ORDIN nr. 2.410 din 17 decembrie 2007privind aspecte de natură contabilă şi fiscală referitoare la practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 27 decembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Practicienii în insolvenţă, persoane fizice sau juridice, care şi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, ţin contabilitatea în partidă simplă în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. (2) În aplicarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.040/2004, se vor avea în vedere următoarele: a) Registrul-jurnal de încasări şi plăţi (cod 14-1-1/b) se utilizează după ce a fost numerotat, şnuruit, parafat şi înregistrat în evidenţa unităţii; b) potrivit prevederilor art. 127 alin. (1) şi ale art. 155 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele menţionate la art. 1 alin. (1) sunt considerate persoane impozabile şi trebuie să emită facturi către beneficiar. Potrivit art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aceste persoane au obligaţia să ţină evidenţe pentru orice operaţiune reglementată de titlul VI din Codul fiscal. c) contabilitatea va fi astfel organizată încât să permită, în funcţie de necesităţi, stabilirea impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Persoanele prevăzute la art. 1 nu întocmesc şi nu depun situaţii financiare la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3Până la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, persoanele juridice care se organizează şi funcţionează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 sunt obligate la plata impozitului pe profit în conformitate cu prevederile titlului II din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) După data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, potrivit art. 9 alin. (6) din ordonanţă, societatea civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare SPRL, este supusă regimului transparenţei fiscale. (2) Regimul de transparenţă fiscală se aplică de SPRL şi, după caz, de întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare IPURL, pentru care legea de organizare a profesiei stabileşte conducerea evidenţei contabile în partidă simplă şi impunerea venitului la nivelul persoanei fizice ca venituri din activităţi independente. (3) Distribuţiile făcute de SPRL către asociaţi şi, după caz, de IPURL, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecărui asociat, reprezintă venit/pierdere anual/anuală realizat/realizate în cadrul asocierii cu personalitate juridică şi nu reprezintă venit din dividend. (4) În funcţie de natura activităţii desfăşurate de SPRL şi, după caz, de IPURL, din punct de vedere fiscal se aplică în mod corespunzător regulile din titlul III din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în: a) cap. II "Venituri din activităţi independente" referitoare la:- definirea veniturilor din activităţi independente;- reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă;- plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente;- impozitarea venitului net din activităţi independente; b) cap. X "Venitul net anual impozabil"; c) cap. XI "Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică", respectiv alin. (2)-(6) ale art. 86.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 17 decembrie 2007.Nr. 2.410.-----------