DECIZIE nr. 1.146 din 4 decembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57, art. 58, art. 59 alin. (2) şi art. 62 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorMihai Paul Cotta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57, art. 58, art. 59 alin. (2) şi ale art. 62 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi ale art. 7 alin.(2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, excepţie ridicată de Adrian Marcel Iancu în Dosarul nr. 8.235/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se prezintă autorul excepţiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Anticorupţie Bucureşti, prin consilier juridic.Autorul excepţiei solicită admiterea acesteia, considerând că sunt încălcate dispoziţiile art. 16 din Constituţie, deoarece preiau reglementările din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici în materie de răspundere disciplinară, fără să stabilească în special abaterile disciplinare săvârşite de poliţişti.Reprezentantul Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală Anticorupţie Bucureşti solicită respingerea excepţiei, precizând că dispoziţiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 din Constituţie.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, considerând că prevederile legale criticate nu creează privilegii în sensul art. 16 alin. (1) din Constituţie. Se arată totodată că sunt respectate dispoziţiile art. 108 alin. (2) din Constituţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 14 martie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 8.235/2/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57, art. 58, art. 59 alin. (2) şi ale art. 62 din Legea nr. 360/2002, precum şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004, excepţie ridicată de Adrian Marcel Iancu în cauza ce are ca obiect judecarea acţiunii în contencios administrativ a plângerii împotriva unei decizii de sancţionare disciplinară.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că prevederile art. 57 şi 58 din Legea nr. 360/2002 încalcă dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie. Se arată că prevederile legale criticate preiau reglementările din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici în materie de răspundere disciplinară, deşi ar fi trebuit să instituie numai aspectele derogatorii de la procedura stabilită prin această lege.Dispoziţiile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 sunt considerate neconstituţionale în raport cu art. 1 alin. (5) şi art. 108 alin. (2) din Constituţie, deoarece instituţia competentă să organizeze executarea legilor este Guvernul, şi nu un minister aflat în subordinea acestuia.Se mai susţine că dispoziţiile art. 59 alin. (2) şi ale art. 62 din Legea nr. 360/2002, precum şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 încalcă art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece instituie un tratament discriminatoriu referitor la tragerea la răspundere a poliţistului, în comparaţie cu tratamentul stabilit prin Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici şi prin Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Totodată, consideră că, în mod discriminatoriu, Legea nr. 360/2002 şi Legea nr. 364/2004 nu instituie o procedură administrativă specială, specifică situaţiilor în care se găseşte poliţistul în raport cu celelalte situaţii în care se află funcţionarul public. În legătură cu această critică, se arată că sunt încălcate şi prevederile art. 21 alin. (4) din Constituţie.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile legale invocate de autorul excepţiei sunt constituţionale, legiuitorului revenindu-i dreptul de a stabili faptele ce constituie abateri disciplinare, precum şi sancţionarea acestora.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, în ceea ce priveşte dispoziţiile legale expres menţionate de către autorul excepţiei, şi inadmisibilă, în ceea ce priveşte critica referitoare la lipsa unor dispoziţii din cuprinsul Legii nr. 360/2002 şi al Legii nr. 364/2004.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Totodată, se apreciază că prevederile art. 1 alin. (5) şi ale art. 108 alin. (2) din Constituţie, invocate în susţinerea excepţiei, nu au incidenţă în cauza de faţă.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţilor prezente şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 57, 58, art. 59 alin. (2) şi ale art. 62 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, dispoziţii care au următorul conţinut:- Art. 57 din Legea nr. 360/2002: "Constituie abateri disciplinare, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte săvârşite de poliţist, comise cu vinovăţie: a) comportarea necorespunzătoare, în serviciu, familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale a poliţistului sau prestigiului instituţiei; b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege; c) întârzierea repetată sau nejustificată a soluţionării lucrărilor; d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori lipsa de solicitudine în relaţiile cu cetăţenii; e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată de la serviciu; f) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Ministerului de Interne; g) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate; h) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă; i) imixtiunea ilegală în activitatea altui poliţist; j) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unor cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane; k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege.";- Art. 58 din Legea nr. 360/2002: "Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate poliţistului sunt: a) mustrare scrisă; b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni; c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 3 ani;c1) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut; d) destituirea din poliţie.";- Art. 59 din Legea nr. 360/2002: "(2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului de interne.[...]";- Art. 62 din Legea nr. 360/2002: "(1) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei se constituie Consiliul superior de disciplină, iar la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judeţene de poliţie, unităţile teritoriale şi instituţiile de învăţământ ale poliţiei se constituie consilii de disciplină. (2) Consiliile de disciplină se constituie şi funcţionează pe lângă şefii unităţilor de poliţie şi au caracter consultativ. (3) Consiliile de disciplină îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului de interne.";- Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004: "(2) Procedura cercetării prealabile se reglementează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."Autorul excepţiei susţine că aceste prevederi legale încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind respectarea Constituţiei şi a legilor, art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (4) referitoare la jurisdicţiile speciale administrative şi ale art. 108 alin. (2) referitoare la actele Guvernului.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 57 şi 58 din Legea nr. 360/2002 prin invocarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea reţine că este neîntemeiată. Dispoziţiile legale criticate prevăd atât abaterile disciplinare săvârşite de poliţişti, cât şi sancţiunile disciplinare aplicate. Conţinutul acestor prevederi legale a fost adoptat în virtutea prerogativelor constituţionale ale Parlamentului conferite de art. 61 alin. (1), fiind astfel respectat principiul supremaţiei Constituţiei prevăzut de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală. Reglementarea prin preluare, în totalitate sau în parte, a unor prevederi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici în materie de răspundere disciplinară este o problemă de legiferare care aparţine competenţei exclusive a Parlamentului.În legătură cu dispoziţiile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004, Curtea constată că acestea nu contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5) şi ale art. 108 alin. (2) din Constituţie. Potrivit art. 108 alin. (2) din Legea fundamentală referitor la emiterea hotărârilor, Guvernul îşi exercită rolul constituţional prevăzut la alin. (1) al art. 102 privind conducerea generală a administraţiei publice. Acesta este sensul de organizare a executării legilor prevăzut de textul constituţional, iar nu cel de adoptare a regulamentelor interne în vederea aplicării unei legi, la nivelul unităţilor de stat, de către conducătorii acelor unităţi, astfel cum susţine autorul excepţiei.Referitor la susţinerea că art. 59 alin. (2) şi art. 62 din Legea nr. 360/2002, precum şi art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 încalcă art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că textele legale indicate sunt nediscriminatorii, deoarece se aplică uniform pentru toţi cei care se află în situaţia stabilită de ipoteza normelor respective, fără privilegii sau discriminări. Modalitatea diferită de reglementare a cercetării prealabile, în cazul aplicării sancţiunilor disciplinare poliţiştilor, de cea a funcţionarilor publici ori a magistraţilor, se datorează tocmai situaţiilor specifice în care se află aceste categorii de angajaţi.În sfârşit, Curtea reţine că nu pot fi primite susţinerile autorului excepţiei privind contrarietatea dintre dispoziţii legale criticate cuprinse în diferite acte normative, întrucât Curtea Constituţională asigură, conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, doar examinarea constituţionalităţii dispoziţiilor legale. Pentru aceleaşi motive, susţinerile privind încălcarea art. 21 alin. (4) din Constituţie, prin aceea că Legea nr. 360/2002 şi Legea nr. 364/2004 nu prevăd o procedură administrativ-jurisdicţională, nu pot fi primite.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57, art. 58, art. 59 alin. (2) şi ale art. 62 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, precum şi ale art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, excepţie ridicată de Adrian Marcel Iancu în Dosarul nr. 8.235/2/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 decembrie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihai Paul Cotta_________