HOTĂRÂRE nr. 1.563 din 19 decembrie 2007privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritorile şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 27 decembrie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, a imobilizărilor corporale şi a producţiei piscicole neterminate aferente acestuia din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al comunei Apahida şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, judeţul Cluj.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava.  +  Articolul 3 (1) Predarea-preluarea imobilelor transmise conform prevederilor art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Predarea-preluarea imobilizărilor corporale şi a producţiei piscicole neterminate se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, valoarea acestora fiind stabilită la data încheierii protocolului.  +  Articolul 4Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea imobilelor, a imobilizărilor corporale şi a producţiei piscicole transmise.  +  Articolul 5Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile şi a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 27 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 1.563.  +  Anexa Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al comunei Apahida, judeţul Cluj, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida
    Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    Localitatea Câmpeneşti, comuna Apahida, judeţul ClujDomeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Domeniul public al comunei Apahida şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Apahida, judeţul ClujSector piscicol Câmpeneşti, compus din:
    a) incintă - St = 2.390,00 m2
    b) amenajare piscicolă din localitatea Câmpeneşti, judeţul Cluj - St = 1.257.611,00 m2
   +  Anexa Nr. 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava
    Nr. crt.Adresa imobilului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
    1.Municipiul Suceava, str. Izvoarele Cetăţii, judeţul SuceavaDomeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava1.Drum - St = 5.558 m2
    2.Drumuri, iaz, livadă, fâneţe, teren tenis - St = 41.025 m2
    2.Municipiul Suceava, Str. Brădetului nr. 1, judeţul SuceavaDomeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judeţul Suceava1.Pădure - St = 17.815 m2
    2.Drumuri - St = 10.850 m2
  -------