LEGE nr. 385 din 31 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 7 ianuarie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la dispoziţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la vârsta de pensionare, la împlinirea vârstei de 63 de ani şi a unui stagiu de cotizare de 30 de ani, deputaţii şi senatorii beneficiază de pensie în condiţiile prevăzute la alin. (1)."2. La articolul 49, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) La îndeplinirea condiţiilor de pensionare, deputaţii şi senatorii vor opta pentru pensia calculată conform alin. (1)-(3) sau pentru pensia calculată în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ori ale altor legi speciale din cadrul sistemului public."  +  Articolul IILegea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 di 3 mai 2006, cu completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 31 decembrie 2007.Nr. 385.----