HOTĂRÎRE Nr. 190 din 22 martie 1996privind plata drepturilor de protecţie socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 29 martie 1996    În temeiul art. 1 pct. 9 [art. 16 lit. j)] din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Plata drepturilor de protecţie socială prevăzute de lege, respectiv pensiile de asigurări sociale de stat şi pentru agricultori, pensiile pentru invalizi, orfani şi vaduve de război, ajutoarele sociale acordate conform legii pensiilor, indemnizaţiile pentru veterani de război, indemnizaţiile pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin, alocaţia de stat pentru copiii preşcolari, precum şi pentru cei care au absolvit învăţământul general obligatoriu înainte de împlinirea virstei de 16 ani şi nu mai urmează alta forma de învăţământ, se face prin Regia Autonomă "Posta Română".  +  Articolul 2 (1) Procedurile şi instrumentele de plată, modalităţile de decontare privind acordarea drepturilor de protecţie socială şi taxele poştale se stabilesc pe bază de convenţie încheiată de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu Regia Autonomă "Posta Română". (2) Taxele poştale pentru prestaţiile privind plata drepturilor de protecţie socială se stabilesc în limita cuantumurilor aprobate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 3Plata unor drepturi de protecţie socială se poate face la cererea beneficiarilor şi prin conturi personale deschise de aceştia la instituţiile financiar-bancare.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 591 din 2 noiembrie 1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comunicaţiilor,Ovidiu Ioan Muntean-------------