LEGE nr. 388 din 31 decembrie 2007bugetului de stat pe anul 2008
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 31 decembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 67.004,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 78.867,9 milioane lei, cu un deficit de 11.863,2 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3. (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Capitolul II Structura veniturilor bugetului de stat  +  Articolul 3Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 67.004,7 milioane lei şi se prezintă astfel:                                                               - milioane lei -                                                               ----------------VENITURI - TOTAL 67.004,7din care:1. Venituri curente 66.888,5din acestea:a) Venituri fiscale: 60.175,5din care:a1) Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capitalde la persoane juridice 14.477,3din care:- impozit pe profit 12.821,3- alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capitalde la persoane juridice 1.656,0a2) Impozit pe venit, profit şi câştiguri de lapersoane fizice" 4.177,3din care:- impozit pe venit şi salarii 17.543,2- cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -13.366,4a3) Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii 40.397,1din care:- taxa pe valoarea adăugată 41.000,0- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad) -15.063,8- alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii 91,4- accize 13.201,2- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizăriibunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 1.168,3a4) Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiileinternaţionale 1.123,8b) Contribuţii de asigurări 355,5c) Venituri nefiscale 6.357,52. Venituri din capital 112,03. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 4,2  +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului de stat  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 78.867,9 milioane lei. (2) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structură economică, se prezintă astfel:                                                            - milioane lei -                                                            -----------------CHELTUIELI - TOTAL 78.867,9din care:1. Cheltuieli curente 67.943,6din acestea:a) Cheltuieli de personal 13.482,1b) Bunuri şi servicii 5.869,1c) Dobânzi 3.137,0d) Subvenţii 5.350,2e) Fonduri de rezervă 13,0f) Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 12.656,3g) Alte transferuri 12.616,9h) Asistenţă socială 13.505,7i) Alte cheltuieli 1.313,32. Cheltuieli de capital 8.302,53. Împrumuturi 6,34. Rambursări de credite 2.615,5 (3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structură funcţională, pe capitole, se prezintă astfel:                                                             - milioane lei -                                                             ----------------CHELTUIELI - TOTAL 78.867,9din care:1) Autorităţi publice şi acţiuni externe 8.064,62) Cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare 2.521,93) Alte servicii publice generale 1.198,44) Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 2.686,65) Transferuri cu caracter general între 1.366,3diferite nivele ale administraţiei6) Apărare 5.737,67) Ordine publică şi siguranţă naţională 9.259,88) Învăţământ 9.688,99) Sănătate 2.909,510) Cultură, recreere şi religie 1.776,811) Asigurări şi asistenţă socială 15.265,412) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.683,113) Protecţia mediului 457,814) Acţiuni generale economice, comerciale 1.429,3şi de muncă15) Combustibili şi energie 806,416) Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii 475,017) Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 6.331,918) Transporturi 7.011,219) Comunicaţii 27,320) Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic 117,621) Alte acţiuni economice 52,5  +  Articolul 5Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole şi alineate de cheltuieli.  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 6Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.063,8 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 1.702,9 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b) 9.621,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c) 527,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d) 2.402,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; e) 810,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007.  +  Articolul 7 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 6 lit. a), sunt destinate finanţării: a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore; c) cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; d) instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; e) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; f) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; g) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene. (2) În anul 2008 se vor acorda gratuit produse lactate şi de panificaţie şi pentru elevii din clasele V-VIII din învăţământul preuniversitar de stat, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare. (3) În situaţiile în care contractarea produselor lactate şi de panificaţie se face şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 6 lit. b), sunt destinate finanţării: a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri; d) serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale; f) cheltuielilor creşelor; g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, după caz, în funcţie de numărul de beneficiari ai serviciilor respective şi de alte criterii specifice. (6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 6, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora. (7) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 8Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2008 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 9 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) Prevederile art. 28 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Pentru anul 2008 cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc astfel: a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 şi 5,2% începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Cotele prevăzute la alin. (3) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008. (5) Cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt de maximum 5,4% din sumele colectate.  +  Capitolul VI Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 10Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 11Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexă la bugetele acestora.  +  Articolul 12 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale", precum şi de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA", "Programe FEP", "Programe IPA" şi "Programe ENPI" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii. (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Bunuri şi servicii", articolul "Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale", precum şi la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA", "Programe FEP", "Programe IPA" şi "Programe ENPI" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii. (7) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea: a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre- şi post aderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând majorările de întârziere. (8) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene". (9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.  +  Articolul 13 (1) Pentru anul 2008, numărul de posturi aferent Curţii de Conturi se suplimentează cu 7 posturi destinate Autorităţii de Audit de pe lângă aceasta. (2) În bugetul pe anul 2008, fondurile destinate Autorităţii de Audit se evidenţiază distinct în bugetul Curţii de Conturi. (3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea de Conturi va comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor modul de evidenţiere distinctă a cheltuielilor destinate Autorităţii de Audit.  +  Articolul 14Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 15Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 16În anul 2008, prin derogare de la prevederile art. 190 alin. (2^1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul Academiei Române, la capitolul 66.01 "Sănătate", cuprinde şi suma de 10 milioane lei, ce se utilizează pentru achiziţionarea de echipamente medicale, în condiţiile legii.  +  Articolul 17În bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la capitolul "Învăţământ" sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului, reforma educaţiei timpurii, precum şi granturi pentru educaţie.  +  Articolul 18 (1) În anul 2008 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în sumă de 900,0 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, repartizate pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti, conform anexei nr. 3/25/02b. (2) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.  +  Articolul 19În anul 2008, obiectivul de investiţii "Spital Municipal Bacău" se finanţează şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în limita sumei de 16 milioane lei.  +  Articolul 20În anul 2008 se alocă din bugetul de stat 4,55 milioane lei la Societatea Română de Radiodifuziune, pentru conservarea şi păstrarea Fonotecii de aur a Radioului.  +  Articolul 21Se interzice ordonatorilor principali de credite să suplimenteze creditele bugetare aprobate la titlul II "Bunuri şi servicii", la articolul 20.01 "Bunuri şi servicii", alineatul 20.01.08 "Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet" şi la articolul 20.13 "Pregătire profesională", prin virări de credite de la alte articole/alineate de cheltuieli.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2008. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare pentru: a) aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) suportarea despăgubirilor, a cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte; c) aplicarea prevederilor art. 14^1 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pe măsura necesităţilor de finanţare prevăzute la alin. (2) lit. b), se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile. (4) În vederea asigurării fondurilor prevăzute la alin. (2) lit. c), se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor, în funcţie de încasarea dividendelor aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul "Proprietatea".  +  Articolul 23 (1) În anul 2008, Ministerul Apărării poate încheia angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, până la nivelul maxim al creditelor de angajament pe acest an, reprezentând 2,38% din Produsul Intern Brut. (2) Angajamentele legale prevăzute la alin. (1) sunt destinate finanţării proiectelor de investiţii prioritare, în condiţiile dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare. (3) În anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi plata pensiilor militare şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite personalului din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,3% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective. (4) Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu domiciliul în municipii şi oraşe, se efectuează prin intermediul conturilor şi cardurilor, urmând ca trecerea la acest sistem de plată să se facă până la data de 31 martie 2008. (5) Categoriile de pensionari exceptate de la prevederile alin. (4) sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 24 (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 25Ministerul Economiei şi Finanţelor va exercita controlul financiar preventiv delegat şi după data de 1 ianuarie 2008 la entităţile publice la care, în urma procesului de evaluare efectuat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, se constată menţinerea unor deficienţe ale mediului de control intern şi se manifestă un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor şi/sau patrimoniului public.  +  Articolul 26 (1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către funcţionarii publici numiţi în funcţii de execuţie, aceştia au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzător. (2) Prin excepţie, munca prestată, conform alin. (1), poate fi plătită, dacă nu a putut fi recuperată cu timp liber corespunzător, pentru nu mai mult de 30% din personalul de execuţie, prin acordarea unui spor din salariul de bază, în condiţiile legii. (3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată, iar sporul prevăzut la alin. (2) se poate plăti, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă şi aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără însă a depăşi 360 de ore anual.  +  Articolul 27Prin excepţie de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, în anul 2008, pentru participarea la lucrările comisiilor de concurs, precum şi la cele ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie care nu poate depăşi, cumulat, limita lunară a unui salariu de bază al acestora, indiferent de numărul de comisii la care se participă.  +  Articolul 28 (1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activităţilor de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2009, începând cu luna ianuarie 2009. (2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008, instituţiile publice prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.  +  Articolul 29 (1) Începând cu 1 martie 2008, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 40 lei. (2) Cuantumul ajutorului lunar acordat soţului supravieţuitor în baza Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 25%.  +  Articolul 30În anul 2008, beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" sunt elevii care urmează, la cursuri de zi, liceu sau învăţământ profesional, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.-------- Notă *) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 31 decembrie 2007.Nr. 388.  +  Anexa 1 BUGETUL DE STATpe anul 2008- SINTEZA -
  *Font 8*
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  0001 01 0002 0003 0004 0005 0101 01 02 0201 01 02 03 04 05 06 07 0300 01 0301 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 50 60 0401 01 0500 0501 50 0600 01 0601 01 1000 1001 01 1101 01 02 05 06 07 1201 01 04 1401 1601 01 03 04 06 07 08 50 1700 01 1701 01 02 03 2000 01 2001 05 2101 01 2900 3000 3001 01 02 03 05 08 3101 03 3300 01 3301 02 03 04 06 08 09 23 25 26 3401 01 3501 01 02 03 04 05 3601 01 03 04 05 11 50 3900 01 3901 01 02 03 06 4000 01 4001 04 05 07 08 5001 01 10 20 30 40 50 51 55 57 59 70 71 75 79 80 81 5100 01 01 10 20 30 50 51 55 57 59 70 71 75 79 81 01 01 06 5101 01 10 20 30 51 55 59 70 71 79 81 5101 01 01 02 03 04 02 03 04 5301 01 10 20 51 55 57 59 70 71 5301 01 02 5401 01 10 20 50 55 59 70 71 75 5401 01 02 03 04 11 12 50 5501 01 20 30 51 79 81 5601 01 51 5601 02 6000 01 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 81 01 01 02 01 6001 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6001 01 02 03 25 50 6101 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 81 6101 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6500 01 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 80 81 01 01 6501 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 81 6501 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 01 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6601 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 81 6701 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 06 50 6801 01 10 20 30 51 55 57 59 70 71 79 80 81 6801 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7000 01 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 79 81 01 01 7001 01 20 30 40 51 55 70 71 79 81 7001 03 01 05 02 50 7401 01 10 20 30 51 55 59 70 71 7401 01 03 25 8000 01 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 79 80 81 01 01 8001 01 10 20 30 40 51 55 70 71 79 80 81 8001 01 01 03 05 06 07 10 11 30 02 04 8101 01 40 51 55 8101 02 04 05 06 50 8201 01 20 30 40 51 55 79 81 8201 01 02 50 8301 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 79 81 8301 01 02 03 01 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 20 30 40 51 55 59 70 71 79 81 8401 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 8501 01 10 20 30 55 70 71 8501 01 8601 01 10 20 55 70 71 8601 02 03 04 8701 01 20 30 55 70 71 79 81 8701 01 04 05 9901 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE IMPOZIT PE PROFIT Impozit pe profit de la agenţii economici Impozit pe profit de la băncile comerciale ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului Impozit pe dividende datorat de persoane juridice Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu generează o persoană juridică Impozit pe venitul microîntreprinderilor Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică care nu generează o persoană juridică A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobânzi Impozit pe venituri din pensii Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente Impozit pe venituri din activităţi agricole Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit Impozit pe venituri din alte surse Regularizări COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL IMPOZIT PE SALARII - TOTAL Impozit pe salarii A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Taxa pe valoarea adăugată încasată SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ACCIZE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI Taxe pentru jocurile de noroc Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare în România Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) Taxe vamale legate de sectorul agricol Contribuţii în sectorul zahărului B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale Încasări din cota reţinută, conform codului penal Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi Venituri din concesiuni şi închirieri Venituri din dividende VENITURI DIN DOBÂNZI Alte venituri din dobânzi C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Taxe consulare Venituri din taxe pentru prestaţii vamale Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară Venituri din prestări de servicii Taxe şi alte venituri din protecţia mediului Venituri din timbrul judiciar Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Venituri din despăgubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen Amenzi judiciare DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite Venituri din producerea riscurilor asigurate Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare III. OPERAŢIUNI FINANCIARE ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ CHELTUIELI - BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate Contribuţia la bugetul UE Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Programe de informare şi prezentare a imaginii României Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Apărare naţională Ajutor militar extern Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţă naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Invăţământ preşcolar şi primar Invăţământ preşcolar Invăţământ secundar Invăţământ secundar inferior Invăţământ secundar superior Invăţământ profesional Invăţământ postliceal Invăţământ superior Invăţământ universitar Invăţământ postuniversitar Invăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru invăţământ Alte cheltuieli în domeniul invăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi Asistenţă socială în caz de invaliditate Asistenţă socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Administraţie centrală Reducerea şi controlul poluării Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrală Meteorologie Sistemul naţional antigrindină Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regională şi socială Rezerve de stat şi de mobilizare Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea şomajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Combustibil nuclear Energie electrică Energie termică Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Industria prelucrătoare Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Agricultură Amendare soluri acide şi alcaline Imbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproducţia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultură Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă Transport aerian Aviaţia civilă Zboruri speciale COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Fondul Român de Dezvoltare Socială Turism Proiecte de dezvoltare multifuncţionale DEFICIT 67.004.655 66.888.495 60.175.575 18.593.945 14.477.345 12.821.300 11.989.300 832.000 1.656.045 751.325 629 317.091 28.000 2.720 556.000 280 4.116.100 17.482.527 344.523 12.848.200 261.600 1.583.200 383.600 346.300 47.500 592.700 2.599 62.000 74.000 28.673 56.000 4.200 115.000 835.706 -53.740 46.000 -95.500 -13.366.427 -13.366.427 500 500 500 60.720 60.720 60.720 40.397.080 41.000.000 41.000.000 -15.063.850 -1.702.947 -9.621.358 -527.000 -2.402.545 -810.000 91.400 53.900 37.500 13.201.200 1.168.330 191.960 122.300 150.000 100.000 3.000 600.800 270 1.123.830 1.123.830 991.060 112.350 20.420 355.460 220.000 220.000 135.460 135.460 6.357.460 5.340.100 5.220.100 120.000 100 550.000 2.750.000 1.800.000 120.000 120.000 1.017.360 208.910 131.000 230 80 3.600 50.000 11.600 1.100 9.900 1.400 21.000 21.000 399.850 370.000 2.000 25.000 350 2.500 387.600 35.000 500 100 1.000 1.000 350.000 112.000 112.000 32.600 16.400 54.000 9.000 4.160 4.160 3.000 30 30 1.100 78.867.946 67.943.617 13.482.064 5.869.177 3.136.976 5.350.198 12.966 12.656.312 12.616.860 13.505.738 1.313.326 8.302.575 8.296.375 6.200 2.621.754 6.267 2.615.487 15.837.813 14.531.717 2.190.549 1.778.376 1.843.217 12.966 1.647.793 6.972.536 22 86.258 634.749 628.549 6.200 671.347 671.347 671.347 17.742 653.605 8.064.598 7.473.954 2.023.799 654.363 12.391 34.482 4.746.429 2.490 572.902 572.902 17.742 17.742 3.170.304 25.142 394.526 2.460.819 289.817 357.260 4.239.000 298.034 2.521.854 2.466.317 162.822 1.090.316 67.132 1.127.689 22 18.336 55.537 55.537 141.372 2.380.482 1.198.451 1.192.141 3.928 11.397 12.966 1.098.418 65.432 6.310 110 6.200 1.300 6.248 6.718 1.080.118 17.000 6.200 80.867 2.686.621 2.033.016 22.300 1.830.826 179.890 653.605 653.605 1.366.289 1.366.289 1.366.289 1.366.289 14.997.322 12.348.738 9.355.473 1.951.583 106.494 751.259 133.328 45.501 6.100 2.222.110 2.222.110 426.474 426.474 421.788 421.788 4.686 4.686 5.737.564 4.117.918 2.742.485 1.121.208 23.912 87.339 100.838 42.136 1.442.334 1.442.334 177.312 177.312 286.338 4.979.976 387.768 40.481 43.001 9.259.758 8.230.820 6.612.988 830.375 82.582 663.920 32.490 2.365 6.100 779.776 779.776 249.162 249.162 840.500 3.512.173 1.929.721 844.036 738.416 1.558.092 791.271 1.431.389 600.605 200 525.528 29.640.686 25.179.996 1.102.599 1.491.422 104.432 7.761.804 116.606 13.461.215 1.141.918 4.252.186 4.252.186 208.504 267 208.237 208.237 208.237 9.688.939 5.774.090 667.158 739.577 55.928 3.119.690 39.325 552.991 599.421 3.874.296 3.874.296 40.553 40.553 23.132 1.559.296 3.448 3.448 1.557.679 469.463 985.359 102.857 43.430 5.034.961 4.435.213 599.748 118.103 4.194 113.909 814.677 192.728 621.949 75 534.138 2.909.507 2.593.879 279.612 257.574 35.989 2.015.146 5.501 57 155.190 155.190 160.438 160.438 26.013 243.033 9.622 9.622 49.587 49.587 127.154 130.857 7.260 2.315.981 2.315.981 1.776.839 1.585.396 51.577 305.257 6.101 634.825 67.174 494 519.968 190.768 190.768 675 675 45.637 33.300 329.113 14.200 86.202 165.863 2.478 47.600 11.470 1.300 327.203 311.703 15.500 294.412 747.174 15.265.401 15.226.631 104.252 189.014 6.414 1.992.143 4.606 12.907.673 22.529 31.932 31.932 6.838 267 6.571 94.205 98.608 7.891.621 1.253.352 1.253.352 4.410.053 119.872 754 1.155.594 1.042.500 2.517 34.019 76.558 1.566 239.776 2.140.910 1.128.573 144.160 98.695 194.570 23.962 299.287 367.849 50 757.957 757.957 254.380 254.380 254.380 254.380 1.683.069 721.668 13.380 188.570 23.962 187.029 308.727 707.021 707.021 254.380 254.380 480.439 480.439 707.728 707.728 494.902 457.841 406.905 144.160 85.315 6.000 112.258 59.122 50 50.936 50.936 109.086 338.455 10.300 16.251.215 14.754.593 689.283 549.101 888.263 5.326.236 2.196.169 5.026.541 79.000 435.573 435.573 1.061.049 6.000 1.055.049 1.055.049 1.055.049 1.429.272 1.263.849 62.447 144.525 4.341 448.600 329.043 274.893 150.283 150.283 15.140 6.000 9.140 1.429.216 519.476 54.717 36.090 8.005 398.900 176.307 181.824 53.897 56 56 806.393 806.393 315.940 285.735 204.718 330.940 750 156.500 285.735 32.468 474.950 400.162 742 38.396 229.832 31.490 99.702 74.788 74.788 69.999 72.632 332.319 6.331.897 6.053.497 583.003 230.719 29.010 3.065.567 747.448 1.333.150 64.600 263.000 263.000 15.400 15.400 111.690 844.663 3.554.348 14.500 531.145 37.321 2.701.267 18.515 251.600 172.105 1.649.091 7.011.205 6.049.564 36.453 63.677 804.706 1.266.297 802.453 3.061.578 14.400 13.920 13.920 947.721 947.721 387.200 3.717.212 3.717.212 2.515.628 2.047.798 467.830 161.767 229.398 211.046 18.352 27.308 19.408 6.660 3.798 3.750 5.200 7.900 7.900 27.308 117.640 117.440 720 75.420 41.300 200 200 70.310 38.350 8.980 52.550 44.280 30.220 8.060 6.000 270 270 8.000 8.000 20.250 30.270 2.030 -11.863.291
   +  Anexa 2 SINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate,după caz, pe anul 2008
  *Font 8*
                                                                                     - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator 2008 Program
  A B 1
  5000 01 10 20 30 40 50 51 55 57 59 70 71 75 79 80 81 5001 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 01 02 03 25 26 27 30 01 02 03 04 06 07 08 09 30 30 01 01 02 02 01 02 03 05 40 01 02 03 04 05 06 08 12 13 14 15 16 18 30 50 01 02 51 01 01 02 03 04 07 08 10 11 13 25 26 28 32 34 36 37 38 40 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 55 01 01 02 03 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 18 21 22 23 24 25 26 27 28 30 02 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07 09 57 01 02 01 02 03 04 59 01 03 04 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 75 79 80 01 02 81 01 01 06 02 01 5101 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 30 02 02 04 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 04 01 02 03 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 24 01 25 26 30 01 02 03 04 07 08 09 30 30 02 02 51 01 01 03 55 01 03 07 08 11 12 18 21 30 02 01 03 01 02 03 04 05 06 07 09 59 01 11 17 30 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 5101 01 01 02 03 04 02 03 04 5301 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 30 02 04 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 02 05 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 26 27 30 01 02 07 30 51 01 01 55 01 08 12 13 02 01 57 02 03 04 59 01 11 19 22 26 70 71 01 01 02 03 30 03 5301 01 02 5401 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 03 04 05 06 08 09 30 05 30 06 01 02 11 12 13 16 25 30 02 03 09 30 50 01 02 55 01 14 18 02 02 59 03 17 70 71 01 02 30 75 5401 01 02 03 04 11 12 50 5501 01 20 24 01 02 03 30 01 01 02 01 51 02 10 79 81 01 06 5601 01 51 01 07 5601 02 6001 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 13 14 15 16 24 01 30 01 02 03 04 30 30 02 02 51 01 03 55 02 01 57 02 01 02 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6001 01 02 03 25 50 6101 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 24 01 25 27 30 01 02 03 04 07 30 30 01 02 02 02 03 05 51 01 01 03 07 08 10 02 08 12 55 01 03 08 11 18 30 02 01 57 02 01 02 59 11 17 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 79 81 01 01 02 01 6101 01 03 01 02 03 04 05 06 07 25 50 6501 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 30 02 02 03 04 05 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 27 30 01 02 03 04 07 30 30 02 02 03 05 51 01 01 02 03 02 15 55 01 03 08 18 02 01 57 02 01 02 03 04 59 01 15 17 19 22 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6501 01 02 03 01 04 01 02 03 05 06 01 02 07 01 02 11 04 30 25 50 6601 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 30 02 02 03 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 24 01 25 30 02 03 04 30 30 02 02 51 01 01 03 11 25 38 02 08 11 12 17 55 01 03 08 02 01 57 02 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6601 01 02 04 05 06 01 08 09 10 50 50 6701 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 02 05 01 30 06 01 02 09 11 12 13 14 25 27 30 01 02 03 04 06 07 30 30 02 02 51 01 01 02 18 55 01 02 03 07 08 18 02 01 57 02 04 59 04 05 07 08 11 12 13 14 16 19 20 22 23 24 28 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6701 01 02 03 01 03 04 11 12 14 16 05 01 02 06 50 6801 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 30 02 02 04 05 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 16 24 01 25 26 30 01 02 03 04 06 07 09 30 30 02 02 51 01 01 04 07 26 36 37 40 55 01 03 08 12 22 02 01 57 01 02 01 02 03 04 59 11 17 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 02 81 01 01 6801 01 02 03 05 02 06 08 09 15 01 03 04 50 25 50 7001 01 20 22 24 01 30 02 02 40 30 51 01 01 13 32 02 03 04 05 09 55 01 03 12 18 26 70 71 01 01 30 79 81 01 01 7001 03 01 05 02 50 7401 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 04 03 05 01 30 06 01 02 10 11 12 13 14 16 24 01 26 30 01 02 03 04 07 09 30 30 02 02 51 01 01 02 14 55 01 03 07 08 11 12 18 02 01 59 17 70 71 01 01 02 03 30 03 7401 01 03 25 8001 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 16 30 03 01 02 03 04 05 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 11 13 14 21 23 24 01 26 30 01 02 03 04 07 30 30 02 02 40 13 51 01 01 13 02 06 55 01 05 11 12 13 16 02 01 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 79 80 01 81 01 01 8001 01 01 03 05 06 07 10 11 30 02 04 8101 01 40 01 18 51 01 34 55 01 12 8101 02 04 05 06 50 8201 01 20 24 01 30 02 02 40 01 03 06 16 18 51 02 06 55 01 01 08 12 18 79 81 01 01 8201 01 02 50 8301 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 02 03 04 05 01 30 06 01 02 11 13 14 18 24 01 30 01 02 04 06 07 30 30 02 02 40 03 06 08 12 15 51 01 01 55 01 03 06 08 12 24 25 27 02 01 59 09 17 18 27 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 8301 01 02 03 01 02 03 04 05 30 04 50 8401 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 24 01 25 26 30 01 02 04 07 30 30 02 02 40 02 04 05 14 30 51 01 01 28 02 13 55 01 03 08 12 21 23 28 02 01 59 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 8401 01 03 01 04 01 02 05 06 02 03 8501 01 10 01 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 02 05 30 06 01 02 11 13 14 24 01 26 30 01 02 30 30 02 02 55 01 03 02 01 70 71 01 02 03 30 8501 01 8601 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 08 09 30 05 30 06 01 02 10 11 30 30 55 01 12 18 70 71 01 03 8601 02 03 04 8701 01 20 24 01 30 30 30 02 02 55 01 15 70 71 01 03 79 81 01 01 8701 01 04 05 5006 01 10 01 01 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 08 08 09 30 02 04 02 05 30 06 01 02 11 12 13 16 30 03 30 51 02 03 55 01 03 12 13 15 57 02 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 80 09 5106 01 20 01 08 30 05 30 55 01 03 70 71 01 30 5106 01 03 6106 01 20 01 09 05 30 55 01 03 70 71 01 01 02 03 6106 01 03 03 04 05 6506 01 10 01 13 20 01 01 02 03 04 05 08 09 30 02 05 30 06 01 02 12 30 03 30 55 01 03 70 71 01 01 02 03 6506 03 01 02 04 01 02 03 06 01 6606 01 10 01 13 20 02 04 02 05 30 06 01 02 12 13 16 55 01 03 70 71 01 01 02 03 30 03 6606 06 01 50 50 6706 70 71 01 01 03 6706 03 02 04 12 6806 01 10 01 01 13 03 01 02 03 04 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 30 05 30 06 01 02 11 12 13 16 30 30 55 01 03 57 02 01 70 71 01 02 03 30 6806 02 06 15 50 7006 01 51 02 03 55 01 03 12 70 71 01 01 30 7006 03 01 05 02 50 7406 01 55 01 03 7406 06 8006 01 20 30 30 55 01 13 8006 01 10 02 04 8306 01 55 01 03 8306 50 8406 01 55 01 03 12 8406 01 03 01 04 01 02 05 8506 01 55 01 03 8506 01 8706 01 55 01 15 79 80 09 8706 01 50 5007 01 20 70 71 6107 01 20 70 71 6107 04 5008 01 10 01 01 04 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 08 09 30 02 04 01 02 05 30 06 01 02 11 24 01 30 30 51 01 01 55 01 08 09 10 12 18 21 22 23 24 25 27 30 31 32 57 02 01 70 71 01 02 03 30 5108 01 10 01 01 04 06 12 13 14 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 08 09 30 05 30 06 01 02 30 30 51 01 01 55 01 08 21 22 30 70 71 01 02 03 30 5108 01 03 04 5308 01 55 01 08 5308 02 6108 01 10 01 13 30 20 01 01 02 03 04 09 30 02 04 01 02 05 30 06 01 02 11 30 30 55 01 08 30 70 71 01 03 6108 01 03 01 03 04 06 07 50 6508 01 55 01 08 6508 50 6608 01 10 01 01 13 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 05 30 06 01 02 24 01 30 30 55 01 18 6608 02 6708 01 55 01 08 6708 01 50 6808 01 20 01 30 55 01 18 57 02 01 70 71 01 30 6808 01 05 02 7408 01 55 01 08 21 23 7408 03 8008 01 55 01 08 21 31 32 8008 01 10 8208 01 55 01 08 8208 50 8308 01 55 01 08 10 24 25 27 8308 01 03 04 8408 01 55 01 08 09 12 21 23 8408 01 03 01 04 01 05 8508 01 55 01 30 70 71 01 02 8508 01 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 17 24 01 02 25 27 30 01 02 03 04 30 30 01 02 02 02 51 01 01 25 35 02 08 11 55 01 02 12 18 57 02 01 02 59 20 22 70 71 01 01 02 03 30 02 01 03 79 81 01 01 5110 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 30 06 01 02 11 13 14 30 01 02 30 70 71 01 02 03 5110 01 02 03 5310 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 30 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 08 09 30 02 03 02 04 03 05 30 06 01 02 09 11 12 13 14 16 17 24 02 25 27 30 30 30 01 02 57 02 01 70 71 01 02 03 30 03 5310 01 02 6010 01 10 01 11 12 13 14 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 10 11 13 14 30 01 02 04 30 70 71 01 02 03 30 6010 02 25 6110 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 16 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 15 24 01 25 30 01 02 03 04 30 30 02 02 57 02 01 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 01 01 6110 03 02 03 04 06 09 50 6510 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12 13 30 02 02 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 13 16 30 01 02 30 55 57 02 01 02 59 70 71 01 01 02 03 30 03 79 81 6510 04 02 05 06 01 02 25 50 6610 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 03 01 02 03 04 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 09 10 11 12 13 14 30 03 04 30 51 01 25 35 02 08 11 70 71 01 02 03 30 03 6610 02 06 01 09 10 50 50 6710 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 30 02 02 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 16 30 01 02 04 30 51 01 01 55 01 02 59 20 22 70 71 01 02 03 30 03 6710 01 02 03 06 11 05 01 50 6810 01 10 01 13 20 01 09 30 02 06 01 30 30 57 02 01 70 71 02 01 6810 08 50 01 7010 01 10 01 12 13 03 03 20 01 01 05 08 09 30 05 30 06 01 02 11 13 30 02 30 55 01 12 18 70 71 01 01 02 03 30 7010 04 8010 01 10 01 01 02 03 04 05 07 08 10 13 30 02 02 03 01 02 03 06 07 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 05 01 30 06 01 11 13 14 30 30 8001 01 30 8310 01 55 01 12 70 71 01 01 8310 03 30 04 TOTAL GENERAL ------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENŢII TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE CHELTUIELI - BUGET DE STAT -------------------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor Meteorologie Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de ţară Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Acţiuni de ecologizare Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Susţinerea infrastructurii de transport Sprijinirea producătorilor agricoli Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier Alte subvenţii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de bază a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Programe pentru sănătate Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Întreţinerea infrastructurii rutiere Reabilitarea termică a clădirilor de locuit Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Dezvoltarea infrastructurii rutiere Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale şi pentru unităţi de cultură TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Programe cu finanţare rambursabilă Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Naţional de Preaderare Fond Român de Dezvoltare Socială Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii Alte transferuri curente interne Programe FEDER Programe FSE Programe FC Programe FEADR Programe FEP Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente Programe FEGA Cheltuieli neeligibile ISPA Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Cooperare economică internaţională Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Finanţarea partidelor politice Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură Asociaţii şi fundaţii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Sume acordate membrilor Academiei Române Renta viageră agricolă Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Fondul Primului ministru Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Programe FEDER Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale Contribuţia României la bugetul U.E. Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol Contribuţii din sectorul zahărului Contribuţii din resursa TVA Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii Contribuţii din resursa VBN Contribuţii suplimentare şi neprevăzute Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea discriminării CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Autorităţi executive şi legislative Administraţia prezidenţială Autorităţi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice Servicii publice descentralizate Contribuţia la bugetul U.E. Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Asociaţii şi fundaţii Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural Sume acordate membrilor Academiei Române CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Naţional de Preaderare Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Cooperare economică internaţională TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Finanţarea partidelor politice Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Alte active fixe TITLUL XII - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE Programe de informare şi prezentare a imaginii României Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului Fondul Naţional de Preaderare Asistenţă naţională pentru dezvoltare Fondul Naţional de Dezvoltare Alte servicii publice generale TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Stabilirea riscului de ţară TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe directe TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Acţiuni de sănătate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Apărare naţională Ajutor militar extern Cercetare şi dezvoltare pentru apărare Alte cheltuieli în domeniul apărării ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de munca Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri de capital Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Alte transferuri curente interne Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne Rambursări de credite interne garantate Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţa naţională Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Studii şi cercetări Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânzi la operaţiunile de leasing TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea de bază a învăţământului superior Acţiuni de sănătate Transferuri de capital Finanţarea cheltuielilor de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură Tichete de creşă Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse Contribuţii la salarizarea personalului neclerical Despăgubiri civile Indemnizaţia de merit Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ preşcolar Învăţământ secundar Învăţământ secundar inferior Învăţământ secundar superior Învăţământ profesional Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Învăţământ nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice Servicii auxiliare pentru educaţie Cămine şi cantine pentru studenţi Alte servicii auxiliare Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii le Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Acţiuni de sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Programe pentru sănătate Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico- sociale Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţia centrală Servicii publice descentralizate Servicii medicale în ambulator Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Servicii de sănătate publică Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii le Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat câtre bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşeză- mintelor culturale şi pentru unităţi de cultură TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Roman Programe cu finanţare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intolerantei Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora Programe pentru tineret Asociaţii şi fundaţii Susţinerea cultelor Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afară graniţelor Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare Indemnizaţia de merit Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistentei Sighet Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Biblioteci publice naţionale Muzee Instituţii publice de spectacole şi concerte Edituri Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice Centre culturale Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale Servicii recreative şi sportive Sport Tineret Servicii religioase Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de delegare Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silită a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului Sprijin financiar la constituirea familiei Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou- născuţi TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe FSE B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura Tichete de masa Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Asociaţii şi fundaţii Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa socială în caz de boli şi invaliditati Asistenţa socială în caz de invaliditate Asistenţa socială pentru familie şi copii Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau pensionare Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Ajutor social Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat Servicii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Reabilitarea termica a clădirilor de locuit Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apa a satelor Programul pentru construcţii de locuinţe şi sali de sport Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţa TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apa şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentu curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Asistenţa tehnica în cadrul programelor operationale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri de capital Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe comunitare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrala Reducerea şi controlul poluarii Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru angajaţi Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Meteorologie Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi ingheturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Asistenţa tehnica în cadrul programelor operationale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţa Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programul de realizare a sistemului naţional antigrindina Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi interguvernamentale TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Acţiuni generale economice şi comerciale Administraţie centrala Meteorologie Sistemul naţional antigrindina Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale Programe de dezvoltare regionala şi socială Rezerve de stat şi de mobilizare Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Protecţie socială în sectorul minier TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizio- nate ale preţurilor la combustibili TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi Combustibil nuclear Energie electrica Energie termica Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe produse Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Acţiuni de ecologizare Programe de conservare sau de închidere a minelor Protecţie socială în sectorul minier TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Restructurarea industriei de apărare Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali Industria prelucratoare Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protectia muncii Plati pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif Acţiuni de ecologizare Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultura Sprijinirea producătorilor agricoli TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Sprijinirea proprietarilor de păduri Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe FEADR Programe FEP Programe FEGA B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamitaţi naturale în agricultura Despăgubiri civile Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor Renta viagera agricola CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Servicii publice descentralizate Agricultura Amendare soluri acide şi alcaline Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Protecţia plantelor şi carantina fitosanitara Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli Reproductia şi selecţia animalelor Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţa şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului,potrivit dispoziţiilor legale Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL IV SUBVENŢII Subvenţii pe activităţi Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul Susţinerea infrastructurii de transport Alte subvenţii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Întreţinerea infrastructurii rutiere Transferuri de capital Dezvoltarea infrastructurii rutiere TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe FEDER Programe FC Cheltuieli neeligibile ISPA B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Burse CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Administraţie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apa Transport aerian Aviaţia civilă Zboruri speciale COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabila B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Comunicaţii CERCETARE ŞI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond de premii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucratoare şi construcţiilor ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Roman de Dezvoltare Socială CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Fondul Roman de Dezvoltare Socială Turism Proiecte de dezvoltare multifuncţionale CREDITE EXTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Studii şi cercetări Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţă Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe de dezvoltare Fond Român de Dezvoltare Socială TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Administraţia centrală Ordine publică Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţă şi expertiză Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţă Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Învăţământ preşcolar şi primar Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ secundar Învăţământ secundar inferior Învăţământ secundar superior Învăţământ profesional Învăţământ superior Învăţământ universitar SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţa şi expertiză Pregătire profesională Studii şi cercetări TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii culturale Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale Instituţii publice de spectacole şi concerte Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Studii şi cercetări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Servicii publice descentralizate Asistenţă socială pentru familie şi copii Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri de capital Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Alte active fixe Locuinţe Dezvoltarea sistemului de locuinţe Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice Amenajări hidrotehnice Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Canalizarea şi tratarea apelor reziduale ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe de dezvoltare Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regională şi socială Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Alte cheltuieli în domeniul agriculturii silviculturii, pisciculturii şi vânătorii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Administraţie centrală Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport cu metroul Transport pe apă COMUNICAŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe cu finanţare rambursabilă Comunicaţii ALTE ACŢIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Fond Roman de Dezvoltare Socială OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit Fondul Roman de Dezvoltare Socială Alte acţiuni economice CREDITE INTERNE --------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Siguranţa naţională FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE ------------------------------ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Spor de vechime Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Programe SAPARD Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne Programe FEDER Programe FSE Programe FC Programe FEADR Programe FEP Programe FEGA Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen Programe IPA Programe ENPI TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Spor de vechime Alte sporuri Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe FEDER Programe FSE Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Autorităţi executive şi legislative Autorităţi executive Alte organe ale autorităţilor publice CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţă motrică Apă, canal şi salubritate Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Administraţia centrală Ordine publică Poliţie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Autorităţi judecătoreşti Penitenciare Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne Servicii publice descentralizate CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Administraţie centrală Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Administraţie centrala Asistenţa socială în caz de boli şi invaliditati Asistenţa socială în caz de invaliditate PROTECŢIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe FEDER Programe FC Reducerea şi controlul poluarii ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe FEDER Programe IPA Programe ENPI Acţiuni generale economice şi comerciale Programe de dezvoltare regionala şi socială INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Alte cheltuieli în domeniul industriei AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe SAPARD Programe FEADR Programe FEP Programe FEGA Administraţie centrala Agricultura Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă Programe ISPA Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Programe FEDER Programe FC Administraţie centrala Transport rutier Drumuri şi poduri Transport feroviar Transport pe cale ferată Transport pe apa COMUNICATII CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe finantate în cadrul facilitatii Schengen CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini echipamente şi mijloace de transport Comunicatii VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ----------------------------------- CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Norme de hrana Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natura Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesională Protecţia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armata Studii şi cercetări Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului,potrivit dispoziţiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime şi asigurare non-viaţa Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente creditelor interne garantate Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicatii în urgenta Transferuri pentru reparatii capitale la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Autorităţi executive şi legislative Autorităţi legislative Autorităţi executive CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Reactivi Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Tichete cadou Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente creditelor interne garantate TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Cercetare fundamentală (de bază) Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale APĂRARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afară unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Apărare naţionala Cercetare şi dezvoltare pentru apărare ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanţă Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii de delegare Alocaţii pentru locuinţe Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Uniforme şi echipament obligatoriu Transportul la şi de la locul de muncă Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Munitie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Prime de asigurare non-viaţă Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Ordine publică Jandarmerie Paza şi supravegherea frontierei Siguranţa naţională Autorităţi judecătoreşti Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale ÎNVĂŢĂMÂNT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Alte drepturi salariale în natură Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Studii şi cercetări Alte cheltuieli Reclamă şi publicitate Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natură TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE Învăţământ secundar Învăţământ secundar superior Învăţământ postliceal Învăţământ superior Învăţământ universitar Învăţământ postuniversitar Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ Alte cheltuieli în domeniul învăţământului SĂNĂTATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanţi Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viaţă Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Programe pentru sănătate Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice către fondul de asigurări sociale de sănătate Transferuri de capital Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Servicii publice descentralizate Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Spitale generale Hematologie şi securitate transfuzională Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii Alte instituţii şi acţiuni sanitare CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond aferent plăţii cu ora Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Indemnizaţii de detaşare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Transport Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrană pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Protecţia muncii Studii şi cercetări Alte cheltuieli Reclama şi publicitate Protocol şi reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către instituţii publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Reparaţii capitale aferente activelor fixe Administraţie centrală Servicii publice descentralizate Servicii culturale Case de cultură Edituri Servicii recreative şi sportive Sport Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Stocuri Rezerve de stat şi de mobilizare Ajutoare la trecerea în rezerva Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Rezerva de stat LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizaţii de delegare Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de sănătate TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Carburanţi şi lubrifianţi Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Alte cheltuieli şi servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Servicii şi dezvoltare publică ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natură Norme de hrană Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrică Apă, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianţi Piese de schimb Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare Reparaţii curente Hrană Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme şi echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Pregătire profesională Protecţia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Acţiuni generale economice şi comerciale Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcţii Agricultura Alte cheltuieli în domeniul agriculturii Silvilcultura 100250.066 86.736.259 15.199.164 8.428.865 3.145.145 5.350.198 12.966 14.173.595 25.580.433 13.521.519 1.324.374 10.869.183 10.862.983 6.200 2.644.624 7.267 2.637.357 78.867.946 67.943.617 13.482.064 9.541.368 4.633.953 142.631 124.342 538.511 870.081 618.824 119.132 875.834 261.215 4.259 110.395 18.872 257.703 8.359 1.518 7.469 948.270 1.679.032 1.133.728 407.352 730 12.406 124.816 1.577.701 872.803 97.107 541.516 17.120 5.563 37.519 6.073 5.869.177 2.209.392 65.271 18.765 456.694 77.184 335.842 116.953 15.585 203.147 729.389 190.562 176.884 105.287 100.764 4.523 138.340 89.904 22.434 25.015 987 491.444 135.847 5.073 350.524 142.307 59.210 83.097 8.179 1.070.009 63.205 28.679 87.671 10.083 46.590 1.059 13.436 52.717 10.000 7.905 43.560 39.300 2.800 1.460 6.327 201.741 5.100 778.606 3.016 19.667 33.807 99.427 109.017 2.066 1.000 7.131 503.475 3.136.976 1.098.575 1.094.450 4.125 2.003.103 736.376 1.266.727 35.298 35.298 5.350.198 331.018 25.910 347.950 931.110 250.529 42.000 2.000 10.000 448.600 45.100 2.676.267 185.132 16.972 37.610 12.966 6.248 6.718 12.656.312 9.893.396 2.449.493 1.947.266 982.691 1.200.000 1.379.596 1 925 147.000 53.397 101.750 121.209 532.913 25.000 285.735 77.220 532.000 23.000 34.200 2.762.916 100.227 41.500 3.700 296.490 13.000 10.000 179.890 34.900 798.831 259.040 105.568 900.000 16.300 3.470 12.616.860 8.110.804 30.000 54.610 861.932 36.090 24.993 15.534 85.734 329.424 2.747.074 1.183.359 1.080.118 6.000 100.000 40.431 34.087 1.031 18.040 408.919 28.000 3.000 554.783 442.858 24.787 267.056 250.056 17.000 4.239.000 465.300 78.078 14.190 452.100 264.000 2.698.517 253.615 13.200 13.505.738 7.893.828 5.611.910 4.969.692 612.858 15.505 13.855 1.313.326 610.611 7.276 65.700 4.000 10.000 7.425 4.000 25.520 123.012 3.277 168.123 1.470 52.590 64.085 35.000 19.702 70.767 4.150 1.200 532 7.896 25.000 820 1.170 8.302.575 8.296.375 7.222.834 3.786.448 844.448 2.053.580 538.358 100.367 100.367 848.517 6.200 2.621.754 6.267 6.000 267 2.615.487 2.610.801 1.957.196 653.605 4.686 4.686 8.064.598 7.473.954 2.023.799 1.626.117 1.004.873 21.546 27.345 126.187 40.662 73.181 34.190 102.306 55.288 58 925 11.407 85.230 1.280 360 1.190 40.089 11.842 11.372 240 230 385.840 258.120 26.272 83.966 5.233 127 10.679 1.443 654.363 306.910 15.615 3.296 63.984 8.962 24.838 4.812 622 46.787 68.693 69.301 32.807 160 160 225 209 8 8 15.739 1.202 98 14.439 48.229 24.813 23.416 173 7.295 4.870 5.508 1.642 70 58 58 131 68.122 162.424 458 12.455 7.607 65.132 1.573 1.000 156 74.043 12.391 12.391 12.391 34.482 34.482 34.282 200 4.746.429 393.785 988 6.892 22.111 298.034 36.174 3.120 6.499 19.967 113.644 113.644 4.239.000 465.300 78.078 14.190 452.100 264.000 2.698.517 253.615 13.200 2.490 300 820 200 1.170 572.902 572.902 540.982 146.644 29.196 24.164 340.978 31.920 17.742 17.742 17.742 17.742 3.170.304 25.142 394.526 2.460.819 289.817 357.260 4.239.000 298.034 2.521.854 2.466.317 162.822 125.865 85.081 2.273 4.183 14.116 3.561 7.883 648 6.170 212 511 12 212 230 8 765 55 55 36.902 24.389 2.504 7.551 1.082 1.063 313 1.090.316 11.585 895 56 5.040 391 340 103 125 1.210 1.300 2.125 1.305 3 3 321 321 620 310 310 120 1.007.717 220 50 391 101 5.350 100 62.433 35 280 11 62.107 67.132 67.132 67.132 1.127.689 1.117.050 4.380 38.500 1.074.170 10.639 10.639 22 22 2 20 18.336 5.960 200 4.100 180 7.896 55.537 55.537 52.187 46.357 1.920 1.275 2.635 3.350 141.372 2.380.482 1.198.451 1.192.141 3.928 3.081 1.482 37 65 100 991 80 128 98 50 50 847 562 59 182 12 25 7 11.397 527 50 42 10 17 10 110 145 143 10 10 30 5 25 10 510 70 100 433 9.707 2 5 6.800 2.900 12.966 6.248 6.718 1.098.418 1.081.418 1.080.118 1.300 17.000 17.000 65.432 7.276 58.156 6.310 110 110 54 56 6.200 1.300 6.248 6.718 1.080.118 17.000 6.200 80.867 2.686.621 2.033.016 22.300 22.300 18.040 2.800 1.460 1.830.826 1.094.450 1.094.450 736.376 736.376 179.890 179.890 179.890 653.605 653.605 653.605 653.605 1.366.289 1.366.289 1.366.289 1.366.289 1.366.289 1.366.289 5.737.564 4.117.918 2.742.485 1.942.242 758.344 32.761 19.645 144.854 179.176 126.449 2.509 191.862 557 436 102 33 133.140 5.675 346.699 546.589 352.575 91.589 9.048 93.377 253.654 123.941 14.407 108.038 400 5.742 1.126 1.121.208 699.055 9.813 4.312 186.332 34.949 174.961 83.089 13.401 29.282 153.646 9.270 58.223 63.540 60.922 2.618 10.062 8.353 1.108 100 501 132.597 105.790 2.752 24.055 42.986 5.898 37.088 6.857 1.699 608 4.175 39.545 15 4.733 4.733 57.113 153 4.427 10.787 3.196 38.550 23.912 23.912 23.912 87.339 87.339 87.339 100.838 100.838 100.838 42.136 42.136 40.204 1.932 1.442.334 1.442.334 1.404.658 102.479 104.687 1.163.959 33.533 37.676 177.312 177.312 177.312 177.312 286.338 4.979.976 387.768 40.481 43.001 9.259.758 8.230.820 6.612.988 4.365.050 2.085.899 56.262 36.605 109.288 602.928 318.475 23.332 446.245 142.449 165 25 21.606 730 1.132 6.037 513.872 1.083.903 744.436 309.170 60 2.784 27.453 493.364 201.712 24.862 247.791 4.636 5.000 8.919 444 830.375 421.345 12.843 2.289 104.646 12.378 92.220 19.177 697 85.781 73.591 17.723 37.391 5.296 3.859 1.437 2.635 2.013 379 215 28 38.281 19.524 499 18.258 18.868 9.958 8.910 3.506 283 2.205 14.555 5.348 1.329 7.025 1.235 1.235 4.181 1.000 97.686 247 1.336 11.810 14.773 379 69.141 82.582 4.125 4.125 56.876 56.876 21.581 21.581 663.920 656.520 604.605 50.962 27 1 925 7.400 1.500 5.900 32.490 28.985 11.371 11.321 1.273 200 4.820 3.505 3.505 2.365 2.365 2.315 50 6.100 1.100 5.000 779.776 779.776 619.382 203.524 343.334 65.377 7.147 125 125 47.099 249.162 249.162 244.476 244.476 4.686 4.686 840.500 3.512.173 1.929.721 844.036 738.416 1.558.092 791.271 1.431.389 600.605 200 525.528 9.688.939 5.774.090 667.158 492.211 202.761 10.538 12.177 41.228 16.082 18.846 6.055 29.445 2.270 3.638 106.391 26 9.503 358 100 32.793 35.143 24.253 6.496 149 522 3.723 126.512 76.160 7.908 36.699 1.399 1 3.380 965 739.577 193.715 11.555 5.338 62.949 16.165 8.859 4.421 116 11.685 52.645 19.982 20.160 27.788 27.663 125 1.282 1.051 177 19 35 269.271 8.144 1.633 259.494 10.930 9.247 1.683 134 152 48.152 7.760 64.626 350 20 99 1 3.800 88.901 48 183 939 2.469 12 85.250 55.928 42.211 42.211 13.717 13.717 3.119.690 2.219.690 272.414 1.947.266 10 900.000 900.000 39.325 39.076 6.130 5.035 27.911 249 249 552.991 552.991 86.183 452.108 1.650 13.050 599.421 589.951 1.470 50 4.280 3.670 3.874.296 3.874.296 3.220.630 2.147.768 283.162 659.031 130.669 653.466 40.553 40.553 40.553 40.553 23.132 1.559.296 3.448 3.448 1.557.679 469.463 985.359 102.857 43.430 5.034.961 4.435.213 599.748 118.103 4.194 113.909 814.677 192.728 621.949 75 534.138 2.909.507 2.593.879 279.612 216.265 120.690 4.567 4.725 23.635 17.741 4.470 6.386 13.872 10.727 2.196 3.990 1.302 12 44 1.908 1.105 975 97 33 62.242 41.745 4.827 11.871 1.449 1.816 534 257.574 53.956 2.663 1.320 9.906 1.487 3.958 1.126 14 5.095 11.594 16.793 7.085 8.221 8.150 71 123.355 78.205 20.410 24.525 215 10.997 4 11 10.982 1.908 1.161 747 4.235 735 391 1.546 1.178 25 831 831 5 43.092 55 15 376 42.646 35.989 35.989 35.989 2.015.146 1.159.515 43.585 844.180 147.000 101.750 23.000 855.631 11.500 34.900 792.931 16.300 5.501 3.501 1.181 2.320 2.000 2.000 57 57 57 155.190 155.190 121.286 79.330 36.165 3.671 2.120 22.617 160.438 160.438 160.438 160.438 26.013 243.033 9.622 9.622 49.587 49.587 127.154 130.857 7.260 2.315.981 2.315.981 1.776.839 1.585.396 51.577 41.707 26.477 406 1.045 3.321 375 2.800 1.272 1.532 1.062 103 5 912 450 53 15 1.879 9.870 6.386 737 2.151 224 295 77 305.257 245.145 957 202 2.243 395 821 109 22 1.714 230.146 8.536 2.067 22 22 2.361 1 2.360 2.180 724 1.456 11 656 112 695 67 1.256 200 50.485 29 358 1.661 3.636 745 3 44.053 6.101 6.101 6.101 634.825 631.355 631.355 3.470 3.470 67.174 65.817 54.610 3.280 2.642 3.685 1.600 1.357 1.357 494 494 494 519.968 65.700 4.000 10.000 7.425 900 123.012 3.277 168.123 52.590 11.322 70.767 300 1.200 532 820 190.768 190.768 178.768 110.327 1.610 65.353 1.478 12.000 675 675 675 675 45.637 33.300 329.113 14.200 86.202 165.863 2.478 47.600 11.470 1.300 327.203 311.703 15.500 294.412 747.174 15.265.401 15.226.631 104.252 80.873 48.305 1.921 2.021 6.455 232 1.741 2.880 8.297 3.480 24 100 281 1.029 16 11 4.080 395 117 226 52 22.984 15.452 1.588 4.755 318 209 662 189.014 17.853 2.250 141 3.384 445 1.640 374 122 3.877 600 5.020 2.971 100 60 24 8 8 2.998 14 30 2.954 2.997 1.043 1.954 260 368 1.480 68 450 200 200 210 41.315 117.744 225 93 140 2.000 108.257 32 145 6.852 6.414 6.414 6.414 1.992.143 1.992.143 14.234 1.200.000 13.280 121.209 77.220 532.000 34.200 4.606 3.976 2.000 391 554 1.031 630 630 12.907.673 7.893.828 5.013.845 4.840.933 158.768 13.853 291 22.529 22.500 29 31.932 31.932 21.904 5.560 3.210 9.760 3.374 10.028 6.838 267 267 6.571 6.571 6.571 94.205 98.608 7.891.621 1.253.352 1.253.352 4.410.053 119.872 754 1.155.594 1.042.500 2.517 34.019 76.558 1.566 239.776 1.683.069 721.668 13.380 10.000 3.380 3.380 188.570 188.570 188.570 23.962 23.962 187.029 31.602 1.102 5.500 25.000 155.427 100.227 41.500 3.700 10.000 308.727 308.727 35.527 267.000 1.200 3.000 707.021 707.021 707.021 706.521 500 254.380 254.380 254.380 254.380 480.439 480.439 707.728 707.728 494.902 457.841 406.905 144.160 111.752 66.742 2.500 3.000 11.244 2.000 2.000 3.500 12.916 6.000 400 1.000 5 445 32.408 21.705 2.215 6.705 554 950 279 85.315 42.444 2.800 283 4.250 400 3.900 830 81 3.740 20.960 5.200 2.000 70 70 40 40 3.883 400 3.483 4.748 2.405 2.343 10.000 600 13 2.600 319 300 330 330 12.000 5.968 1.433 33 700 1.800 22 30 1.950 6.000 6.000 6.000 112.258 6.690 6.690 105.568 105.568 59.122 49.622 10.575 6.000 26.397 3.830 2.320 500 9.500 9.500 50 50 50.936 50.936 36.500 30.000 3.000 3.000 500 14.436 109.086 338.455 10.300 1.429.272 1 263.849 62.447 49.212 32.481 560 1.241 4.605 1.755 274 787 3.526 1.093 861 1.492 90 447 13.235 8.817 949 2.749 233 35 357 95 144.525 30.142 961 226 4.471 406 1.986 612 3.066 4.423 13.991 3.095 9 9 11 8 3 1.006 43 25 938 2.276 534 1.742 292 560 274 52.717 7.905 11 11 40.831 5.396 78 177 143 2.587 4 2.407 4.341 4.341 4.341 448.600 448.600 329.043 64.043 16.146 47.897 265.000 265.000 274.893 273.666 36.090 26.287 2.100 109.189 100.000 1.227 1.227 150.283 150.283 42.616 37.838 2.110 2.423 245 100.242 100.242 7.425 15.140 6.000 6.000 9.140 9.140 9.140 1.429.216 519.476 54.717 36.090 8.005 398.900 176.307 181.824 53.897 56 56 806.393 806.393 315.940 301.818 14.122 285.735 285.735 285.735 204.718 204.718 204.718 330.940 750 156.500 285.735 32.468 474.950 400.162 742 742 742 38.396 38.396 38.396 229.832 29.200 650 12.000 185.132 2.850 31.490 31.490 31.490 99.702 99.702 30.000 1.121 68.481 100 74.788 74.788 74.788 74.788 69.999 72.632 332.319 6.331.897 6.053.497 583.003 452.390 182.690 8.650 11.000 50.000 3.900 60.100 36.800 56.500 37.000 750 2.000 3.000 130.613 87.826 10.084 27.023 1.802 3.828 50 230.719 172.581 4.300 1.200 7.600 1.000 21.000 1.600 350 8.500 108.717 18.314 8.500 200 100 100 600 300 100 200 13.150 650 12.500 3.500 2.000 1.500 785 3.520 350 13.436 760 760 13.337 250 125 3.446 15 18 9.483 29.010 29.010 29.010 3.065.567 347.300 30.000 2.000 10.000 2.676.267 747.448 747.448 747.448 1.333.150 1.328.350 32.582 24.993 773 278.300 408.919 28.000 554.783 4.800 4.800 64.600 4.000 600 35.000 25.000 263.000 263.000 256.000 169.000 25.000 47.000 15.000 7.000 15.400 15.400 15.400 15.400 111.690 844.663 3.554.348 14.500 531.145 37.321 2.701.267 18.515 251.600 172.105 1.649.091 7.011.205 6.049.564 36.453 28.850 14.535 479 1.112 3.152 1.659 1.464 423 2.590 857 47 534 1.998 7.603 4.896 583 1.699 153 207 65 63.677 12.760 407 30 1.570 160 1.200 600 35 2.095 2.923 3.740 1.200 8 5 3 725 75 25 625 2.678 1.010 1.668 224 50 569 215 8.525 8.525 110 32.800 3.813 10 118 12 12 3.661 804.706 804.706 804.706 1.266.297 25.910 931.110 250.529 45.100 13.648 802.453 543.413 10.500 532.913 259.040 259.040 3.061.578 3.060.611 751.798 8.200 1.812.127 27.588 18.040 442.858 967 967 14.400 14.400 13.920 13.920 12.420 1.100 10.900 370 50 1.500 947.721 947.721 947.721 947.721 387.200 3.717.212 3.717.212 2.515.628 2.047.798 467.830 161.767 229.398 211.046 18.352 27.308 19.408 6.660 5.196 3.211 120 150 270 130 270 400 220 30 150 245 1.464 984 101 303 20 43 13 3.798 1.300 160 70 250 30 100 90 200 400 80 100 100 350 100 250 70 150 15 235 235 1.323 175 50 25 100 3.750 3.750 3.750 5.200 4.500 4.500 700 700 7.900 7.900 7.900 100 7.727 73 27.308 117.640 117.440 720 557 382 11 28 56 10 20 45 5 163 108 11 33 5 6 75.420 74 2 2 27 6 2 5 6 24 5 5 7 2 5 45.000 2 30.332 30.332 41.300 41.300 36.800 4.500 200 200 200 200 70.310 38.350 8.980 52.550 44.280 30.220 220 220 30.000 30.000 8.060 8.060 8.060 6.000 6.000 6.000 270 270 270 270 8.000 8.000 8.000 8.000 20.250 30.270 2.030 3.312.978 1.785.678 669 568 403 165 101 53 16 24 6 2 129.709 49.861 205 21 23 12 78 16 80 48.255 1.171 257 282 282 69.715 69.715 1.120 401 719 72 5.974 611 815 1.002 4 998 74.582 74.582 74.582 1.568.888 1.568.888 1.329.577 205.694 25.937 7.680 11.830 11.830 11.830 1.526.300 1.526.300 1.055.789 538.216 440.702 23.227 53.644 150.027 1.000 1.000 1.000 20.549 8.611 139 14 11 3 125 125 8.472 8.472 8.472 11.938 11.938 11.938 11.938 20.549 20.549 744.570 95.254 65.600 45.600 45.600 20.000 20.000 29.654 29.654 29.654 649.316 649.316 349.242 26.704 312.538 10.000 42.512 378.626 378.626 300.074 23.358 201.791 39.795 47 47 47 38.248 3.861 131 5 7 4 54 37 2.655 968 28 29.140 29.140 687 267 420 4.348 184 4 180 1.500 1.500 1.500 161.996 161.996 161.996 157.671 103 4.222 89.940 10.588 79.352 76.381 42.237 20.000 14.144 35.470 35.470 307.871 24.774 25 25 25 22.249 229 282 282 19.308 19.308 284 67 217 1.120 461 565 2.500 2.500 2.500 283.097 283.097 173.630 46.408 127.211 5 6 89.057 257.788 257.788 50.083 50.083 106.003 106.003 106.003 45.033 45.033 60.970 106.003 30.000 15.033 60.970 41.610 26.760 597 496 403 93 101 53 16 24 6 2 3.083 386 74 16 16 8 24 16 32 200 1.142 1.142 149 67 82 72 506 150 250 428 428 11.250 11.250 11.250 11.830 11.830 11.830 14.850 14.850 14.850 850 9.000 5.000 18.530 11.830 11.250 11.250 625.790 326.690 74.582 74.582 74.582 252.108 252.108 147.283 104.825 299.100 299.100 299.100 262.400 36.700 217.225 217.225 223.870 223.870 184.695 29.730 29.730 29.730 29.730 29.730 29.730 26.327 26.327 390 390 390 25.937 25.937 25.937 25.937 25.937 390 390 132.330 132.330 132.330 132.330 132.330 132.330 1.037.307 1.037.307 1.037.307 1.037.307 936.438 100.869 214.555 528.363 528.363 249.579 205.772 43.807 44.810 30.420 30.420 30.420 30.420 30.420 30.420 8.680 7.680 7.680 7.680 7.680 1.000 1.000 1.000 7.680 1.000 6.060 3.000 3.000 3.060 3.060 6.060 3.000 3.000 3.060 3.060 6.060 11.428.942 11.400.388 19.623 17.372 3.383 422 172 4.425 852 1 8.117 2.251 1.322 181 630 35 62 21 127.331 86.572 469 100 200 10 10 22.616 63.167 12 250 150 100 7.352 7.352 2.600 570 2.030 10 3 3 30.532 30.532 21.310 21.310 21.310 11.231.304 11.231.304 1.523.181 1.088.352 1.180.800 179 847.756 1.721.273 32.013 199.167 1.640.000 87.500 2.645.659 254.426 6.563 4.435 820 820 820 28.554 28.554 28.554 8.639 11.749 8.166 688.272 672.778 11.623 9.992 1.786 422 172 4.425 659 1 2.527 1.631 957 111 490 20 42 11 78.418 50.156 35 10 19.985 30.126 13 13 980 505 475 27.269 27.269 21.310 21.310 21.310 561.427 561.427 41.367 429.496 32.013 58.551 15.494 15.494 15.494 4.014 8.070 3.410 688.272 677.035 11.237 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 8.856 423.536 419.857 5.774 5.774 184 5.590 15.419 3.091 100 100 200 10 2.631 50 10 250 150 100 7.337 7.337 1.600 50 1.550 10 3.121 3.121 398.664 398.664 205.022 193.642 3.679 3.679 3.679 3.679 149.354 212.110 61.631 150.479 25.368 17.709 5.235 13.760 29.143 29.143 29.143 29.143 29.143 29.143 49.130 49.130 2.226 1.606 1.597 9 620 365 70 140 15 20 10 503 334 334 2 2 2 20 15 5 3 3 142 142 46.401 46.401 46.401 49.130 49.559 49.559 49.559 49.559 49.559 46.797 2.762 839.922 835.166 32.991 32.991 32.991 801.355 801.355 801.355 820 820 820 4.756 4.756 4.756 4.756 839.102 820 820 342.405 342.405 342.405 342.405 226.670 50.263 65.472 342.405 1.739.821 1.739.821 1.739.821 1.739.821 841.211 887.612 6.563 4.435 1.739.821 1.739.821 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 5.580.905 5.580.905 5.580.905 5.580.905 26.946 1.180.800 1.640.000 87.500 2.645.659 15.005 5.565.900 5.565.900 1.663.867 1.663.867 1.663.867 1.663.867 87.739 1.088.352 179 353.902 133.695 144.666 687.362 687.362 737.946 737.946 93.893 6.858 2.233 2.233 2.233 2.233 4.625 4.625 4.625 4.625 6.858 6.634.140 5.603.576 1.696.808 134.112 42.198 1.150 601 1.780 7.789 5.245 1.923 5.756 442 135 4.314 10.076 3.285 55 250 12.347 17.221 12.415 3.988 16 802 20.720 11.826 1.205 6.596 426 506 161 2.299.648 148.291 4.097 1.713 7.820 2.504 7.265 5.975 151 25.132 69.195 24.439 13.744 7.669 7.603 66 38.242 25.714 6.506 4.996 1.026 16.840 1.149 1.789 13.902 11.159 4.456 6.703 6.304 10.665 4.821 2.164 2.455 415 7 5.661 535 100 50 50 6 300 161.729 94 803 65 964 159.803 8.169 160 160 8.009 8.009 1.421.391 1.300.455 40.591 128.500 1.131.364 120.936 53.793 67.143 163.381 160.625 16.125 116.000 28.500 3.131 701 601 100 11.048 6.400 300 1.008.694 1.008.694 648.554 87.500 439.962 94.032 27.060 71.000 71.000 4.050 21.870 21.870 17.793 17.793 24.846 24.158 16.154 14.003 1.869 49 93 472 140 621 397 600 117 1.700 6.320 565 1.060 2.151 1.459 116 481 33 48 14 8.004 6.258 360 71 1.117 73 30 25 30 172 3.516 864 30 338 20 318 389 321 68 7 20 23 939 9 356 574 688 688 688 295 393 24.846 10.395 14.451 240.724 210.424 63.025 51.105 7.735 16 22 90 13 3 1.065 600 65 30 1.200 3.500 222 16 6 200 11.698 7.722 792 2.376 371 336 101 147.149 37.850 1.350 150 1.500 200 400 20.850 9.000 4.400 1.702 60 60 1.076 1.076 2.942 2.942 8.089 2.205 5.884 4.662 1.146 2.100 1.073 122 5.416 535 50 50 5 300 80.021 80.021 160 160 160 90 90 90 30.300 30.300 29.800 11.000 4.000 14.800 500 70.137 170.587 125.430 36.518 841 616 30 19 217 5 345 135 100 30 5 90 37 7 27 10 9 35.677 22.092 31 31 555 234 4.738 4.344 23 179 11.883 74 3.677 4 2 2 494 90 90 314 24 9 15 8.871 46 7 48 414 1 5 1 407 88.912 88.912 88.912 8.495 71.718 8.699 116.095 9.335 178.892 142.862 72.466 52.779 30.161 967 437 584 7.299 3.815 386 3.923 325 440 253 250 3.939 15.339 10.848 3.942 10 539 4.348 1.328 101 2.861 43 15 62.111 9.988 208 182 1.662 479 198 681 2 1.446 4.891 239 2.509 4.209 4.203 6 90 86 4 1.352 58 95 1.199 803 730 73 23 3 36 106 7 50 50 1 42.934 27 34 10 279 42.584 8.009 8.009 8.009 276 276 276 18.237 18.237 17.287 9.017 6.040 1.040 1.190 950 17.793 17.793 17.793 17.793 26.654 26.644 10 400 750 69.464 81.624 3.724.240 3.419.641 1.533.317 7.028 931 70 10 245 106 526 303 45 1.995 100 325 2.372 390 332 58 1.144 558 102 446 2 26 10 1.876.675 3.782 267 99 795 252 5 120 54 1.168 961 61 962 994 25 5 964 385 160 225 20 1.000 231 120 145 495 5 55 435 2.756 2.545 115 15 100 4.348 300.522 300.522 15.232 650 942 13.405 235 200 4.077 4.077 10 10 1.231 3.527.716 3.145.076 382.640 11.762 183.521 1.865.443 1.448.723 1.940 1.526 660 15 8 150 110 228 80 20 255 414 250 32 88 20 20 4 65.983 13.039 1.380 828 916 788 1.414 657 837 2.210 4.009 1.969 37.072 25.626 6.500 3.920 1.026 9.208 894 1.591 6.723 221 221 1.622 794 116 1 564 93 1.284 55 44 1.185 1.380.800 1.259.864 128.500 1.131.364 120.936 53.793 67.143 416.720 416.720 414.720 411.700 2.000 1.020 2.000 41.239 9.123 9.123 2.126 800 1.812.155 1.812.155 97.116 93.574 2.666 2.426 42 3 1 25 21 52 25 50 84 1.557 390 50 126 35 35 205 172 5 23 3 2 27.492 18.407 244 272 895 298 220 98 42 260 15.157 921 645 1.600 1.600 1.057 12 8 1.037 539 449 90 2.112 60 450 3 100 2.519 52 1 640 1.826 40.591 40.591 40.591 16.125 16.125 16.125 6.700 6.400 300 3.542 3.542 3.142 1.052 1.124 966 400 3.000 6.000 7.100 5.500 1.600 77.016 77.016 4.000 107.630 36.630 250 250 250 36.160 33.636 20.000 13.636 2.000 250 250 274 274 220 220 220 71.000 71.000 71.000 71.000 220 107.410 107.410 149.965 147.616 2.249 2.105 2.050 55 144 144 36.867 2.284 207 200 150 1.507 220 55 55 419 71 348 1.130 180 32.799 352 32.447 108.500 108.500 80.000 28.500 2.349 2.349 2.349 1.409 438 352 150 149.965 7.430 7.430 3.900 2.274 800 30 30 214 100 50 200 90 10 750 1.100 1.100 526 300 50 150 20 6 3.530 955 50 80 380 180 60 50 70 70 15 250 1.800 1.800 400 50 350 40 40 10 5 20 50 50 7.430 7.430 112.424 36.000 36.000 36.000 36.000 76.424 76.424 76.424 76.424 42.924 42.924 69.500
   +  Anexa 4 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţareacheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2008                                                                    - mii lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          din care, pentru:                                                      ─────────────────────────   Nr. Judeţul Suma susţinerea sistemului de   crt. protecţie a copilului şi                                                      a centrelor de asistenţă                                                      socială a persoanelor cu                                                              handicap ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 1.702.947 824.362  1. ALBA 42.105 23.063  2. ARAD 38.236 16.503  3. ARGEŞ 48.471 25.145  4. BACĂU 55.278 30.184  5. BIHOR 60.665 22.946  6. BISTRIŢA-NĂSÂUD 36.908 13.811  7. BOTOŞANI 45.523 23.268  8. BRAŞOV 38.984 15.551  9. BRĂILA 28.279 13.453 10. BUZĂU 40.303 19.696 11. CARAŞ-SEVERIN 36.841 16.926 12. CĂLĂRAŞI 21.996 13.240 13. CLUJ 63.347 20.230 14. CONSTANŢA 51.673 27.016 15. COVASNA 16.192 6.261 16. DÂMBOVIŢA 41.061 21.211 17. DOLJ 44.855 15.453 18. GALAŢI 42.729 17.616 19. GIURGIU 20.465 11.656 20. GORJ 29.326 15.646 21. HARGHITA 24.878 12.389 22. HUNEDOARA 38.168 20.719 23. IALOMIŢA 19.872 9.584 24. IAŞI 81.930 40.196 25. ILFOV 23.767 12.679 26. MARAMUREŞ 47.569 21.470 27. MEHEDINŢI 22.653 9.966 28. MUREŞ 55.436 31.767 29. NEAMŢ 53.986 24.403 30. OLT 37.531 20.068 31. PRAHOVA 61.589 36.237 32. SATU MARE 35.835 18.529 33. SĂLAJ 26.635 13.145 34. SIBIU 47.270 21.828 35. SUCEAVA 77.136 33.139 36. TELEORMAN 25.842 12.385 37. TIMIŞ 68.148 27.216 38. TULCEA 26.332 16.455 39. VASLUI 52.123 30.318 40. VÂLCEA 38.542 22.368 41. VRANCEA 34.468 20.627 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelulcomunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti,pe anul 2008                                                                    - mii lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                          din care, pentru:                                                      ─────────────────────────   Nr. Judeţul Suma susţinerea sistemului de   crt. protecţie a copilului şi                                                      a centrelor de asistenţă                                                      socială a persoanelor cu                                                              handicap ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 9.621.358 7.845.495  1. ALBA 191.474 162.146  2. ARAD 194.917 152.973  3. ARGEŞ 297.846 250.073  4. BACĂU 316.889 267.367  5. BIHOR 305.363 239.530  6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 154.614 135.021  7. BOTOŞANI 202.092 166.184  8. BRAŞOV 248.495 204.710  9. BRĂILA 153.145 126.609 10. BUZĂU 232.077 185.691 11. CARAŞ-SEVERIN 144.219 113.756 12. CĂLĂRAŞI 133.954 104.517 13. CLUJ 286.550 249.640 14. CONSTANŢA 286.905 242.341 15. COVASNA 118.324 101.657 16. DÂMBOVIŢA 250.120 205.305 17. DOLJ 346.242 258.157 18. GALAŢI 247.487 200.017 19. GIURGIU 93.786 74.669 20. GORJ 184.318 150.226 21. HARGHITA 180.127 159.039 22. HUNEDOARA 213.436 178.405 23. IALOMIŢA 131.855 92.073 24. IAŞI 373.128 313.331 25. ILFOV 101.103 72.586 26. MARAMUREŞ 249.110 209.476 27. MEHEDINŢI 154.541 115.364 28. MUREŞ 277.057 231.987 29. NEAMŢ 254.892 197.310 30. OLT 234.383 196.650 31. PRAHOVA 317.297 262.656 32. SATU MARE 188.744 162.083 33. SĂLAJ 147.048 122.901 34. SIBIU 198.274 160.260 35. SUCEAVA 312.960 265.253 36. TELEORMAN 175.979 140.722 37. TIMIŞ 280.302 241.021 38. TULCEA 106.392 90.451 39. VASLUI 228.049 174.159 40. VÂLCEA 199.030 160.823 41. VRANCEA 173.933 134.033 42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 734.901 574.323 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurilejudeţene şi comunale,pe anul 2008  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Judeţul Suma  crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL 527.000  1. ALBA 16.383  2. ARAD 13.597  3. ARGEŞ 18.087  4. BACĂU 14.856  5. BIHOR 18.598  6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 8.855  7. BOTOŞANI 12.419  8. BRAŞOV 7.936  9. BRĂILA 6.839 10. BUZĂU 17.220 11. CARAŞ-SEVERIN 10.255 12. CĂLĂRAŞI 5.906 13. CLUJ 16.953 14. CONSTANŢA 13.649 15. COVASNA 4.224 16. DÂMBOVIŢA 10.359 17. DOLJ 13.145 18. GALAŢI 9.158 19. GIURGIU 5.765 20. GORJ 13.656 21. HARGHITA 8.906 22. HUNEDOARA 20.918 23. IALOMIŢA 5.950 24. IAŞI 14.886 25. ILFOV 4.305 26. MARAMUREŞ 9.373 27. MEHEDINŢI 10.544 28. MUREŞ 11.581 29. NEAMŢ 10.351 30. OLT 12.886 31. PRAHOVA 14.049 32. SATU MARE 9.907 33. SĂLAJ 9.662 34. SIBIU 9.944 35. SUCEAVA 13.708 36. TELEORMAN 8.403 37. TIMIŞ 17.539 38. TULCEA 7.343 39. VASLUI 13.293 40. VÂLCEA 15.137 *) 41. VRANCEA 60.455 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Notă *) Din care 3.000 mii lei pentru finanţarea lucrărilor la drumul judeţean DJ 651A Ghioroiu - Poienari 6 km  +  Anexa 7 SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrareabugetelor locale pe anul 2008 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. crt. JUDEŢUL Suma ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 2.402.545  1. ALBA 38.290  2. ARAD 38.171  3. ARGEŞ 72.011  4. BACĂU 79.454  5. BIHOR 53.228  6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 53.210  7. BOTOŞANI 87.862  8. BRAŞOV 33.774  9. BRĂILA 56.937 10. BUZĂU 51.999 11. CARAŞ SEVERIN 48.457 12. CĂLĂRAŞI 48.164 13. CLUJ 40.749 14. CONSTANŢA 58.357 15. COVASNA 27.097 16. DÂMBOVIŢA 79.082 17. DOLJ 78.756 18. GALAŢI 63.805 19. GIURGIU 49.912 20. GORJ 48.662 21. HARGHITA 40.779 22. HUNEDOARA 37.437 23. IALOMIŢA 52.869 24. IAŞI 81.885 25. ILFOV 22.071 26. MARAMUREŞ 56.926 27. MEHEDINŢI 53.108 28. MUREŞ 61.863 29. NEAMŢ 90.002 30. OLT 84.140 31. PRAHOVA 48.180 32. SATU MARE 52.692 33. SĂLAJ 42.949 34. SIBIU 29.146 35. SUCEAVA 123.857 36. TELEORMAN 84.495 37. TIMIŞ 42.128 38. TULCEA 37.694 39. VASLUI 99.982 40. VÂLCEA 82.518 41. VRANCEA 73.350 42. Sume ce se repartizează în baza unor acte normative*) 15.899 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) Din care, în baza prevederilor:  - art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobată prin  Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocă bugetului  local al unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea  căreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică  Gura-Ocniţei, judeţul Dâmboviţa 719  - art. 2 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru  ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a  unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobată prin  Legea nr. 22/1997, cu completările ulterioare, se alocă, Consiliului  judeţean Hunedoara 4.023  - art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000,  aprobată prin Legea nr. 163/2001, se alocă, Consiliului judeţean  Iaşi 2.020  - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă,  Consiliului local al municipiului Iaşi 4.554  - art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 78/2002, aprobată prin Legea nr. 643/2002, se alocă,  Consiliului local al municipiului Suceava 4.583  +  Anexa 8 NUMĂRUL MAXIM DE POSTURIfinanţat pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult,pe anul 2008  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Număr de posturi crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL 18.951  1. ALBA 759  2. ARAD 428  3. ARGEŞ 550  4. BACĂU 456  5. BIHOR 867  6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 300  7. BOTOŞANI 274  8. BRAŞOV 458  9. BRĂILA 217 10. BUZĂU 268 11. CARAŞ-SEVERIN 550 12. CĂLĂRAŞI 130 13. CLUJ 815 14. CONSTANŢA 291 15. COVASNA 218 16. DÂMBOVIŢA 400 17. DOLJ 464 18. GALAŢI 474 19. GIURGIU 132 20. GORJ 337 21. HARGHITA 333 22. HUNEDOARA 330 23. IALOMIŢA 166 24. IAŞI 720 25. ILFOV 211 26. MARAMUREŞ 729 27. MEHEDINŢI 269 28. MUREŞ 734 29. NEAMŢ 930 30. OLT 331 31. PRAHOVA 257 32. SATU MARE 453 33. SĂLAJ 530 34. SIBIU 544 35. SUCEAVA 614 36. TELEORMAN 330 37. TIMIŞ 710 38. TULCEA 270 39. VASLUI 322 40. VÂLCEA 505 41. VRANCEA 248 42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.027 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 9 CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELIcare se prevăd în bugetele localepe anul 2008 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor  crt. ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   CAP. I              Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele                             proprii ale judeţelor                                 A. Venituri                       (impozite, taxe şi alte venituri)  1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub     autoritatea consilii lor judeţene  2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit;     a) Cote defalcate din impozitul pe venit     b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru        echilibrarea bugetelor locale  3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:     a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane        fizice  4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată;     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea        cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri     c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea        bugetelor locale  5. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe     desfăşurarea de activităţi:     a) Impozitul pe mijloacele de transport     b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de        funcţionare  6. Venituri din proprietate:     a) Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea        consiliilor judeţene     b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi     c) Venituri din concesiuni şi închirieri     d) Venituri din dividende     e) Alte venituri din proprietate  7. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:     a) Venituri din prestări de servicii     b) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în        unităţile de protecţie socială     c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi        despăgubiri     d) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  8. Amenzi, penalităţi şi confiscări:     a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor        legale     b) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte        sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii     c) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări  9. Diverse venituri:     a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor        publice     b) Venituri din ajutoare ele stat recuperate     c) Alte venituri 10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile;     a) Donaţii şi sponsorizări     b) Alte transferuri voluntare 11. Venituri din valorificarea unor bunuri;     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice     b) Venituri din privatizare     c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate     a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor        instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi        finanţate integral din venituri proprii 13. Subvenţii de la bugetul de stat:     a) Planuri şi regulamente de urbanism     b) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare        cu apă a satelor     c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al        construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă     d) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit     e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu        şi gospodărire a apelor     f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap     g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ        preuniversitar     h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare     i) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie     j) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar     k) Subvenţii pentru compensarea, creşterilor neprevizionate ale        preţurilor la combustibili     l) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de        asistenţă medico-sociale 14. Subvenţii de la alte administraţii:     a) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale,        pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de        muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă     b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de        asistenţă socială pentru persoanele cu handicap                                   B. Cheltuieli  1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:     a) Autorităţi executive  2. Alte servicii publice generale:     a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei        publice locale     b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate        de stat     c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de        autorităţile administraţiei publice locale     d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor     e) Alte servicii publice generale  3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:     a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea        centrelor de zi pentru protecţia copilului  5. Apărare:     a) Apărare naţională (Centre militare)  6. Ordine publică şi siguranţă naţională:     a) Ordine publică      a1) Poliţie comunitară     b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă        nonmilitară)     c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale  7. Învăţământ:     a) Învăţământ preşcolar şi primar*)      a1) Învăţământ preşcolar*)      a2) Învăţământ primar*)     b) Învăţământ nedefinibil prin nivel      b1) Învăţământ special     c) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului  8. Sănătate:     a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi      a1) Spitale generale      a2) Unităţi medico-sociale     b) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii      b1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare  9. Cultură, recreere şi religie:     a) Servicii culturale      a1) Biblioteci publice judeţene      a2) Muzee      a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte      a4) Şcoli populare de artă şi meserii      a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale      a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice      a7) Alte servicii culturale     b) Servicii recreative şi sportive      b1) Sport     c) Servicii religioase     d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 10. Asigurări şi asistenţă socială:     a) Asistenţă, acordată persoanelor în vârstă.     b) Asistenţă, socială în caz de boli şi invalidităţi      b1) Asistenţă socială în caz de invaliditate     c) Asistenţă, socială pentru familie şi copii     d) Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale 11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:     a) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice      a1) Alimentare cu apă      a2) Amenajări hidrotehnice     b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării        comunale 12. Protecţia mediului:     a) Reducerea şi controlul poluării     b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor      b1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor 13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:     a) Acţiuni generale economice şi comerciale      a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri      a2) Programe de dezvoltare regională şi socială      a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 14. Combustibili şi energie:     a) Energie termică     b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie 15. Transporturi:     a) Transport rutier      a1) Drumuri şi poduri     b) Transport aerian      b1) Aviaţia civilă     c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 16. Alte acţiuni economice     a) Zone libere     b) Turism     c) Proiecte de dezvoltare multifuncţională     d) Alte acţiuni economice                                  CAPITOLUL II          Veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii   ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti                                  A. Venituri                      (impozite, taxe şi alte venituri)  1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societăţile comerciale de sub     autoritatea consiliilor locale  2. Impozit pe venit     a) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din        patrimoniul personal  3. Cote şi sume defalcate clin impozitul pe venit:     a) Cote defalcate din impozitul pe venit     b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru        echilibrarea bugetelor locale  4. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:     a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane        fizice  5. Impozite şi taxe pe proprietate;     a) Impozitul şi taxa pe clădiri     b) Impozitul şi taxa pe teren     c) Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru     d) Alte impozite şi taxe pe proprietate  6. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată;     a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea        cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,        municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti     b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri     c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea        bugetelor locale     d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de        dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural  7. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:     a) Taxe hoteliere  8. Taxe pe servicii specifice:     a) Impozit pe spectacole     b) Alte taxe pe servicii specifice  9. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe     desfăşurarea de activităţi:     a) Impozit pe mijloacele de transport     b) Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de        funcţionare     c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor        sau pe desfăşurarea de activităţi 10. Alte impozite şi taxe fiscale:     a) Alte impozite şi taxe 11. Venituri din proprietate:     a) Vărsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea        consiliilor locale     b) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi     c) Venituri din concesiuni şi închirieri     d) Venituri din dividende     e) Alte venituri din proprietate 12. Venituri din dobânzi:     a) Alte venituri din dobânzi 13. Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi:     a) Venituri din prestări de servicii     b) Contribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali pentru întreţinerea        copiilor în creşe     c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social     d) Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură     e) Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în        unităţile de protecţie socială     f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi        despăgubiri     g) Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 14. Venituri din taxe administrative, eliberări permise:     a) Taxe extrajudiciare de timbru     b) Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 15. Amenzi, penalităţi şi confiscări:     a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor        legale     b) Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei        de impozite şi taxe     c) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte        sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii     d) Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 16. Diverse venituri:     a) Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor        publice     b) Venituri din ajutoare de stat recuperate     c) Alte venituri 17. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:     a) Donaţii şi sponsorizări     b) Alte transferuri voluntare 18. Venituri din valorificarea unor bunuri:     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice     b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului     c) Venituri din privatizare     d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat 19. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate     a) Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor        instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi        finanţate integral din venituri proprii 20. Subvenţii de la bugetul de stat:     a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare     b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe     c) Planuri şi regulamente de urbanism     d) Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de        cvartale de locuinţe noi     e) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare        cu apă a satelor     f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al        construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă     g) Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit     h) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu        şi gospodărire a apelor     i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ        preuniversitar     j) Subvenţii primite din Fondul Naţional, de Dezvoltare     k) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea        investiţiilor la spitale     i) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie     m) Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar     n) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor        la combustibili     o) Sprijin financiar la constituirea familiei     p) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu        lemne, cărbuni, combustibili petrolieri     r) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă        medico-sociale     s) Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi     ş) Subvenţii pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor        culturale     t) Subvenţii primite din Fondul pentru dezvoltarea satului românesc 21. Subvenţii de la alte administraţii:     a) Subvenţii din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea        centrelor de zi pentru protecţia copilului     b) Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele        locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a        forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă     c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de        asistenţă socială pentru persoanele cu handicap**)                                  B. Cheltuieli  1. Autorităţi publice şi acţiuni externe:     a) Autorităţi executive  2. Alte servicii publice generale:     a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor administraţiei        publice locale     b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate        de stat     c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate        de autorităţile administraţiei publice locale     d) Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor     e) Alte servicii publice generale     3. Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi  4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:     a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru instituţiile de        asistenţă socială pentru persoanele cu handicap     b) Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări        sociale de sănătate  5. Apărare:     a) Apărare naţională (Centre militare)  6. Ordine publică şi siguranţă naţională:     a) Ordine publică      a1) Poliţie comunitară     b) Protecţia civilă şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilă        nonmilitară)     c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale  7. Învăţământ:     a) Învăţământ preşcolar şi primar      a1) Învăţământ preşcolar      a2) Învăţământ primar     b) Învăţământ secundar      b1) Învăţământ secundar inferior      b2) Învăţământ secundar superior      b3) Învăţământ profesional     c) Învăţământ postliceal     d) Învăţământ nedefinibil prin nivel      d1) Învăţământ special**)     e) Servicii auxiliare pentru educaţie      e1) Internate şi cantine pentru elevi      e2) Alte servicii auxiliare     f) Alte cheltuieli în domeniul învăţământului  8. Sănătate;     a) Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi      a1) Spitale generale      a2) Unităţi medico-sociale     b) Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii      b1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare  9. Cultură, recreere şi religie;     a) Servicii culturale      a1) Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale      a2) Muzee      a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte      a4) Şcoli populare de artă şi meserii***)      a5) Case de cultură      a6) Cămine culturale      a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale      a8) Consolidarea şi restaurarea, monumentelor istorice      a9) Alte servicii culturale    b) Servicii recreative şi sportive;      b1) Sport      b2) Tineret      b3) Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de          agrement    c) Servicii religioase    d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei 10. Asigurări şi asistenţă socială;    a) Asistenţă acordată persoanelor în vârstă    b) Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi     b1) Asistenţă socială în caz de invalidităţi    c) Asistenţă socială pentru familie şi copii**)    d) Ajutoare pentru locuinţe    e) Creşe    f) Unităţi de asistenţă medico-sociale    g) Prevenirea excluderii sociale     g1) Ajutor social     g2) Cantine de ajutor social    h) Alte cheltuieli în domeniul asiguraţilor şi asistenţei sociale 11. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică:    a) Locuinţe     a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe     a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor    b) Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice     b1) Alimentare cu apă     b2) Amenajări hidrotehnice    c) Iluminat public şi electrificări rurale    d) Alimentare cu gaze naturale în localităţi    e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării       comunale 12. Protecţia mediului:    a) Reducerea şi controlul poluării    b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor b 1) Salubritate     b2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor    c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale 13. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă:    a) Acţiuni generale economice şi comerciale     a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri     a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii     a3) Programe de dezvoltare regională şi socială     a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale 14. Combustibili şi energie:    a) Energie termică    b) Alţi combustibili    c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia 15. Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare:    a) Agricultură     a1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară     a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 16. Transporturi:    a) Transport rutier     a1) Drumuri şi poduri     a2) Transport în comun     a3) Străzi    b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 17. Alte acţiuni economice ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________ Notă *) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2003 şi modificată prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 70/2003, aprobată prin Legea nr. 26/2003 Notă **) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti Notă ***) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti  +  Anexa 10/01 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNICDE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATESINTEZAfondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuielipe anul 2008                                                              - mii lei-────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ C │S │P │G │A │A │ │ │ a │u │a │r │r │l │ │ │ p │b │r │u │t │i │ │ │ i │c │a │p │i │n │ │ │ t │a │g │a │c │e │ │ │ o │p │r │/ │o │a │ │ │ l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2008 │    │t │f │i │ │ │ │ Program │    │o │ │t │ │ │ │ │    │l │ │l │ │ │ │ │    │ │ │u │ │ │ │ │────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤       A │ B │ 1 │───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘5000 TOTAL GENERAL                    -------------- 16.775.238           01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.8046600 SĂNĂTATE 15.959.826           01 CHELTUIELI CURENTE 15.915.022           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.8046800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412           01 CHELTUIELI CURENTE 815.412           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.4125005 CHELTUIELI-TOTAL 16.775.238           01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.8046600 05 Partea a III-a CHELTUIELI                    SOCIAL-CULTURALE 16.775.238           01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 812.412           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.8046605 SĂNĂTATE 15.959.826           01 CHELTUIELI CURENTE 15.915.022           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.8046605 01 Administraţia centrală 549.217     02 Servicii publice descentralizate 286.441     03 Produse farmaceutice, materiale sanitare                    specifice şi dispozitive medicale 5.043.477        01 Medicamente cu şi fără contribuţie                    personală 3.060.931        02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut                    utilizate în programele naţionale cu scop                    curativ 1.180.000        03 Materiale sanitare specifice utilizate                    în programele naţionale cu scop curativ 118.456        04 Servicii medicale de hemodializă                    şi dializă peritoneală 518.090        05 Dispozitive şi echipamente medicale 166.000     04 Servicii medicale în ambulator 2.861.895        01 Asistenţă medicală primară 1.555.000        02 Asistenţă medicală pentru specialităţi                    clinice 395.306        03 Asistenţă medicală stomatologică 86.702        04 Asistenţă medicală pentru specialităţi                    paraclinice 728.351        05 Asistenţă medicală în centre medicale                    multifuncţionale 96.536     05 Servicii de urgenţă prespitalicesti                    şi transport sanitar 440.453     06 Servicii medicale în unităţi sanitare                    cu paturi 6.601.920        01 Spitale generale 6.534.605        04 Unităţi de recuperare-reabilitare a                    sănătăţii 67.315     07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.858     11 Prestaţii medicale acordate într-un                    stat membru al Uniunii Europene 159.5656805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412           01 CHELTUIELI CURENTE 815.412           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.4126805 05 Asistenţă socială în caz de boli şi                    invalidităţi 526.646        01 Asistenţă socială în caz de boli 526.646     06 Asistenţă socială pentru familie şi                    copii 288.7669705 REZERVE 148.298     02 Fond de rezervă al Casei Naţionale de                    Asigurări de Sănătate 148.298────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 10/02 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETULpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,articole şi alineate după cazpe anul 2008(sumele alocate din bugetul fonduluinaţional unic de asigurări sociale de sănătate)                                                              - mii lei-────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ C │S │P │G │A │A │ │ │ a │u │a │r │r │l │ │ │ p │b │r │u │t │i │ │ │ i │c │a │p │i │n │ │ │ t │a │g │a │c │e │ │ │ o │p │r │/ │o │a │ │ │ l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2008 │    │t │f │i │ │ │ │ Program │    │o │ │t │ │ │ │ │    │l │ │l │ │ │ │ │    │ │ │u │ │ │ │ │────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤       A │ B │ 1 │───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘5005 CHELTUIELI - TOTAL 16.775.238           01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220              01 Cheltuieli salariale în bani 99.689                 01 Salarii de bază 61.046                 02 Salarii de merit 2.012                 03 Indemnizaţie de conducere 3.240                 04 Spor de vechime 10.800                 06 Alte sporuri 1.950                 07 Ore suplimentare 900                 08 Fond de premii 4.366                 09 Prima de vacanţă 5.100                 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din                    afara unităţii 2.900                 13 Indemnizaţii de delegare 250                 30 Alte drepturi salariale în bani 7.125              03 Contribuţii 27.531                 01 Contribuţii de asigurări sociale de                    stat 18.541                 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.911                 03 Contribuţii de asigurări sociale de                    sănătate 5.734                 04 Contribuţii de asigurări pentru                    accidente de muncă şi boli profesionale 463                 06 Contribuţii pentru concedii şi                    indemnizaţii 812                 07 Contribuţii la Fondul de garantare a                    creanţelor salariale 70           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802              01 Bunuri şi servicii 15.737.325                 01 Furnituri de birou 3.406                 02 Materiale pentru curăţenie 317                 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 4.749                 04 Apă, canal şi salubritate 456                 05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.019                 06 Piese de schimb 719                 07 Transport 5                 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.125                 09 Materiale şi prestări de servicii cu                    caracter funcţional 15.130.547                 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere                    şi funcţionare 590.982              02 Reparaţii curente 2.897              05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.908                 01 Uniforme şi echipament 3                 30 Alte obiecte de inventar 1.905              06 Deplasări, detaşări, transferări 3.060                 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2.660                 02 Deplasări în străinătate 400              11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 611              12 Consultanţă şi expertiză 107              13 Pregătire profesională 970              14 Protecţia muncii 162              30 Alte cheltuieli 40.762                 01 Reclamă şi publicitate 259                 02 Protocol şi reprezentare 15                 04 Chirii 2.349                 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.139           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412              02 Ajutoare sociale 815.412                 01 Ajutoare sociale în numerar 815.412           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804              01 Active fixe 40.911                 01 Construcţii 22.649                 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.308                 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte                    active corporale 876                 30 Alte active fixe 12.078              03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.8936600 05 Partea a III-a CHELTUIELI                    SOCIAL-CULTURALE 16.775.238           01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 812.412           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.8046605 SĂNĂTATE 15.959.826           01 CHELTUIELI CURENTE 15.915.022           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220              01 Cheltuieli salariale în bani 99.689                 01 Salarii de bază 61.046                 02 Salarii de merit 2.012                 03 Indemnizaţie de conducere 3.240                 04 Spor de vechime 10.800                 06 Alte sporuri 1.950                 07 Ore suplimentare 900                 08 Fond de premii 4.366                 09 Prima de vacanţă 5.100                 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din                    afara unităţii 2.900                 13 Indemnizaţii de delegare 250                 30 Alte drepturi salariale în bani 7.125              03 Contribuţii 27.531                 01 Contribuţii de asigurări sociale de                    stat 18.541                 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.911                 03 Contribuţii de asigurări sociale de                    sănătate 5.734                 04 Contribuţii de asigurări pentru                    accidente de muncă şi boli profesionale 463                 06 Contribuţii pentru concedii şi                    indemnizaţii 812                 07 Contribuţii la Fondul de garantare a                    creanţelor salariale 70           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802              01 Bunuri şi servicii 15.737.325                 01 Furnituri de birou 3.406                 02 Materiale pentru curăţenie 317                 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 4.749                 04 Apă, canal şi salubritate 456                 05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.019                 06 Piese de schimb 719                 07 Transport 5                 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.125                 09 Materiale şi prestări de servicii cu                    caracter funcţional 15.130.547                 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere                    şi funcţionare 590.982              02 Reparaţii curente 2.897              05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.908                 01 Uniforme şi echipament 3                 30 Alte obiecte de inventar 1.905              06 Deplasări, detaşări, transferări 3.060                 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2.660                 02 Deplasări în străinătate 400              11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 611              12 Consultanţă şi expertiză 107              13 Pregătire profesională 970              14 Protecţia muncii 162              30 Alte cheltuieli 40.762                 01 Reclamă şi publicitate 259                 02 Protocol şi reprezentare 15                 04 Chirii 2.349                 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.139           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804              01 Active fixe 40.911                 01 Construcţii 22.649                 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.308                 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte                    active corporale 876                 30 Alte active fixe 12.078              03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.8936605 01 Administraţia centrală 549.217     02 Servicii publice descentralizate 286.441     03 Produse farmaceutice, materiale sanitare                    specifice şi dispozitive medicale 5.043.477        01 Medicamente cu şi fără contribuţie                    personală 3.060.931        02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut                    utilizate în programele naţionale cu scop                    curativ 1.180.000        03 Materiale sanitare specifice utilizate                    în programele naţionale cu scop curativ 118.456        04 Servicii medicale de hemodializă                    şi dializă peritoneală 518.090        05 Dispozitive şi echipamente medicale 166.000     04 Servicii medicale în ambulator 2.861.895        01 Asistenţă medicală primară 1.555.000        02 Asistenţă medicală pentru specialităţi                    clinice 395.306        03 Asistenţă medicală stomatologică 86.702        04 Asistenţă medicală pentru specialităţi                    paraclinice 728.351        05 Asistenţă medicală în centre medicale                    multifuncţionale 96.536     05 Servicii de urgenţă prespitalicesti                    şi transport sanitar 440.453     06 Servicii medicale în unităţi sanitare                    cu paturi 6.601.920        01 Spitale generale 6.534.605        04 Unităţi de recuperare-reabilitare a                    sănătăţii 67.315     07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.858     11 Prestaţii medicale acordate într-un                    stat membru al Uniunii Europene 159.5656805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412           01 CHELTUIELI CURENTE 815.412           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412              02 Ajutoare sociale 815.412                 01 Ajutoare sociale în numerar 815.4126805 05 Asistenţă socială în caz de boli şi                    invalidităţi 526.646        01 Asistenţă socială în caz de boli 526.646     06 Asistenţă socială pentru familie şi                    copii 288.7669705 REZERVE 148.298     02 Fond de rezervă al Casei Naţionale de                    Asigurări de Sănătate 148.298────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 10/03 CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEBUGETULfondului naţional unic de asigurărisociale de sănătatepe anul 2008                                                              - mii lei-────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ C │S │P │G │A │A │ │ │ a │u │a │r │r │l │ │ │ p │b │r │u │t │i │ │ │ i │c │a │p │i │n │ │ │ t │a │g │a │c │e │ │ │ o │p │r │/ │o │a │ │ │ l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2008 │    │t │f │i │ │ │ │ Program │    │o │ │t │ │ │ │ │    │l │ │l │ │ │ │ │    │ │ │u │ │ │ │ │────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤       A │ B │ 1 │───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘0001 05 VENITURI - TOTAL 16.923.5360002 I. VENITURI CURENTE 15.460.3122000 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 15.441.9692005 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 7.619.599     03 Contribuţii de asigurări sociale de                    sănătate datorate de angajatori 7.619.599        01 Contribuţii de la persoane juridice sau                    fizice, care angajează personal salariat 6.732.584        02 Contribuţii pentru asigurări sociale de                    sănătate datorate de persoanele aflate în                    şomaj 39.729        03 Venituri încasate în urma valorificării                    creanţelor de către Autoritatea pentru                    Valorificarea Activelor Statului 50.000        04 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                    de la persoane juridice sau fizice 791.658        05 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                    datorate de persoanele aflate în şomaj 5.6282105 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 7.822.370     03 Contribuţii de asigurări sociale de                    sănătate datorate de asiguraţi 7.505.209        01 Contribuţia datorată de persoanele asigurate                    care au calitatea de angajat 5.820.838        02 Contribuţia datorată de alte persoane                    asigurate 1.666.245        03 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii                    datorate de asiguraţi 18.126     05 Contribuţii facultative ale asiguraţilor 12.420     50 Alte contribuţii pentru asigurări                    sociale datorate de asiguraţi 304.7412900 05 C. VENITURI NEFISCALE 18.3433000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 18.3433005 VENITURI DIN PROPRIETATE 5.090     03 Restituiri de fonduri din finanţarea                    bugetară a anilor precedenti 5.0903105 VENITURI DIN DOBÂNZI 13.253     03 Alte venituri din dobânzi 13.2534100 05 IV SUBVENŢII 1.463.2244200 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE                    ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.463.2244205 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 269.134     23 Contribuţii de asigurări de sănătate                    pentru persoane care execută o pedeapsă                    privativă de libertate sau arest                    preventiv 925     26 Subvenţii primite de la bugetul fondului                    naţional unic de asigurări sociale de                    sănătate 147.000     27 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru                    persoanele aflate în concediu pentru                    creşterea copilului 121.209     30 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru                    pensionari4305 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 1.194.090     02 Contribuţii de asigurări de sănătate                    pentru persoane care execută o pedeapsă                    privativă de libertate sau arest                    preventiv 22.464     03 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru                    persoanele aflate în concediu pentru                    creşterea copilului 150     06 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru                    persoane care se află în concediu medical din                    cauza de accidente de muncă şi boli                    profesionale 1.148     11 Contribuţii de asigurări de sănătate pentru                    persoanele beneficiare de ajutor social 38.964     12 Sume alocate din veniturile proprii                    ale Ministerului Sănătaţii 1.131.3645005 CHELTUIELI - TOTAL 16.775.238           01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220              01 Cheltuieli salariale în bani 99.689                 01 Salarii de bază 61.046                 02 Salarii de merit 2.012                 03 Indemnizaţie de conducere 3.240                 04 Spor de vechime 10.800                 06 Alte sporuri 1.950                 07 Ore suplimentare 900                 08 Fond de premii 4.366                 09 Prima de vacanţă 5.100                 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din                    afara unităţii 2.900                 13 Indemnizaţii de delegare 250                 30 Alte drepturi salariale în bani 7.125              03 Contribuţii 27.531                 01 Contribuţii de asigurări sociale de                    stat 18.541                 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.911                 03 Contribuţii de asigurări sociale de                    sănătate 5.734                 04 Contribuţii de asigurări pentru                    accidente de muncă şi boli profesionale 463                 06 Contribuţii pentru concedii şi                    indemnizaţii 812                 07 Contribuţii la Fondul de garantare a                    creanţelor salariale 70           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802              01 Bunuri şi servicii 15.737.325                 01 Furnituri de birou 3.406                 02 Materiale pentru curăţenie 317                 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 4.749                 04 Apă, canal şi salubritate 456                 05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.019                 06 Piese de schimb 719                 07 Transport 5                 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.125                 09 Materiale şi prestări de servicii cu                    caracter funcţional 15.130.547                 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere                    şi funcţionare 590.982              02 Reparaţii curente 2.897              05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.908                 01 Uniforme şi echipament 3                 30 Alte obiecte de inventar 1.905              06 Deplasări, detaşări, transferări 3.060                 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2.660                 02 Deplasări în străinătate 400              11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 611              12 Consultanţă şi expertiză 107              13 Pregătire profesională 970              14 Protecţia muncii 162              30 Alte cheltuieli 40.762                 01 Reclamă şi publicitate 259                 02 Protocol şi reprezentare 15                 04 Chirii 2.349                 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.139           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412              02 Ajutoare sociale 815.412                 01 Ajutoare sociale în numerar 815.412           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804              01 Active fixe 40.911                 01 Construcţii 22.649                 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.308                 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte                    active corporale 876                 30 Alte active fixe 12.078              03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.8936600 05 Partea a III-a CHELTUIELI 16.775.238           01 CHELTUIELI CURENTE 16.730.434           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 812.412           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.8046605 SĂNĂTATE 15.959.826           01 CHELTUIELI CURENTE 15.915.022           10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 127.220              01 Cheltuieli salariale în bani 99.689                 01 Salarii de bază 61.046                 02 Salarii de merit 2.012                 03 Indemnizaţie de conducere 3.240                 04 Spor de vechime 10.800                 06 Alte sporuri 1.950                 07 Ore suplimentare 900                 08 Fond de premii 4.366                 09 Prima de vacanţă 5.100                 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din                    afara unităţii 2.900                 13 Indemnizaţii de delegare 250                 30 Alte drepturi salariale în bani 7.125              03 Contribuţii 27.531                 01 Contribuţii de asigurări sociale de                    stat 18.541                 02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1.911                 03 Contribuţii de asigurări sociale de                    sănătate 5.734                 04 Contribuţii de asigurări pentru                    accidente de muncă şi boli profesionale 463                 06 Contribuţii pentru concedii şi                    indemnizaţii 812                 07 Contribuţii la Fondul de garantare a                    creanţelor salariale 70           20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 15.787.802              01 Bunuri şi servicii 15.737.325                 01 Furnituri de birou 3.406                 02 Materiale pentru curăţenie 317                 03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 4.749                 04 Apă, canal şi salubritate 456                 05 Carburanţi şi lubrifianţi 2.019                 06 Piese de schimb 719                 07 Transport 5                 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 4.125                 09 Materiale şi prestări de servicii cu                    caracter funcţional 15.130.547                 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere                    şi funcţionare 590.982              02 Reparaţii curente 2.897              05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.908                 01 Uniforme şi echipament 3                 30 Alte obiecte de inventar 1.905              06 Deplasări, detaşări, transferări 3.060                 01 Deplasări interne, detaşări, transferări 2.660                 02 Deplasări în străinătate 400              11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 611              12 Consultanţă şi expertiză 107              13 Pregătire profesională 970              14 Protecţia muncii 162              30 Alte cheltuieli 40.762                 01 Reclamă şi publicitate 259                 02 Protocol şi reprezentare 15                 04 Chirii 2.349                 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.139           70 CHELTUIELI DE CAPITAL 44.804           71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 44.804              01 Active fixe 40.911                 01 Construcţii 22.649                 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 5.308                 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte                    active corporale 876                 30 Alte active fixe 12.078              03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 3.8936605 01 Administraţia centrală 549.217     02 Servicii publice descentralizate 286.441     03 Produse farmaceutice, materiale sanitare                    specifice şi dispozitive medicale 5.043.477        01 Medicamente cu şi fără contribuţie                    personală 3.060.931        02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut                    utilizate în programele naţionale cu scop                    curativ 1.180.000        03 Materiale sanitare specifice utilizate                    în programele naţionale cu scop curativ 118.456        04 Servicii medicale de hemodializă                    şi dializă peritoneală 518.090        05 Dispozitive şi echipamente medicale 166.000     04 Servicii medicale în ambulator 2.861.895        01 Asistenţă medicală primară 1.555.000        02 Asistenţă medicală pentru specialităţi                    clinice 395.306        03 Asistenţă medicală stomatologică 86.702        04 Asistenţă medicală pentru specialităţi                    paraclinice 728.351        05 Asistenţă medicală în centre medicale                    multifuncţionale 96.536     05 Servicii de urgenţă prespitalicesti                    şi transport sanitar 440.453     06 Servicii medicale în unităţi sanitare                    cu paturi 6.601.920        01 Spitale generale 6.534.605        04 Unităţi de recuperare-reabilitare a                    sănătăţii 67.315     07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.858     11 Prestaţii medicale acordate într-un                    stat membru al Uniunii Europene 159.5656805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412           01 CHELTUIELI CURENTE 815.412           57 TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ 815.412              02 Ajutoare sociale 815.412                 01 Ajutoare sociale în numerar 815.4126805 05 Asistenţă socială în caz de boli şi                    invalidităţi 526.646        01 Asistenţă socială în caz de boli 526.646     06 Asistenţă socială pentru familie şi                    copii 288.7669705 REZERVE 148.298     02 Fond de rezervă al Casei Naţionale de                    Asigurări de Sănătate 148.298────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 10/04
  *Font 8*
      Casa Naţionala a Asigurarilor de Sănătate
           Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza
                                 pe anii 2007-2008
              (FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE)
  Numar maxim de posturi în anul 2007 Salariu mediu de baza în luna decembrie 2007 (lei) Modificarea numarului de posturi în anul 2008 faţa de anul 2007 Numar maxim de posturi în anul 2008 Fond aferent salariilor de baza pe anul 2008 (mii lei)
  0 1 2 3 4 = 1 + 3 5 =(2*4* 12 luni)/ 1000
  TOTAL: din care: 6605 SĂNĂTATE - FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE din care: III. Cabinetul demnitarului Stenodactilograf, sef cabinet, referent (secretar personal) Director de cabinet Consilier (consilier personal) Consultant (asistent de cabinet) Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal) V. A. Functii publice generale 2. Functii publice de conducere Director general adjunct Director Director adjunct Sef serviciu Sef birou Director executiv Sef serviciu, sef administratie financiară - nivel oras Sef birou, sef administratie financiară - nivel comuna 3. Functii publice de execuţie a. Clasa I - studii superioare Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 1 Expert superior treapta 2 Expert superior treapta 3 Inspector superior treapta 1 Inspector superior treapta 3 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier juridic principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 3 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 2 Auditor principal treapta 2 Auditor principal treapta 3 Auditor asistent treapta 3 Consilier superior treapta 1 Consilier superior treapta 2 Consilier superior treapta 3 Expert superior treapta 1 Inspector superior treapta 1 Inspector superior treapta 2 Consilier juridic superior treapta 1 Consilier juridic superior treapta 2 Consilier juridic superior treapta 3 Consilier principal treapta 1 Consilier principal treapta 2 Consilier principal treapta 3 Expert principal treapta 1 Expert principal treapta 2 Expert principal treapta 3 Inspector principal treapta 1 Inspector principal treapta 2 Inspector principal treapta 3 Consilier juridic principal treapta 1 Consilier juridic principal treapta 2 Consilier juridic principal treapta 3 Consilier asistent treapta 1 Consilier asistent treapta 2 Consilier asistent treapta 3 Expert asistent treapta 1 Expert asistent treapta 2 Expert asistent treapta 3 Inspector asistent treapta 1 Inspector asistent treapta 2 Inspector asistent treapta 3 Consilier juridic asistent treapta 1 Consilier juridic asistent treapta 2 Consilier juridic asistent treapta 3 Consilier debutant Expert debutant Inspector debutant Consilier juridic debutant Auditor superior treapta 1 Auditor superior treapta 2 Auditor superior treapta 3 Auditor principal treapta 1 Auditor principal treapta 2 Auditor principal treapta 3 Auditor asistent treapta 3 b. Clasa II - studii superioare de scurta durata Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 1 Referent de specialitate superior treapta 2 Referent de specialitate superior treapta 3 Referent de specialitate principal treapta 1 Referent de specialitate principal treapta 2 Referent de specialitate principal treapta 3 Referent de specialitate asistent treapta 1 c. Clasa III - studii medii Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 Referent superior treapta 1 Referent superior treapta 2 Referent superior treapta 3 Referent principal treapta 1 Referent principal treapta 2 Referent principal treapta 3 Referent asistent treapta 1 Referent asistent treapta 2 Referent asistent treapta 3 Referent debutant V. B. Functii publice specifice 2. Functii de conducere Medic sef Medic sef 4. Manageri publici b. Functii publice specifice Manager public asistent treapta 1 Manager public asistent treapta 2 VII. Personal cu contract de muncă a) Personal de specialitate Secretar general Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV Referent, inspector, revizor contabil; debutant Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III Consilier juridic gradul IA Consilier juridic gradul III Consilier juridic gradul IV Referent IA Referent I Referent II Referent III Referent IV VII. Personal cu contract de muncă b) care ocupa functii comune Secretar-dactilograf, dactilograf; I Secretar-dactilograf, dactilograf; II Administrator I Casier magaziner; I Casier magaziner; II Functionar arhivar; I Functionar arhivar; II Functionar arhivar; III Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II Muncitor calificat I Muncitor calificat II Muncitor calificat III Muncitor calificat IV Muncitor calificat VI Muncitor necalificat Sofer I. Persoane care ocupa functii de demnitate publică, specifice Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate Presedinte (asimilat cu secretar de stat) Vicepresedinte (asimilat cu subsecretar de stat) 4.028 4.028 6 1 1 2 1 1 3.424 401 2 12 8 11 1 87 180 100 3.023 1.999 53 11 2 3 1 1 1 1 4 1 12 5 7 6 5 2 2 1 1 3 2 6 2 2 3 2 2 1 5 4 2 1 12 1 1 1 701 118 134 1 2 1 49 8 7 88 43 70 14 10 12 80 28 24 35 6 9 40 30 55 3 3 14 18 23 32 11 10 14 28 1 6 3 75 7 7 7 1 1 1 42 2 14 7 5 5 5 2 2 982 27 3 2 3 2 1 621 47 69 97 16 43 10 12 24 5 45 44 1 43 1 1 1 235 1 119 5 4 7 13 4 8 3 3 3 1 2 1 48 5 2 2 5 315 31 2 2 21 5 9 3 3 73 6 11 10 6 1 7 7 118 3 1 2 1.006 2.511 2.511 1.542 845 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 1.742 1.742 1.742 1.860 1.627 1.474 1.860 1.627 1.474 1.860 1.474 1.860 1.474 1.321 1.188 1.100 1.321 1.321 1.188 1.100 1.321 1.188 1.100 990 923 857 990 923 857 990 990 923 857 634 634 634 2.601 2.060 1.189 1.090 857 1.742 1.561 1.415 1.742 1.742 1.561 1.742 1.561 1.415 1.267 1.139 1.054 1.267 1.139 1.054 1.267 1.139 1.054 1.267 1.139 1.054 950 887 824 950 887 824 950 887 824 950 887 824 634 634 634 634 1.742 1.561 1.415 1.267 1.139 1.054 824 1.507 1.496 1.214 1.091 1.012 986 750 627 986 852 761 678 596 580 561 956 826 724 678 632 612 591 579 560 540 1.860 1.742 1.860 1.860 3.181 1.577 1.380 1.251 1.122 1.006 523 1.380 1.122 1.006 912 1.577 1.122 1.006 805 701 651 571 542 588 537 714 630 564 615 564 516 512 499 680 645 601 564 512 499 823 6.068 5.122 15 15 15 9 -6 -2 2 -1 10 -2 -7 3 1 2 -2 3 -1 -1 6 -5 2 -1 2 2 1 -3 3 1 -1 1 -1 1 1 -2 1 -1 1 -1 -15 -8 -2 -3 -1 -2 4.028 4.028 6 1 1 2 1 1 3.439 401 2 12 8 11 1 87 180 100 3.038 2.014 62 5 5 1 1 1 4 1 22 3 9 6 2 5 9 2 1 4 2 2 4 4 2 2 4 5 1 13 1 1 701 118 134 1 2 1 49 8 7 88 43 70 14 10 12 80 28 24 35 6 9 40 30 55 3 3 14 18 23 32 11 10 14 28 1 6 3 75 7 7 7 1 1 1 42 2 14 7 5 5 5 2 2 982 28 1 1 2 4 2 621 47 69 97 16 43 10 12 24 5 45 44 1 43 1 1 1 220 1 111 5 2 4 12 2 8 3 3 3 1 2 1 48 5 2 2 5 315 31 2 2 21 5 9 3 3 73 6 11 10 6 1 7 7 118 3 1 2 61.046 61.046 131 12 30 60 19 10 53.947 8.431 45 268 179 246 22 1.819 3.763 2.090 45.516 34.735 1.384 98 112 18 22 18 89 18 349 43 143 95 29 79 107 22 10 48 22 21 48 48 22 21 30 38 8 406 14 10 14.654 2.210 2.275 21 42 19 1.024 150 119 1.338 588 885 213 137 152 1.216 383 304 532 82 114 456 319 544 34 32 138 205 245 316 125 106 138 213 8 46 23 1.568 131 119 106 14 13 10 608 36 251 102 65 61 59 18 15 10.173 331 10 9 16 29 14 7.124 466 599 789 121 316 71 83 161 32 944 921 22 899 22 22 22 3.330 38 2.101 83 30 54 145 13 132 40 36 33 19 27 12 464 42 16 14 33 2.499 219 13 17 159 34 66 20 19 449 36 90 77 43 7 43 42 1.165 196 73 123
   +  Anexa 10/05                       Sinteza finantarii programelor                                                                                                                      - mii lei -Cod ordonator Prog. Denumire Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari TOTAL                                                 până 2006 2007 2008 2009 2010 2011 68 11697800 Casa Naţionala de                     Asigurari de Sănătate                     TOTAL CHELTUIELI:                     TOTAL SURSE:                     I. Credite de angajament 1.631.770 2.343.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.931.645                     II. Credite bugetare 2.473.144 1.631.770 2.343.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 14.404.789                     Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                     I. Credite de angajament 1.631.770 2.343.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.931.645                     II. Credite bugetare 2.473.144 1.631.770 2.343.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 14.404.789                530 PROGRAM                     Program naţional de sănătate cu scop curativ                530 TOTAL PROGRAM                     I. Credite de angajament 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.238.995                     II. Credite bugetare 2.473.144 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 13.712.139                     Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                     I. Credite de angajament 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.238.995                     II. Credite bugetare 2.473.144 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 13.712.139                580 PROGRAM                     Program naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenţa medicală primara                580 TOTAL PROGRAM                     I. Credite de angajament 172.650 520.000 692.650                     II. Credite bugetare 172.650 520.000 692.650                     Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                     I. Credite de angajament 172.650 520.000 692.650                     II. Credite bugetare 172.650 520.000 692.650  +  Anexa 10/06 Fisa Programului                                                                                                               - mii lei -Cod ordonator Cod Cod Realizari Program Program Estimari Estimari Estimari TOTAL               program indicator până 2006 2007 2008 2009 2010 2011 68 11697800 Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate                  530 PROGRAM:                              Program naţional de sănătate cu scop curativ                              PRIORITATEA: 1                              PARTENERI:                              Ministerul Sănătăţii Publice                              DESCRIERE:                              Asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc                              crescut. Asigurarea serviciilor de supleere renala (inclusiv medicamente şi materiale                              sanitare specifice).                              Data începerii : 01-01-2006                              Data inchiderii: 31-12-2010                              FINANTARE:                              TOTAL - eligibil                              I. Credite de angajament                                                      1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.238.995                              II. Credite bugetare                                          2.473.144 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 13.712.139                              Indicatori de finanţare                              Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                    5005 Total cheltuieli                    5005 I. Credite de angajament                                                      1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.238.995                    5005 II. Credite bugetare                                          2.473.144 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 13.712.139                    6605 Sănătate                    6605 I. Credite de angajament                                                      1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.238.995                    6605 II. Credite bugetare                                          2.473.144 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 13.712.139                    660520 Bunuri şi servicii                    660520 I. Credite de angajament                                                      1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 11.238.995                    660520 II. Credite bugetare                                          2.473.144 1.459.120 1.823.546 2.230.000 2.700.000 3.026.329 13.712.139                              Rata de finanţare din:                              Fonduri eligibile                              I. Credite de angajament                                                        100 100 100 100 100 100                              II. Credite bugetare                                             100 100 100 100 100 100 100 68 11697800 530 REZULTATE ASTEPTATE:                              Îmbunătăţirea stării de sănătate a populatiei şi cresterea sperantei de viaţa a                              bolnavilor.                              Indicatori de fundamentare                              EFICIENTA                     2864 Cost mediu/tratament (mii lei)                                             2,01 2,69 3,37 4,12 4,99 5,59                              REZULTAT                     2863 Numar asigurati beneficiari ai tratamentelor                                           551.129 540.978 540.978 540.978 540.978 540.978                              COMENTARII:                              Programul preia activităţile programului "Boli transmisibile" precum şi a celui de                              "Boli netransmisibile" şi se finanţează din venituri proprii şi transferuri din                              bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.               850 PROGRAM:                              Program naţional de sănătate privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în                              asistenţa medicală primara                              PRIORITATEA: 1                              PARTENERI:                              Ministerul Sănătăţii Publice                              DESCRIERE:                              Tipărirea şi transmiterea la domiciliul asiguratilor a scrisorilor de informare                              şi a taloanelor pentru prezentarea la medic şi examinarea clinica şi de laborator a                              populatiei.                              Data începerii : 01-07-2007                              Data inchiderii: 30-09-2008                              FINANTARE:                              TOTAL - eligibil                              I. Credite de angajament                                                        172.650 520.000 692.650                              II. Credite bugetare                                                        172.650 520.000 692.650                              Indicatori de finanţare                              Buget Fond Naţional Unic pentru asigurări sociale de sănătate                    5005 Total cheltuieli                    5005 I. Credite de angajament                                                        172.650 520.000 692.650                    5005 II. Credite bugetare                                                        172.650 520.000 692.650                    6605 Sănătate                    6605 I. Credite de angajament                                                        172.650 520.000 692.650                    6605 II. Credite bugetare                                                        172.650 520.000 692.650                    660520 Bunuri şi servicii                    660520 I. Credite de angajament                                                        172.650 520.000 692.650                    660520 II. Credite bugetare                                                        172.650 520.000 692.650                              Rata de finanţare din:                              Fonduri eligibile                              I. Credite de angajament                                                         100 100 100                              II. Credite bugetare                                                         100 100 100                              REZULTATE ASTEPTATE:                              Evaluarea stării de sănătate a populatiei                              Indicatori de fundamentare                              EFICIENTA                     3260 Cost mediu/asigurat (lei)                                                          16 48                              REZULTAT                     3261 Numar persoane evaluate                                                  10.800.000 10.800.000                              COMENTARII:                              Programul se deruleaza împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice  +  Anexa 10/07     CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE            PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE                 INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE                                                                                          ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT I ─ credite de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────     angajament TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRIII ─ credite bugetare până la în 2007 PROGRAM ──────────────────────────────────── CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ 31.12.2006 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.194   finanţare II 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.1941.4. Buget FNUAS I 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.194     de sănătate II 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.1941.4.1. Active fixe I 178.614 40.552 45.481 40.911 17.170 17.306 17.194                    II 178.614 40.552 45.481 40.911 17.170 17.306 17.1941.4.2 Reparaţii I 7.439 3.496 3.893 50     capitale II 7.439 3.496 3.893 50     aferente     activelor fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 376 376   finanţare II 376 3761.4. Buget FNUAS I 376 376     de sănătate II 376 3761.4.1 Active fixe I 376 376                    II 376 376────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.194   finanţare II 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.1941.4. Buget FNUAS I 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.194     de sănătate II 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.1941.4.1. Active fixe I 178.238 40.552 45.481 40.535 17.170 17.306 17.194                    II 178.238 40.552 45.481 40.535 17.170 17.306 17.1941.4.2 Reparaţii I 7.439 3.496 3.893 50     capitale II 7.439 3.496 3.893 50     aferente     activelor fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a) Achiziţii de imobile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 25.806 3.912 21.644 250   finanţare II 25.806 3.912 21.644 2501.4. Buget FNUAS I 25.806 3.912 21.644 250     de sănătate II 25.806 3.912 21.644 2501.4.1 Active fixe I 25.806 3.912 21.644 250                    II 25.806 3.912 21.644 250────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b) Dotări independente────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194   finanţare II 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.1941.4. Buget FNUAS I 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194     de sănătate II 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.1941.4.1. Active fixe I 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194                    II 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────c) Chelt. pt. elab. SPF,SF şi a altor studii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 648 429 129 90   finanţare II 648 429 129 901.4. Buget FNUAS I 648 429 129 90     de sănătate II 648 429 129 901.4.1. Active fixe I 648 429 129 90                    II 648 429 129 90────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d) Chelt. de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 2.500 2.000 500   finanţare II 2.500 2.000 5001.4. Buget FNUAS I 2.500 2.000 500     de sănătate II 2.500 2.000 5001.4.1. Active fixe I 2.500 2.000 500                    II 2.500 2.000 500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 19.517 3.496 15.971 50   finanţare II 19.517 3.496 15.971 501.4. Buget FNUAS I 19.517 3.496 15.971 50     de sănătate II 19.517 3.496 15.971 501.4.1. Active fixe I 12.078 12.078                    II 12.078 12.0781.4.2 Reparaţii I 7.439 3.496 3.893 50     capitale II 7.439 3.496 3.893 50     aferente     activelor fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Capitol: 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.194   finanţare II 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.1941.4. Buget FNUAS I 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.194     de sănătate II 186.053 40.552 48.977 44.804 17.220 17.306 17.1941.4.1. Active fixe I 178.614 40.552 45.481 40.911 17.170 17.306 17.194                    II 178.614 40.552 45.481 40.911 17.170 17.306 17.1941.4.2 Reparaţii I 7.439 3.496 3.893 50     capitale II 7.439 3.496 3.893 50     aferente     activelor fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII NOI────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 376 376   finanţare II 376 3761.4. Buget FNUAS I 376 376     de sănătate II 376 3761.4.1 Active fixe I 376 376                    II 376 376────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.194   finanţare II 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.1941.4. Buget FNUAS I 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.194     de sănătate II 185.677 40.552 48.977 44.428 17.220 17.306 17.1941.4.1. Active fixe I 178.238 40.552 45.481 40.535 17.170 17.306 17.194                    II 178.238 40.552 45.481 40.535 17.170 17.306 17.1941.4.2 Reparaţii I 7.439 3.496 3.893 50     capitale II 7.439 3.496 3.893 50     aferente     activelor fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Programul s─a obţinut din centralizarea a 8 fişe.  +  Anexa 10/08     CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.06                                      FIŞA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                  SCARA DE INCENDIU CAS MARAMUREŞ    Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector MARAMUREŞ   1.2. Municipiu/Oraş/Comună BAIA MARE   1.3. Amplasament BAIA MARE   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri luna 06/anul 2007) 6   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 6C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna 06/anul 2008) 6   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 6   3. Data începerii investiţiei (lună/an) 06/2008   4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 12/2008   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 6D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                         (Cod obiectiv: 68.66.05.06)                                                                                  ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 6 6   finanţare II 6 61.4. Buget FNUAS I 6 6     de sănătate II 6 61.4.1. Active fixe I 6 6                    II 6 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.07                                      FIŞA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                  SUPRAETAJARE CORP LEGĂTURĂ CU SEDIU CAS SĂLAJ    Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector SĂLAJ   1.2. Municipiu/Oraş/Comună ZALĂU   1.3. Amplasament ZALĂU   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri luna 07/anul 2007) 270   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna 01/anul 2008) 270   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 12   3. Data începerii investiţiei (lună/an) 01/2008   4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 12/2008   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 270D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                         (Cod obiectiv: 68.66.05.07)                                                                                 ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 270 270   finanţare II 270 2701.4. Buget FNUAS I 270 270     de sănătate II 270 2701.4.1. Active fixe I 270 270                    II 270 270────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.08                                      FIŞA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                    ACCES PERSOANE CU DIZABILITĂŢI CAS SĂLAJ    Tipul cheltuielii: B ─ obiectiv (proiect) nou────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector SĂLAJ   1.2. Municipiu/Oraş/Comună ZALĂU   1.3. Amplasament ZALĂU   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de        fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri luna 06/anul 2007) 100   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 6C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna 06/anul 2008) 100   2. Durata de realizare contractată (număr luni) 6   3. Data începerii investiţiei (lună/an) 06/2008   4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an) 12/2008   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)   6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 100D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                         (Cod obiectiv: 68.66.05.08)                                                                                 ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 100 100   finanţare II 100 1001.4. Buget FNUAS I 100 100     de sănătate II 100 1001.4.1. Active fixe I 100 100                    II 100 100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALĂ PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.01                                      FIŞA                       OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                         b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector   1.2. Municipiu/Oraş/Comună   1.3. Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate        (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri lună /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (lună/an)   4. Data programată a terminării şi PIF (lună/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei) 40.552   6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei) 39.140   7. Valoarea ramasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 57.514D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                         (Cod obiectiv: 68.66.05.01)                                                                                 ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2007 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194   finanţare II 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.1941.4. Buget FNUAS I 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194     de sănătate II 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.1941.4.1. Active fixe I 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194                    II 137.206 40.552 39.140 6.184 17.080 17.056 17.194────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALA PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.02                                      FIŞA                       OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                         a) achiziţii de imobile    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector   1.2. Municipiu/Oraş/Comuna   1.3. Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate        (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programata a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)   6. Valoarea preliminata în anul 2007 (mii lei) 3.912   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 21.894D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                    (cod obiectiv: 68.66.05.02)                                                                              ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în 2007 PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 25.806 3.912 21.644 250   finanţare II 25.806 3.912 21.644 2501.4. Buget FNUAS I 25.806 3.912 21.644 250     de sănătate II 25.806 3.912 21.644 2501.4.1. Active fixe I 25.806 3.912 21.644 250                    II 25.806 3.912 21.644 250────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   CASA NAŢIONALA PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.03                                      FIŞA                       OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII    c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector   1.2. Municipiu/Oraş/Comuna   1.3. Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate        (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programata a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)   6. Valoarea preliminata în anul 2007 (mii lei) 429   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 219D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                    (cod obiectiv: 68.66.05.03)                                                                          ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în 2007 PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 648 429 129 90   finanţare II 648 429 129 901.4. Buget FNUAS I 648 429 129 90     de sănătate II 648 429 129 901.4.1. Active fixe I 648 429 129 90                    II 648 429 129 90────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALA PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.04                                      FIŞA                       OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII    d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector   1.2. Municipiu/Oraş/Comuna   1.3. Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate        (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programata a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)   6. Valoarea preliminata în anul 2007 (mii lei) 2.000   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 500D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                    (cod obiectiv: 68.66.05.04)                                                                             ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în 2007 PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 2.500 2.000 500   finanţare II 2.500 2.000 5001.4. Buget FNUAS I 2.500 2.000 500     de sănătate II 2.500 2.000 5001.4.1. Active fixe I 2.500 2.000 500                    II 2.500 2.000 500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    CASA NAŢIONALA PENTRU ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE    Capitol 66.05 ─ ─ SĂNĂTATE    Cod 68.66.05.05                                      FIŞA                       OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                          e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor    Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. DATE GENERALE   1. Date geografice:   1.1. Judeţ/Sector   1.2. Municipiu/Oraş/Comuna   1.3. Amplasament   2. Date referitoare la studiul de fezabilitate   2.1. Numărul şi data Acordului MFP   2.2. Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate        (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBAŢI   1. Valoarea totală aprobată (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)   3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR   1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)      (în preţuri luna /anul )   2. Durata de realizare contractată (număr luni)   3. Data începerii investiţiei (luna/an)   4. Data programata a terminării şi PIF (luna/an)   5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)   6. Valoarea preliminata în anul 2007 (mii lei) 3.496   7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei) 16.021D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE   ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA   ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI   I ─ Credite de angajament   II ─ Credite bugetare                                                    (cod obiectiv: 68.66.05.05)                                                                               ─ mii lei ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                               EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT    Surse de CHELTUIELI CHELTUIELI ─────────────────────────────────────────────  finanţare şi I/II T0TAL EFECTUATE PRELIMINATE ESTIMĂRI   costuri de până la în 2007 PROGRAM ────────────────────────────────────  funcţionare 31.12.2006 2008 2009 2010 2011 anii                                                                                               ulteriori────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total surse de I 19.517 3.496 15.971 50   finanţare II 19.517 3.496 15.971 501.4. Buget FNUAS I 19.517 3.496 15.971 50     de sănătate II 19.517 3.496 15.971 501.4.1. Active fixe I 12.078 12.078                    II 12.078 12.0781.4.2. Reparaţii I 7.439 3.496 3.893 50     capitale afe- II 7.439 3.496 3.893 50     rente activelor     fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia   costurilor   de funcţionare   şi de   întreţinere   după PIF   (preliminări)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------