DECIZIE nr. 1.135 din 4 decembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97, art. 102 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorMarieta Safta - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97, art. 102 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie ridicată de Luis-Vincenţiu Lazarus în Dosarul nr. 5.306/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.La apelul nominal, lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Ministerul Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată în ceea ce priveşte dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 criticate şi ca inadmisibilă în ceea ce priveşte dispoziţiile din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 2 aprilie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 5.306/299/2007, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97, art. 102 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie ridicată de Luis-Vincenţiu Lazarus în dosarul menţionat.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că "instituirea unui regim sancţionator contravenţional (indiferent că este vorba de o sancţiune principală sau una complementară), cu consecinţa posibilităţii aplicării, în mod cumulativ, de sancţiuni constând în puncte de amendă, suspendarea exercitării dreptului de a conduce, puncte de penalizare şi măsuri tehnico-administrative constituie o restrângere excesivă a unor drepturi în situaţii care nu se încadrează în cele anume prevăzute în alin. (1) al art. 53 din Constituţie".Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că "stabilirea unor sancţiuni principale şi complementare pentru o contravenţie nu încalcă dispoziţiile art. 53 din Constituţie".În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul, invocând şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată în ceea ce priveşte art. 96, art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 şi inadmisibilă în ceea ce priveşte art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, respectiv art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 96, art. 97, art. 102 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 sunt constituţionale, iar, faţă de prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 este inadmisibilă.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006, ordonanţă republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, intervenite până la data sesizării Curţii Constituţionale, dispoziţii cuprinse în: art. 96 privind sancţiunile contravenţionale complementare, art. 97 privind cazurile în care poliţistul rutier dispune măsuri tehnico-administrative, art. 102 privind faptele care constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi art. 121 privind termenul de prescripţie a executării sancţiunii contravenţionale complementare, precum şi dispoziţiile art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, care instituie unele reguli privind circulaţia vehiculelor.Curtea constată că, ulterior sesizării sale prin încheierea din 2 aprilie 2007, a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2007. Acest act normativ a modificat, respectiv a abrogat, o serie de dispoziţii cuprinse în textele de lege criticate. Astfel, art. I pct. 34 şi pct. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 a modificat alin. (4) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, respectiv alin. (1), (2), (3) şi (6) ale art. 97 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, fiind păstrate însă soluţiile legislative criticate de autorul excepţiei. De asemenea, alin. I pct. 33, 42 şi 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007 a abrogat art. 96 alin. (2) lit. f), art. 102 alin. (1) pct. 2, 13 şi 30, alin. (3) lit. d) şi, respectiv, art. 121 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. În plus, prin Decizia nr. 661/2007 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 2 august 2007, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.Aşa fiind, Curtea urmează să se pronunţe asupra constituţionalităţii dispoziţiilor art. 96, art. 97, art. 102 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, în actuala redactare, precum şi a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.Prevederile constituţionale invocate în motivarea excepţiei sunt cele ale art. 15 - Universalitatea şi ale art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:I. Critica art. 96 alin. (1), alin. (2) lit. a)-e), alin. (3)-(5), alin. (6) lit. (a)-(c) şi alin. (7)-(8), art. 97, art. 102 alin. (1) pct. 1, pct. 3-12 şi pct. 14-29, pct. 31-38, alin. (2) şi alin. (3) lit. a), b), c) şi e), precum şi a art. 121 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice este neîntemeiată. Astfel, contrar susţinerilor autorului excepţiei, aceste texte de lege nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere, în scopul prevăzut încă din primul articol al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, respectiv "asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cât şi a mediului". Aşa fiind, reglementarea unor sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea acestor reguli este deplin justificată, din perspectiva interesului general ocrotit.În acelaşi sens, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Deciziile nr. 210 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007, şi nr. 44 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 februarie 2005.II. În ceea ce priveşte art. 96 alin. (2) lit. f), art. 102 alin. (1) pct. 2, 13 şi 30, alin. (3) lit. d) şi, respectiv, art. 121 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, abrogate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2007, ulterior sesizării Curţii Constituţionale, excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia "Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia".III. Dispoziţiile art. 96 alin. (6) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 au mai făcut obiectul controlului exercitat de către Curte, care a constatat, prin Decizia nr. 661/2007, că acestea sunt neconstituţionale. Aşa fiind, sunt incidente dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale", iar excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.IV. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, instanţa de contencios constituţional "hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial". De asemenea, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, instanţa de contencios constituţional "(...) decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia". Aşa fiind, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate, astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 este inadmisibilă.Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:I. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (1), alin. (2) lit. a)-e), alin. (3)-(5), alin. (6) lit. (a)-(c) şi alin. (7)-(8), art. 97, art. 102 alin. (1) pct. 1, pct. 3-12, pct. 14-29 şi pct. 31-38, alin. (2) şi alin. (3) lit. a), b), c) şi e), precum şi a dispoziţiilor art. 121 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Luis-Vincenţiu Lazarus în Dosarul nr. 5.306/299/2007 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.II. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. f), art. 96 alin. (6) lit. d), art. 102 alin. (1) pct. 2, 13 şi 30, alin. (3) lit. d) şi, respectiv, art. 121 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie invocată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.III. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie invocată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 decembrie 2007.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Marieta Safta----------