LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) La nivelul Autorităţii se constituie şi funcţionează, sub conducerea preşedintelui acesteia, Comitetul pentru situaţii de urgenţă.(1^2) Comitetul pentru situaţii de urgenţă prevăzut la alin. (1^1) se constituie prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi are în componenţă persoane cu putere de decizie, experţi şi specialişti din aparatul propriu şi din unele instituţii şi unităţi aflate în subordinea Autorităţii, cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă."2. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Dacă epizootia prezintă un pericol deosebit pentru sănătatea publică şi economia naţională, în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă se constituie, prin hotărâre a Guvernului, Centrul Naţional de Combatere a Bolilor, sub conducerea nemijlocită a ministrului internelor şi reformei administrative şi sub coordonarea primului-ministru."3. La articolul 26, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (4^1)-(4^4), cu următorul cuprins:"(4^1) Centrul Naţional de Combatere a Bolilor este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie, experţi şi specialişti desemnaţi de ministerele cu atribuţii complexe în gestionarea situaţiilor de urgenţă.(4^2) Structura Centrului Naţional de Combatere a Bolilor este următoarea: a) Unitatea centrală de decizii, condusă de ministrul internelor şi reformei administrative, alcătuită din membrii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; b) Unitatea operaţională centrală, condusă de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; c) Unitatea centrală de sprijin, constituită din experţi şi specialişti din cadrul administraţiei publice centrale, din cadrul organelor de specialitate ale acesteia şi din cadrul unor instituţii şi unităţi aflate în subordinea acestora, precum şi din reprezentanţi ai patronatelor interesate de eradicarea epizootiilor, care ajută Unitatea operaţională centrală în luarea măsurilor care se impun pentru combaterea bolilor.(4^3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din componenţa acestuia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.(4^4) Finanţarea acţiunilor care se dispun de către Centrul Naţional de Combatere a Bolilor se asigură de la bugetul de stat, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului."4. La articolul 26, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, la nivelul prefecturilor se constituie, sub conducerea prefecţilor, centre locale de combatere a bolilor, respectiv Centrul de Combatere a Bolilor al Municipiului Bucureşti."5. La articolul 26, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:"(5^1) Structura centrului local de combatere a bolilor este următoarea: a) unitatea locală de decizie, condusă de prefect şi alcătuită din membrii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă; b) unitatea operaţională locală, condusă de directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) unitatea locală de sprijin, condusă de primar şi din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraşului sau municipiului, după caz, reprezentanţi ai serviciilor publice şi ai principalelor instituţii de pe teritoriul respectiv, precum şi medicul zonal.(5^2) Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea centrelor locale de combatere a bolilor, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi ale structurilor din componenţa acestora se stabilesc prin ordin al prefectului.(5^3) În exercitarea atribuţiilor de conducere a Unităţii operaţionale centrale şi a unităţii operaţionale locale se emit decizii şi instrucţiuni."6. La articolul 26, alineatele (6), (6^1) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acordă despăgubiri: a) proprietarilor, crescători de animale, pentru animalele tăiate sau ucise în cadrul acţiunilor naţionale aprobate prin acte normative; b) persoanelor fizice ale căror animale au fost diagnosticate pozitiv şi sacrificate, în mod direct sau indirect, în cadrul programelor naţionale de eradicare a epizootiilor, de la data aprobării acestora, conform legislaţiei în vigoare; c) proprietarilor, crescători de animale, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv pentru împiedicarea transmiterii bolilor la om.(6^1) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc bolile, efectele directe şi indirecte, precum şi efectele colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea acestora, condiţiile, precum şi modalităţile de acordare a despăgubirilor. (7) Plata despăgubirilor prevăzute la alin. (6) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţii care se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 ianuarie 2008.Nr. 1.--------