LEGE nr. 364 din 21 decembrie 2007pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 28 decembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege  +  Articolul UNICLegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Distribuitorii de programe televizate, indiferent de modalitatea de transmisiune, trebuie să includă în mod obligatoriu în grila de programe şi să difuzeze la momentul transmiterii şi în integralitatea lor programele televizate finanţate din fonduri publice ori cele stabilite prin angajamente internaţionale, în condiţiile şi în limitele prevăzute la art. 82."2. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 91^1, cu următorul cuprins:"Art. 91^1Refuzul sau omisiunea de transmitere a programelor prevăzute la art. 5 alin. (1^1) se sancţionează cu retragerea licenţei de difuzare acordate distribuitorilor de servicii televizate sau cu amendă contravenţională prevăzută la art. 91 alin. (3)."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,NORICA NICOLAIBucureşti, 21 decembrie 2007.Nr. 364.---------------