LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 31 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru creditele externe, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 32.056,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 32.056,3 milioane lei. (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008 este prevăzută în anexa nr. 2/03. (4) Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.  +  Capitolul II Structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat  +  Articolul 3Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 32.056,3 milioane lei şi se prezintă astfel:
      - milioane lei -
    VENITURI-TOTAL32.056,3
    din care:  
    Venituri curente30.676,7
    din acestea:  
    Contribuţii de asigurări30.501,8
    din care:  
    - contribuţiile angajatorilor21.062,1
    - contribuţiile asiguraţilor9.439,7
    din care:  
    - contribuţia la fondul de pensii administrat privat (se scade)-834,5
    Venituri nefiscale174,9
    Subvenţii1.379,6
   +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat  +  Articolul 4Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în sumă de 32.056,3 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel:
      - milioane lei -
    CHELTUIELI-TOTAL32.056,3
    din care:  
    1.Cheltuieli curente32.041,2
    a)cheltuieli de personal118,0
    b)bunuri şi servicii280,8
    c)dobânzi12,2
    d)transferuri între unităţi ale administraţiei publice1,1
    e)alte transferuri3,0
    f)asistenţă socială31.626,1
    2.Cheltuieli de capital11,8
    3.Rambursări de credite3,3
   +  Articolul 5 (1) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în structură funcţională, pe capitole, se prezintă astfel:
        - milioane lei -
    1.Asigurări şi asistenţă socială32.004,5
    2.Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale51,8
  (2) În anul 2008, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 550.000 de locuri, din care 450.000 de locuri la tratament balnear şi 100.000 de locuri la odihnă. (3) Din numărul total de 450.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 10.000 de locuri. (4) În anul 2008 se pot acorda gratuit până la 60.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin lege. (5) Durata sejurului unui bilet de odihnă în anul 2008 este de 6 zile. (6) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar. (7) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pensionarilor, de către casele teritoriale de pensii. (8) Biletele de odihnă finanţate în anul 2008 din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială" la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" din prevederile bugetului pe anul 2009. (9) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (10) Biletele de odihnă şi de tratament balnear acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept. (11) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse poate stabili împreună cu Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciul Român de Informaţii numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite. (12) Tarifele practicate de unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. (13) Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în anul 2008 se recuperează pentru anul 2007 diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia încasată de la beneficiarii acestora.
   +  Articolul 6 (1) Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008. (2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 51,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 51,8 milioane lei.
   +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj  +  Articolul 7 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 1.957,3 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.838,2 milioane lei, cu un excedent de 119,1 milioane lei. (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, pe anul 2008, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (4) Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04. (5) Bugetul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi detalierea pe centre a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 6/04. (6) În anul 2008, suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 40 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.  +  Articolul 8 (1) Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008. (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 209,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 154,0 milioane lei, cu un excedent de 55,6 milioane lei.  +  Capitolul V Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 9 (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.  +  Articolul 10 (1) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, pe parcursul întregului an 2008. (2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 11 (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective. (2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 12 (1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare ale anului 2009, începând cu luna ianuarie 2009. (2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008 instituţiile publice prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.  +  Articolul 13Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, va fi în sumă fixă de 500 lei, ce se indexează odată cu inflaţia.  +  Articolul 14 (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008, este de 581,3 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.  +  Articolul 15Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.  +  Articolul 16 (1) În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:A. În perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008: a) pentru condiţii normale de muncă 29%; b) pentru condiţii deosebite de muncă 34%; c) pentru condiţii speciale de muncă 39%.B. Începând cu 1 decembrie 2008: a) pentru condiţii normale de muncă 27,5%; b) pentru condiţii deosebite de muncă 32,5%; c) pentru condiţii speciale de muncă 37,5%. (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă. (3) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (2) este inclusă şi cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. B se aplică începând cu veniturile aferente lunii decembrie 2008.  +  Articolul 17 (1) În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor: a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1% în perioada ianuarie-noiembrie şi 0,5% începând cu luna decembrie; b) contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,5%; c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1,5% în perioada ianuarie-noiembrie şi de 1% începând cu luna decembrie; d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 şi, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.  +  Articolul 18Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.  +  Articolul 19Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 20Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurările pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21 (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat. (2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Economiei şi Finanţelor aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 22Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 31 decembrie 2007.Nr. 387.  +  Anexa 1/03
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
      DE ŞANSE
                            BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                       pe anul 2008
                                        - SINTEZA -
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  0001 03 0002 2000 2003 01 04 2103 01 04 05 06 07 2900 03 3000 3003 07 3103 05 3300 03 3303 11 3603 50 4100 03 4200 4203 24 4903 01 02 5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 03 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 01 02 05 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01 30 02 04 06 30 30 02 02 03 02 57 01 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 01 01 02 03 04 05 07 08 09 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 05 30 06 01 02 11 12 13 14 30 30 51 01 21 55 01 17 57 02 01 02 70 71 01 01 03 6903 05 01 02 07 09 15 50 50 03 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi Contribuţia altor persoane asigurate Contribuţii facultative ale asiguraţilor Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurarea Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat (se scade) C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale VENITURI DIN DOBÂNZI Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihnă DIVERSE VENITURI Alte venituri IV. SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat Venituri sistem public de pensii Venituri sistem accidente de muncă şi boli profesionale BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânda datorată trezoreriei statului TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru batrâneţe Asistenţa acordată persoanelor în vârstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinatate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregatire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială în caz de invaliditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 32.056.291 30.676.722 30.501.780 21.062.052 21.020.237 41.815 9.439.728 9.952.319 312.417 9.500 2 -834.510 174.942 10.322 10.000 10.000 322 322 164.620 74.620 74.620 90.000 90.000 1.379.569 1.379.569 1.379.569 1.379.569 32.004.474 51.817 32.056.291 32.041.226 117.995 280.841 12.178 1.148 3.000 31.626.064 11.798 11.798 3.267 3.267 32.056.291 32.041.226 117.995 280.841 12.178 1.148 3.000 31.626.064 11.798 11.798 3.267 3.267 32.004.474 31.989.809 113.043 88.794 56.671 1.700 2.300 8.500 400 800 6.200 5.000 4.723 300 200 2.000 24.249 15.836 1.770 5.315 354 753 221 279.872 31.980 2.500 335 4.000 837 1.350 503 59 7.000 283 15.113 3.000 232 232 558 330 228 1.378 103 1.275 3.150 3.000 150 122 41 1.679 20 24 24 237.688 12 2.500 216.897 18.279 12.178 2.178 2.178 10.000 10.000 31.584.716 30.985.344 599.372 256.742 342.630 11.398 11.398 9.818 6.316 302 2.700 500 1.580 3.267 3.267 3.267 3.267 30.985.344 342.630 256.742 419.758 216.897 202.861 51.817 51.417 4.952 3.865 2.569 31 15 385 15 250 236 214 50 100 1.087 726 76 229 14 32 32 10 969 689 24 10 71 24 95 14 2 190 8 251 67 67 10 7 3 13 6 11 3 170 170 1.148 1.148 1.148 3.000 3.000 3.000 41.348 41.348 35.136 6.212 400 400 400 200 200 34.003 19.234 14.769 7.253 1.240 3.000 3.000 6.321 6.321
   +  Anexa 2/03
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
      DE ŞANSE
                        BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                      SINTEZA
                          fondurilor alocate pe surse şi pe
                               titluri de cheltuieli
                                    pe anul 2008
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  5000 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 01 10 20 30 57 70 71 79 81 6900 01 10 20 51 55 57 70 71 5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 20 30 57 70 71 79 81 6803 03 04 09 50 02 03 6903 01 10 20 51 55 57 70 71 6903 05 01 02 07 09 15 50 50 03 5006 01 20 70 71 6806 01 20 70 71 TOTAL GENERAL ------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă acordată persoanelor în vârstă Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de boli Asistenţă socială în caz de invaliditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli de administrare fond CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 32.060.581 32.041.526 117.995 281.141 12.178 1.148 3.000 31.626.064 15.788 15.788 3.267 3.267 32.008.764 31.990.109 113.043 280.172 12.178 31.584.716 15.388 15.388 3.267 3.267 51.817 51.417 4.952 969 1.148 3.000 41.348 400 400 32.056.291 32.041.226 117.995 280.841 12.178 1.148 3.000 31.626.064 11.798 11.798 3.267 3.267 32.004.474 31.989.809 113.043 279.872 12.178 31.584.716 11.398 11.398 3.267 3.267 30.985.344 342.630 256.742 419.758 216.897 202.861 51.817 51.417 4.952 969 1.148 3.000 41.348 400 400 34.003 19.234 14.769 7.253 1.240 3.000 3.000 6.321 6.321 4.290 300 300 3.990 3.990 4.290 300 300 3.990 3.990
   +  Anexa 3/03
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
      DE ŞANSE
                                      BUGETUL
                    pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
                   de cheltuieli, articole şi alineate, după caz
                                    pe anul 2008
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  5006 01 20 05 30 70 71 01 03 30 6806 01 20 05 30 70 71 01 30 6806 50 03 CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 4.290 300 300 300 300 3.990 3.990 3.990 740 3.250 4.290 300 300 300 300 3.990 3.990 3.990 3.250 4.290 4.290
   +  Anexa 4/03     Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei                     Numărul maxim de posturi şi fondul                         aferent salariilor de bază                            pe anii 2007-2008                (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR                           SOCIALE DE STAT)
      Număr maxim de posturi în anul 2007Salariu mediu de bază în luna decembrie 2007 (lei)Modificarea numărului de posturi în anul 2008 faţă de anul 2007Număr maxim de posturi în anul 2008Fond aferent salariilor de bază pe anul 2008 (mii lei)
    01234=1+35=(2x4x12 luni)/1000
    TOTAL:4.337     4.33759.240
    din care:          
    6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT4.181     4.18156.671
    din care:          
    I. Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică1     173
    Preşedinte (Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale)16.068   173
    III. Cabinetul demnitarului5     5105
    Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)11.380   117
    Director de cabinet12.511   130
    Consilier (consilier personal)12.511   130
    Consultant (asistent de cabinet)11.542   119
    Secretar cabinet, secretar - dactilograf (curier personal)1845   110
    V. A. Funcţii publice generale3.248   -33.24544.995
    1. Înalţi funcţionari publici2     290
    Secretar general14.010   148
    Secretar general adjunct13.531   142
    2. Funcţii publice de conducere433     4339.108
    Director91.860   9201
    Director adjunct31.860   367
    Şef serviciu241.860   24536
    Şef birou41.860   489
    Director executiv421.742   42878
    Director executiv adjunct851.742   851.777
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş2281.742   2284.766
    Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună381.742   38794
    3. Funcţii publice de execuţie2.813   -32.81035.797
    a. Clasa I - studii superioare1.525   -31.52222.086
    Consilier superior treapta 1351.860   35781
    Consilier superior treapta 281.627   8156
    Consilier superior treapta 391.474   9159
    Expert superior treapta 111.860   122
    Expert superior treapta 221.627   239
    Expert superior treapta 371.474   7124
    Consilier juridic superior treapta 121.860   245
    Consilier juridic superior treapta 221.627   239
    Consilier juridic superior treapta 311.474   118
    Consilier principal treapta 121.321   232
    Consilier principal treapta 251.188   571
    Consilier principal treapta 371.100   792
    Expert principal treapta 171.321   7111
    Expert principal treapta 211.188   114
    Inspector principal treapta 121.321   232
    Inspector principal treapta 211.188   114
    Inspector principal treapta 351.100   566
    Consilier juridic principal treapta 211.188   114
    Consilier juridic principal treapta 311.100   113
    Consilier asistent treapta 14990   448
    Consilier asistent treapta 25923   555
    Consilier asistent treapta 312857-3993
    Expert asistent treapta 16990   671
    Expert asistent treapta 37857   772
    Inspector asistent treapta 12990   224
    Inspector asistent treapta 27923   778
    Inspector asistent treapta 33857   331
    Consilier juridic asistent treapta 11990   112
    Consilier juridic asistent treapta 21923   111
    Consilier juridic asistent treapta 35857   551
    Consilier debutant4634   430
    Expert debutant1634   18
    Consilier juridic debutant2634   215
    Auditor superior treapta 122.601   262
    Auditor superior treapta 212.060   125
    Auditor principal treapta 311.090   113
    Auditor asistent treapta 31857   110
    Consilier superior treapta 12421.742   2425.059
    Consilier superior treapta 2161.561   16300
    Consilier superior treapta 3121.415   12204
    Expert superior treapta 111.742   121
    Expert superior treapta 211.561   119
    Expert superior treapta 371.415   7119
    Inspector superior treapta 171.742   7146
    Inspector superior treapta 251.561   594
    Inspector superior treapta 3221.415   22374
    Consilier juridic superior treapta 1281.742   28585
    Consilier juridic superior treapta 251.561   594
    Consilier juridic superior treapta 3111.415   11187
    Consilier principal treapta 1181.267422334
    Consilier principal treapta 2311.139-427369
    Consilier principal treapta 3121.054   12152
    Expert principal treapta 161.267   691
    Expert principal treapta 281.139   8109
    Expert principal treapta 321.054   225
    Inspector principal treapta 11251.267   1251.901
    Inspector principal treapta 2811.139   811.107
    Inspector principal treapta 3611.054   61772
    Consilier juridic principal treapta 1191.267   19289
    Consilier juridic principal treapta 271.139   796
    Consilier juridic principal treapta 3111.054   11139
    Consilier asistent treapta 115950116182
    Consilier asistent treapta 212887-111117
    Consilier asistent treapta 333824   33326
    Expert asistent treapta 18950   891
    Expert asistent treapta 21887   111
    Expert asistent treapta 37824   769
    Inspector asistent treapta 1122950   1221.391
    Inspector asistent treapta 2131887   1311.394
    Inspector asistent treapta 3156824   1561.543
    Consilier juridic asistent treapta 122950   22251
    Consilier juridic asistent treapta 232887   32341
    Consilier juridic asistent treapta 325824-124237
    Consilier debutant3634   323
    Inspector debutant76341861
    Consilier juridic debutant2634   215
    Auditor superior treapta 1331.742   33690
    Auditor superior treapta 221.561   237
    Auditor superior treapta 341.415   468
    Auditor principal treapta 141.267   461
    Auditor asistent treapta 11950   111
    Auditor asistent treapta 21887   111
    Auditor asistent treapta 32824   220
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată92     921.252
    Referent de specialitate superior treapta 141.507   472
    Referent de specialitate superior treapta 321.101   226
    Referent de specialitate superior treapta 1311.496   31557
    Referent de specialitate superior treapta 251.214   573
    Referent de specialitate superior treapta 391.091   9118
    Referent de specialitate principal treapta 1121.012   12146
    Referent de specialitate principal treapta 28986   895
    Referent de specialitate principal treapta 38750   872
    Referent de specialitate asistent treapta 16627   645
    Referent de specialitate asistent treapta 23599   322
    Referent de specialitate asistent treapta 33566   320
    Referent de specialitate debutant1552   17
    c. Clasa III - studii medii1.196     1.19612.458
    Referent superior treapta 146986   46544
    Referent superior treapta 22852   220
    Referent superior treapta 327761   27247
    Referent principal treapta 14678   433
    Referent principal treapta 32617   215
    Referent asistent treapta 34561   427
    Referent superior treapta 1738956   7388.466
    Referent superior treapta 288826   88872
    Referent superior treapta 369724   69599
    Referent principal treapta 1101678   101822
    Referent principal treapta 215632   15114
    Referent principal treapta 325612   25184
    Referent asistent treapta 116591   16113
    Referent asistent treapta 226579   26181
    Referent asistent treapta 332560   32215
    Referent debutant1540   16
    VII. Personal cu contract de muncă          
    a) Personal de specialitate750   375310.124
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA61.57728151
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II11.251   115
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III81.122   8108
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV91.006   9109
    Referent, inspector, revizor contabil; debutant2523   213
    Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA11.380   117
    Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I11.122   113
    Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III1912   111
    Consilier juridic gradul IA11.577   119
    Consilier juridic gradul I11.380   117
    Consilier juridic gradul III31.122   340
    Referent IA65805166638
    Referent I21701   21177
    Referent II22651   22172
    Referent III14571   1496
    Referent IV1542   17
    Referent debutant1493   16
    Medic primar1651.618   1653.204
    Medic specialist381.159   38529
    Secretar de redacţie, tehnoredactor I1908   111
    Farmacist1845   110
    Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical21.305   231
    Asistent medical principal80942   80904
    Asistent medical77843   77779
    Asistent medical debutant1489   16
    Soră medicală principală9776   984
    Soră medicală15649   15117
    Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist21.305   231
    Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşă; principal31.589   357
    Infirmieră, agent D.D.D.15516   1593
    Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare32516   32198
    Şofer autosanitară II2599   214
    Medic primar291.975   29687
    Medic specialist221.537   22406
    Medic rezident anul IV-V11.286   115
    Asistent medical principal491.227   49721
    Asistent medical121.095   12158
    Profesor C.F.M.; principal11.227   115
    Cercetător ştiinţific principal gradul II42.146   4103
    Cercetător ştiinţific principal gradul III41.674   480
    Cercetător ştiinţific31.295   347
    Asistent de cercetare ştiinţifică21.019   224
    Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA21.145   227
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III, economist, referent, inginer gradul II1852   110
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA10718   1086
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; I3659   324
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; III1544   17
    Informatician I2825   220
    Operator, controlor date IV3523   319
    VII. Personal cu contract de muncă          
    b) care ocupă funcţii comune177     1771.373
    Secretar-dactilograf, dactilograf; I13601   1394
    Secretar-dactilograf, dactilograf; II4551   426
    Casier magaziner; I22630   22166
    Casier magaziner; II8564   854
    Funcţionar arhivar; I24615   24177
    Funcţionar arhivar; II4564   427
    Funcţionar arhivar; III7516   743
    Funcţionar arhivar; debutant1468   16
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I22512   22135
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II3499   318
    Muncitor calificat I5680   541
    Muncitor calificat II7645   754
    Muncitor calificat III4601   429
    Muncitor calificat IV3564   320
    Muncitor calificat VI1512   16
    Muncitor necalificat2499   212
    Şofer47823   47464
    6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE156     1562.568
    din care:          
    V. A. Funcţii publice generale144     1442.387
    1. Înalţi funcţionari publici1     148
    Director general executiv14.010   148
    2. Funcţii publice de conducere3     367
    Director21.860   245
    Şef birou11.860   122
    3. Funcţii publice de execuţie140     1402.272
    a. Clasa I - studii superioare140     1402.272
    Consilier superior treapta 181.860   8179
    Consilier superior treapta 211.627   120
    Consilier superior treapta 311.474   118
    Expert superior treapta 111.860   122
    Expert superior treapta 311.474   118
    Consilier principal treapta 311.100   113
    Expert principal treapta 211.188   114
    Expert principal treapta 311.100   113
    Inspector principal treapta 321.100   226
    Consilier asistent treapta 13990   336
    Consilier asistent treapta 31857   110
    Expert asistent treapta 21923   111
    Inspector asistent treapta 21923   111
    Consilier juridic debutant1634   18
    Consilier superior treapta 1221.742   22460
    Consilier superior treapta 251.561   594
    Consilier superior treapta 391.415   9153
    Expert superior treapta 2151.561   15281
    Expert superior treapta 371.415   7119
    Consilier principal treapta 151.267   576
    Consilier principal treapta 271.139   796
    Consilier principal treapta 311.054   113
    Expert principal treapta 141.267   461
    Expert principal treapta 2101.139   10137
    Inspector principal treapta 161.267   691
    Inspector principal treapta 261.139   682
    Inspector principal treapta 331.054   338
    Consilier asistent treapta 21887   111
    Expert asistent treapta 16950   668
    Inspector asistent treapta 12950   223
    Inspector asistent treapta 24887   443
    Inspector asistent treapta 32824   220
    Consilier juridic asistent treapta 31824   110
    VII. Personal cu contract de muncă          
    a) Personal de specialitate10     10162
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA61.577   6114
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II11.251   115
    Referent IA2805   219
    Medic specialist11.159   114
    VII. Personal cu contract de muncă          
    b) care ocupă funcţii comune2     220
    Şofer2823   220
   +  Anexa 5/03/20/120     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE                  PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE                   DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
    - mii lei -
    I - credite de angajament  II - credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA   TOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
                       
    1. Total surse de finanţareI278.978182.26430.86315.78812.42012.44112.46312.739
    II278.978182.26430.86315.78812.42012.44112.46312.739
    1.3 Credite externeI101.85890.3687.5003.990        
      II101.85890.3687.5003.990        
    1.7 Alte surseI177.12091.89623.36311.79812.42012.44112.46312.739
      II177.12091.89623.36311.79812.42012.44112.46312.739
    a) Achiziţii de imobile
    1. Total surse de finanţareI57.5359.83613.7376.5166.8446.8606.8786.864
    II57.5359.83613.7376.5166.8446.8606.8786.864
    1.7 Alte surseI57.5359.83613.7376.5166.8446.8606.8786.864
      II57.5359.83613.7376.5166.8446.8606.8786.864
    b) Dotări independente
    1. Total surse de finanţareI204.094169.84816.6493.9423.4343.3753.3123.534
    II204.094169.84816.6493.9423.4343.3753.3123.534
    1.3 Credite externeI98.60890.3687.500740        
      II98.60890.3687.500740        
    1.7 Alte surseI105.48679.4809.1493.2023.4343.3753.3123.534
      II105.48679.4809.1493.2023.4343.3753.3123.534
    c) Chelt. pt. elab. SPF, SF şi a altor studii
    1. Total surse de finanţareI4.7042.00050500515530546563
    II4.7042.00050500515530546563
    1.7 Alte surseI4.7042.00050500515530546563
      II4.7042.00050500515530546563
    e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
    1. Total surse de finanţareI12.6455804274.8301.6271.6761.7271.778
    II12.6455804274.8301.6271.6761.7271.778
    1.3 Credite externeI3.250     3.250        
      II3.250     3.250        
    1.7 Alte surseI9.3955804271.5801.6Z71.6761.7271.778
      II9.3955804Z71.5801.6271.6761.7271.778
    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C . ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1. Total surse de finanţareI268.633177.36027.60015.38812.00012.00012.00012.285
    II268.633177.36027.60015.38812.00012.00012.00012.285
    1.3 Credite externeI101.85890.3687.5003.990        
      II101.85890.3687.5003.990        
    1.7 Alte surseI166.77586.99220.10011.39812.00012.00012.00012.285
      II166.77586.99220.10011.39812.00012.00012.00012.285
    Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1. Total surse de finanţareI10.3454.9043.263400420441463454
    II10.3454.9043.263400420441463454
    1.7 Alte surseI10.3454.9043.263400420441463454
      II10.3454.9043.263400420441463454
      Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe.    Notă:    Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
   +  Anexa 5/03/20/121 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001bBM-CPFIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb) dotări independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A.DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
      1.1 Judeţ/Sector  
      1.2 Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3 Amplasament  
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)114.748
      6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)9.000
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)1.440
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament  
      II - Credite bugetare  
          - mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/ IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse deI125.188114.7489.0001.440        
      finanţareII125.188114.7489.0001.440        
    1.3Credite externeI98.60890.3687.500740        
        II98.60890.3687.500740        
    1.7Alte surseI26.58024.3801.500700        
        II26.58024.3801.500700        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  Notă:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001bCNPASFIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb) dotări independente
         
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A.DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
      1.1 Judeţ/Sector  
      1.2 Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3 Amplasament  
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)50.196
      6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)6.323
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)15.249
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament  
      II - Credite bugetare  
          - mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI71.76850.1966.3232.3023.2643.2003.1333.350
      II71.76850.1966.3232.3023.2643.2003.1333.350
    1.7Alte surseI71.76850.1966.3232.3023.2643.2003.1333.350
        II71.76850.1966.3232.3023.2643.2003.1333.350
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF(preliminări)                  
  Notă:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001cFIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII a) achiziţii de imobile
         
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A.DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
      1.1 Judeţ/Sector  
      1.2 Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3 Amplasament  
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)9.836
      6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)11.800
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)32.692
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament  
      II - Credite bugetare  
                         
          - mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI54.3289.83611.8006.3166.5946.5946.5946.594
      II54.3289.83611.8006.3166.5946.5946.5946.594
    1.7Alte surseI54.3289.83611.8006.3166.5946.5946.5946.594
        II54.3289.83611.8006.3166.5946.5946.5946.594
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF(preliminări)                  
  Notă:Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.0001FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIc) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitateşi fezabilitate
         
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A.DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
      1.1 Judeţ/Sector  
      1.2 Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3 Amplasament  
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)2.000
      6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)50
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)2.654
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament  
      II - Credite bugetare  
                - mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI4.7042.00050500515530546563
      II4.7042.00050500515530546563
    1.7Alte surseI4.7042.00050500515530546563
        II4.7042.00050500515530546563
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF(preliminări)                  
  Notă:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 68.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.03.01.RKFIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIe) alte cheltuieli asimilate investiţiilor
         
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A.DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
      1.1 Judeţ/Sector  
      1.2 Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3 Amplasament  
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)580
      6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)427
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)11.638
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament  
      II - Credite bugetare  
          - mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI12.6455804274.8301.6271.6761.7271.778
      II13.6455804274.8301.6271.6761.7271.778
    1.3Credite externeI3.250     3.250        
      II3.250     3.250        
    1.7Alte surseI9.3955804271.5801.6271.6761.7271.778
        II9.3955804271.5801.6271.6761.7271.778
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)          
  Notă:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 69.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.69.03.001FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIb) dotări independente
         
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A.DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
      1.1 Judeţ/Sector  
      1.2 Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3 Amplasament  
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)4.904
      6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)1.326
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)908
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament  
      II - Credite bugetare  
                         
          - mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI7.1384.9041.326200170175179184
      II7.1384.9041.326200170175179184
    1.7Alte surseI7.1384.9041.326200170175179184
        II7.1384.9041.326200170175179184
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  Notă:Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de StatMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 69.03 ─ ─ ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.69.03.002FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢIIa) achiziţii de imobile
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A.DATE GENERALE  
      1. Date geografice:  
      1.1 Judeţ/Sector  
      1.2 Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3 Amplasament  
      2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1 Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2 Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1. Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2. Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3. Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)  
      6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)1.937
      7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)1.270
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I - Credite de angajament  
      II - Credite bugetare  
        - mii lei -
      Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI3.207   1.937200250266284270
      II3.207   1.937200350266284270
    1.7Alte surseI3.207   1.937200250266284270
        II3.207   1.937200250266284270
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  Notă:Alte surse = Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat
   +  Anexa 1/04
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
                         BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                  pe anul 2008
                                  ─ SINTEZA ─
                                                                      ─ mii lei ─
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2008 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│0001 04 │VENITURI ─ TOTAL │ 1.957.311││0002 │I. VENITURI CURENTE │ 1.877.311││2000 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 1.854.504││2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 1.293.338││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de angajatori │ 1.085.626││ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale │ ││ │persoanelor juridice asimilate angajatorului│ 1.085.626││ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de │ ││ │garantare pentru plata creanţelor salariale │ 207.712││2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 561.166││ 02 │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │ ││ │datorate de asiguraţi │ 561.166││ 01 │Contribuţii individuale │ 486.655││ 02 │Contribuţii datorate de persoanele care │ ││ │încheie contract de asigurare pentru şomaj │ 74.511││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 22.807││3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI │ 15.242││3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 15.242││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 14.137││ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │ ││ │pentru plata creanţelor salariale │ 1.105││3600 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 7.565││3604 │DIVERSE VENITURI │ 7.565││ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru │ ││ │plata creanţelor salariale │ 756││ 50 │Alte venituri │ 6.808││4004 │ÎNCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ ││ │ACORDATE │ 80.000││ 03 │Incasări din rambursarea împrumuturilor │ ││ │acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea │ ││ │de întreprinderi mici şi mijlocii │ 80.000││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru şomaj │ 1.747.737││ 02 │Venituri fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 209.573││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.838.202││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.704.312││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 79.068││ 01 │Salarii de bază │ 50.383││ 02 │Salarii de merit │ 1.407││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.495││ 04 │Spor de vechime │ 8.350││ 06 │Alte sporuri │ 434││ 07 │Ore suplimentare │ 220││ 08 │Fond de premii │ 5.531││ 09 │Prima de vacanţă │ 6.016││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane │ ││ │din afara unităţii │ 2.003││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 305││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 924││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 29││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de │ ││ │salariat şi familia sa │ 14││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 15││ 03 │Contribuţii │ 18.167││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 12.210││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.340││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 3.780││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 314││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 321││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ ││ │creanţelor salariale │ 202││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.544││ 01 │Bunuri şi servicii │ 54.664││ 01 │Furnituri de birou │ 1.472││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 178││ 03 │Încălzit, iluminat şi forta motrică │ 6.592││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 659││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.118││ 06 │Piese de schimb │ 602││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ ││ │internet │ 4.381││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 31.542││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 8.120││ 02 │Reparaţii curente │ 2.424││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 2.024││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 2.024││ 06 │Deplasări, detaşări, transferari │ 2.186││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.479││ 02 │Deplasări în străinătate │ 707││ 11 │Carţi, publicaţii şi materiale documentare │ 334││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 117││ 13 │Pregătire profesională │ 1.187││ 14 │Protecţia muncii │ 79││ 16 │Studii şi cercetări │ 96││ 30 │Alte cheltuieli │ 28.433││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 100││ 04 │Chirii │ 4.923││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 6.856││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 105││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 16.449││ 30 │TITLUL III DOBANZI │ 4.468││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.468││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe │ ││ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.468││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869││ 09 │Plaţi către angajatori pentru formarea │ ││ │profesională a angajaţilor │ 9.494││ 19 │Plăţi pentru stimularea cererii de locuri │ ││ │de muncă │ 6.375││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI │ ││ │ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE │ 307.860││ 01 │Transferuri curente │ 307.860││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 17.205││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale de │ ││ │stat │ 183.539││ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finanţarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporară a │ ││ │forţei de muncă │ 61.545││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 45.357││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale de │ ││ │stat reprezentând asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ ││ │pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 214││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172││ 01 │A. Transferuri interne │ 9.972││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ ││ │finanţare nerambursabilă │ 300││ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ ││ │nerambursabile post aderare de la │ ││ │Comunitatea Europeană │ 9.672││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 200││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.034.712││ 01 │Asigurări sociale │ 855.209││ 02 │Ajutoare sociale │ 179.503││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 177.582││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 1.921││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423││ 25 │Sume aferente plăţii creanţelor salariale │ 142.423││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233││ 01 │Active fixe │ 69.733││ 01 │Construcţii │ 65.000││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 3.890││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ ││ │corporale │ 643││ 30 │Alte active fixe │ 200││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 13.500││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.657││ 80 │TITLUL XIII IMPRUMUTURI │ 41.300││ 04 │Imprumuturi din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj │ 40.000││ 09 │Imprumuturi acordate de agenţiile │ ││ │guvernamentale şi administrate prin │ ││ │agenţii de credit │ 1.300││ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357││ 01 │Rambursări de credite externe │ 9.357││ 01 │Rambursări de credite externe contractate │ ││ │de ordonatorii de credite │ 9.357││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.171││ 01 │Salarii de bază │ 611││ 02 │Salarii de merit │ 65││ 04 │Spor de vechime │ 140││ 08 │Fond de premii │ 107││ 09 │Prima de vacanţă │ 172││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70││ 03 │Contribuţii │ 372││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 268││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 5││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 81││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 3││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 13│                         07 │Contribuţii la fondul de garantare a │ │                            │creanţelor salariale │ 2││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976││ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.181││ 01 │Furnituri de birou │ 215││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 430││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 86││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 1.590││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 860││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 860││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 860││ 13 │Pregătire profesională │ 86││ 30 │Alte cheltuieli │ 5.849││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 997││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.852││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423││ 25 │Sume aferente plăţii creanţelor salariale │ 142.423││6404 01 │asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 142.423││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului │ ││ │de garantare a creanţelor salariale │ 11.519││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 997││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 10.522││6500 04 │PARTEA III CHELTUIELI │ ││ │SOCIAL─CULTURALE │ 1.405.379││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.312.789││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.721││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 79.488││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 246.315││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 877.303││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357││ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357││6504 │INVĂŢĂMÂNT │ 54.984││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 422││ 01 │Salarii de baza │ 228││ 02 │Salarii de merit │ 7││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 25││ 04 │Spor de vechime │ 50││ 06 │Alte sporuri │ 4││ 07 │Ore suplimentare │ 20││ 08 │Fond de premii │ 42││ 09 │Prima de vacanţă │ 16││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane │ ││ │din afara unităţii │ 3││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 22││ 03 │Contribuţii │ 130││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 80││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 10││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 30││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 4││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi │ ││ │indemnizaţii │ 4││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ ││ │creanţelor salariale │ 2││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126││ 01 │Bunuri şi servicii │ 14.740││ 01 │Furnituri de birou │ 80││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 21││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 612││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 96││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 59││ 06 │Piese de schimb │ 84││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 198││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 11.767││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 1.823││ 02 │Reparaţii curente │ 350││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 364││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 364││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 10││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 10││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 200││ 13 │Pregătire profesională │ 150││ 14 │Protecţia muncii │ 3││ 30 │Alte cheltuieli │ 309││ 04 │Chirii │ 119││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 190││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494││ 09 │Plăţi către angajatori pentru formarea │ ││ │profesională a angajaţilor │ 9.494││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.205││ 01 │Transferuri curente │ 17.205││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 17.205││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921││ 02 │Ajutoare sociale │ 1.921││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 1.921││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686││ 01 │Active fixe │ 1.186││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 890││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ ││ │corporale │ 196││ 30 │Alte active fixe │ 100││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.500││6504 07 │Invăţământ nedefinibil prin nivel │ 17.205││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 17.205││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 37.779││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.350.395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.267.491││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 77.475││ 01 │Salarii de bază │ 49.544││ 02 │Salarii de merit │ 1.335││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.470││ 04 │Spor de vechime │ 8.160││ 06 │Alte sporuri │ 430││ 07 │Ore suplimentare │ 200││ 08 │Fond de premii │ 5.382││ 09 │Prima de vacanţă │ 5.828││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din │ ││ │afara unităţii │ 2.000││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 294││ 30 │Alte drepturi salariate în bani │ 832││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 29││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de │ ││ │salariat şi familia sa │ 14││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 15││ 03 │Contribuţii │ 17.665││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 11.862││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.325││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de │ ││ │sănătate │ 3.669││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 307││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 304││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ ││ │creanţelor salariale │ 198││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.362││ 01 │Bunuri şi servicii │ 36.743││ 01 │Furnituri de birou │ 1.177││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 157││ 03 │Incălzit, iluminat şi forţa motrică │ 5.550││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 477││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.059││ 06 │Piese de schimb │ 518││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, │ ││ │internet │ 4.183││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 18.185││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 5.437││ 02 │Reparaţii curente │ 2.074││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 800││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 800││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.176││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.469││ 02 │Deplasări în străinătate │ 707││ 11 │Carţi, publicaţii şi materiale documentare │ 134││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 117││ 13 │Pregătire profesională │ 951││ 14 │Protecţia muncii │ 76││ 16 │Studii şi cercetări │ 96││ 30 │Alte cheltuieli │ 20.195││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 100││ 04 │Chirii │ 4.804││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 5.859││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 105││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.327││ 30 │TITLUL III DOBâNZI │ 4.468││ 02 │Dobănzi aferente datoriei publice externe │ 4.468││ 02 │Dobănzi aferente creditelor externe │ ││ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.468││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 229.110││ 01 │Transferuri curente │ 229.110││ 17 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale de │ ││ │stat │ 183.539││ 19 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate │ 45.357││ 20 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetul asigurărilor sociale de │ ││ │stat reprezentând asigurare pentru │ ││ │accidente de muncă şi boli profesionale │ ││ │pentru şomeri pe durata practicii │ ││ │profesionale │ 214││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382││ 01 │Asigurări sociale │ 855.209││ 02 │Ajutoare sociale │ 20.173││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 20.173││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 73.547││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 73.547││ 01 │Active fixe │ 68.547││ 01 │Construcţii │ 65.000││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de │ ││ │transport │ 3.000││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active │ ││ │corporale │ 447││ 30 │Alte active fixe │ 100││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357││ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357││ 01 │Rambursări de credite externe │ 9.357││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de│ ││ │ordonatorii de credite │ 9.357││6804 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.084.319││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 20.173││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 20.173││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ ││ │asistenţei sociale │ 245.903││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 5.859││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 240.044││8000 04 │Partea a V─a ACŢIUNI ECONOMICE │ 278.881││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ 278.881││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 237.581││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.080││ 30 │Alte cheltuieli │ 2.080││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.080││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375││ 19 │Plăţi pentru stimularea creării de locuri │ ││ │de muncă │ 6.375││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.545││ 01 │Transferuri curente │ 61.545││ 18 │Transferuri din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj către bugetele locale pt. finanţarea │ ││ │programelor pentru ocuparea temporară a │ ││ │forţei de muncă │ 61.545││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172││ 01 │A. Transferuri interne │ 9.972││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare│ ││ │nerambursabilă │ 300││ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare │ ││ │nerambursabile post aderare de la │ ││ │Comunitatea Europeană │ 9.672││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 200││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ ││ │internaţionale │ 200││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409││ 02 │Ajutoare sociale │ 157.409││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 157.409││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 41.300││ 04 │Imprumuturi din bugetul asigurărilor pentru │ ││ │şomaj │ 40.000││ 09 │Imprumuturi acordate de agenţiile │ ││ │guvernamentale şi administrate prin agenţii │ ││ │de credit │ 1.300││8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 278.881││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 63.625││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 163.784││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 51.472││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj │ 1.684.260││ 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata │ ││ │creanţelor salariale │ 153.942││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 119.109││ 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru │ ││ │şomaj │ 63.477││ 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru │ ││ │plata creanţelor salariale │ 55.631│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 2/04
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
                         BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
                                      SINTEZA
                       fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de
                               cheltuieli pe anul 2008
                                                                  ─ mii lei ─
  ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬──────────┐│Ca─ │Sub─│Pa─ │Gru─│Ar─│A─ │ │ ││pi─ │ca─ │ra─ │pa/ │ti─│li─│ Denumire indicator │ 2007 ││tol │pi─ │graf│Ti─ │col│ne─│ │ Program ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼──────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ │───────────── │ 1.848.070││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.707.891││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 95.123││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 307.860││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.034.712││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 87.533││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 87.533││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 52.646││ 80 │TITLUL XII IMPRUMUTURI │ 43.289│├ 81 │TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357││6400 │CHELTUIELI FONDULUI DE GARANTARE PENTRU │ ││ │PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423││6500 │INVĂŢĂMÂNT │ 54.984││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.205││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686││6800 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.357.591││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.270.387││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 66.258││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 229.110││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.847││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 77.847││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357││ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357││8000 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE │ ││ │ŞI DE MUNCĂ │ 279.564││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 238.264││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.763││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.545││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300││ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300││8700 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989││ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ 1.838.202││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.704.312││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 97.264││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 91.544││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 15.869││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 307.860││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.034.712││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 83.233││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 83.233││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.657││ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300││ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ ││ │PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE │ 153.942││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 153.942││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.543││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.171││ 01 │Salarii de bază │ 611││ 02 │Salarii de merit │ 65││ 04 │Spor de vechime │ 140││ 08 │Fond de premii │ 107││ 09 │Prima de vacanţă │ 172││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70││ 03 │Contribuţii │ 372││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 268││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 5││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│ 81││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente │ ││ │de muncă şi boli profesionale │ 3││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 13││ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a │ ││ │creanţelor salariale │ 2││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.976││ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.181││ 01 │Furnituri de birou │ 215││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 430││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 86││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu │ ││ │caracter funcţional │ 1.590││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere │ ││ │şi funcţionare │ 860││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 860││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 860││ 13 │Pregătire profesională │ 86││ 30 │Alte cheltuieli │ 5.849││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea │ ││ │drepturilor │ 997││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.852││ 59 │TITLUL IX ALTE CHELTUIELI │ 142.423││ 25 │Sume aferente plăţii creanţelor salariale │ 142.423││6404 01 │Asigurări pentru plata creanţelor salariale │ 142.423││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de │ ││ │garantare a creanţelor salariale │ 11.519││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 997││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 10.522││6504 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 54.984││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45.298││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 552││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.126││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 9.494││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 17.205││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.921││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.686││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 9.686││6504 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 17.205││ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, │ ││ │calificare şi recalificare │ 17.205││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 37.779││6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 1.350.395││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.267.491││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 95.169││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 63.362││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.468││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 229.110││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 875.382││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 73.547││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 73.547││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.357││ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 9.357││6804 07 │Asigurări pentru şomaj │ 1.084.319││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 20.173││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii │ ││ │excluderii sociale │ 20.173││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor │ ││ │şi asistenţei sociale │ 245.903││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea şi plata │ ││ │drepturilor │ 5.859││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 240.044││8004 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ 278.881││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 237.581││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.080││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 6.375││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 61.545││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.172││ 57 │TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 157.409││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 41.300││ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 41.300││8004 02 │Acţiuni generale de muncă │ 278.881││ 04 │Măsuri active pentru combaterea şomajului │ 63.625││ 05 │Stimularea creării de locuri de muncă │ 163.784││ 30 │Alte acţiuni generale de muncă │ 51.472││5006 │CREDITE EXTERNE │ ││ │─────────────── │ 9.868││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.579││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.579││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989││ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989││6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 7.196││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.896││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.896││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.300││ 71 │TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.300││6806 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor │ ││ │şi asistenţei sociale │ 7.196││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 7.196││8006 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI │ ││ │DE MUNCĂ │ 683││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 683││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 683││8006 02 │Acţiuni generale de muncă │ 683││8706 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 1.989││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 1.989││ 80 │TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI │ 1.989││8706 50 │Alte acţiuni economice │ 1.989│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 3/04
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
      DE ŞANSE
                                      BUGETUL
           pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
                        articole şi alineate pe anul 2008
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                                       - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  5006 01 20 05 30 12 16 30 30 70 71 01 03 30 79 80 6806 01 20 05 30 12 16 30 30 70 71 01 03 30 6806 50 03 8006 01 20 30 30 8006 02 8706 79 80 8706 50 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Consultanţă şi expertiză Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Consultanţă şi expertiză Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Acţiuni generale de muncă ALTE ACŢIUNI ECONOMICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Alte acţiuni economice 9.868 3.579 3.579 1.300 1.300 146 450 1.683 1.683 4.300 4.300 4.300 1.600 2.700 1.989 1.989 7.196 2.896 2.896 1.300 1.300 146 450 1.000 1.000 4.300 4.300 4.300 1.600 2.700 7.196 7.196 683 683 683 683 683 683 1.989 1.989 1.989 1.989
   +  Anexa 4/04     Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse                       Numărul maxim de posturi şi fondul                           aferent salariilor de baza                              pe anii 2006 - 2007             (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU SOMAJ)
      Număr maxim de posturi în anul 2007Salariu mediu de bază în luna decembrie 2007 (lei)Modificarea numărului de posturi în anul 2008 faţă de anul 2007Număr maxim de posturi în anul 2008Fond aferent salariilor de bază pe anul 2008 (mii lei)
    01234=1+35=(2x4x12 luni)/1000
    TOTAL: din care:3.402     3.40250.383
    6404 CHELTUIELI PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE din care:     4646611
    V. A. Funcţii publice generale     4646611
    3. Funcţii publice de execuţie     4646611
    a. Clasa I - studii superioare     3131449
    Consilier superior treapta 1   1.8601122
    Consilier superior treapta 1   1.74288167
    Consilier superior treapta 3   1.4151117
    Consilier principal treapta 2   1.1392227
    Expert principal treapta 3   1.0541113
    Inspector principal treapta 2   1.1393341
    Inspector principal treapta 3   1.0541113
    Expert asistent treapta 1   9501111
    Expert asistent treapta 2   8871111
    Inspector asistent treapta 1   9503334
    Inspector asistent treapta 2   8875553
    Inspector asistent treapta 3   8244440
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată     2236
    Referent de specialitate superior treapta 1   1.5072236
    c. Clasa III - studii medii     1313126
    Referent superior treapta 1   9861112
    Referent superior treapta 1   9565557
    Referent superior treapta 2   8261110
    Referent superior treapta 3   7242217
    Referent principal treapta 1   678118
    Referent principal treapta 3   6122215
    Referent asistent treapta 3   560117
    6504 ÎNVĂŢĂMÂNT - ŞOMAJ din care:15     15228
    V. A. Funcţii publice generale14     14218
    2. Funcţii publice de conducere2     242
    Director executiv11.742   121
    Director executiv adjunct11.742   121
    3. Funcţii publice de execuţie12     12176
    a. Clasa I - studii superioare9     9142
    Consilier superior treapta 131.742   363
    Consilier superior treapta 311.415   117
    Consilier principal treapta 111.267   115
    Consilier principal treapta 311.054   113
    Consilier asistent treapta 11950   111
    Inspector asistent treapta 12950   223
    c. Clasa III - studii medii3     334
    Referent superior treapta 13956   334
    VII. Personal cu contract de muncă          
    b) care ocupă funcţii comune1     110
    Şofer1823   110
    6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ŞOMAJ din care:3.387   -463.34149.544
    1. Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică1     173
    Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea          
    Forţei de Muncă16.068   173
    III. Cabinetul demnitarului5     5111
    Şef cabinet11.380   117
    Director de cabinet12.511   130
    Consilier (consilier personal)12.955   135
    Consultant (asistent de cabinet)11.542   119
    Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal)1845   110
    V. A. Funcţii publice generale3.291   -463.24548.450
    1. Înalţi funcţionari publici1     148
    Secretar general14.010   148
    2. Funcţii publice de conducere450     4509.458
    Director131.860-13    
    Şef serviciu231.860-23    
    Director   1.8601313290
    Şef serviciu   1.8602323513
    Director executiv421.742   42878
    Director executiv adjunct901.742   901.881
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş1281.742   1282.676
    Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună1541.742   1543.219
    3. Funcţii publice de execuţie2.840   -462.79438.944
    a. Clasa I - studii superioare1.426   -311.39523.427
    Consilier superior treapta 1361.860-135781
    Consilier superior treapta 291.627   9176
    Consilier superior treapta 341.474   471
    Consilier juridic superior treapta 121.860   245
    Consilier juridic superior treapta 211.627   120
    Consilier principal treapta 161.321   695
    Consilier principal treapta 211.188   114
    Consilier principal treapta 311.100   113
    Expert principal treapta 191.321   9143
    Expert principal treapta 211.188   114
    Inspector principal treapta 1101.321   10159
    Inspector principal treapta 241.188   457
    Inspector principal treapta 331.100   340
    Consilier juridic principal treapta 111.321   116
    Consilier asistent treapta 15990   559
    Consilier asistent treapta 21923   111
    Expert asistent treapta 12990   224
    Expert asistent treapta 22923   222
    Expert asistent treapta 31857   110
    Inspector asistent treapta 116990   16190
    Inspector asistent treapta 211923   11122
    Inspector asistent treapta 313857   13134
    Consilier juridic asistent treapta 11990   112
    Consilier juridic asistent treapta 22923   222
    Consilier juridic asistent treapta 33857   331
    Consilier debutant1634   18
    Inspector debutant4634   430
    Auditor superior treapta 112.601   131
    Auditor superior treapta 212.060   125
    Consilier superior treapta 14421.742-84349.072
    Consilier superior treapta 2921.561   921.723
    Consilier superior treapta 3471.415-146781
    Expert superior treapta 131.742   363
    Expert superior treapta 221.561   237
    Consilier juridic superior treapta 1161.742   16334
    Consilier juridic superior treapta 251.561   594
    Consilier principal treapta 1151.267   15228
    Consilier principal treapta 221.139-2    
    Expert principal treapta 1531.267   53806
    Expert principal treapta 2141.139   14191
    Expert principal treapta 311.054-1    
    Inspector principal treapta 12211.267   2213.360
    Inspector principal treapta 2131.139-310137
    Inspector principal treapta 351.054-1451
    Consilier juridic principal treapta 1331.267   33502
    Consilier juridic principal treapta 271.139   796
    Consilier juridic principal treapta 321.054   225
    Consilier asistent treapta 31824   110
    Expert asistent treapta 122950-121239
    Expert asistent treapta 227887-126277
    Expert asistent treapta 31824   110
    Inspector asistent treapta 164950-361695
    Inspector asistent treapta 277887-572766
    Inspector asistent treapta 35824-4110
    Consilier juridic asistent treapta 124950   24274
    Consilier juridic asistent treapta 224887   24255
    Consilier juridic asistent treapta 33824   330
    Expert debutant1634   18
    Consilier juridic debutant1634   18
    Auditor superior treapta 1211.742   21439
    Auditor superior treapta 2211.561   21393
    Auditor superior treapta 321.415   234
    Auditor principal treapta 161.267   691
    Auditor principal treapta 211.139   114
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată170   -21682.694
    Referent de specialitate superior treapta 141.507-2236
    Referent de specialitate principal treapta 111.019   112
    Referent de specialitate asistent treapta 12632   215
    Referent de specialitate asistent treapta 21604   17
    Referent de specialitate superior treapta 11151.496   1152.064
    Referent de specialitate superior treapta 2131.214   13189
    Referent de specialitate principal treapta 1221.012   22267
    Referent de specialitate principal treapta 23986   336
    Referent de specialitate asistent treapta 17627   753
    Referent de specialitate asistent treapta 32566   214
    c. Clasa III - studii medii1.244   -131.23112.824
    Referent superior treapta 121986-120237
    Referent superior treapta 21852   110
    Referent superior treapta 32761   218
    Referent principal treapta 16678   649
    Referent principal treapta 21638   18
    Referent asistent treapta 17596   750
    Referent asistent treapta 22580   214
    Referent asistent treapta 34561   427
    Referent superior treapta 1803956-57989.155
    Referent superior treapta 2105826-11041.031
    Referent superior treapta 311724-2978
    Referent principal treapta 1179678-11781.448
    Referent principal treapta 216632   16121
    Referent principal treapta 34612-2215
    Referent asistent treapta 127591   27191
    Referent asistent treapta 242579   42292
    Referent asistent treapta 311560-11067
    Referent debutant2540   213
    VII. Personal cu contract de muncă          
    a) Personal de specialitate29     29385
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA   1.5775595
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II   1.2511313195
    Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA51.577-5    
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul          
    III, economist, referent, inginer gradul II13   -13    
    Referent IA6805   658
    Referent I2701   217
    Referent III3571   321
    VII. Personal cu contract de muncă          
    b) care ocupă funcţii comune61     61526
    Stenodactilograf I4601   429
    Stenodactilograf II1551   17
    Administrator I3714   326
    Casier magaziner; I3630   323
    Funcţionar arhivar; I9615   966
    Funcţionar arhivar; II2564   214
    Muncitor calificat I4680   433
    Muncitor calificat II4645   431
    Muncitor calificat III3601   322
    Şofer28823   28277
   +  Anexa 5/04/20/128     MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE                 PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE                   DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
    - mii lei -
    I - credite de angajament   TOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    II - credite bugetare
    200920102011anii ulteriori
    CAPITOL/GRUPA/SURSA
    012=3+...+93456789
    TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
    1.Total surse de finanţareI166.53311.25715.94287.53318.85716.47216.472  
    II166.53311.25715.94287.53318.85716.47216.472  
    1.3Credite externeI14.6933.8386.5554.300        
    II14.6933.8386.5554.300        
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI151.8407.4199.38783.23318.85716.47216.472  
    II151.8407.4199.38783.23318.85716.47216.472  
    1.4.1Active fixeI90.9547.4194.78569.7332.6453.1863.186  
        II90.9547.4194.78569.7332.6453.1863.186  
    1.4.2Reparaţii capitale aferente activelor fixeI60.886   4.60213.50016.21213.28613.286  
    II60.886   4.60213.50016.21213.28613.286  
    a) Achiziţii de imobile
    1.Total surse de finanţareI69.6664.666   65.000        
    II69.6664.666   65.000        
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI69.6664.666   65.000        
    II69.6664.666   65.000        
    1.4.1Active fixeI69.6664.666   65.000        
        II69.6664.666   65.000        
    b) Dotări independente
    1.Total surse de finanţareI23.7991.7546.8956.1332.6453.1863.186  
    II23.7991.7546.8956.1332.6453.1863.186  
    1.3Credite externeI5.0414413.0001.600        
        II5.0414413.0001.600        
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI18.7581.3133.8954.5332.6453.1863.186  
    II18.7581.3133.8954.5332.6453.1863.186  
    1.4.1Active fixeI18.7581.3133.8954.5332.6453.1863.136  
        II18.7581.3133.8954.5332.6453.1863.186  
    e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
    1.Total surse de finanţareI73.0684.8379.04716.40016.21213.28613.286  
    II73.0684.8379.04716.40016.21213.28613.286  
    1.3Credite externeI9.6523.3973.5552.700        
        II9.6523.3973.5552.700        
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI63.4161.4405.49213.70016.21213.28613.286  
    II63.4161.4405.49213.70016.21213.28613.286  
    1.4.1Active fixeI2.5301.440890200        
        II2.5301.440890200        
    1.4.2Reparaţii capitale aferente activelor fixeI60.886   4.60213.50016.21213.28613.286  
    II60.886   4.60213.50016.21213.28613.286  
    Capitol: 65.04 -- ÎNVĂŢĂMÂNT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢI)
    1.Total surse de finanţareI29.3341885459.6869.5034.7064.706
    II29.3341885459.6869.5034.7064.706
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI29.3341885459.6869.5034.7064.706
    II29.3341885459.6869.5034.7064.706
    1.4.1Active fixeI5.8861885451.1861.1271.4201.420
        II5.8861885451.1861.1271.4201.420
    1.4.2Reparaţii capitale aferente activelor fixeI23.448     8.5008.3763.2863.286
    II23.448     8.5008.3763.2863.286
    Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip : C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1.Total surse de finanţareI137.19911.06915.39777.8479.35411.76611.766
    II137.19911.06915.39777.8479.35411.76611.766
    1.3Credite externeI14.6933.8386.5554.300      
        II14.6933.8386.5554.300      
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI122.5067.2318.84273.5479.35411.76611.766
    II122.5067.2318.84273.5479.35411.76611.766
    1.4.1Active fixeI85.0687.2314.24068.5471.5181.7661.766
        II85.0687.2314.24068.5471.5181.7661.766
    1.4.2Reparaţii capitale aferente activelor fixeI37.438   4.6025.0007.83610.00010.000
    II37.438   4.6025.0007.83610.00010.000
      Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fişe.
   +  Anexa 5/04/20/129 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol: 65.04 -- INVĂŢĂMÂNTCod 20.65.04.001 FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII b) dotări independente
         
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A. DATE GENERALE  
    1.Date geografice:  
    1.1Judeţ/Sector  
    1.2Municipiu/Oraş/Comună  
    1.3Amplasament  
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
    2.1Numărul şi data Acordului MFP  
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)  
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)188
    6.Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)545
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)5.053
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
    I- Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.65.04.001)
    II- Credite bugetare  
                         
    - mii lei -
    Surse DE finanţare şi costuri de funcţionareI/ IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI5.7861885451.0861.1271.4201.420  
      II5.7861885451.0861.1271.4201.420  
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI5.7861885451.0861.1271.4201.420  
      II5.7861885451.0861.1271.4201.420  
    1.4.1Active fixeI5.7861885451.0861.1271.4201.420  
        II5.7861885451.0861.1271.4201.420  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
   +  Anexa 5/04/20/129 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol: 65.04 -- ÎNVĂŢĂMÂNTCod 20.65.04.05e FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)
    6.Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)23.548
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
    I- Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.65.04.05e)
    II- Credite bugetare  
    - mii lei -
    Surse DE finanţare şi costuri de funcţionareI/ IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE de FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI23.548     8.6008.3763.2863.286  
    II23.548     8.6008.3763.2863.286  
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI23.548     8.6008.3763.2863.286  
    II23.548     8.6008.3763.2863.286  
    1.4.1Active fixeI100     100        
        II100     100        
    1.4.2Reparaţii capitale aferente activelor fixeI23.448     8.5008.3763.2863.286  
    II23.448     8.5008.3763.2863.286  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.04.001a FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII a) achiziţii de imobile
         
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DAT E GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)4.666
    6.Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)  
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)65.000
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
    I- Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.04.001a)
    II- Credite bugetare
              - mii lei -
    Surse de finanţare şi co turi de funcţionareI/ IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI69.6664.666   65.000        
      II69.6664.666   65.000        
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI69.6664.666   65.000        
      II69.6664.666   65.000        
    1.4.1Active fixeI69.6664.666   65.000        
        II69.6664.666   65.000        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.04.001FIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEIDE INVESTIŢIIb) dotări independente
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1Judeţ/Sector
    1.2Municipiu/Oraş/Comună
    1.3Amplasament
    2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
    2.1Numărul şi data Acordului MFP
    2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
    1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
    3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )
    2.Durata de realizare contractată (număr luni)
    3.Data începerii investiţiei (luna/an)
    4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
    5.Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)1.566
    6.Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)6.350
    7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)10.097
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
    I- Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.04.001)
    II- Credite bugetare
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/ IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI18.0131.5666.3505.0471.5181.7661.766  
      II18.0131.5666.3505.0471.5181.7661.766  
    1.3Credite externeI5.0414413.0001.600        
        II5.0414413.0001.600        
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI12.9721.1253.3503.4471.5181.7661.766  
      II12.9721.1253.3503.4471.5181.7661.766  
    1.4.1Active fixeI12.9721.1253.3503.4471.5181.7661.766  
        II12.9721.1253.3503.4471.5181.7661.766  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSECapitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂCod 20.68.04.005eFIŞAOBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEIDE INVESTIŢIIe) alte cheltuieli asimilate investiţiilor
             
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii  
    A. DATE GENERALE  
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/Sector  
      1.2Municipiu/Oraş/Comună  
      1.3Amplasament  
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI  
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)  
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)  
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţuri luna /anul )  
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3.Data începerii investiţiei (luna/an)  
      4.Data programată a terminării şi PIF (luna/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)4.837  
      6.Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)9.047  
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)35.636  
    D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  
      I- Credite de angajament(Cod obiectiv: 20.68.04.005e)
      II- Credite bugetare  
    - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/ IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2006CHELTUIELI PRELIMINATE în 2007EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2008ESTIMĂRI
    200920102011anii ulteriori
      012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI49.5204.8379.0477.8007.83610.00010.000  
      II49.5204.8379.0477.8007.83610.00010.000  
    1.3Credite externeI9.6523.3973.5552.700        
        II9.6523.3973.5552.700        
    1.4Buget de asigurări pentru şomajI39.8681.4405.4925.1007.83610.00010.000  
      II39.8681.4405.4925.1007.83610.00010.000  
    1.4.1Active fixeI2.4301.440890100        
        II2.4301.440890100        
    1.4.2Reparaţii capitalE aferente activelor fixeI37.438   4.6025.0007.83610,00010.000  
      II37.438   4.6025.0007.83610.00010.000  
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                  
   +  Anexa 6/04/
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
                                      SINTEZA
                    sumelor alocate pentru institutii publice
                     finantate parţial din venituri proprii
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 12 5010 10 01 13 30 03 01 5010 10 03 02 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 01 01 02 03 04 05 06 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 05 30 06 01 11 5010 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 5010 71 01 30 03 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 12 6510 10 01 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 6510 71 01 30 03 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 18.469 I. VENITURI CURENTE C2.VÂNZĂRI DE, BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ___________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe INVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizatii de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii platite unor persoane din afara unitaţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe 1.264 1.264 1.264 1.264 17.205 17.205 17.205 18.469 17.884 4.100 3.160 1.972 137 123 382 19 111 260 18 48 90 940 570 80 220 40 30 11.974 11.055 51 34 752 76 126 148 263 8.390 1.215 80 207 207 196 196 53 95 167 121 90 31 1.810 1.810 1.810 585 585 485 60 425 100 18.469 17.884 4.100 3.160 1.972 137 123 382 19 111 260 18 48 90 940 570 80 220 40 30 11.974 11.055 51 34 752 76 126 148 263 8.390 1.215 80 207 207 196 196 53 95 167 121 90 31 1.810 1.810 1.810 585 585 485 60 425 100
   +  Anexa 6/04/01
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
      CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
      BRAŞOV
                                      BUGETUL
                          instituţiilor publice finanţate
                           parţial din venituri proprii
                                   pe anul 2008
                                                                                      - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 5010 10 03 02 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 01 01 02 03 04 05 06 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 05 30 06 01 11 5010 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 5010 71 01 30 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 6510 71 01 30 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I.VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ____________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv,internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţii de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natură obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 4.519 300 300 300 300 4.219 4.219 4.219 4.519 4.484 753 581 420 12 22 50 5 21 23 3 25 172 101 15 42 9 5 3.281 3.113 18 19 264 9 17 16 70 2.400 300 10 40 40 25 25 10 10 60 13 10 3 450 450 450 35 35 35 10 25 4.519 4.484 753 581 420 12 22 50 5 21 23 3 25 172 101 15 42 9 5 3.281 3.113 18 19 264 9 17 16 70 2.400 300 10 40 40 25 25 10 10 60 13 10 3 450 450 450 35 35 35 10 25 4.519 4.519
   +  Anexa 6/04/02
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
      CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
      CALĂRAŞI
                                      BUGETUL
                          instituţiilor publice finanţate
                           parţial din venituri proprii
                                    pe anul 2008
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 12 5010 10 01 13 30 03 01 5010 10 03 02 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 01 01 02 03 04 05 06 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 05 30 06 01 11 5010 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 5010 71 03 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 12 6510 10 01 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 6510 71 03 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I. VENITURI CURENTE C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 3.119 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poşta, telecomunicaţii, radio, tv.,internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Reparaţii capitale aferente activelor fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţii de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Reparaţii capitale aferente activelor fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 3.119 250 250 250 250 2.869 2.869 2.869 3.009 877 703 406 14 25 86 6 32 90 12 6 26 174 104 15 43 7 5 1.732 1.660 5 3 160 10 30 17 25 1.100 310 10 10 10 15 15 9 10 3 15 10 5 400 400 400 110 110 10 10 100 3.119 3.009 877 703 406 14 25 86 6 32 90 12 6 26 174 104 15 43 7 5 1.732 1.660 5 3 160 10 30 17 25 1.100 310 10 10 10 15 15 9 10 3 15 10 5 400 400 400 110 110 10 10 100 3.119 3.119
   +  Anexa 6/04/03
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
      CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
      CLUJ
                                      BUGETUL
                         instituţiilor publice finanţate
                          parţial din venituri proprii
                                   pe anul 2008
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 5010 10 03 02 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 01 01 02 03 04 05 06 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 05 30 06 01 11 5010 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 5010 71 01 30 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 6510 10 03 02 03 6510 10 03 04 6510 10 03 06 6510 20 01 01 02 03 04 05 06 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 02 05 30 06 01 11 6510 20 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 6510 71 01 30 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I. VENITURI CURENTE C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ____________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv.,internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizatii de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENTĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 2.888 250 250 250 250 2.638 2.638 2.638 2.888 2.778 605 467 297 8 13 63 5 12 49 11 9 138 82 13 33 6 4 1.773 1.466 3 2 95 10 19 69 83 1.010 175 20 25 25 95 95 16 50 74 27 10 17 400 400 400 110 110 110 10 100 2.888 2.778 605 467 297 8 13 63 5 12 49 11 9 138 82 13 33 6 4 1.773 1.466 3 2 95 10 19 69 83 1.010 175 20 25 25 95 95 16 50 74 27 10 17 400 400 400 110 110 110 10 100 2.888 2.888
   +  Anexa 6/04/04
      CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
      DOLJ
                                      BUGETUL
                     Instituţiilor publice finanţate parţial
                       din venituri proprii pe anul 2008
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0001 10 0002 10 3300 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 07 08 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 11 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 30 6510 01 10 01 01 02 03 04 07 08 12 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 11 13 14 30 04 30 57 02 02 70 71 01 03 30 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ 1.VENITURI CURENTE C2.VANZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENTII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ___________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizatii de conducere Spor de vechime Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apa canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 2.555 150 150 150 150 2.405 2.405 2.405 2.555 2.445 568 430 290 9 18 40 23 28 6 6 10 138 84 8 34 7 5 1.752 1.625 9 2 40 8 17 12 27 1.400 110 10 51 51 24 24 6 10 10 16 10 6 125 125 125 110 110 110 10 100 2.555 2.445 568 430 290 9 18 40 23 28 6 6 10 138 84 8 34 7 5 1.752 1.625 9 2 40 8 17 12 27 1.400 110 10 51 51 24 24 6 10 10 16 10 6 125 125 125 110 110 110 10 100 2.555 2.555
   +  Anexa 6/04/05
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
      CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
      TELEORMAN
                                      BUGETUL
                       instituţiilor publice finanţate parţial
                                    din venituri
                                proprii pe anul 2008
                                                                                    - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 07 08 13 30 03 01 5010 10 03 02 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 01 01 02 03 04 05 06 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 05 30 06 01 11 5010 20 13 14 30 04 57 02 02 70 71 01 5010 71 01 03 5010 71 01 30 6510 01 10 01 01 02 03 04 07 08 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 11 13 14 30 04 57 02 02 70 71 01 03 30 6510 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I. VENITURi CURENTE C2.VÂNZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI 2.403 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Incălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţii de conducere Spor de vechime Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare 2.403 45 45 45 45 2.358 2.358 2.358 2.293 632 481 285 9 28 80 11 43 10 15 151 96 13 31 6 5 1.361 1.265 6 2 78 13 13 21 32 1.050 50 10 30 30 20 20 6 10 10 10 10 300 300 300 110 110 110 10 100 2.403 2.293 632 481 285 9 28 80 11 43 10 15 151 96 13 31 6 5 1.361 1.265 6 2 78 13 13 21 32 1.050 50 10 30 30 20 20 6 10 10 10 10 300 300 300 110 110 110 10 100 2.403 2.403
   +  Anexa 6/04/06
      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
      CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR
      VÂLCEA
                                      BUGETUL
                           Instituţiilor publice finantate
                                    parţial din
                           venituri proprii pe anul 2008
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2007 Program
  A B 1
  0001 10 0002 10 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 5010 10 03 02 03 5010 10 03 04 5010 10 03 06 5010 20 01 01 02 03 04 05 06 08 5010 20 01 09 5010 20 01 30 5010 20 02 05 30 06 01 11 5010 20 13 30 04 57 02 02 70 71 01 03 5010 71 01 30 6510 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 11 13 14 30 04 57 02 02 70 71 01 03 6510 71 01 30 07 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI _______________________________ I.VENITURI CURENTE C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV.SUBVENŢII SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII Subvenţii pentru instituţii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ____________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi fortă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărti, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale Alte active fixe ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţii de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Chirii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare 2.985 269 269 269 269 2.716 2.716 2.716 2.985 2.875 665 498 274 85 17 63 3 12 27 12 5 167 103 16 37 5 6 2.075 1.926 10 6 115 26 30 13 26 1.430 270 20 51 51 17 17 6 5 10 40 40 135 135 135 110 110 110 10 100 2.985 2.875 665 498 274 85 17 63 3 12 27 12 5 167 103 16 37 5 6 2.075 1.926 10 6 115 26 30 13 26 1.430 270 20 51 51 17 17 6 5 10 40 40 135 135 135 110 110 110 10 100 2.985 2.985
  -------