DECIZIE nr. 3.442 din 19 decembrie 2007privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 28 decembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 15 şi ale art. 7 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta decizie stabileşte condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de servicii poştale ca furnizori de serviciu universal, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002. (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 şi la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale.  +  Articolul 2Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii poştale autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care urmează a fi desemnat, în condiţiile regimului de autorizare generală, care asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002.  +  Articolul 3 (1) Desemnarea unui furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, la cerere sau din oficiu, pentru unul ori mai multe servicii incluse în sfera serviciului universal, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 şi în legislaţia secundară a ANRCTI. (2) Furnizorii de serviciu universal se desemnează pentru o perioadă de cel mult 5 ani. (3) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANRCTI va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 49 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 şi va acţiona în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurenţei, precum şi a asigurării protecţiei intereselor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale.  +  Capitolul II Desemnarea la cerere  +  Articolul 4 (1) Orice furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, care intenţionează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite, la sediul central sau la structurile teritoriale ale ANRCTI, o cerere cu privire la această intenţie, având formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Termenul în care furnizorii de servicii poştale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la data la care ANRCTI publică un anunţ, pe propria pagină de internet şi în cel puţin un cotidian de mare tiraj, cu privire la intenţia de a desemna unul sau mai mulţi furnizori de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal ca furnizori de serviciu universal. (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde cel puţin serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se intenţionează desemnarea furnizorilor de serviciu universal şi perioada de desemnare. (4) Cererea se transmite împreună cu celelalte documente necesare numai în unul dintre următoarele moduri: a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură; b) printr-un serviciu poştal; c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice. (5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANRCTI, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANRCTI printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.  +  Articolul 5 (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informaţii: a) datele de identificare ale solicitantului; b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea. (2) La cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din aceasta: a) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvenţă; b) copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare; c) o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice, materiale şi umane pe baza cărora solicitantul garantează, pentru furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7-10 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002; d) o descriere detaliată a cerinţelor de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant, precum şi o descriere a tehnologiilor folosite şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe; e) propunerea financiară împreună cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, precum şi măsurile propuse de solicitant în vederea acoperirii acestora; f) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces şi de contact ale reţelei poştale operate de solicitant sau de alţi furnizori de servicii poştale cu care solicitantul a încheiat contracte în acest scop, pentru care acesta garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. d) vor cuprinde, spre exemplu, normele de distribuire a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, numărul anual de reclamaţii întemeiate privind trimiterile poştale, reclamate ca nepredate, predate deteriorate sau spoliate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, şi numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaţilor furnizorului faţă de utilizatorii serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.  +  Articolul 6 (1) În termen de 15 zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2), preşedintele ANRCTI va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal. (2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din specialişti în domeniile economic, tehnic şi juridic şi va avea ca atribuţii: a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5; b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a capacităţii solicitantului de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002, precum şi a propunerii financiare a solicitantului; c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal. (3) Comisia de evaluare poate cere solicitanţilor orice documente, informaţii suplimentare sau clarificări, necesare pentru soluţionarea cererilor, indicând şi termenul în care acestea trebuie depuse.  +  Articolul 7În vederea stabilirii cererii câştigătoare, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele: a) gradul de acoperire a teritoriului naţional garantat de solicitanţi, inclusiv densitatea punctelor de acces şi de contact ale reţelelor poştale operate de aceştia sau de alţi furnizori de servicii poştale cu care solicitanţii au încheiat contracte în acest scop; b) experienţa anterioară în furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care s-a solicitat desemnarea sau a altor servicii poştale; c) capacitatea tehnică, economică şi financiară a solicitanţilor; d) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul ţării; e) costul net asociat furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea; f) alte date relevante prezentate de solicitanţi.  +  Articolul 8Comisia de evaluare poate respinge o cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri: a) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute la art. 5; b) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2); c) documentele, informaţiile suplimentare sau clarificările solicitate de comisia de evaluare în scopul soluţionării cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu au fost depuse în termenul indicat de comisia de evaluare potrivit art. 6 alin. (3); d) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate sau nu face dovada capacităţii de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002.  +  Articolul 9 (1) Termenul de soluţionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 120 de zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2). (2) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informaţii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.  +  Capitolul III Desemnarea din oficiu  +  Articolul 10ANRCTI va putea desemna din oficiu furnizorii de serviciu universal în următoarele cazuri: a) dacă niciun furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2); b) dacă niciunul dintre furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II; c) dacă, după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II, nu au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care ANRCTI intenţiona să desemneze furnizori de serviciu universal.  +  Articolul 11 (1) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a preşedintelui ANRCTI, pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Comisia de evaluare propune desemnarea unui furnizor de serviciu universal pe baza unuia sau a mai multora dintre criteriile prevăzute la art. 7, precum şi, dacă este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiilor eficienţei, obiectivităţii, transparenţei şi nediscriminării. (3) Propunerile comisiei de evaluare vor conţine furnizorul de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal propus a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se propune desemnarea, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum şi celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.  +  Capitolul IV Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal  +  Articolul 12 (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de servicii poştale drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele prevăzute în autorizaţia generală. (2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va conţine cel puţin următoarele: a) serviciile pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal; b) perioada de desemnare; c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră şi la organele vamale; d) dreptul de a instala, întreţine, înlocui şi muta, cu titlu gratuit, cutii poştale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale; e) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate; f) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte; g) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de lege şi de ANRCTI; h) obligaţia de a asigura cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cu excepţia cazurilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de ANRCTI ori a cazurilor în care ANRCTI stabileşte ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate; i) obligaţiile de respectare a cerinţelor esenţiale, de nediscriminare, de furnizare în mod neîntrerupt a serviciilor pentru care a fost desemnat, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, şi de dezvoltare; j) obligaţia de publicare a informaţiilor privind caracteristicile serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat; k) obligaţia de a asigura utilizatorilor accesul la reţeaua poştală publică pe care o operează în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare, precum şi, după caz, obligaţia de a asigura altor furnizori de servicii poştale accesul la reţeaua poştală publică pe care o operează; l) obligaţia de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri; m) obligaţia de a supune aprobării ANRCTI tarifele practicate pentru serviciile poştale din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, precum şi de a le publică; n) obligaţia respectării principiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru trimiterile poştale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României; o) obligaţii privind ţinerea evidenţei contabile separate; p) obligaţii privind regulile aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal; q) standardele de calitate pe care furnizorul de serviciu universal este obligat să le respecte; r) obligaţii privind supunerea spre avizarea de către ANRCTI a contractului-cadru în temeiul căruia se desfăşoară relaţiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii; s) alte drepturi şi obligaţii relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal.  +  Capitolul V Dispoziţii speciale  +  Articolul 13Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a preşedintelui ANRCTI, în următoarele cazuri: a) dacă furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav şi repetat, a obligaţiilor, condiţiilor, standardelor, regulilor, procedurilor şi termenelor prevăzute în decizia de desemnare; b) dacă furnizorului de serviciu universal i s-a retras dreptul de a furniza servicii poştale incluse în sfera serviciului universal în condiţiile prevăzute de autorizaţia generală.  +  Articolul 14 (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri: a) ca urmare a încetării existenţei furnizorului de serviciu universal, cu excepţia cazurilor de fuziune sau divizare în care activitatea de furnizare de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat se transmite altor persoane; b) ca urmare a declanşării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii insolvenţei, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare; c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat; d) ca urmare a retragerii acestei calităţi de către ANRCTI în condiţiile prevăzute la art. 13. (2) În cazurile de fuziune sau divizare, prevăzute la alin. (1) lit. a), persoana care preia activitatea de furnizare de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat va fi ţinută de obligaţiile şi va avea drepturile stabilite prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.  +  Articolul 15 (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.351/2003 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 12 decembrie 2003, se abrogă.p. Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementare în Comunicaţiişi Tehnologia Informaţiei,Alexandrina-Luminiţa HîrţanBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 3.442.  +  Anexa CEREREde desemnare ca furnizor de serviciu universalA. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea/Numele solicitantului: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Sediul/Domiciliul solicitantului: ││ ││Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ ││ ││Localitatea: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││Judeţ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││E-mail: Pagina de Internet ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului ││ ││Judeţ/Sector: Cod unic de înregistrare: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact: ││ ││Nume: Prenume: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││CNP: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ ││ ││Localitatea: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Judeţ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││E-mail: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Adresa de corespondenţă a solicitantului: ││ ││Strada: Nr. Bl. Sc. Apt. ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ ││ ││Localitatea: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Judeţ/Sector: Telefon: Fax: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana de contact a solicitantului: ││ ││Nume: Prenume: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ ││Telefon: Fax: E-mail: ││┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Descrierea serviciilor poştale pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:[] B.1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg:[] B.1.1. trimiteri de corespondenţă:[] B.1.1.1. interne[] B.1.1.2. internaţionale[] B.1.2. imprimate:[] B.1.2.1. interne[] B.1.2.2. internaţionale[] B.1.3. trimiteri de publicitate prin poştă:[] B.1.3.1. interne[] B.1.3.2. internaţionale[] B.2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale în greutate de până la 10 kg:[] B.2.1. interne[] B.2.2. internaţionale[] B.3. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia[] B.4. serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect:[] B.4.1. trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg:[] B.4.1.1. interne[] B.4.1.2. internaţionale[] B.4.2. colete poştale în greutate de până la 10 kg:[] B.4.2.1. interne[] B.4.2.2. internaţionale[] B.4.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia[] B.5. serviciul de trimitere cu valoare declarată, având ca obiect:[] B.5.1. trimiteri poştale în greutate de până la 2 kg:[] B.5.1.1. interne[] B.5.1.2. internaţionale[] B.5.2. colete poştale în greutate de până la 10 kg:[] B.5.2.1. interne[] B.5.2.2. internaţionale[] B.5.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteiaC. La prezenta cerere de desemnare sunt anexate următoarele informaţii şi documente:[] certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvenţă;[] copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare;[] o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice, materiale şi umane pe baza cărora se garantează, pentru furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7-10 din Ordonanţa Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările şi completările ulterioare;[] o descriere detaliată a cerinţelor de calitate a căror îndeplinire este garantată, precum şi o descriere a tehnologiilor folosite şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe (de exemplu, normele de distribuire a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, numărul anual de reclamaţii întemeiate privind trimiterile poştale, reclamate ca nepredate, predate deteriorate sau spoliate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaţilor furnizorului faţă de utilizatorii serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea etc.);[] propunerea financiară împreună cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, precum şi măsurile propuse în vederea acoperirii acestora;[] o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces şi de contact ale reţelei poştale proprii sau operate de alţi furnizori de servicii poştale cu care au fost încheiate contracte în acest scop, pentru care se garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.D. Subsemnatul, .........., reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind infracţiunea de fals în declaraţii, că toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.Semnătura reprezentantului şi ştampila solicitantului.....................................................__________