HOTĂRÂRE nr. 1.586 din 19 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IStatutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), punctele 25, 26, 28, 44 şi 45 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"25. asigură continuitatea tratamentului bolnavilor cuprinşi în programul naţional de sănătate cu scop curativ;26. derulează programele de sănătate, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii;...............................................................28. organizează, împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice, Comisia centrală de arbitraj, care este condusă de un consiliu de conducere format din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice, CNAS, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi Colegiul Medicilor Dentişti din România;...............................................................44. implementează programele naţionale de sănătate conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice;45. răspunde de asigurarea, urmărirea şi controlul fondurilor alocate programelor şi subprogramelor de sănătate derulate de CNAS, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate;".2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Principalul rol al consiliului de administraţie este strategico-tactic, urmărind, în principal, aspectele majore referitoare la elaborarea şi implementarea strategiei naţionale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate."3. La articolul 18, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. organizează şi dirijează activitatea CNAS;".4. La capitolul IV, titlul secţiunii a 6-a se modifică şi va avea următorul cuprins:Secțiunea a 6-a "Conducerea executivă a CNAS"5. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Conducerea executivă a CNAS este asigurată de către directorul general. Între CNAS şi directorul general se încheie un contract de management ale cărui obiective sunt stabilite de preşedintele CNAS. Contractul conţine indicatori de performanţă, are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil."6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - (1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs şi acesta se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS pentru un mandat de 4 ani. (2) Mandatul directorului general încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către preşedintele CNAS pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de management, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii contractului ori prin deces. (3) Concursul pentru ocuparea postului de director general se organizează de către CNAS, având la bază şi un plan de management cu privire la conducerea executivă a CNAS. (4) Condiţiile şi criteriile de selecţie pentru ocuparea postului de director general sunt stabilite de preşedintele CNAS, cu avizul consiliului de administraţie."7. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Funcţia de preşedinte-director general, manager al sistemului la nivel local, la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate care funcţionează în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se ocupă prin concurs organizat de CNAS. (2) Între CNAS şi preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani. Contractul conţine indicatori de performanţă generali şi specifici, are natură civilă şi se supune regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Codul civil, iar modelul acestuia se avizează de Consiliul de administraţie al CNAS. (3) Indicatorii de performanţă generali şi specifici şi cerinţele specifice postului de preşedinte-director general al caselor de asigurări de sănătate se avizează de Consiliul de administraţie al CNAS şi se aprobă de preşedintele CNAS, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de preşedinte-director general în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii managerilor sistemului la nivel local se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS. (5) Mandatul preşedintelui-director general al casei de asigurări de sănătate încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către preşedintele CNAS, la modificarea cu peste 50% a indicatorilor de performanţă care au stat la baza încheierii contractului ori prin deces. (6) Preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate are obligaţia de a depune declaraţia de interese şi declaraţia de avere la numirea în funcţie şi anual, în condiţiile legii. (7) Preşedintele-director general al casei de asigurări de sănătate poate delega atribuţiile, în totalitate sau în parte, unuia dintre directorii executivi de la nivelul casei de asigurări de sănătate, temporar, în situaţii temeinic justificate, numai cu aprobarea prealabilă a preşedintelui CNAS."8. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Pe lângă CNAS şi casele de asigurări de sănătate funcţionează comisii de experţi pentru implementarea programelor naţionale de sănătate, finanţate din fond, precum şi alte activităţi stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS. (2) Membrii comisiilor de experţi prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizaţie lunară de 10% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, respectiv din salariul funcţiei de preşedinte-director general al casei de asigurări de sănătate, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. Indemnizaţiile şi cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experţi sunt suportate de CNAS, respectiv de casa de asigurări de sănătate la nivelul căreia funcţionează comisia de experţi. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile comisiilor de specialitate se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS."  +  Articolul II (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, CNAS organizează concursul pentru ocuparea postului de director general la nivelul CNAS. (2) Mandatele preşedinţilor-directori generali la nivelul caselor de asigurări de sănătate aflate în derulare încetează la data intrării în vigoare a noilor indicatori de performanţă generali şi specifici aprobaţi prin ordin al preşedintelui CNAS. (3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a noilor indicatori de performanţă generali şi specifici, CNAS organizează concurs pentru ocuparea posturilor de preşedinte-director general la nivelul caselor de asigurări de sănătate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 1.586.-----------