DECIZIE nr. 1.060 din 20 noiembrie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorIon Tiucă - procurorMaria Bratu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" -- S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L în Dosarul nr. 9.604/212/2006 al Tribunalului Constanţa - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.230D/2007, care are acelaşi obiect al excepţiei de neconstituţionalitate.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Având în vedere că excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în aceste dosare au acelaşi obiect, Curtea pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea celor două dosare.Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.230D/2007 la Dosarul nr. 434/2007, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepţiei, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 27 februarie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 9.604/212/2006, Tribunalul Constanţa - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi art. 52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia" - S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L., Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L.Prin Încheierea din 2 februarie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 9.371/212/2006, Judecătoria Constanţa- Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 şi art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de aceiaşi autori.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea fondului funciar contravin libertăţii de asociere şi libertăţii economice, deoarece "obligă atât persoanele ale căror terenuri au fost trecute în proprietate de stat, cât şi persoanele care erau deja acţionari ai unor societăţi comerciale constituite în baza Legii nr. 15/1990 şi ulterior privatizate, să devină asociaţi" la societăţile comerciale înfiinţate în locul fostelor unităţi agricole de stat. De asemenea, se arată că prevederile art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ, stabilind atribuţii administrativ-jurisdicţionale în sarcina comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, încalcă dreptul la liberă asociere şi principiul constituţional al garantării şi ocrotirii proprietăţii private, deoarece comisia judeţeană poate constitui unele drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, "în alte condiţii decât libertatea de asociere", iar pe de altă parte, posibilitatea unei instituţii administrative de a interveni în raporturi juridice civile încalcă libertatea economică.Tribunalul Constanţa - Secţia civilă apreciază că textele de lege criticate nu contravin normelor constituţionale invocate, întrucât numai în urma unei opţiuni a beneficiarului acestei legi se poate dobândi calitatea de acţionar şi numai după validarea acestei opţiuni de către organul competent.Judecătoria Constanţa - Secţia civilă apreciază că prevederile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 nu îngrădesc dreptul unor persoane juridice de a dezvolta o activitate economică pe baza liberei iniţiative sau libertatea de asociere, deoarece persoanele vizate de ipoteza normei juridice au posibilitatea să-şi manifeste acordul de voinţă prin formularea unei cereri, legea neinstituind nicio obligativitate în sensul de a deveni acţionari la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990. În ceea ce priveşte prevederile art. 52 alin. (1) din acelaşi act normativ, arată că acestea sunt constituţionale, deoarece comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor are dreptul de a verifica calitatea de persoane îndreptăţite, precum şi soluţionarea contestaţiilor depuse de acestea împotriva actelor emise de comisia locală, nu şi obligaţia de a se asocia într-o societate agricolă comercială.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul apreciază că excepţia este neîntemeiată. În acest sens, se arată, în esenţă, că prevederile de lege criticate au ca scop respectarea drepturilor persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul unor legi speciale, altele decât cele de expropriere.Avocatul Poporului consideră prevederile de lege ca fiind constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul acesteia îl constituie, potrivit considerentelor cuprinse în încheierile de sesizare, cât şi din motivarea excepţiei, prevederile art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, modificată şi completată prin titlul IV al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, potrivit cărora:- Art. 37 alin. (1): "Persoanele ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, altele decât cele de expropriere, şi care se află în administrarea unităţilor agricole de stat devin, la cerere, acţionari la societăţile comerciale înfiinţate, în baza Legii nr. 15/1990, din actualele unităţi agricole de stat. De aceleaşi prevederi beneficiază şi moştenitorii acestor persoane."- Art. 52 alin. (1): "În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională."Autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate şi alte forme de asociere, art. 44 alin. (2) teza întâi privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii private şi art. 45 referitoare la libertatea economică.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi texte constituţionale invocate în cauza de faţă, cu o motivare identică şi având aceiaşi autori ai excepţiei.Astfel, prin Decizia nr. 649 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 8 august 2007, Curtea a decis că dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 40 alin. (1) referitoare la libertatea de asociere în sindicate, patronate şi alte forme de asociere nu sunt incidente în cauză, deoarece acestea se referă la asociaţii fără scopuri lucrative, înfiinţate pentru exercitarea libertăţii de opinie, de gândire sau de exprimare a credinţelor politice, sociale sau religioase, iar nu la asociaţii de drept privat, în speţă societăţi comerciale, al căror temei juridic este contractul sau legea. Aceste prevederi instituie posibilitatea persoanelor ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietate de stat, ca efect al unor legi speciale, de a-şi exprima opţiunea pentru a deveni acţionari la societăţile comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 15/1990, prin formularea unei cereri.În ceea ce priveşte prevederile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, Curtea a decis că atribuţiile pe care legea le dă în competenţa comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în temeiul Legii nr. 18/1991, se referă strict la măsuri de aplicare a Legii fondului funciar şi nu sunt de natură a îngrădi dreptul de proprietate privată, libertatea de asociere sau libertatea economică a persoanelor fizice sau persoanelor juridice. Mai mult, hotărârile acestui organ administrativ-jurisdicţional pot fi supuse cenzurii instanţei de judecată, prin formularea unei plângeri la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, potrivit dispoziţiilor art. 53 alin. (2) din acelaşi act normativ.Considerentele şi soluţia deciziei menţionate sunt valabile şi în cauza de faţă, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii.Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit.d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Ilser Oltenia"-S.R.L., Societatea Comercială "Ripekady Com" - S.R.L.,Societatea Comercială "Gedora Com" - S.R.L. şi Societatea Comercială "Serproduct" - S.R.L în Dosarul nr. 9.604/212/2006 al Tribunalului Constanţa - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 9.371/212/2006 al Judecătoriei Constanţa- Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 noiembrie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALEprof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Maria Bratu_________