ORDIN nr. 3.492/C din 13 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2007    Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIAdministraţia Naţională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.p. Ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuţa,secretar de statBucureşti, 13 decembrie 2007.Nr. 3.492/C.  +  Anexa Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la: a) organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia posturilor de: director general şi director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, director de direcţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi director de unitate penitenciară; b) acordarea gradelor profesionale şi avansarea în funcţii; c) condiţiile pentru modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul sistemului administraţiei penitenciare."2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Funcţiile vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin: a) avansarea, în condiţiile legii, a ofiţerilor şi a agenţilor; b) repartizarea absolvenţilor instituţiilor de formare a personalului pentru sistemul administraţiei penitenciare, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de absolvire; c) transferul funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, la cererea acestora sau cu acordul lor scris, în aceeaşi ori în altă funcţie publică, din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare sau în Ministerul Justiţiei; d) trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor, în condiţiile legii; e) concurs organizat în vederea ocupării posturilor vacante, în condiţiile prezentului regulament."3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În vederea participării la concurs, în termen de 25 de zile de la data publicării anunţului, candidaţii depun la compartimentul resurse umane al unităţii organizatoare a concursului dosarul de candidat, care va conţine în mod obligatoriu:- cererea de înscriere, cu o singură opţiune;- copia actului de identitate;- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;- copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;- cazierul judiciar;- fişa medicală;- copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;- recomandarea episcopiei locale, pentru candidaţii la posturile de preot;- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică."4. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.5. Articolele 13 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În funcţie de specificul posturilor, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte, prin decizie, următoarele comisii: a) comisia de selecţionare a dosarelor şi examinare a cunoştinţelor teoretice; b) comisia de evaluare a aptitudinilor/performanţelor fizice, stabilită în funcţie de specificul postului scos la concurs; c) comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Fiecare comisie este formată din preşedinte, membri şi secretar, după cum urmează: a) comisia de selecţionare a dosarelor şi examinare a cunoştinţelor teoretice:preşedinte: - directorul adjunct/directorul adjunct de direcţie/şeful serviciului/şeful biroului/şeful compartimentului din domeniul de activitate al posturilor scoase la concurs;membri: - un ofiţer specialist în domeniul de activitate al postului scos la concurs;- un consilier juridic;secretar: - un funcţionar public cu statut special din compartimentul resurse umane; b) comisia de evaluare a aptitudinilor/performanţelor fizice:preşedinte: - directorul de unitate/directorul de direcţie sau persoana desemnată de acesta;membri: - un ofiţer specialist în domeniul de activitate al postului scos la concurs;- un ofiţer/agent specialist în domeniul probei practice sau, după caz, ofiţer/agent specialist în domeniul probei fizice susţinute;secretar: - un funcţionar public cu statut special din compartimentul resurse umane; c) comisia de soluţionare a contestaţiilor:preşedinte: - directorul adjunct/directorul de direcţie sau o persoană desemnată de acesta, alţii decât cei din comisiile prevăzute la lit. a) şi b);membri: - un ofiţer specialist în domeniul de activitate al postului scos la concurs;- un ofiţer din unitate;secretar: - un funcţionar public cu statut special din compartimentul resurse umane.Art. 14. - (1) Persoanele care întrunesc condiţiile pentru a face parte din comisiile de concurs pot deţine calitatea de membru al unei singure comisii dintre comisiile menţionate la art. 13, în cadrul aceluiaşi concurs. (2) Din comisiile prevăzute la art. 13 nu pot face parte acele persoane care sunt soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţii înscrişi la concurs. (3) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 13 alin. (2) semnează, după numire, o declaraţie pe propria răspundere, în care precizează că: a) nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (2); b) va respecta secretul şi confidenţialitatea lucrărilor comisiei şi ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate. (4) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 13, precum şi alte persoane implicate în organizarea concursului vor fi retribuite pentru munca depusă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii."6. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă, în mod cronologic, în: a) testarea psihologică; b) selectarea dosarelor de înscriere, sub aspectul îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs; c) proba practică de evaluare a aptitudinilor/performanţelor fizice; d) proba scrisă de examinare a cunoştinţelor, conform bibliografiei stabilite. (2) În vederea participării la concurs, în termen de 25 de zile calendaristice de la data publicării anunţului, candidaţii depun la compartimentul resurse umane al unităţii organizatoare a concursului dosarul de înscriere."7. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Testarea psihologică este obligatorie pentru toţi candidaţii şi se efectuează de către specialişti din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) Candidaţii declaraţi «Respinşi» la testarea psihologică vor fi eliminaţi din concurs. (3) Rezultatul testării psihologice nu poate fi contesta."8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Proba practică de evaluare a aptitudinilor/ performanţelor fizice se desfăşoară înaintea probei scrise. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal, cu aprecierea «Admis» sau «Respins», definitivă, având la bază baremele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. Aprecierea «Respins» elimină candidatul de la susţinerea celorlalte probe."9. Articolele 19-31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) La proba scrisă se prezintă doar candidaţii care au fost declaraţi "admişi" la proba practică de evaluare a aptitudinilor/performanţelor fizice. Proba scrisă se susţine în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba susţinută anterior. (2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări. (3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc de către comisia stabilită la art. 13 alin. (2) lit. a), pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi cu specificul funcţiilor pentru care se organizează concursul. (4) Modalitatea de testare în cadrul probei scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice este tip sinteză sau întrebări deschise. (5) Comisia are obligaţia de a elabora minimum 3 variante de subiecte pentru proba scrisă. (6) Fiecare variantă cu subiectele de concurs este introdusă într-un plic sigilat şi semnat de toţi membrii comisiei de examinare cu cel puţin două ore înainte de desfăşurarea probei scrise. (7) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este stabilit de comisia de examinare şi nu poate depăşi 3 ore din momentul comunicării subiectelor. (8) Plicul cu subiectele de concurs este ales dintre cele 3 plicuri cu variante de subiecte şi deschis de către un candidat. Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua susţinerii probei scrise. (9) Comisia constituită conform art. 13 alin. (2) lit. a), după stabilirea subiectelor, întocmeşte grila de corectare. (10) Grila de corectare corespunzătoare probei scrise se afişează la sediul instituţiei organizatoare, în ziua următoare susţinerii probei scrise.Art. 20. - (1) Cu cel puţin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăşurării acesteia, dacă este cazul, se va afişa repartizarea pe săli a candidaţilor. (2) Înaintea începerii probei scrise, preşedintele comisiei de selecţionare a dosarelor şi examinare a cunoştinţelor îi instruieşte pe membrii comisiei şi pe supraveghetori, potrivit prevederilor prezentului regulament, referitor la susţinerea probei scrise, la repartizarea candidaţilor pe săli, precum şi la atribuţiile fiecăruia. (3) Supraveghetorii la susţinerea probei scrise sunt desemnaţi prin decizie de zi pe unitate şi trebuie să fie persoane de altă specialitate decât cea la care se susţine proba scrisă. (4) La încheierea instructajului, participanţii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de celelalte documente ale concursului, în dosarul de concurs.Art. 21. - (1) Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a documentelor care atestă identitatea, potrivit legii, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. După efectuarea apelului nominal al candidaţilor şi verificarea identităţii, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate sau paşaportul până la predarea lucrării scrise. Pe listă se menţionează prezenţa fiecărui candidat. (2) Se interzice candidaţilor să pătrundă în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc de comunicare la distanţă, computere personale, PDA-uri, etc. (3) Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale şi mijloace de comunicare la distanţă interzise în sălile de examen duce la eliminarea din sală a candidatului de către preşedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. (4) Înainte de începerea probei scrise, comisia va prezenta candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi modul de completare a datelor personale pe foile de redactare a lucrării primite, ulterior fiind secretizate. (5) Situaţiile în care sunt eliminaţi candidaţii din sala de concurs se consemnează în procesul-verbal întocmit cu ocazia desfăşurării acestei probe, fiind evidenţiate motivele acestor măsuri.Art. 22. - (1) După comunicarea subiectelor este interzis accesul în sala de concurs al candidaţilor sau al oricărei persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs, observatorilor şi persoanelor care asigură supravegherea desfăşurării probei. Ieşirea din sală a candidaţilor atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de persoanele care asigură supravegherea. (2) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sancţionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, cei care asigură supravegherea îl sesizează de îndată pe preşedintele comisiei de concurs, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea «fraudă». (3) Lucrarea scrisă va fi redactată, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului, purtând ştampila acesteia pe fiecare filă, în colţul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea numelui şi a prenumelui de către candidat, în colţul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate şi se va aplica ştampila unităţii organizatoare a concursului. Se va putea folosi numai cerneală sau pix cu mină de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziţie, în mod suplimentar, coli de hârtie tipizate, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri. (4) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv foaia cu subiectele primită şi ciorna la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul special întocmit în acest sens. Candidaţii numerotează foile sub îndrumarea supraveghetorilor, iar supraveghetorii barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trec în procesele-verbale de predare-primire.Art. 23. - (1) Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală anulează pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să îşi transcrie lucrarea fără să depăşească timpul stabilit, aceştia primesc alte coli de hârtie tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează, se semnează de supraveghetori şi se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise. (2) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidaţii sunt obligaţi să predea lucrarea scrisă în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Cinci candidaţi vor fi prezenţi, în mod obligatoriu, în sală până la predarea ultimei lucrări. Dacă la concurs s-au înscris mai puţin de 5 candidaţi, aceştia vor rămâne în sală până la predarea ultimei lucrări. (3) Preşedintele şi ceilalţi membri ai comisiei de concurs, după predarea lucrărilor scrise, în prezenţa candidaţilor rămaşi în sală, verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, amestecă lucrările scrise şi le numerotează. Comisia depozitează lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru susţinerea probei scrise, în spaţiul destinat corectării, care va fi asigurat şi sigilat de către preşedinte. (4) Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se distrug după o lună de la finalizarea probei scrise, acest lucru consemnându-se într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei, care se păstrează la unitatea unde se desfăşoară concursul.Art. 24. - (1) Proba scrisă se notează cu note de la 0 la 10. Nu se acordă notă din oficiu. Comisia constituită pentru întocmirea subiectelor stabileşte nota acordată pentru fiecare subiect. (2) Pe baza grilei de corectare, fiecare membru al comisiei de concurs corectează lucrările sigilate, acordând note, care sunt trecute în borderoul de notare, acesta fiind semnat pe fiecare filă de membrii comisiei de concurs. Nota finală acordată la proba scrisă fiecărui candidat se obţine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei. (3) După corectare şi notare, lucrările scrise se desigilează. (4) În urma susţinerii probei scrise, va fi declarat "admis" candidatul care a obţinut minimum nota 7 (şapte).Art. 25. - (1) După finalizarea probei scrise, corectării şi notării lucrărilor, rezultatele obţinute de către candidaţi la proba scrisă se consemnează într-un proces-verbal, în ordinea descrescătoare a notelor. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs. (2) Rezultatele probei scrise se afişează la locul desfăşurării concursului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data începerii acestei probe.Art. 26. - Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei scrise pot face contestaţie în termen de două zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Soluţionarea contestaţiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.Art. 27. - (1) Contestaţiile la proba scrisă se depun şi se înregistrează la instituţia organizatoare. La primirea contestaţiilor, persoana din cadrul compartimentului secretariat care efectuează înregistrarea va consemna data şi ora depunerii acesteia şi va semna, după care o va preda imediat, pe bază de condică, secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor. (2) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor: a) verifică dacă contestaţiile au fost depuse în termenul de două zile lucrătoare, cele depuse după expirarea termenului fiind respinse; b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu proba scrisă şi se referă numai la lucrarea candidatului care a formulat contestaţia, cele care nu îndeplinesc aceste condiţii fiind respinse; c) recorectează lucrările, pe baza grilei de corectare, conform procedurii prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2). (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se resigilează.Art. 28. - După recorectarea lucrărilor scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor: a) respinge contestaţia în situaţia în care nota obţinută la recorectare este mai mică sau egală cu nota iniţială acordată de comisia constituită pentru susţinerea probei scrise; b) admite contestaţia în situaţia în care nota obţinută la recorectare este mai mare decât nota iniţială acordată de comisia constituită pentru susţinerea probei scrise.Art. 29. - (1) Nota obţinută în cazul admiterii contestaţiei este nota finală obţinută de candidat la proba scrisă. În situaţia respingerii contestaţiei rămâne valabilă, ca notă finală, nota acordată iniţial de către comisia constituită pentru susţinerea probei scrise. Rezultatele obţinute de către candidaţi în urma soluţionării contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal. (2) Hotărârile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.Art. 30. - Rezultatele contestaţiilor la proba scrisă, precum şi rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei unde se desfăşoară concursul, imediat după soluţionarea contestaţiilor, dar nu mai mult de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.Art. 31. - (1) Se consideră «admis» la concurs candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut cel puţin nota minimă prevăzută la art. 24 alin. (4). (2) La note egale are prioritate candidatul care a obţinut media generală de absolvire a facultăţii mai mare, pentru funcţiile de ofiţer, respectiv candidatul care a obţinut media generală de absolvire a liceului mai mare, pentru funcţiile de agent, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializări în domeniul funcţiei publice pentru care a candidat."10. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Pentru ocuparea posturilor vacante unităţile vor întocmi dosare de încadrare, pe baza proceselor-verbale de la sesiunea de concurs."11. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Candidaţilor declaraţi admişi la concurs li se emite decizia de încadrare, în termen de cel mult 20 de zile de la încheierea concursului, în condiţiile art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Candidatul admis la concurs are obligaţia de a se prezenta la post în termen de 15 zile de la emiterea deciziei de numire. Pentru candidaţii care deţin funcţii de conducere termenul este de 30 de zile. (3) În cazul în care candidatul admis nu se prezintă la post, în condiţiile alin. (2), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat «admis». (4) Dacă nu există niciun candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat «admis», se va proceda la organizarea unui nou concurs."12. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) şi alineatul (5), cu următorul cuprins:"(4) Ofiţerilor şi agenţilor încadraţi prin concurs în sistemul penitenciar, care sunt cadre militare în rezervă, li se acordă gradul profesional echivalent gradului militar avut în rezervă, potrivit prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Ofiţerilor şi agenţilor prevăzuţi la alin. (3) li se ia în calcul, în vederea stabilirii stagiului minim în grad pentru acordarea gradului profesional următor, şi perioada scursă de la ultima avansare până la data dobândirii calităţii de cadru militar în rezervă."___________