ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 19 decembrie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007    Având în vedere nenumăratele solicitări privind reintroducerea posibilităţii de achitare a tarifului de utilizare pentru o perioadă de o zi, posibilitate eliminată odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 101/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România,ţinând seama de faptul că poate fi declanşată de către Comisia Europeană procedura de infringement faţă de România pentru nerespectarea prevederilor Directivei Parlamentului European şi a Consiliului nr. 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, a fost aprobată posibilitatea achitării tarifului de utilizare pentru o perioadă de 3 luni, nefiind prevăzut tarif pentru această perioadă de valabilitate,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România".2. La articolul 1 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:"a^1) vehicul de transport persoane - vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;a^2) vehicul de transport marfă - vehiculul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;".3. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice care deţin vehicule înmatriculate în România, denumite în continuare utilizatori români, sau care deţin vehicule înmatriculate în alte state, denumite în continuare utilizatori străini;".4. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduc zece noi litere, literele d)-m), cu următorul cuprins:"d) reţeaua de drumuri naţionale din România - drumurile de interes naţional definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România; f) tarif de trecere - o anumită sumă determinată în funcţie de distanţa parcursă şi de tipul de vehicul, care trebuie plătită pentru un vehicul care se deplasează pe o anumită distanţă pe reţeaua de drumuri naţionale din România; g) tarif de trecere mediu ponderat - venitul total provenit din tarifele de trecere pe o perioadă dată, împărţit la numărul de kilometri parcurşi de vehicule pe o anumită reţea supusă tarifării în perioada respectivă, atât venitul, cât şi kilometrii fiind calculaţi pentru vehiculele la care se aplică tarifele de trecere; h) contract de concesiune - contractul încheiat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; i) tarif de concesiune - tariful de trecere perceput de un concesionar în cadrul unui contract de concesiune încheiat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; j) rovinietă- documentul care atestă achitarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, ale cărui model, formă şi condiţii de eliberare se stabilesc prin normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului transporturilor; k) costuri de construcţie - costurile legate de construcţia reţelei de drumuri naţionale din România, inclusiv, dacă este cazul, costurile financiare ale:(i) infrastructurii noi sau ale îmbunătăţirii infrastructurii noi, inclusiv reparaţii structurale semnificative; sau(îi) infrastructurii existente sau ale îmbunătăţirii infrastructurii existente, inclusiv reparaţii structurale semnificative; l) costuri financiare - dobânda la împrumuturi şi/sau restituiri de dividende pentru acţionari; m) reparaţii structurale semnificative - reparaţiile structurale ale reţelei de drumuri naţionale din România, exclusiv acele reparaţii care nu mai sunt în prezent în beneficiul utilizatorilor rutieri."5. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Rovinieta valabilă este: a) rovinieta-ecuson, al cărei model este prevăzut în normele metodologice, aplicată la loc vizibil, pe partea interioară a parbrizului, însoţită la bordul vehiculului, prin grija utilizatorilor ai căror conducători auto au obligaţia să îşi prezinte, la cerere, organelor de control abilitate, de următorul document:(i) pentru utilizatorii persoane fizice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original sau în copie legalizată;(îi) pentru utilizatorii persoane juridice - documentul care atestă plata integrală a tarifului de utilizare, în original, sau o copie a acestuia ştampilată şi semnată în original de către conducătorul unităţii, cu înscrisul "Conform cu originalul"; b) rovinieta matcă-cupon, alcătuită din matca aplicată în partea stîngă-jos a parbrizului vehiculului şi a cărei perioadă de valabilitate cuprinde ziua în care se efectuează verificarea, care asigură, prin tarifele plătite, dreptul de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi care este însoţită, la bordul vehiculului, de cuponul cu aceeaşi serie având înscris numărul de înmatriculare al vehiculului, cupon care va fi prezentat în mod obligatoriu de către conducătorii auto, la cerere, organelor de control abilitate."6. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1."7. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.8. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Vehiculele de transport mixt, destinate prin construcţie pentru transportul de persoane şi de marfă în compartimente separate, se tarifează ca şi vehiculele de transport marfă, conform anexei nr. 1."9. La articolul 1, alineatul (6) se abrogă.10. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Tariful de utilizare este structurat în funcţie de durata de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, astfel: o zi, 7 zile, 30 de zile, 12 luni. Durata de utilizare cuprinde durata de parcurs, precum şi durata de staţionare."11. La articolul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:"(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), pentru autoturisme şi pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, durata minimă pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile."12. La articolul 1, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) În cazul radierii din circulaţie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisă a acestuia, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzătoare perioadei de neutilizare, în condiţiile stabilite prin norme metodologice."13. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Stabilirea nivelului tarifelor de trecere are la bază principiul recuperării costurilor de construcţie. (2) Tarifele de utilizare şi tarifele de trecere nu pot fi impuse în acelaşi timp unei categorii de vehicule pentru utilizarea unui singur sector de drum. (3) Pe reţeaua unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica şi tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor şi trecătorilor de munte.Art. 1^2. - (1) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va monitoriza aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pentru a se asigura că aceasta funcţionează în mod transparent şi nediscriminatoriu. (2) Aplicarea şi colectarea tarifelor de trecere şi de utilizare şi urmărirea plăţii acestora se fac în aşa fel încât fluxul liber de trafic să fie perturbat cât se poate de puţin şi să se evite controalele şi verificările obligatorii exercitate la graniţele interne ale Comunităţii Europene. În acest scop, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va coopera cu celelalte autorităţi similare din statele membre ale Uniunii Europene pentru a stabili metode care să permită transportatorilor rutieri să plătească tarifele de utilizare 24 de ore pe zi, cel puţin la punctele de vânzare importante, utilizând toate mijloacele obişnuite de plată, în interiorul şi exteriorul statelor membre în care se aplică acestea. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. va dispune măsurile necesare în vederea asigurării facilităţilor adecvate la punctele de încasare a tarifelor de trecere şi de utilizare, astfel încât să se menţină siguranţa rutieră normală."14. Articolul 2 se abrogă.15. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele deţinute în proprietate de unităţile Ministerului Apărării, de unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, astfel cum au fost reglementate în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, vehiculele istorice, precum şi vehiculele deţinute în proprietate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A."16. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Art. 6. - (1) Utilizatorii români vor achita tariful de utilizare în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. (2) Prin curs de schimb valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului se înţelege cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii respective. (3) Utilizatorii străini vor achita tariful de utilizare: a) în valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, comunicate de Banca Naţională a României în penultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care se efectuează plata; b) în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului, aşa cum este definit la alin. (2). (4) Tarifele stabilite în lei se pot achita în valute liber convertibile cotate pe piaţa valutară, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.17. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi deţinerea rovinietei valabile revin în exclusivitate, în cazul utilizatorilor români, deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare, în cartea de identitate, în documentele vamale sau în alte documente oficiale, iar în cazul utilizatorilor străini, acestea revin în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului."18. La articolul 8, alineatele (2), (4), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2................................................................. (4) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezentul act normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (5) Conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state li se pot aplica amenzi contravenţionale atât pe reţeaua de drumuri naţionale din România, cât şi în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, la ieşirea din România."................................................................ (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător şi conducătorilor vehiculelor înmatriculate în alte state."19. La articolul 12, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În cazul lipsei rovinietei-ecuson din motive justificate, dovada achitării tarifului de utilizare se poate face cu documentul original de plată a acestuia."20. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.21. Anexa nr. 3 se abrogă.  +  Articolul II (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, tariful de utilizare se aplică structurat astfel: a) în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare, de masa totală maximă autorizată (MTMA) şi de numărul de axe, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12 tone; b) în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare şi de masa totală maximă autorizată (MTMA), pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mică de 12 tone; c) în funcţie de perioada de parcurs şi staţionare şi de numărul de locuri, pentru vehiculele de transport persoane. (2) În cazul în care nu se pot determina cu exactitate caracteristicile vehiculului, în funcţie de care se stabileşte tariful de utilizare, conform alin. (1), acesta se achită, pentru perioada de utilizare solicitată, la valoarea maximă prevăzută în anexa nr. 1 pentru tipul vehiculului, respectiv în funcţie de elementele de identificare.  +  Articolul III (1) La stabilirea nivelului tarifelor de trecere şi a tarifelor de trecere medii ponderate, calculul costurilor de construcţie se va face pe baza principiilor pentru alocarea costurilor şi calcularea tarifelor, principii ce se vor stabili prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data introducerii acestor tarife. (2) Nivelul maxim al tarifelor de concesiune va fi echivalent sau mai mic decât nivelul care ar rezultă din utilizarea principiilor pentru alocarea costurilor şi calcularea tarifelor stabilite potrivit alin. (1). Evaluarea unei astfel de echivalenţe se face pe baza unei perioade de referinţă rezonabil de lungă, adecvată pentru natura unui contract de concesiune. (3) Tariful de trecere şi tariful de concesiune prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor aplica structurat şi în funcţie de clasele de emisii poluante ale vehiculelor, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.  +  Articolul IVMinisterul Transporturilor va comunică Comisiei Europene cu cel puţin 4 luni înainte de punerea în aplicare a noilor tarife de trecere: a) pentru tarifele de trecere, altele decât cele de concesiune:(i) valorile unitare şi alţi parametri folosiţi în calcularea diferitelor elemente de cost, şi(îi) informaţii clare privind vehiculele supuse tarifului de trecere şi extinderea geografică a reţelei sau a părţii reţelei, folosite pentru calculul fiecărui cost, şi procentul din costurile pe care intenţionează să le recupereze; b) pentru tarifele de concesiune, informaţii referitoare la costurile estimate de construcţie, de operare, de întreţinere şi dezvoltare preconizate în cadrul concesiunii, traficul prognozat pe tipuri de vehicule, nivelurile preconizate pentru tarifele de concesiune şi extinderea geografică a reţelei reglementată de contractul de concesiune.  +  Articolul VÎn termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.230/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 4 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VIRovinietele eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi menţin valabilitatea până la data expirării.  +  Articolul VIIOrdonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIIPrezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 2 lit. a-f, ale art. 7 alin. 1, 2, 3, 4a), 5-9, 10 lit. b), 12, ale art. 7a) alin. 1-4, ale art. 8a), art. 9a), ale art. 10 alin. 1 şi ale art. 12 alin. 1 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 1999/62/CE din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 187/42 din 20 iulie 1999, cu modificările şi completările prevăzute în Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/38/CE din 17 mai 2006 de modificare a Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 1999/62/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 157 din 9 iunie 2006.  +  Articolul IXPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Secretarul de stat alDepartamentului pentru AfaceriEuropene,Aurel Ciobanu-Dordeap. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 157.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)-------------------------------------------------NIVELULtarifului de utilizare a drumurilor naţionale┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────┐│ │ Tipul vehiculului │ Durata │ Tariful││ │ │de utilizare│ [euro] ││ │ │ a reţelei │ (TVA ││ │ │de drumuri │ inclus)││ │ │ naţionale │ ││ │ │din România │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤│ A │autoturisme │ 1 zi │ - ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 7 zile │ 3 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 30 de zile │ 7 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 12 luni │ 28 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤│ B │vehicule de transport marfă cu 0,0 t < MTMA ≤ │ 1 zi │ - ││ │3,5 t ├────────────┼────────┤│ │ │ 7 zile │ 6 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 30 de zile │ 16 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 12 luni │ 96 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤│ C │a) vehicule de transport marfă cu 3,5 t < MTMA ≤ │ 1 zi │ 4 ││ │ 7,5 t ├────────────┼────────┤│ │b) vehicule de transport persoane cu mai mult de │ 7 zile │ 20 ││ │ 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul ├────────────┼────────┤│ │ auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune │ 30 de zile│ 52 ││ │ (inclusiv conducătorul auto) ├────────────┼────────┤│ │ │ 12 luni │ 320 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤│ D │a) vehicule de transport marfă cu 7,5 t < MTMA < │ 1 zi │ 7 ││ │ 12,0 t ├────────────┼────────┤│ │b) vehicule de transport persoane cu mai mult de │ 7 zile │ 35 ││ │ 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul ├────────────┼────────┤│ │ auto) │ 30 de zile │ 91 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 12 luni │ 560 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤│ E │vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 t, │ 1 zi │ 9 ││ │cu maximum 3 axe (inclusiv) ├────────────┼────────┤│ │ │ 7 zile │ 45 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 30 de zile │ 117 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 12 luni │ 720 │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────┤│ F │vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 t, │ 1 zi │ 11 ││ │cu minimum 4 axe (inclusiv) ├────────────┼────────┤│ │ │ 7 zile │ 55 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 30 de zile │ 143 ││ │ ├────────────┼────────┤│ │ │ 12 luni │ 1.210 │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────┘  +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002)-------------------------------------------------CUANTUMULamenzii contravenţionale aplicabile utilizatorilorîn cazul lipsei rovinietei valabile┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐│ Tipul vehiculului │ Cuantumul amenzii ││ │contravenţionale (lei)││ ├───────────┬──────────┤│ │ minim │ maxim │├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 t, cu │ │ ││minimum 4 axe (inclusiv) │ 6.000 │ 9.000 │├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│vehicule de transport marfă cu MTMA ≥ 12,0 t, cu │ │ ││maximum 3 axe (inclusiv) │ 4.500 │ 6.000 │├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│a) vehicule de transport marfă cu 7,5 t < MTMA < 12,0t│ │ ││b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 │ │ ││de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) │ 3.500 │ 4.500 │├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│a) vehicule de transport marfă cu 3,5 t < MTMA ≤ 7,5 t│ │ ││b) vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 │ │ ││locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi │ │ ││maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul │ 2.500 │ 3.500 ││ auto) │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│vehicule de transport marfă cu 0 t < MTMA ≤ 3,5 t │ 1.500 │ 2.500 │├──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┤│autoturisme │ 500 │ 1.000 │└──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┘-----------