HOTĂRÂRE nr. 1.578 din 19 decembrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente de către Agenţia Naţională Anti-Doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente de către Agenţia Naţională Anti-Doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 19 decembrie 2007.Nr. 1.578.  +  Anexa NORME METODOLOGICEprivind constituirea şi utilizarea fondului de stimulentede către Agenţia Naţională Anti-Doping  +  Capitolul I Constituirea fondului de stimulente  +  Articolul 1Fondul de stimulente pentru personalul Agenţiei Naţionale Anti-Doping se constituie, potrivit art. 14 alin. (3) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de stat, reprezentând amenzi, ca urmare a controlului efectuat de către Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia.  +  Articolul 2 (1) În procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se prevăd distinct sumele corespunzătoare cotelor de 35% şi, respectiv, de 65% din cuantumul amenzilor aplicate, precum şi conturile în care se virează aceste sume. (2) Procentul de 35% aferent fondului de stimulente se virează de către contravenienţi, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, direct în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", deschis pe numele Agenţiei, iar diferenţa de 65% se virează în contul de venituri al bugetului de stat 20.35.01.01 "Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală se află contravenientul. (3) Contravenienţii transmit Agenţiei, prin poştă, în termen de 48 de ore de la data achitării amenzii, câte o copie de pe ordinele de plată prevăzute la alin. (2) sau o copie a extrasului de cont. Copiile de pe ordinele de plată sau de pe extrasul de cont se vizează de banca prin care contravenientul a efectuat plata.  +  Capitolul II Utilizarea fondului de stimulente, repartizarea şi acordarea stimulentelor  +  Articolul 3Repartizarea fondului de stimulente personalului Agenţiei se face pe baza următoarelor criterii: a) contribuţia directă şi efectivă, cu respectarea normelor legale şi a îndatoririlor specifice, la declanşarea şi desfăşurarea măsurilor prevăzute de lege pentru eradicarea fenomenului de dopaj, inclusiv urmărirea penalităţilor de întârziere la plata amenzilor; b) executarea cu competenţă şi profesionalism a atribuţiilor ce îi revin în promovarea şi aplicarea corectă a legislaţiei în domeniu; c) disponibilitatea pentru realizarea unor activităţi suplimentare datorate unor situaţii neprevăzute, de urgenţă sau cu grad crescut de dificultate; d) respectarea regulamentelor, a ordinelor şi a instrucţiunilor, inclusiv, a normelor de comportare în instituţie şi asigurarea unui mediu profesional dinamic şi stimulativ; e) îndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor specifice funcţiei de conducere, manifestarea civilizată, demnă, cooperantă în raporturile cu personalul din subordine şi utilizarea de criterii obiective de apreciere profesională; f) executarea cu competenţă şi profesionalism a atribuţiilor de serviciu, eliminarea întârzierilor sau tergiversărilor, adoptarea unei atitudini ferme, neechivoce în relaţiile de serviciu, semnalarea incidentelor apărute şi formularea de propuneri corecte de rezolvare a acestora; g) gradul de periculozitate, dificultate şi confidenţialitate al activităţilor desfăşurate; h) asumarea responsabilităţii şi a riscurilor pentru executarea misiunilor de control doping, menite să reducă sau să elimine fenomenul de dopaj în sport; i) persoanele respective să nu fi primit o sancţiune disciplinară în ultimele 6 luni.  +  Articolul 4Fondul de stimulente se repartizează de către preşedintele Agenţiei, pe direcţii şi servicii, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 5 (1) Aprobarea nominală a persoanelor din cadrul Agenţiei care beneficiază de stimulente se face de către preşedintele Agenţiei, la propunerea conducătorilor de direcţii şi servicii. Listele nominale vor fi avizate de conducerea direcţiilor şi a serviciilor din structura Agenţiei. (2) Aprobarea nominală pentru conducătorii direcţiilor şi ai serviciilor se face de către preşedintele Agenţiei.  +  Articolul 6 (1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale pentru personalul Agenţiei poate fi de cel mult 3 salarii de bază brute lunare, indiferent de compartimentul în care acesta este încadrat, inclusiv pentru cei care ocupă funcţii de conducere, precum şi pentru personalul angajat în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia funcţiilor de demnitate publică prevăzute de lege. (2) În mod excepţional, în cazuri temeinic justificate, preşedintele Agenţiei poate aproba stimulente peste nivelul prevăzut la alin. (1) pentru personalul cu prestaţii profesionale deosebite şi rezultate meritorii în activitatea desfăşurată.  +  Capitolul III Plata stimulentelor şi evidenţierea în contabilitate  +  Articolul 7Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii sau al trimestrului curent pentru luna sau trimestrul precedent.  +  Articolul 8 (1) Stimulentele acordate personalului Agenţiei nu fac parte din salariul de bază şi nu se suportă din fondul de salarii. (2) Stimulentele acordate personalului Agenţiei sunt supuse impozitării conform legii.  +  Articolul 9Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind utilizarea fondului de stimulente se efectuează potrivit legii.  +  Articolul 10Sumele rămase necheltuite la sfârşitul lunii, respectiv al anului se reportează lunar şi anual, urmând să fie utilizate cu aceeaşi destinaţie.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 11 (1) Sumele incluse în fondul de stimulente cu încălcarea prevederilor legale privind constituirea acestora vor fi deduse din fondul de stimulente existent în sold sau din cel ce se constituie în perioada următoare, până la recuperarea şi virarea potrivit destinaţiei iniţiale. (2) În cazurile în care, ulterior constituirii şi utilizării fondului de stimulente, instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive şi irevocabile de anulare a proceselor-verbale de sancţionare contravenţională şi/sau a dobânzilor sau penalităţilor de întârziere, sumele astfel constituite se deduc din fondul de stimulente, urmând destinaţia stabilită de lege.  +  Articolul 12Este interzisă acordarea de stimulente înainte de recuperarea integrală a sumelor incluse în mod necuvenit în fondul de stimulente.  +  Articolul 13Personalul însărcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Agenţiei are obligaţia de a verifica corecta constituire şi utilizare a fondului de stimulente şi de a nu permite constituirea şi, după caz, plata sumelor încasate cu încălcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.-------