului (11) va avea următorul cuprins:"a) realizează controlul operaţiunilor vamale cu mărfurile care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă. Acest control se desfăşoară conform procedurii stabilite prin ordin comun al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al autorităţii publice centrale pentru agricultură, al autorităţii publice centrale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi al ministrului economiei şi finanţelor privind importul, exportul şi tranzitul organismelor modificate genetic, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinul comun va conţine într-o anexă lista mărfurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă;".10. La articolul 7, litera b) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:"b) clasa 2: activităţi care prezintă riscuri reduse, adică activităţi pentru care este adecvat nivelul 2 de izolare pentru protecţia sănătăţii umane şi a mediului, în care se utilizează microorganisme modificate genetic aparţinând grupei 2 sau prin modificări aparţinând grupei 1;".11. La articolul 10, litera a) a alineatului (5) va avea următorul cuprins:"a) după obţinerea autorizaţiei, pentru orice utilizare ulterioară în condiţii de izolare clasa 1 şi pentru orice revizuire a termenilor autorizaţiei, utilizatorul transmite date prevăzute în Registrul utilizatorului, pe suport hârtie şi în format electronic, către autoritatea competentă în maximum 10 zile de la începerea activităţii;".12. La articolul 10, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un ordin care reglementează modelele de formulare necesare procedurii de notificare şi publică pe pagina proprie de internet recomandările necesare completării lor."13. La articolul 11, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului emite, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, un ordin care reglementează modelele de formulare necesare procedurii de autorizare şi publică pe pagina proprie de internet recomandările necesare completării lor."14. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Modificarea condiţiilor pentru aceeaşi clasă de utilizare sau a clasei de utilizare fără notificarea autorităţii competente conduce la suspendarea sau retragerea autorizaţiei. (4) Rezultatele negative privind inspecţia şi controlul condiţiilor de izolare pentru utilizarea microorganismelor modificate genetic conduc la aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 29 şi la suspendarea/retragerea autorizaţiei."15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Autoritatea competentă este abilitată să dispună revizuirea, suspendarea şi/sau retragerea autorizaţiei în următoarele condiţii: a) autorităţile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c)-f), pe baza dovezilor ştiinţifice, solicită revizuirea, suspendarea sau retragerea acesteia; b) Comisia pentru securitate biologică, pe baza dovezilor ştiinţifice, solicită revizuirea, suspendarea sau retragerea acesteia; c) autorităţile care exercită activităţi de inspecţie şi control prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. h)-j) solicită autorităţii competente reevaluarea activităţii în scopul revizuirii, suspendării sau retragerii autorizaţiei."16. La articolul 27, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului avizează raportul prevăzut la alin. (1) şi autoritatea competentă îl transmite anual Comisiei Europene...................................................................... (4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului avizează raportul prevăzut la alin. (3) şi autoritatea competentă îl transmite Comisiei Europene începând cu data de 1 ianuarie 2010."17. La articolul 29, punctele 1, 2, 6, 8, 20, 21, 24 şi 25 vor avea următorul cuprins:"1. încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1), care se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;2. încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2), care se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;.......................................................................6. încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (6), care se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei;.......................................................................8. încălcarea dispoziţiilor art. 5 alin. (8), care se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;.......................................................................20. încălcarea dispoziţiilor art. 18, care se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;21. încălcarea dispoziţiilor art. 19, care se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;.......................................................................24. încălcarea dispoziţiilor art. 23 alin. (3), care se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;25. încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (1), care se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei;".18. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Tipurile de microorganisme modificate genetic, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), se aprobă prin ordin comun al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al autorităţii publice centrale pentru sănătate şi al autorităţii publice centrale pentru muncă şi protecţie socială, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a deciziei Comisiei Europene privind această listă."19. La anexa nr. 4, titlul tabelului nr. 1 B va avea următorul cuprins:"Măsurile de control şi alte măsuri de protecţie pentru sere, spaţii de cultură şi depozite".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 3._________